Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2016-05-27 NEZAVISNI STRUČNJACI TVRDE DA JE MINISTARSTVO ZDRAVLJA OBMANULO JAVNOST IZVJEŠTAJEM O KONTROLI U TRI BOLNICE Kriju da neznanje ugrožava živote u porodilištima Na tako malom uzorku od tri porodilišta nijesu mogli da donesu zaključak kakva je njega porodilja i beba na nivou države, ističu stručnjaci u izvještaju za NVO „Krug života” Cvijanović ističe da su angažovani stručnjaci utvrdili da posebno zabrinjava izostavljanje bolnice u Bijelom Polju, gdje je u novembru 2014. izbila infekcija, zbog čega je preminula jedna beba
Dan - novi portal
Iz­vje­štaj Mi­ni­star­stva zdra­vlja i UNI­CEF-a o kon­tro­li bez­bjed­no­sti i kva­li­te­tu bol­nič­ke nje­ge maj­ki i no­vo­ro­đen­ča­di u po­ro­di­li­šti­ma u Pod­go­ri­ci, Nik­ši­ću i Be­ra­na­ma iz 2016. go­di­ne pri­krio je stvar­no sta­nje i uslo­ve u tim bol­ni­ca­ma, oci­je­ni­li su struč­nja­ci ko­ji su za NVO „Krug ži­vo­ta”, ura­di­li ana­li­zu do­ku­men­ta. Di­rek­tor NVO „Krug ži­vo­ta” De­jan Cvi­ja­no­vić sa­op­štio je „Da­nu” da su oba­vi­li de­talj­nu upo­red­nu ana­li­zu ja­nu­ar­skog iz­vje­š­ta­ja mi­ni­star­stva i pret­hod­nog iz 2011. go­di­ne i usta­no­vi­li da su nad­le­žni pro­mi­je­ni­li si­stem kon­tro­le, kao i eks­per­te ko­ji su ra­ni­je utvr­di­li ni­zak ni­vo hi­gi­je­ne i lo­še uslo­ve u po­ro­di­li­šti­ma. Na če­lu ti­ma ko­ji je ura­dio iz­vje­štaj o sta­nju u tri bol­ni­ce bi­la je Sne­ža­na Ras­po­po­vić, di­rek­tor­ka Kli­ni­ke za gi­ne­ko­lo­gi­ju i aku­šer­stvo u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re.
U iz­vje­šta­ju eks­pert­skog ti­ma ove NVO is­ti­če se da je ne­ja­sno zbog če­ga su sa­mo tri po­ro­di­li­šta ob­u­hva­će­na kon­tro­lom i za­što je iz­o­sta­vlje­na bol­ni­ca u Bi­je­lom Po­lju, gdje je u no­vem­bru 2014. in­fi­ci­ra­no pet be­ba, od ko­jih je jed­na pre­mi­nu­la. Cvi­ja­no­vić na­vo­di da je iz­vje­štaj de­man­to­vao mi­ni­stra zdra­vlja Bu­di­mi­ra Še­gr­ta, ko­ji je u fe­bru­a­ru re­kao da su „re­zul­ta­ti kon­tro­le u tri po­ro­di­li­šta im­pre­siv­ni i po­ma­ci vi­dlji­vi”.
– Na ta­ko ma­lom uzor­ku od tri po­ro­di­li­šta ni­je­su mo­gli da do­ne­su za­klju­čak ka­kva je nje­ga po­ro­di­lja i be­ba na ni­vou dr­ža­ve. Ču­di što su pro­mi­je­nje­ni eks­per­ti ko­ji su tre­ba­li da upo­re­de sta­nje iz pret­hod­ne kon­tro­le po­ro­di­li­šta i za­klju­če da li je una­pri­je­đe­na nje­ga i smje­štaj maj­ki i be­ba. Iz­vje­štaj i za­ključ­ci naj­no­vi­je in­spek­ci­je mi­ni­star­stva i UNI­CEF-a od 2016. go­di­ne su kon­tra­dik­tor­ni i na ključ­nim mje­sti­ma pro­ti­vr­je­če sa­mi se­bi, pa se sti­če uti­sak da se in­spek­ci­ja tru­di­la da pri­kri­je evi­dent­ne ne­do­stat­ke. U spor­nom do­ku­men­tu ne is­ti­če se šta tre­ba mi­je­nja­ti u po­gle­du po­bolj­ša­nja sta­nja. Cvi­ja­no­vić ob­ja­šnja­va da se u iz­vje­šta­ju od 2011. go­di­ne na­vo­di da po­sto­ji ve­o­ma ma­li ste­pen pri­prav­no­sti za rje­ša­va­nje glav­nih aku­šer­skih kom­pli­ka­ci­ja, svih sta­no­vi­šta (in­for­mi­sa­nost, zna­nje i vje­šti­ne, or­ga­ni­za­ci­ja), od­no­sno da su kod lje­ka­ra utvr­đe­ni ne­zna­nje i ne­struč­nost.
– Ovo je vr­lo ozbilj­na pri­mjed­ba, jer ugro­ža­va ži­vo­te pa­ci­je­na­ta ili mo­že do­ve­sti do traj­nih i ozbilj­nih po­sle­di­ca po zdra­vlje lju­di. U iz­vje­šta­ju od 2016. go­di­ne se taj pro­blem ne po­mi­nje, od­no­sno ne zna­mo je li ri­je­šen, bez ob­zi­ra što je ovo naj­va­žni­ja stav­ka u kon­tro­li kva­li­te­ta uslu­ga jed­ne me­di­cin­ske usta­no­ve. Ni­je ja­sno za­što eks­per­ti ni­je­su da­li mi­šlje­nje di­je­la za pro­cje­nu kva­li­te­ta po­ro­di­li­šta i da li je raz­log pri­kri­va­nje ne­do­sta­ta­ka. Pa­žlji­vim či­ta­njem iz­vje­šta­ja in­di­rekt­no se mo­že za­klju­či­ti da se u po­gle­du po­pra­vlja­nja zna­nja lje­ka­ra ni­je ni­šta uči­ni­lo jer in­spek­ci­ja za­klju­ču­je „uz iz­u­ze­tak neo­na­tal­ne re­a­ni­ma­ci­je, ma­lo je bi­lo obu­ke za zdrav­stve­ne rad­ni­ke ko­ji ra­de u bol­ni­ca­ma”. Ako je u pret­hod­nom iz­vje­šta­ju pi­sa­lo da je ne­zna­nje evi­dent­no, ono se ni­je mo­glo po­pra­vi­ti bez obu­ke struč­nog ka­dra, „ako obu­ke ni­je bi­lo, on­da se mo­že za­klju­či­ti da ne­ma ni po­bolj­ša­nja u tom po­gle­du – sma­tra­ju struč­nja­ci „Kru­ga ži­vo­ta”.
Pre­ma ri­je­či­ma Cvi­ja­no­vi­ća, ana­li­za je po­ka­za­la sum­nju da kon­tro­la ni­je slu­čaj­no ura­đe­na po­vr­šno i bez de­talj­nih pre­gle­da po­ro­di­li­šta.
– U iz­vje­šta­ju na­vo­de da su pi­ta­li struč­no oso­blje u po­ro­di­li­šti­ma o spro­vo­đe­nju hit­nih mje­ra u slu­ča­ju eklamp­si­je ili te­ške pre­e­klamp­si­je (gr­če­vi i kom­pli­ka­ci­je trud­no­će, po­ve­ća­nje krv­nog pri­ti­ska, ko­ji mo­gu da ugro­ze be­bu i maj­ku), lo­kal­no oso­blje je po­nu­di­lo ne­ja­sne od­go­vo­re „mi ne­ma­mo ta­kvih slu­ča­je­va, jer je an­te­na­tal­na nje­ga vr­lo kva­li­tet­na“, „po­zi­va­mo spe­ci­ja­li­stu in­ter­ne me­di­ci­ne da pro­pi­še li­je­če­nje že­na sa pre­e­klamp­si­jom“ ili „ni­kad ni­je­sam imao slu­čaj ra­me­ne dis­to­ci­je“. U iz­vje­šta­ju za­klju­ču­ju na osno­vu prak­si u te­škim kom­pli­ka­ci­ja­ma u dru­goj fa­zi po­ro­đa­ja da „ne po­sto­ji pri­pre­ma ni­ti po­treb­na zna­nja za upra­vlja­nje broj­nim aku­šer­skim kom­pli­ka­ci­ja­ma eklamp­si­ja, ozbilj­na pre­e­klamp­si­ja, ra­me­na dis­to­ci­ja, PROM, pro­ble­mi kod fe­tu­sa pri po­ro­đa­ju – po­mog­nu­ti va­gi­nal­ni po­ro­đaj” – na­vo­de struč­nja­ci NVO Krug ži­vo­ta.
Pre­ma ana­li­zi NVO „Krug ži­vo­ta”, osno­va­no sum­nja­ju da me­di­cin­sko oso­blje i da­lje ne pro­mo­vi­še do­je­nje i da po­sto­je ozbilj­ni pro­ble­mi sa pri­rod­nom is­hra­nom no­vo­ro­đen­ča­di.
D.B.


Ne zna­ju da li lje­ka­ri pe­ru ru­ke

Struč­no ti­je­lo „Kru­ga ži­vo­ta” je ana­li­zom iz­vje­šta­ja utvr­di­lo da ni­je una­pri­je­đe­na hi­gi­je­na u po­ro­di­li­šti­ma, iako su eks­per­ti za­klju­či­li „da ima mno­go mje­sta za pra­nje ru­ku ko­ja su do­bro opre­mlje­na i funk­ci­o­nal­na (či­sta, po­sto­ji sa­pun, is­tak­nu­ta vi­zu­el­na po­ma­ga­la).
–To ne pred­sta­vlja do­volj­nu ga­ran­ci­ju da oso­blje za­i­sta i pe­re ru­ke na pra­vi­lan na­čin. Pred­la­že­mo re­a­li­za­ci­ju oba­ve­zne prak­tič­ne ra­di­o­ni­ce „pra­nja ru­ku“, ko­ja će se po­na­vlja­ti u re­dov­nim in­ter­va­li­ma. Da bi se to ostva­ri­lo, ru­ko­vod­stvo bol­ni­ce tre­ba da ime­nu­je oso­blje za­du­že­no za pri­ku­plja­nje i pra­će­nje po­da­ta­ka o no­zo­ko­mi­jal­nim in­fek­ci­ja­ma – is­ti­če se u ana­li­zi.


Ne­pra­vil­na re­a­ni­ma­ci­ja be­ba

Iz NVO „Krug ži­vo­ta” na­vo­de da su eks­per­ti u iz­vje­šta­ju na­ve­li da po­sto­ji opre­ma za re­a­ni­ma­ci­ju ko­ja je u pri­prav­nom sta­nju, ali da se neo­na­tal­na re­a­ni­ma­ci­ja ne vr­ši na pra­vi­lan na­čin, što je bio slu­čaj i 2011.
– Ovo je kraj­nje za­bri­nja­va­ju­će s ob­zi­rom da je in­spek­ci­ja iz­ja­vi­la da se obu­ke od pret­hod­ne in­spek­ci­je ni­je­su vr­ši­le, iz­u­zev iz obla­sti re­a­ni­ma­ci­je, što uka­zu­je da ni obu­ke ne da­ju ade­kvat­ne re­zul­ta­te, što mo­že da uka­zu­je da vje­ro­vat­no ni­ko ne vr­ši pro­vje­ru usvo­je­nog zna­nja sa obu­ke – utvr­đe­no je ana­li­zom „Kru­ga ži­vo­ta”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"