Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2016-05-30 TOMISLAV NIKOLIĆ NAJAVIO SASTANKE POVODOM HRVATSKE BLOKADE OTVARANJA POGLAVLJA 23
Grabar Kitarović i Nikolić Razgovorima do rješenja problema Nikolić je izrazio spremnost da insistira na ispunjavanju opravdanih zahtjeva, ali je dodao da zna da u Hrvatskoj postoje neki političari koji iskazuju želju da Srbiju ostave po strani, da ne postane punopravni član EU
Dan - novi portal
P
red­sjed­nik Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić iz­ra­zio je ju­če uvje­re­nje da će pro­ble­mi sa Hr­vat­skom, na pu­tu Sr­bi­je ka EU, bi­ti pre­va­zi­đe­ni u di­rekt­nim raz­go­vo­ri­ma i za­lo­žio se za za­jed­nič­ki na­stup ze­ma­lja re­gi­o­na pre­ma EU, ka­ko ne bi pro­la­zi­lo de­se­tak i vi­še go­di­na od ot­po­či­nja­nja pro­ce­sa pri­dru­ži­va­nja do član­stva u Uni­ji.
-Za­mje­ri­li smo Hr­vat­skoj što je po­ka­za­la od­mah na pr­vom po­gla­vlju že­lju da uka­že ka­ko Sr­bi­ja ni­je sprem­na. Mi­slim da će­mo to ot­klo­ni­ti u di­rekt­nim raz­go­vo­ri­ma i mi­slim da će­mo o to­me sa­da una­pri­jed raz­go­va­ra­ti ka­ko se ne bi stva­rao uti­sak da dr­ža­ve ko­je su po­sled­nje ušle u EU že­le da taj pro­ces pro­ši­re­nja sa­me za­u­sta­ve, iako je do­volj­no da se kod osni­va­ča po­ja­vio za­mor u pro­ši­re­nju- ka­zao je Ni­ko­lić.
On je is­ta­kao da je sa pred­sjed­ni­com Hr­vat­ske Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić raz­go­va­rao o pro­ble­mi­ma ko­je je Za­greb na­pra­vio Sr­bi­ji u otva­ra­nju po­gla­vlja, re­kav­ši da je Hr­vat­ska po­ku­ša­la da za­u­sta­vi Sr­bi­ju za­htje­vi­ma ko­je ni­je mo­gla da oprav­da, a ni do­ka­že Evro­pi u pot­pu­no­sti.
-Ima­će­mo u naj­sko­ri­je vri­je­me sa­sta­nak na ko­jem će eks­per­ti i dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri raz­go­va­ra­ti i do­go­va­ra­ti sle­de­će ko­ra­ke. Mi­slim da Hr­vat­ska ne­će mo­ći da oprav­da svoj stav, ta­ko da će Sr­bi­ja naj­vje­ro­vat­ni­je ima­ti otvo­re­no po­gla­vlje- is­ta­kao je Ni­ko­lić.
On je iz­ra­zio sprem­nost da in­si­sti­ra na is­pu­nja­va­nju oprav­da­nih za­htje­va, ali je do­dao da zna da u Hr­vat­skoj po­sto­je ne­ki po­li­ti­ča­ri ko­ji is­ka­zu­ju že­lju da Sr­bi­ju osta­ve po stra­ni, da ne po­sta­ne pu­no­prav­ni član EU.
-Uvi­jek se na­dam da će to bi­ti po­li­tič­ka ma­nji­na i da Hr­vat­ska ne­će mo­ra­ti da se okre­će pro­šlo­sti, da u njoj tra­ži sa­vje­te ka­ko da se po­na­ša pre­ma Sr­bi­ma i Sr­bi­ji, jer nam je to do­no­si­lo sa­mo pro­ble­me- re­kao je Ni­ko­lić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, po­sle sa­stan­ka še­fo­va dr­ža­va ju­gi­stoč­ne Evro­pe u okvi­ru „Sa­mi­ta Br­do-Bri­o­ni’’ u Sa­ra­je­vu.
On je na­gla­sio da ova­kve sa­stan­ke ne tre­ba pre­ki­da­ti i da se na nji­ma mo­ra in­si­sti­ra­ti zbog svih pro­ble­ma ko­je Evro­pa ima u svom funk­ci­o­ni­sa­nju i ko­ji su pre­ni­je­ti na od­no­se u re­gi­o­nu.
-Otvo­re­no smo raz­go­va­ra­li o ono­me što nas po­ma­lo di­je­li. Sr­bi­ja će si­gur­no na­sta­vi­ti da iskre­no uče­stvu­je u pro­ce­su Br­do-Bri­o­ni, kao što Vla­da Sr­bi­je iskre­no uče­stvu­je u pro­ce­si­ma ko­ji su iz ovo­ga pro­is­te­kli- re­kao je Ni­ko­lić.
On je na­gla­sio da je že­lja Sr­bi­je da bu­de čla­ni­ca EU iskre­na i da na pu­tu ka Uni­ji is­pu­nja­va uslo­ve ko­ji se po­sta­vlja­ju.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, sa­mit u Sa­ra­je­vu je bio pri­li­ka da se do­go­vo­ri za­jed­nič­ko dje­lo­va­nje u pro­ble­mi­ma ko­ji do­ti­ču sve u re­gi­o­nu.
-In­si­sti­ra­lo sa da že­lju da bu­de­mo čla­ni­ce is­ka­zu­je­mo za­jed­nič­ki i da to dje­lo­va­nje bu­de za­jed­nič­ko, ka­ko bi se svi što pri­je spre­mi­li za član­stvo, da ne bi pro­ti­ca­lo 10 do 15 go­di­na od jed­nog do dru­gog član­stva- na­gla­sio je pred­sje­dnik Sr­bi­je.
M.Nj.- (Tan­jug)


Voj­ne ope­ra­ci­je ne do­la­ze u ob­zir

Ni­ko­lić je ka­zao da Sr­bi­ja ima po­gla­vlje ko­je za nju pred­sta­vlja ve­li­ki pro­blem, ali da ga ima i EU ko­ja ga je smi­sli­la.
Ta­ko­đe je iz­ra­zio za­do­volj­stvo što je na sa­mi­tu la­ko usa­gla­še­na za­jed­nič­ka iz­ja­va, i do­dao da će Sr­bi­ja sa vo­ljom ići u Ma­ke­do­ni­ju, gdje će bi­ti odr­žan na­red­ni „Sa­mit Br­do-Bri­o­ni pro­ce­sa’’.
Ni­ko­lić se osvr­nuo i na že­lju ze­ma­lja re­gi­o­na za član­stvom u NA­TO, po­ru­čiv­ši da Sr­bi­ja ne­ma na­mje­ru da pri­stu­pa bi­lo kom voj­nom sa­ve­zu, da sa bi­lo kim ima za­jed­nič­ke ope­ra­ci­je, a da će po­dr­ža­va­ti mi­si­je UN i EU.
-U sve­mu što voj­ni blo­ko­vi bu­du or­ga­ni­zo­va­li Sr­bi­ja ne­će uče­stvo­va­ti- re­kao je Ni­ko­lić i do­dao da po­sto­ji ra­zu­mi­je­va­nje za stav Sr­bi­je.


Gra­bar Ki­ta­ro­vić po­zi­va za pre­go­va­rač­ki sto

Pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić po­ru­či­la je ju­če da je po­zva­la pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je To­mi­sla­va Ni­ko­li­ća da Za­greb i Be­o­grad sva pi­ta­nja ko­ja Hr­vat­ska vi­di kao spor­na za ula­zak Sr­bi­je u EU ri­je­še za pre­go­va­rač­kim sto­lom.
Ona je po­no­vi­la da Hr­vat­ska ne blo­ki­ra Sr­bi­ju na pu­tu ka član­stvu u EU, ali je is­ta­kla da će Za­greb na­sta­vi­ti na in­si­sti­ra­nju da Be­o­grad is­pu­ni ko­pen­ha­ške, ma­drid­ske i osta­le kri­te­ri­ju­me.
Na­gla­siv­ši da je Hr­vat­skoj u in­te­re­su da Sr­bi­ja što pri­je uđe u član­stvo, Gra­bar Ki­ta­ro­vić je iz­ja­vi­la da je sa Ni­ko­li­ćem vo­di­la otvo­ren di­ja­log i ras­pra­vu.
-Po­zva­la sam Ni­ko­li­ća da Sr­bi­ja i Hr­vat­ska sjed­nu za sto i do­go­vo­rom ri­je­ši­mo pi­ta­nja oko Po­gla­vlja 23 i da de­fi­ni­še­mo pre­la­zne i dru­ge mje­re za de­fi­ni­sa­nje oba­ve­za ko­je je Sr­bi­ja pre­u­ze­la ka­ko bi se omo­gu­ći­lo otva­ra­nje Po­gla­vlja 23- re­kla je Gra­bar Ki­ta­ro­vić u Sa­ra­je­vu.
Ki­ta­ro­vić je, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja no­vi­na­ra, re­kla da ne že­li da go­vo­ri o de­ta­lji­ma, i da je po­treb­no usmje­ri­ti se na bu­duć­nost i sa­da­šnjost, a ne na pro­šlost.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"