Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2016-05-28 MANDATAR ZA SASTAV IZVRŠNE VLASTI ALEKSANDAR VUČIĆ NAJAVIO NJENO KONSTITUISANJE DO 16. JUNA
Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare Putin nije sugerisao sastav Vlade Od srijede počinju konsultacije sa strankama, ali neće svi ući u Vladu, kazao Vučić Stroža kontrola funkcionera na lokalu Putin nije pominjao partije osim SNS-a
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik SNS-a Alek­san­dar Vu­čić re­kao je da će no­va Vla­da Sr­bi­je i Vla­da Voj­vo­di­ne bi­ti for­mi­ra­ne do 16. ju­na. Is­ta­kao je i da će Skup­šti­na bi­ti kon­sti­tu­i­sa­na 3. ili 4. ju­na.
„Dru­gog ju­na će bi­ti kon­sti­tu­tiv­na sjed­ni­ca po­kra­jin­skog par­la­men­ta, 3. ili 4. ju­na Skup­šti­ne Sr­bi­je. Ne­dje­lju da­na ka­sni­je je re­al­no da se kre­ne u for­mi­ra­nje po­kra­jin­ske vla­de, za­tim i re­pu­blič­ke i sve bi tre­ba­lo da bu­de za­vr­še­no do 16. ju­na”, re­kao je Vu­čić na­kon sjed­ni­ce Pred­sjed­ni­štva SNS-a.
Vu­čić, ko­ji je man­da­tar za sa­stav no­ve vla­de, re­kao je da od sri­je­de po­či­nju kon­sul­ta­ci­je sa stran­ka­ma i po­ru­čio je da ne­će svi ući u Vla­du.
„Mo­ji pri­ja­te­lji i ko­le­ge ko­ji će do sju­tra bi­ti pot­pred­sjed­ni­ci, za­jed­no će sa mnom na­sta­vi­ti da bu­du u iz­vr­šnoj vla­sti i Vla­di, a po­sli­je to­ga će­mo vi­dje­ti”, re­kao je Vu­čić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re.
Na­veo je da će na taj na­čin bi­ti ob­no­vlje­na ener­gi­ja i po­stig­nu­ti bo­lji re­zul­ta­ti u bu­duć­no­sti.
Vu­čić je re­kao da se SNS po to­me raz­li­ku­je od osta­lih, jer ima do­volj­no sna­ge da, i kad po­bje­đu­je naj­u­bje­dlji­vi­je u Evro­pi, se­be mi­je­nja i gle­da u bu­duć­nost.
Svi pot­pred­sjed­ni­ci SNS-a bi­će no­vi, mla­di lju­di, na­ja­vio je Vu­čić po­sli­je sjed­ni­ce Pred­sjed­ni­štva.
Vu­čić je po­ru­čio da ni­je za­do­vo­ljan ra­dom ne­kih funk­ci­o­ne­ra SNS-a, po­seb­no onih u lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma, is­ti­ču­ći da će po­li­ti­ka kon­tro­le nji­ho­vog ra­da ubu­du­će do­bi­ti pun pe­čat.
„Za­do­vo­ljan sam ra­dom i ak­tiv­no­sti­ma ve­li­kog bro­ja njih, ne sa­mo pot­pred­sjed­ni­ka stran­ke, ne­go i funk­ci­o­ne­ra, a ne­ki­ma ni­sam za­do­vo­ljan, po­seb­no oni­ma na lo­kal­nom ni­vou”, re­kao je Vu­čić.
On je re­kao da će lič­no ići u ne­ke gra­do­ve, za­jed­no s ko­le­ga­ma mi­ni­stri­ma. Na­ja­vio je kon­tro­lu ra­da lju­di ko­ji ra­de u lo­kal­nim sre­di­na­ma, skre­nuv­ši pa­žnju na to da je re­pu­blič­ka li­sta do­bi­la mno­go vi­še gla­so­va ne­go lo­kal­ne li­ste.
„To po­ka­zu­je da oni (funk­ci­o­ne­ri na lo­ka­lu) ili ni­su uvi­jek naj­bo­lje ili ni­su do­bro ra­di­li”, re­kao je Vu­čić do­da­ju­ći da će ubu­du­će kon­trol­ni me­ha­ni­zmi bi­ti čvr­šći.
Vu­čić je po­ru­čio da Vla­da ne­će da po­dr­ža­va ne­spo­sob­ne u lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma, i da po­li­ti­ka stro­že kon­tr­o­le nji­ho­vog ra­da mo­ra da do­bi­je pu­ni pe­čat u na­red­nom pe­ri­o­du.
Vu­čić je no­vi­na­ri­ma re­kao da su ga na­smi­ja­li na­vo­di da je pred­sjed­nik Ru­si­je Vla­di­mir Pu­tin ur­gi­rao da SPS uđe u no­vu vla­du, is­ti­ču­ći da je sa njim imao pri­sto­jan i uč­tiv raz­go­vor to­kom ko­jeg ni­je po­me­nu­ta ni­jed­na par­ti­ja, osim nje­go­ve, SNS-a.
Vu­čić je za­pi­tao za­što se svi in­te­re­su­ju da li je Pu­tin imao su­ge­sti­je u po­gle­du sa­sta­va Vla­de, i is­ta­kao da su i dru­gi za­in­te­re­so­va­ni za sa­stav Vla­de, ali da do­bro zna­ju da mu „fon­ta­ne že­lja” ni­šta ne zna­če, već sa­mo že­lje gra­đa­na.
Na­veo je da sa Pu­ti­nom ni­je pri­čao o par­tij­skim stva­ri­ma, već o sa­rad­nji Sr­bi­je i Ru­si­je.
„Pred­sjed­nik Pu­tin je na pri­sto­jan i uč­tiv na­čin raz­go­va­rao, ni­je po­me­nuo ni­jed­nu par­ti­ju sem par­ti­je ko­ju ja vo­dim”, re­kao je Vu­čić.
Is­ta­kao je da mu je smi­je­šno da ko­men­ta­ri­še na­vo­de da ne­ko mo­že da ur­gi­ra za sa­stav Vla­de, jer će kan­di­da­te pred­lo­ži­ti lič­no on.
„Sa­stav Vla­de pred­lo­ži­ću ja, ve­o­ma po­štu­jem Pu­ti­na i pri­mjed­be ko­je ču­jem sa svih stra­na. Ali ne­moj­te da mi pri­ča­te da to od­re­đu­je Pu­tin, pa ima­te i dru­ge za­in­te­re­so­va­ne za mi­ni­star­stva, dr­žav­ne se­kre­ta­re, po­moć­ni­ke...”, re­kao je Vu­čić.
Man­da­tar je is­ta­kao da Sr­bi­ja vo­di po­li­ti­ku ne­za­vi­sne i su­ve­re­ne ze­mlje i da na­ša ze­mlja sa­ma od­lu­ču­je ko će bi­ti u no­voj vla­di.
„Jed­ni ka­žu ‘Pu­tin od­re­đu­je Vla­du’, a dru­gi ‘Ne­što si do­bio za otva­ra­nje po­gla­vlja’... Mi­slim da lju­di u Sr­bi­ji do­bro vi­de da mi vo­di­mo po­li­ti­ku ne­za­vi­sne i su­ve­re­ne ze­mlje i da, upr­kos broj­nim ‘fon­ta­na­ma že­lja’ sa svih stra­na, mi sa­mi od­re­đu­je­mo ko će bi­ti u Vla­di i ka­ko će ra­di­ti, ko­ji su ci­lje­vi i ka­kvu po­li­ti­ku će Vla­da vo­di­ti”, re­kao je Vu­čić.
(RTS)


Bes­pri­zor­ne in­si­nu­a­ci­je o po­gla­vlju 23

Man­da­tar Alek­san­dar Vu­čić ni­je htio da ko­men­ta­ri­še in­si­sti­ra­nje Hr­vat­ske da još ne­ma nji­ho­ve sa­gla­sno­sti na po­gla­vlje 23, iako je ko­me­sar EU Jo­ha­nes Han sa­op­štio da je rje­še­nje na­đe­no, a in­si­nu­a­ci­je ne­kih srp­skih stra­na­ka da je on pri­stao na ne­ka­kve ustup­ke – od­ba­cio je kao bes­pri­zo­r­ne.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja no­vi­na­ra, re­kao je da ni­je za­in­te­re­so­van za raz­li­či­te to­no­ve EU i Hr­vat­ske, i is­ta­kao da je Sr­bi­ja ura­di­la sve što je do nje.
„Ni­sam za­in­te­re­so­van, to su nji­ho­va po­sla, ne­ka se oni do­go­vo­re da li su ri­je­ši­li ili ni­su. Mi smo sve ura­di­li i o to­me ne raz­go­va­ra­mo i ne pre­go­va­ra­mo”, re­kao je Vu­čić.
„Ako ho­će da otvo­re po­gla­vlje, hva­la im, ako ne­će – opet hva­la”, re­kao je Vu­čić.(RTS)


Kne­že­vić ne­će bi­ti kan­di­dat za voj­vo­đan­sku skup­šti­nu

Funk­ci­o­ner SNS-a Go­ran Kne­že­vić ne­će bi­ti kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Voj­vo­di­ne, iz­ja­vio je Vu­čić, ko­ji ni­je že­lio da go­vo­ri o ka­drov­skim rje­še­nji­ma.
Vu­čić ni­je že­lio da od­go­vo­ri ni na pi­ta­nje da li će na­pred­njak Igor Mi­ro­vić bi­ti kan­di­dat za voj­vo­đan­skog pre­mi­je­ra.
Na in­si­sti­ra­nje no­vi­na­ra, za Kne­že­vi­ća je re­kao da ne­će bi­ti kan­di­dat.
On je is­ta­kao da u Voj­vo­di­ni mo­ra mno­go to­ga da se mi­je­nja i da to no­si ogrom­nu od­go­vor­nost, te da će i kon­tro­la mo­ra­ti da bu­de ve­ća.
„Va­žno je da Po­kra­jin­ska vla­da ra­di u sa­gla­sju sa re­pu­blič­kom vla­dom i va­žno je ne sa­mo to ko­li­ko će nov­ca po­kra­jin­skim in­sti­tu­ci­ja­ma pri­pa­sti od re­pu­bli­ke, već i ko­li­ko će ušte­dje­ti”, re­kao je Vu­čić.(RTS)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"