Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-05-30 PREDSJEDNIK OPŠTINE BERANE DRAGOSLAV ŠĆEKIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” PORUČIO
Šćekić Sa Vladom ne šurujem već zakonski sarađujem Dolaskom na vlast zatekli smo dug od 15,3 miliona eura i još dodatnih 1,5 miliona  koji nijesu imali računovodstvenu dokumentaciju u Sekretarijatu za finansije. U martu ove godine opštinski dug iznosio je 12,56 miliona, od čega 8,7 miliona obaveza i doprinosa iz prethodnih godina, kaže Šćekić
Dan - novi portal
B
E­RA­NE – Od 2014. go­di­ne na če­lu op­šti­ne Bre­na na­la­zi se Dra­go­slav Da­do Šće­kić, ko­ji u in­ter­vjuu za „Dan” is­ti­če pri­o­ri­te­te lo­kal­ne upra­ve u na­red­nom pe­ri­o­du. Šće­kić na­gla­ša­va da su u pro­te­klom pe­ri­o­du ra­di­li na kon­so­li­da­ci­ji op­štin­skih fi­nan­si­ja i sa­na­ci­ji lo­kal­ne in­fra­struk­tu­re. Na­gla­ša­va da je po­no­san što u Op­šti­ni Be­ra­ne ne­ma ko­rup­ci­je i tru­di­će se da osi­ro­ma­še­nom gra­du vra­te mje­sto ko­je za­slu­žu­je na ma­pi sje­ver­nih op­šti­na, a gra­đa­ni­ma mo­guć­nost da baš u Be­ra­na­ma  gra­de svo­je po­ro­dič­ne i po­slov­ne vi­zi­je.
• S ob­zi­rom na to da ste po do­la­sku na vlast 2014. go­di­ne za­te­kli vi­še­mi­li­on­ski dug, ko­li­ka su da­nas du­go­va­nja Op­šti­ne i da li po­sto­je pri­o­ri­te­ti ko­je u ovom tre­nut­ku mo­ra­te da obez­bi­je­di­te u nov­ča­nom smi­slu?
– Do­la­skom na vlast za­te­kli smo du­go­va­nja Op­šti­ne i jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va, či­ji je osni­vač Op­šti­na Be­ra­ne, od 15,3 mi­li­o­na eura i još do­dat­nih 1,5 mi­li­o­na  ko­ji u tom tre­nut­ku ni­je­su ima­li ra­ču­no­vod­stve­nu do­ku­men­ta­ci­ju u Se­kre­ta­ri­ja­tu za fi­nan­si­je, i to naj­ve­ćim di­je­lom za va­tro­ga­sna vo­zi­la u iz­no­su od 1,17 mi­li­o­na eura iz 2010. go­di­ne, dok je dug po osno­vu tu­žbi za eks­pro­pri­ja­ci­ju ze­mlji­šta oko 300.000 eura iz 2008. i 2009. go­di­ne. U mar­tu ove go­di­ne Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja smo pro­sli­je­di­li iz­vje­štaj, po ko­jem na kra­ju tog mje­se­ca op­štin­ski dug, bez jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va, iz­no­si 12,56 mi­li­o­na eura, od če­ga 4,85 mi­lo­na po osno­vu kre­dit­nih oba­ve­za i 8,7 mi­li­o­na za oba­ve­ze i do­pri­no­se iz pret­hod­nih go­di­na i osta­le oba­ve­ze. Što se, pak, pri­o­ri­te­ta za ko­je su mo­ra­ju obez­bi­je­di­ti sred­stva to su pro­jek­ti iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta Op­šti­ne Be­ra­ne – iz­grad­nja, od­no­sno sa­na­ci­ja lo­kal­ne in­fra­struk­tu­re, gra­đe­vin­ske objek­te, opre­ma, in­ve­sti­ci­o­no odr­ža­va­nje i na­kon to­ga za za­ra­de.
• Du­go­va­nja o ko­ji­ma go­vo­ri­te da­nas su pred­met kri­vič­nih pri­ja­va pro­sli­je­đe­nih spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal. Da li zna­te do­kle se sti­glo sa tim pred­me­ti­ma?
To je pi­ta­nje za spe­ci­jal­nog i vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca. Mi smo pod­ni­je­li kri­vič­ne pri­ja­ve i če­ka­mo re­ak­ci­ju dr­žav­nih or­ga­na.
• Naj­no­vi­ja od­lu­ka Vla­de o za­ra­da­ma u jav­nom sek­to­ru zna­čaj­no bi mo­gla ugro­zi­ti ko­nač­no us­po­sta­vlje­nu fi­skal­nu di­sci­pli­nu u is­pla­ti za­ra­da na lo­kal­nom ni­vou. Ka­ko će­te se iz­bo­ri­ti s tim pro­ble­mom?
– Pro­ti­vim se od­lu­ci po­ve­ća­nja za­ra­da funk­ci­o­ne­ri­ma. Ne pri­sta­jem da se­bi i sa­rad­ni­ci­ma po­ve­ćam pla­te i ta­ko na­ru­ša­vam fi­nan­si­je ko­je smo ko­nač­no do­ve­li u red. Umje­sto da nam po­mog­nu u pre­va­zi­la­že­nju pro­ble­ma, mi­ni­star­stvo nam od­ma­že. Po­sta­vlja se pi­ta­nje: Da li je bo­lje da se pla­te is­pla­ću­ju re­dov­no ili da is­pla­ta ka­sni? Uko­li­ko mi­ni­star­stvo ho­će po­ve­ća­nje pla­ta, on­da ne­ka no­vac obez­bi­je­di kroz do­na­ci­je iz Ega­li­za­ci­o­nog fon­da. Že­lio bih da se sva­kom rad­ni­ku po­ve­ća pla­ta, ali ne mo­že­mo na­ru­ša­va­ti si­stem. Da ne pod­sje­ćam ka­kve smo pro­ble­me na­sli­je­di­li. Ne­mam mo­ral­no pra­vo da na­ru­ša­vam ono što smo sre­di­li. Tre­ba stvo­ri­ti kva­li­te­tan am­bi­jent, pa on­da po­ve­ća­ti pla­te.
• Za­te­kli ste i zna­čaj­nan ni­vo ko­rup­ci­je u Op­šti­ni po do­la­sku na vlast, da li ste se i na ko­ji na­čin iz­bo­ri­li sa tim?
– Od­go­vor­no mo­gu da ka­žem da u Op­šti­ni ko­rup­ci­je ne­ma. I baš zbog sum­nje da su ko­rup­tiv­ne rad­nje pret­hod­ne vla­sti op­šti­nu do­ve­le na rub eg­zi­sten­ci­je, o če­mu će, još jed­nom po­na­vljam, ocje­nu da­ti nad­le­žni or­ga­ni, svi ru­ko­vo­di­o­ci i di­rek­to­ri upo­zna­ti su sa  za­ko­nom pred­vi­đe­nim ak­tiv­no­sti­ma ko­je će pro­tiv njih bi­ti po­kre­nu­te uko­li­ko pri­bjeg­nu ta­kvim stva­ri­ma. Isto va­ži i za slu­žbe­ni­ke i na­mje­šte­ni­ke. Ne smi­je­mo vi­še do­zvo­li­ti da po­je­din­ci i nji­ma bli­ski sa­rad­ni­ci pro­spe­ri­ra­ju na ra­čun op­štin­ske gr­ba­če. Osi­ro­ma­še­nom gra­du mo­ra­mo vra­ti­ti mje­sto ko­je za­slu­žu­je na ma­pi sje­ver­nih op­šti­na, a gra­đa­ni­ma mo­guć­no­sti da baš u Be­ra­na­ma  gra­de svo­je po­ro­dič­ne i po­slov­ne vi­zi­je. U ta­kvom am­bi­jen­tu ko­rup­ci­ji ne­ma mje­sta.
• Lo­kal­na opo­zi­ci­ja Vas op­tu­žu­je za šu­ro­va­nje s Vla­dom. Da li kao opo­zi­ci­o­na op­štin­ska  vlast mo­že­te  da funk­ci­o­ni­še­te ne­za­vi­sno od nje i da li Vas sa­bo­ti­ra­ju za va­žne pro­jek­te bez ko­jih Op­šti­na ne mo­že da funk­ci­o­ni­še?
– Sa­rad­nja sa Vla­dom i nad­le­žnim mi­ni­star­stvi­ma je za­kon­ska oba­ve­za svih pred­sjed­ni­ka, pa i mo­ja. Ne ra­di se o „šu­ro­va­nju” već o po­na­ša­nju u skla­du sa za­ko­nom. Po­što je sa­bo­ta­ža kri­vič­no dje­lo, haj­de da ka­že­mo da se vi­še ra­di o op­struk­ci­ji po­je­di­nih mi­ni­star­sta­va ka­da su is­ka­zi­va­ne po­tre­be Op­šti­ne Be­ra­ne, od­no­sno po­dr­ške za ne­ke pro­jek­te.Tu, pri­je sve­ga mi­slim na Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja ko­je ni­je iza­šlo u su­sret ne Op­šti­ni Be­ra­ne ne­go gra­đa­ni­ma op­šti­ne. Ta­ko­đe, Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja ni­je ima­lo slu­ha za dva pro­jek­ta ko­ja su bi­la neo­p­hod­na Be­ra­na­ma, a za ko­je smo tra­ži­li part­ner­stvo jer smo ima­li svoj ulog u tim pro­jek­ti­ma. Ra­di­lo se o adap­ta­ci­ji jed­nog objek­ta za bes­kuć­ni­ke i adap­ta­ci­ji dru­gog za Dnev­ni cen­tar za sta­ri­ja li­ca. Va­žno je na­po­me­nu­ti da je na­kon to­ga od Pod­go­ri­ce pre­ko Da­ni­lov­gra­da do Nik­ši­ća otvo­re­no ne­ko­li­ko dnev­nih cen­ta­ra i tu ni­je ne­do­sto­ja­lo sred­sta­va.
•– Mno­gi su Vam za­mje­ri­li i što na­kon do­la­ska na vlast ni­je­ste ot­pu­sti­li ka­dro­ve DPS-a iz lo­kal­ne upra­ve?
– Vje­ro­vat­no pod ter­mi­nom ka­dro­vi mi­sli­te na ru­ko­vo­de­ća li­ca. Što se njih ti­če raz­ri­je­še­ni su i u skla­du sa za­ko­nom ko­ri­ste svo­ja pra­va, od­no­sno ras­po­re­đe­ni su u okvi­ru stru­ke ili ko­ri­ste ne­ko dru­go pra­vo, pri­ma­nja na­kna­de i slič­no – ka­že Šće­kić.
D.J.


Uvo­đe­nje re­da

• Pra­te Vas i op­tu­žbe da no­vim op­štin­skim na­me­ti­ma, kao što su na­pla­ta po­re­za na ne­po­kret­no­sti i na­pla­ta par­kin­ga, do­dat­no  uda­ra­te na bu­džet gra­đa­na?
– Kao i u svim op­šti­nama i na­ša skup­šti­na je do­ni­je­la od­lu­ku o po­re­zu na ne­po­kret­nost što je uosta­lom i bi­la u oba­ve­zi u skla­du sa za­ko­nom. Mo­gu vam re­ći da je ta od­lu­ka pro­šla dvi­je jav­ne ras­pra­ve i da je naj­ve­ći broj pri­mjed­bi i su­ge­sti­ja gra­đa­na, od­bor­ni­ka i dru­gih uče­sni­ka uva­žen i ugra­đen u od­lu­ku, a to po­ve­ća­nje je mi­ni­mal­no u od­no­su na dru­ge op­šti­ne što mo­že­te utvr­di­ti upo­red­nim po­da­ci­ma sa osta­lim lo­kal­nim upra­va­ma. Ta­ko­đe, stav ru­ko­vod­stva je da sa­gla­sno sto­pi na­pla­ti­vo­sti po­re­za mje­snim za­jed­ni­ca­ma ta sred­stva vra­ti kroz in­fra­struk­tur­ne pro­jek­te u toj MZ. Što se ti­če Par­king ser­vi­sa, od­no­sno na­pla­te, to pred­u­ze­će ne ra­di zbog uda­ra na bu­džet gra­đa­na, već ra­di uvo­đe­nja sa­o­bra­ćaj­nog i ko­mu­nal­nog re­da u gra­du jer je sta­nje bi­lo ha­o­tič­no. O sve­mu to­me svje­do­če broj­ni no­vin­ski član­ci, od­no­sno fo­to­gra­fi­je na ko­ji­ma se vi­di da su u užem cen­tru gra­da bi­la par­ki­ra­na vo­zi­la ko­ja su ogla­ša­va­na za pro­da­ju, pa su grad­ske uli­ce neo­d­go­vo­r­ni po­je­din­ci pre­tva­ra­li u auto pi­ja­ce i sl.


Usko­ro sa­na­ci­ja Va­so­vih vo­da

Ka­da se spo­me­ne Be­ra­ne, ne­iz­o­stav­no pi­ta­nje je i sa­na­ci­ja ot­pa­da na Va­so­vim vo­da­ma. Do­kle se sti­glo sa tim pro­jek­tom i ka­da će mje­šta­ni ko­nač­no mo­ći da odah­nu?
Na­kon ten­de­ra i broj­nih pro­ble­ma na­sta­lih u žal­be­nim i dru­gim po­stup­ci­ma kod Ko­mi­si­je za jav­ne na­bav­ke, ko­nač­no je pri­je ne­ko­li­ko da­na pot­pi­san ugo­vor sa iz­vo­đa­čem Pro­jek­ta hit­ne sa­na­ci­je Luč­kog po­to­ka na Va­so­vim vo­da­ma. Re­a­li­za­ci­ja ovog pro­jek­ta bi­će pr­va fa­za pu­ne sa­na­ci­je od­la­ga­li­šta Va­so­ve vo­de, za ko­ju je  tre­nut­no u to­ku re­vi­zi­ja Glav­nog pro­jek­ta sa Ela­bo­ra­tom pro­cje­ne uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu. Na­kon re­vi­zi­je, oče­ku­je se pri­pre­ma ten­de­ra za iz­vo­đa­ča pu­ne sa­na­ci­je Va­so­vih vo­da, ko­ji bi tre­ba­lo da bu­de iza­bran do kra­ja go­di­ne. To zna­či da bi dru­ga fa­za sa­na­ci­je mo­gla da poč­ne kra­jem ove ili po­čet­kom na­red­ne go­di­ne. Ra­dom na ka­na­li­sa­nju Luč­kog po­to­ka, ko­ji je pret­hod­nih ne­ko­li­ko go­di­na po­čet­kom pro­lje­ća for­mi­rao vje­štač­ku aku­mu­la­ci­ju uz ti­je­lo sme­tli­šta i ta­ko pred­sta­vljao po­ten­ci­jal­nu opa­snost po ži­vot­nu sre­di­nu, za­po­če­će sa­na­ci­ja jed­ne od cr­nih eko­lo­ških ta­ča­ka u Cr­noj Go­ri, na za­do­volj­stvo svih gra­đa­na Be­ra­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"