Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-05-30 MILUTIN SIMOVIĆ ODBIO DA MILU ĐUKANOVIĆU PROSLIJEDI PITANJE DŽAVIDA ŠABOVIĆA ZA SJUTRAŠNJI PREMIJERSKI SAT
Šabović Hoćete li Sveta smijeniti ili unaprijediti Slučaj predsjednika političkog savjeta DPS-a svakako je najznačajniji i najradikalniji primjer kriminalnog djelovanja na partijskom mandatu –ocijenio je Džavid Šabović
Dan - novi portal
Pot­pred­sjed­nik Skup­šti­ne Mi­lu­tin Si­mo­vić od­bio je da pred­sjed­ni­ku Vla­de Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću pro­sli­je­di pi­ta­nje še­fa klu­ba po­sla­ni­ka So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Dža­vi­da Ša­bo­vi­ća da li će sank­ci­o­ni­sa­ti ili una­pri­je­di­ti Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća zbog pri­zna­nja da je bio šef or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe. Ša­bo­vi­će­vo pi­ta­nje je bla­go­vre­me­no, u skla­du sa po­slov­ni­kom, do­sta­vlje­no za sju­tra­šnji pre­mi­jer­ski sat.
–Ka­ko su nas in­for­mi­sa­li me­di­ji, pred­sjed­nik po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a sklo­pio je spo­ra­zum sa Spe­ci­jal­nim tu­ži­la­štvom u ko­me pri­zna­je da je bio šef or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe. To zna­či da je man­dat do­bi­jen od Va­še par­ti­je ko­ri­stio za kri­mi­nal­no udru­ži­va­nje ko­jim je ne­za­ko­ni­to otu­đio de­se­ti­ne mi­li­o­na eura od onih ko­je je pred­sta­vljao, ali i od svih gra­đa­na Bu­dve. I po­je­di­ni čla­no­vi Va­šeg ka­bi­ne­ta op­tu­že­ni su za kri­vič­na dje­la na šte­tu dr­ža­ve – pod­sje­tio je Ša­bo­vić pre­mi­je­ra i li­de­ra DPS-a.
On je pod­sje­tio da je i Evrop­ska ko­mi­si­ja u iz­vje­šta­ju o na­pret­ku Cr­ne Go­re za 2015. go­di­nu uka­za­la da li­ca osu­đe­na za kri­vič­na dje­la ni­je­su sno­si­la ni­ka­kve po­li­tič­ke po­sle­di­ce.
–Jav­nost je upo­zna­ta i da su po­je­di­ni vi­nov­ni­ci iz­bor­nih kra­đa čak na­pre­do­va­li u par­tij­skoj i dr­žav­noj struk­tu­ri na­kon što su osu­đe­ni za kri­vič­na dje­la. Slu­čaj pred­sjed­ni­ka po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a sva­ka­ko je naj­zna­čaj­ni­ji i naj­ra­di­kal­ni­ji pri­mjer kri­mi­nal­nog dje­lo­va­nja na par­tij­skom man­da­tu. Ka­kav će bi­ti Vaš stav i stav Vla­de po ovom pi­ta­nju, od­no­sno da li se mo­že oče­ki­va­ti una­pre­đe­nje pred­sjed­ni­ka po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a, ili će­te se ogra­di­ti od nje­go­vih po­stu­pa­ka i is­klju­či­ti iz član­stva nje­ga, osta­le čla­no­ve kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ji su čla­no­vi DPS-a i iz­vr­ši­o­ce dru­gih kri­vič­nih dje­la – na­veo je Ša­bo­vić u pi­ta­nju za pred­sjed­ni­ka Vla­de.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na“, Si­mo­vić je od­lu­čio da Ša­bo­vi­će­vo pi­ta­nje ne pro­sli­je­di pred­sjed­ni­ku Vla­de zbog pro­cje­ne da se ono ne ti­če te­ma ko­je su u nad­le­žno­sti iz­vr­šne vla­sti.
Iz SDP-a su nam po­tvr­di­li in­for­ma­ci­ju da je Si­mo­vić od­bio da pre­mi­je­ru pro­sli­je­di Ša­bo­vi­će­vo pi­ta­nje. Sa­op­šte­no nam je i da je pi­ta­nje sklo­nje­no sa zva­nič­nog in­ter­net saj­ta par­la­men­ta, gdje je bi­lo po­sta­vlje­no za­jed­no sa osta­li­ma na ko­ja će pred­sjed­nik Vla­de od­go­va­ra­ti u sklo­pu po­seb­ne sjed­ni­ce po­sve­će­ne pre­mi­jer­skom sa­tu. Iz SDP-a su is­ta­kli da od Si­mo­vi­ća ni­je­su do­bi­li zva­nič­ni do­pis o po­vla­če­nju nji­ho­vog pi­ta­nja za pre­mi­jer­ski sat.
Ma­ro­vi­ću se sta­vlja na te­ret da je or­ga­ni­zo­vao kri­mi­nal­nu gru­pu ko­ja je op­štin­sku ka­su Bu­dve ošte­ti­la za vi­še­mi­li­on­ske iz­no­se. Taj vi­so­ki funk­ci­o­ner DPS-a pri­znao je da je bio na če­lu kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je Op­šti­nu Bu­dva, pre­ma pro­cje­ni tu­ži­la­štva, ošte­ti­la za 24.591 euro pri­li­kom iz­grad­nje objek­ta TQ Pla­za i kon­cert­nog pla­toa na Ja­zu, kao i pri pro­da­ji ze­mlji­šta u Pri­je­vo­ru. Kri­mi­nal­na gru­pa ko­ju je pred­vo­dio Ma­ro­vić ošte­ti­la je bu­dvan­ski bu­džet za 3.706.000 eura u pred­me­tu „Bu­le­var“, dok su u pred­me­tu „Kra­pi­na” za­ki­nu­li Op­šti­nu za 1.150.000 eura. U slu­ča­ju „WTA“ ošte­ti­li su lo­kal­ni bu­džet za tri mi­li­o­na, a u pred­me­tu „Ko­pi­rajt” za 3.859.311.eura.
Upr­kos zva­nič­nom pri­zna­nju kri­vič­nog dje­la, Ma­ro­vić još uvi­jek ni­je raz­ri­je­šen sa funk­ci­je pred­sjed­ni­ka po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a iako to ti­je­lo i da­lje ni­je kon­sti­tu­i­sa­no.
Od­lu­ka Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća, ko­ji pred­sje­da­va par­la­men­tom do iz­bo­ra no­vog pred­sjed­ni­ka, da ne odo­bri Dža­vi­du Ša­bo­vi­ću da po­sta­vi pi­ta­nje pred­sjed­ni­ku Vla­de Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću na­sta­vak je prak­se ko­ju je uveo od kad je pri­vre­me­no pre­u­zeo tu po­zi­ci­ju. On je od­bio da pre­mi­je­ru pro­sli­je­di i pi­ta­nje po­sla­ni­ka DF-a Jan­ka Vu­či­ni­ća, ko­ji je od Đu­ka­no­vi­ća že­lio da do­bi­je od­go­vor šta mu je zna­či­la pri­jet­nja „ti ćeš mi po­seb­no pla­ti­ti“, iz­re­če­na u par­la­men­tu pred po­če­tak ras­pra­ve o ime­no­va­nju čla­no­va Vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja. Od uvo­đe­nja vi­še­stra­nač­ja pa do ovih Si­mo­vi­će­vih od­lu­ka ni­je za­bi­lje­že­no da je bi­lo ko­ji po­sla­niks spri­je­čen da po­sta­vi pi­ta­nje pred­sjed­ni­ku Vla­de.
V.R.


Vu­či­ni­ću ni­je pro­šla ni re­di­go­va­na ver­zi­ja

De­mo­krat­ski front sa­op­štio je da je Mi­lu­tin Si­mo­vić po­no­vo od­bio da pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću pro­sli­je­di pi­ta­nje po­sla­ni­ka Jan­ka Vu­či­ni­ća iako je on u me­đu­vre­me­nu pro­mi­je­nio sa­dr­žaj upi­ta.
–Si­mo­vić, su­prot­no po­slov­ni­ku Skup­šti­ne, po­ku­ša­va ne­što što ni­je vi­đe­no ni u jed­nom par­la­men­tu u svi­je­tu – da re­di­gu­je, cen­zu­ri­še i sa­sta­vlja pi­ta­nja po­sla­ni­ka po uku­su pre­mi­je­ra. Ovaj sra­mot­ni po­ku­šaj Si­mo­vi­ća da, bez ika­kvog upo­ri­šta u po­slov­ni­ku, ula­zi u sa­dr­žaj pi­ta­nja i pro­cje­nju­je da li ga tre­ba po­sla­ti pre­mi­je­ru sa­mo po­ka­zu­je da je po­li­tič­ka kri­za u Cr­noj Go­ri po­sle­di­ca va­nu­stav­ne oku­pa­ci­je Cr­ne Go­re od jed­nog čo­vje­ka ko­ji je se­be po­sta­vio iz­nad dr­ža­ve, par­la­men­ta i gra­đa­na kao no­si­la­ca su­ve­re­no­sti – po­ru­či­li su iz DF-a.
Na Si­mo­vi­ćev za­htjev, Vu­či­nić je ko­ri­go­vao pi­ta­nje zbog tu­ma­če­nja da mo­ra da per­si­ra pre­mi­je­ru.
–Da li se Va­še ri­je­či iz­re­če­ne u pa­ral­men­tu 13.ma­ja „Vu­či­ni­ću, ti ćeš mi po­seb­no pla­ti­ti, te­bi, te­bi ću da­ti“ od­no­se na po­slo­ve ve­za­ne za rad­nič­ka pi­ta­nja i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku Vla­de Cr­ne Go­re či­ji ste pre­mi­jer ili na ne­ke dru­ge po­slo­ve iz do­me­na Vla­de? Uko­li­ko se od­no­se na ne­ke od tih po­slo­va, da li mo­že­te ob­ja­sni­ti šta ste pod tim što ste iz­go­vo­ri­li tač­no pod­ra­zu­mi­je­va­li – na­vo­di se u ko­ri­go­va­noj ver­zi­ji Vu­či­ni­će­vog pi­ta­nja, ko­je je Si­mo­vić ta­ko­đe od­bio da pro­sli­je­di pred­sjed­ni­ku Vla­de.
U DF-u sma­tra­ju da no­vo od­bi­ja­nje Si­mo­vi­ća da pro­sli­je­di pi­ta­nje „ja­sno uka­zu­je da je dik­ta­tor od­lu­čio da iz­bjeg­ne po­nov­no su­o­ča­va­nje sa po­sla­ni­ci­ma DF-a i ta­ko još jed­nom po­ga­zio Ustav i po­vri­je­dio par­la­ment, pa sa­mim tim i ozva­ni­čio dr­žav­ni udar po ko­me on sa svo­jom kri­mi­nal­nom or­ga­ni­za­ci­jom upra­vlja ovom ze­mljom po sop­stve­nim pra­vi­li­ma”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"