Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2016-05-28 INSTITUT PREDSTAVIO PRVE REGISTRE ČETIRI OBOLJENJA
Mugoša na presu povodom prvog registra Godišnje 60.000 oboljelih od najtežih bolesti Prema registru malignih bolesti, u 2013. godini oboljela 2.593 građanina, od čega najveći broj na Cetinju, u Šavniku, Mojkovcu i Pljevljima Od dijabetesa je oboljelo 12 odsto od ukupnog broja stanovništva
Dan - novi portal
In­sti­tut za jav­no zdra­vlje je po­vo­dom 94 go­di­ne po­sto­ja­nja pr­vi put pred­sta­vio če­ti­ri re­gi­stra o bro­ju obo­lje­lih od tu­mo­ra, di­ja­be­te­sa i bo­le­sti sr­ca, ko­ji po­ka­zu­je da je za go­di­nu da­na obo­lje­lo oko 60.000 gra­đa­na. Pre­ma ri­je­či­ma struč­nja­ka In­sti­tu­ta za jav­no zdar­vlje, zdrav­stve­ni rad­ni­ci ne pri­ja­vlju­ju pa­ci­jen­te i ne vo­de pra­vo­vre­me­nu evi­den­ci­ju o opa­kim bo­le­sti­ma. Di­rek­tor In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje Bo­ban Mu­go­ša ka­zao je da su po­da­ci u če­ti­ri re­gi­stra kom­ple­ti­ra­ni za 2013. go­di­nu i da ne­ma­ju do­volj­no ka­dra za pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka. Mu­go­ša je is­ta­kao da im i da­lje fa­li na go­di­šnjem ni­vou pre­ko 300.000 za re­a­gen­se i te­sto­ve, ka­ko bi za­o­kru­ži­li la­bo­ra­to­rij­ske ana­li­ze na ni­vou dr­ža­ve. On je is­ta­kao da i od soptsve­nih sred­sta­va opre­ma­ju la­bo­ra­to­ri­ju i ob­no­vlja­ju vo­zni park.
– Ra­di se o ve­o­ma va­žnim re­gi­stri­ma za dr­ža­vu, ka­ko bi se pla­ni­ra­li pre­ven­tiv­ni i stra­te­ški ko­ra­ci za uma­nji­va­nje obo­li­je­va­nja gra­đa­na. Tek raz­vi­ja­mo re­gi­stre, ove go­di­ne će­mo do­bi­ti 10 spe­ci­ja­li­sta za ovu oblast i oče­ku­jem bo­lje re­zul­ta­te u nji­ho­vom vo­đe­nju. Sa­ku­plja­nje po­da­ta­ka je mu­ko­tr­pan po­sao i pod­ra­zu­mi­je­va rad sa svim zdrav­stve­nim rad­ni­ci­ma, re­kao je Mu­go­ša.
Mu­go­ša je ka­zao da su pro­šle go­di­ne za­ra­di­li oko 1.700.000 eura pre­ko la­bo­ra­to­rij­skih is­tra­ži­va­nja i na­uč­nih pro­je­ka­ta, dok su od dr­ža­ve do­bi­li 2.450.000 eura.
Spe­ci­ja­li­sta za ne­za­ra­za­ne bo­le­sti In­sti­tu­ta Mi­li­ca Sta­ni­šić pred­sta­vi­la je re­gi­star ma­lig­nih bo­le­sti, pre­ma ko­jem je u Cr­noj Go­ri u 2013. go­di­ni obo­lje­lo 2.593 gra­đa­na. Ona je ka­za­la da je ta bo­lest naj­če­šća kod gra­đa­na Ce­ti­nja, Šav­ni­ka, Moj­kov­ca i Plje­va­lja.
– Me­đu mu­škar­ci­ma naj­če­šći je kar­ci­nom plu­ća, du­šni­ka, de­be­log cri­je­va i pro­sta­te, a naj­ve­ći broj že­na u re­gi­stru za­bi­lje­žen je sa ra­kom doj­ke, gr­li­ća ma­te­ri­ce i jaj­ni­ka. Pre­ma na­šim po­da­ci­ma, u 2011. go­di­ni je od svih kar­ci­no­ma pre­mi­nu­lo 976 gra­đa­na, ka­za­la je Sta­ni­ši­će­va.
Dok­tor­ka An­drea Čam­par sa­op­šti­la je da je u re­gi­stru od še­ćer­ne bo­le­sti u Cr­noj Go­ri evi­den­ti­ra­no 54.816 oso­ba. Ona je is­ta­kla da je broj no­vo­o­bo­lje­lih oso­ba u 2013. go­di­ni iz­no­sio 2.655.
– Pre­va­len­ca ili pro­ce­nat obo­lje­lih od di­ja­be­te­sa je 12 od­sto od ukup­nog bro­ja sta­nov­ni­štva, pre­ma na­šim po­da­ci­ma. Od di­ja­be­te­sa obo­li­je­va 20 dje­ce na 100.000 sta­nov­ni­ka. Naj­za­stu­plje­ni­ji tip di­ja­be­te­sa je tip 2 i če­šći je kod že­na, is­ta­kla je Čam­par.
Ad­mi­ni­stra­tor re­gi­stra bo­le­sti sr­ca (akut­nog ko­ro­nar­nog sin­dro­ma) Ma­ri­ja To­do­ro­vić ka­za­la je da je u 2013. go­di­ni za­bi­lje­že­no 1.136 pa­ci­je­na­ta sa tim obo­lje­nji­ma. Ona je re­kla da su naj­če­šće bo­le­sti sr­ca an­gi­na pek­to­ris i in­farkt mi­o­kar­da.
– Na 100.000 sta­nov­ni­ka 176 oso­ba ima sr­ča­nu ko­mli­ka­ci­ju. Od to­ga 29 od­sto pa­ci­je­na­ta ima an­gi­nu pek­to­ris, a po 19 pro­ce­na­ta je do­ži­vje­lo dvi­je vr­ste in­fark­ta. Od ukup­nog bro­ja obo­lje­lih u 2013. go­di­ni, 5,5 od­sto gra­đa­na je pre­mi­nu­lo od sr­ča­nih obo­lje­nja, na­gla­si­la je To­do­ro­vi­će­va.
Psi­ho­log Da­ni­je­la Đu­ri­šić je ka­za­la da je u re­gi­stru za nar­ko­ma­ni­ju pri­ja­vlje­no 545 za­vi­sni­ka. Is­ta­kla da po­da­ci ni­je­su kom­plet­ni, jer im pri­ja­ve sti­žu sa­mo iz zdrav­stve­nih usta­no­va. Ona je upo­zo­ri­la da pri­ja­ve ne sti­žu od JU Ka­ka­ric­ka go­ra i Psi­hi­ja­trij­ske bol­ni­ce u Do­bro­ti, gdje se li­je­če za­vi­sni­ci, kao ni od ser­vi­sa gdje tra­že po­moć.
– Me­đu za­vi­sni­ci­ma su naj­če­šće ko­ri­sni­ci opi­ja­ta, i to he­ro­i­na (80 od­sto), dok ostat­ka njih ko­ri­sti ta­ble­te i dru­ge dro­ge. Pro­sječ­ni ko­ri­snik dro­ga ima 33 go­di­ne, a 2,44 od­sto na 100.000 sta­nov­ni­ka kon­zu­mi­ra psi­ho­ak­tiv­ne sup­stan­ce. Od 545 zav­si­sni­ka, kod njih 18 je utvr­đen he­pa­ti­stis B i C. Ve­li­ki broj pri­ja­va i da­lje oče­ku­je­mo, jer je rok pet go­di­na, od po­čet­ka vo­đe­nja re­gi­star nar­ko­ma­ni­je, re­kla je Đu­ri­šić.
D.B.


Pri­zna­nja za pen­zi­o­ne­re, rad­ni­ci­ma ma­le pla­te

Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta In­sti­tu­ta Jo­van Ob­ra­do­vić, uru­čio je pla­ka­te za­po­sle­ni­ma ko­ji su oti­šli u pen­zi­ju – Zo­ri­ci Vu­ka­no­vić, Slo­bo­dan­ki Ve­li­mi­ro­vić, Rad­mi­li Đu­ri­šić i Ma­ri­ni Ma­jić.
– Pot­pi­si­va­njem gran­skog ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra ne­do­volj­no su po­ve­ća­ne pla­te za­po­sle­nih u zdrav­stvu, ali že­lim da vje­ru­jem da je ovo sa­mo po­če­tak i da će­mo zdra­vim di­ja­lo­gom us­pje­ti da po­ve­ća­mo pla­te na ni­vo ko­ji nam pri­pa­da. Ima­mo do­bru sa­rad­nju i so­ci­jal­ni di­ja­log sa in­sti­tu­ci­ja­ma, ali to mo­ra­mo i una­pri­je­di­ti, is­ta­kao je Ob­ra­do­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"