Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-05-30 KOALICIJA DF, SNP I SDP VEĆ DVIJE GODINE VRŠI VLAST U KOLAŠINU, ALEKSANDAR DOŽIĆ ISTIČE
Dožić i Vuksanović Realizovaćemo obećano Finansijsko poslovanje Opštine vraćeno je u zakonske tokove i odblokiran je žiro račun koji je pune četiri godine bio u blokadi, a Opština se kreditno zadužila 4,9 miliona eura kako bi počela nesmetano da funkcioniše. Sada je na redu realizacija projekata sportske zone i gradske pijace, ističe Dožić
Dan - novi portal
K
O­LA­ŠIN – Pri­je dvi­je go­di­ne, tač­ni­je 25. ma­ja 2014. go­di­ne, ve­ćin­skom vo­ljom gra­đa­na De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta i bi­rač­ka gru­pa Gru­pa gra­đa­na iz­gu­bi­le su vlast u Ko­la­ši­nu i for­mi­ra­na ko­a­li­ci­ja DF–SNP–SDP. Sve tri par­ti­je su obe­ća­va­le pro­spe­ri­tet gra­du, vla­da­vi­nu pra­va, vra­ća­nje op­šti­ne u za­ko­ni­te fi­nan­sij­ske to­ko­ve, sma­nje­nje jav­ne po­tro­šnje, otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta i još mno­go to­ga. Da­nas, dvi­je go­di­ne ka­sni­je, fi­nan­sij­sko po­slo­va­nje Op­šti­ne vra­će­no je u za­kon­ske to­ko­ve i od­blo­ki­ran je op­štin­ski ži­ro ra­čun ko­ji je pu­ne če­ti­ri go­di­ne bio u pot­pu­noj blo­ka­di. Op­šti­na se kre­dit­no za­du­ži­la 4,9 mi­li­o­na eura ka­ko bi po­če­la ne­sme­ta­no da funk­ci­o­ni­še.
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Ko­la­šin i pred­sjed­nik De­mo­krat­skog fron­ta u gra­du na Ta­ri Alek­san­dar Sa­ša Do­žić ka­že da ni­je­su u pot­pu­no­sti za­do­volj­ni po­stig­nu­tim za ove dvi­je go­di­ne, ali da će is­tra­ja­ti da rea­li­zu­ju sve ono što su obe­ća­li,
– Isti­na je da se ra­di­lo u ve­o­ma te­škim uslo­vi­ma i da je op­struk­ci­je bi­lo na sva­kom ko­ra­ku, ali ipak ni­je­smo sa­svim za­do­volj­ni po­stig­nu­tim. Na­rav­no, mo­ra se uva­ži­ti re­al­nost da su na­sli­je­đe­no fi­nan­sij­sko sta­nje i sa­da­šnja si­tu­a­ci­ja u Kol­ši­nu iz­u­zet­no slo­že­ni. Ta­ko­đe se sla­žem i sa či­nje­ni­com da je od svih ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra naj­ve­ća od­go­vor­nost na DF-u jer smo u ovoj ko­a­li­ci­ji par­ti­ja sa naj­ve­ćim po­vje­re­njem gra­đa­na u smi­slu osvo­je­nih man­da­ta – ka­že Do­žić i na­gla­ša­va da DF osta­je pri svom iz­bor­nom pro­gra­mu, iz­dva­ja­ju­ći kao pro­ri­te­te va­lo­ri­za­ci­ju ma­te­ri­jal­nih i pri­rod­nih re­sur­sa, pri­je sve­ga raz­voj dr­vo­pre­ra­de.
– Pro­šle go­di­ne ini­ci­ra­li smo sa­sta­nak sa dr­vo­re­ra­đi­va­či­ma ko­ji ima­ju po­go­ne za pre­ra­du dr­ve­ta na te­ri­to­ri­ji na­še op­šti­ne. Od­ziv je bio sto­po­sto­tan. Pre­po­zna­li smo pro­ble­me i ini­ci­ra­li nji­ho­va rje­še­nja, do­ni­je­li za­ključ­ke i kao ta­kve pro­sle­di­li ih iz­vr­šnoj vla­sti. In­si­sti­ra­će­mo i da­lje na za­ključ­ci­ma ko­ji se, iz­me­đu osta­log, od­no­se na za­la­ga­nje da se drv­ni sor­ti­men­ti pre­ra­đu­ju na te­ri­to­ri­ji na­še op­šti­ne, da ko­la­šin­ska pred­u­ze­ća pod jed­na­kim uslo­vi­ma ima­ju pri­o­ri­tet pri do­bi­ja­nju kon­ce­si­ja, da se sma­nji kon­ce­si­o­na na­kna­da u funk­ci­ji ste­pe­na ob­ra­de si­ro­vi­na i da se za­bra­ni iz­voz si­ro­vi­ne – na­vo­di Do­žić, ko­ji iz­dva­ja i pro­je­kat „Sport­ske zo­ne”.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ako je Dom učen­ka dat pod za­kup za smje­štaj rad­ni­ka DF će in­si­sti­ra­ti i is­tra­ja­ti na pro­jek­tu sport­sko-re­kre­a­tiv­nog cen­tra u či­jem sklo­pu će taj obje­kat bi­ti uklju­čen kao smje­štaj­ni ka­pa­ci­tet.
– Pred­lo­ži­li smo for­mi­ra­nje sport­sko-re­kre­a­tiv­nog cen­tra u či­jem sa­sta­vu bi bi­li Dom uče­ni­ka, Dom mla­dih Gor­šta­ka i sport­ska dvo­ra­na kao i vanj­ski te­re­ni. Ta­kva funk­ci­o­nal­na cje­li­na da­la bi no­vi ob­lik tu­ri­stič­ke po­nu­de Ko­la­ši­na i omo­gu­ći­la za­po­sle­nje za 25 do 30 rad­ni­ka, a sred­stva za re­a­li­za­ci­ju mo­gu se do­bi­ti apli­ci­ra­njem kod Fon­da za raz­voj – ka­že Do­žić i do­da­je da je DF pred­lo­žio i rje­še­nje za oro­nu­lu i sta­ru pri­ja­cu u cen­tru gra­da.
– Re­a­li­za­ci­jom pro­je­ka­ta sprt­ske zo­ne i grad­ske pi­ja­ce umno­go­me bi se pro­mi­je­nio kva­li­tet ži­vo­ta u gra­du. Rje­še­nje grad­ske pi­ja­ce je u pri­vat­no-jav­nom part­ner­stvu, tim pro­jek­tom bi se otvo­ri­lo oko 30 no­vih rad­nih mej­sta, a plan nam je da na­pra­vi­mo tr­žni cen­tar, sa pi­ja­com i pod­zem­nom ga­ra­žom. Ono što mo­gu da ka­žem je da će­mo se mi u DF-u će­mo u na­red­nom pe­ri­o­du po­sve­ti­ti i iz­dvo­ji­ti kao pri­o­ri­tet re­a­li­za­ci­ju iz­grad­nje pi­ja­ce ta­ko i sport­ske zo­ne – ka­zao je on ne že­le­ći da ko­men­ta­ri­še šta je to spri­je­či­lo DF da do­sad po­kre­ne pri­ču sa mr­tve tač­ke.
Do­žić je is­ta­kao i da su u Ko­la­ši­nu otvo­re­na no­va rad­na mje­sta, ali ne za­slu­gom vla­sti već po­je­di­na­ca i pri­vred­ni­ka.
– Pro­šle go­di­ne otvo­re­no je pre­ko 40 no­vih rad­nih mje­sta, ali to je za­slu­ga ko­la­šin­skih pri­vred­ni­ka, a ne na­ša – pod­vla­či Do­žić.
J.Šće­pa­no­vić

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"