Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2016-05-30 ŠEF SRPSKE DIPLOMATIJE IVICA DAČIĆ OCIJENIO
Nikad veći ugled Srbije Spoljnopolitički prioriteti Srbije su dobro poznati i neće se mijenjati, a takva politika Vlade Srbije na izborima dobila je ubjedljivu, gotovo nezabilježenu većinu
Dan - novi portal
Mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Sr­bi­je Ivi­ca Da­čić iz­ja­vio je da su ugled i spolj­no­po­li­tič­ka po­zi­ci­ja Sr­bi­je na vi­so­kom, a mo­žda naj­vi­šem ni­vou od po­čet­ka ju­go­slo­ven­ske kri­ze. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, iza­zo­vi i pi­ta­nja s ko­ji­ma se Sr­bi­ja da­nas su­o­ča­va vr­lo su slič­ni oni­ma sa ko­ji­ma su se su­o­ča­va­li nje­ni slav­ni pret­hod­ni­ci.
Da­čić je na sve­ča­no­sti po­vo­dom Da­na srp­ske di­plo­ma­ti­je u Do­mu Na­rod­ne skup­šti­ne re­kao da su pri­o­ri­te­ti Sr­bi­je do­bro po­zna­ti i da se ne­će mi­je­nja­ti.
-Spolj­no­po­li­tič­ki pri­o­ri­te­ti Sr­bi­je su do­bro po­zna­ti i ne­će se mi­je­nja­ti, a ta­kva po­li­ti­ka Vla­de Sr­bi­je na iz­bo­ri­ma do­bi­la je ubje­dlji­vu, go­to­vo ne­za­bi­lje­že­nu ve­ći­nu u tran­zi­ci­o­nim dru­štvi­ma- re­kao je Da­čić.
On je is­ta­kao da su spolj­no­po­li­tič­ki pri­o­ri­te­ti Sr­bi­je du­go­roč­ni, da že­le da se vo­di pred­vi­di­va i od­go­vor­na spolj­na po­li­ti­ka, ko­ja je u naj­bo­ljem in­te­re­su dr­ža­ve i gra­đa­na, a po­la­zi od sop­stve­nih na­ci­o­nal­nih i dr­žav­nih in­te­re­sa.
-Us­po­sta­vlja­ju­ći kao stra­te­ški cilj, po­li­tič­ki pra­vac i put ko­jim tre­ba da ide­mo - pre­go­vo­ri o član­stvu Sr­bi­je u EU i ula­zak u EU kao pu­no­prav­ni član, isto­vre­me­no raz­vi­ja­ju­ći naj­bo­lje mo­gu­će od­no­se sa na­šim tra­di­ci­o­nal­nim ze­mlja­ma part­ne­ri­ma, pri­ja­te­lji­ma, kao što su Ru­si­ja, Ki­na, In­di­ja, ze­mlje La­tin­ske Ame­ri­ke, Afri­ke i na­rav­no ze­mlje Evro­pe sa ko­ji­ma ima­mo ve­o­ma bli­ske sta­vo­ve- re­kao je Da­čić.
Na­gla­sio je da spolj­no­po­li­tič­ki pri­o­ri­tet Sr­bi­je je­ste i na­la­že­nje za­jed­nič­kog in­te­re­sa sa ve­li­kim si­la­ma, kao i re­gi­o­nal­na sta­bil­nost i mir.
Sa za­do­volj­stvom je kon­sta­to­vao broj­ne spolj­no­po­li­tič­ke uspje­he ko­je je Sr­bi­ja za­bi­lje­ži­la u pro­te­klih 12 mje­se­ci i is­ta­kao da je, u iz­u­zet­no slo­že­nim spolj­no­po­li­tič­kim okol­no­sti­ma, „ma­la, ali po­no­sna dr­ža­va” uspje­la da ko­or­di­ni­sa­nim ak­tiv­no­sti­ma svih ak­te­ra spro­ve­de spolj­no­po­li­tič­ke ci­lje­ve.
Pr­vi čo­vjek srp­ske di­plo­ma­ti­je iz­dvo­jio je pred­sje­da­va­nje OEBS-u, ko­je je, sma­tra, na­i­šlo na jed­no­gla­sne po­hva­le, i ko­je je kru­ni­sa­no uspje­šnim za­vr­šnim sa­stan­kom u Be­o­gra­du u de­cem­bru pro­šle go­di­ne.
-Ni­šta ma­nje zna­čaj­na bi­la su na­sto­ja­nja da se od­bra­ne prin­ci­pi i pra­vi­la me­đu­na­rod­nog pra­va, ako ho­će­te i prav­de pred Sa­vje­tom bez­bjed­no­sti UN, po pi­ta­nju iz­vje­snih re­zo­lu­ci­ja, kao i pred Une­skom, po pi­ta­nju član­stva tzv. re­pu­bli­ke Ko­so­vo. Ka­žu da je Ka­ra­đor­đe pred usta­nak imao dva za­dat­ka: pr­vi ka­ko da usta­ni­ci­ma obez­bi­je­di oruž­je i dže­ba­nu i dru­gi - ka­ko da u svi­je­tu pro­na­đe one ko­ji će se za­u­ze­ti za nas. Da ne ra­ču­na­mo ovo oruž­je i dže­ba­nu, ali ovaj dru­gi za­da­tak je za­da­tak za ko­jim tra­ga­mo svih ovih go­di­na i de­ce­ni­ja- re­kao je Da­čić.
Sve­ča­no­sti po­vo­dom Da­na srp­ske di­plo­ma­ti­je pri­su­stvo­va­li su pred­stav­ni­ci Vla­de Sr­bi­je, par­la­men­ta, dr­žav­nih or­ga­na, vjer­skih za­jed­ni­ca, am­ba­sa­dor Ru­ske Fe­de­ra­ci­je Alek­san­dar Če­pu­rin, am­ba­sa­dor Ki­ne Li Man­čang, am­ba­sa­dor Ve­li­ke Bri­ta­ni­je De­nis Kif, kao i ve­li­ki broj di­plo­ma­ta i jav­nih lič­no­sti.
Sve­ča­nost je po­če­la mi­nu­tom ću­ta­nja u znak po­šte tra­gič­no na­stra­da­lim srp­skim di­plo­ma­ta­ma u Li­bi­ji.
Za Dan srp­ske di­plo­ma­ti­je pro­šle go­di­ne usta­no­vljen je 29. maj, u spo­men na osni­va­nje Knja­žev­ske Kan­ce­la­ri­je ino­stra­nih dje­la Kne­že­vi­ne Sr­bi­je 1839. go­di­ne.M.Nj.


Da vi­še ne raz­mi­šlja­mo o oruž­ju

Da­čić je po­ru­čio da će Sr­bi­ja i u na­red­nom pe­ri­o­du na­sta­vi­ti da vo­di pred­vi­di­vu, od­go­vor­nu po­li­ti­ku, ko­ja će do­ve­sti do to­ga da Sr­bi­ja „vi­še ni­ka­da ne raz­mi­šlja o oruž­ju i dže­ba­ni’’, ne­go sa­mo ko­li­ko će i na ko­ji na­čin ima­ti pri­ja­te­lja u svi­je­tu.
-Bez pri­ja­te­lja Sr­bi­ja ne mo­že da ostva­ri ni­je­dan du­go­roč­no po­sta­vlje­ni cilj. Sr­bi­ja je u pro­te­klih go­di­nu da­na sa svih stra­na i od svih re­le­vant­nih svjet­skih fak­to­ra do­bi­la naj­vi­še ocje­ne za eko­nom­ske i sve­u­kup­ne dru­štve­ne re­for­me ko­je spro­vo­di, za iz­u­zet­no kon­struk­tiv­no po­na­ša­nje to­kom iz­bje­glič­ke kri­ze, kao i za ulo­gu fak­to­ra sta­bil­no­sti u re­gi­o­nu ju­go­i­stoč­ne Evro­pe- re­kao je šef srp­ske di­plo­ma­ti­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"