Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-05-29 PREDSJEDNIK VAŠINGTONSKOG MEĐUNARODNOG LIDERSKOG SAMITA ŽOEL ANAND SAMI O MOGUĆEM ČLANSTVU CRNE GORE U ZAPADNOM VOJNOM SAVEZU
Sami Mafijaškoj državi nije mjesto u NATO-u Dugogodišnja Đukanovićeva vladavina obilježena je navodima o korupciji, fizičkim napadima na novinare i povezanosti sa organizovanim kriminalom – ukazuje Sami
Dan - novi portal
Us­po­sta­vlja­nje ne­za­vi­snog sud­stva i slo­bo­da me­di­ja tre­ba da bu­du pred­u­slov za Cr­nu Go­ru da se pri­dru­ži NA­TO-u, sma­tra Žo­el Anand Sa­mi, pred­sjed­nik va­šing­ton­skog Me­đu­na­rod­nog li­der­skog sa­mi­ta i su­o­sni­vač Ja­dran­skog in­sti­tu­ta za jav­nu po­li­ti­ku. On je na­gla­sio da bi do­no­si­o­ci od­lu­ka u SAD tre­ba­lo da bu­du svje­sni si­tu­a­ci­je u Cr­noj Go­ri i da pre­du­zmu sve što mo­gu da in­te­gra­tiv­ni uslo­vi bu­du is­pu­nje­ni.
–Lju­di na Bal­ka­nu za­vi­se od ze­mlje po­put Ame­ri­ke i zva­nič­ni­ka po­put pot­pred­sjed­ni­ka Džo­ze­fa Baj­de­na, ko­ji tre­ba da sa­op­šti po­je­din­ci­ma kao što je pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić da su ko­rup­ci­ja i me­đu­na­rod­no pra­nje nov­ca glav­na bri­ga i da se oče­ku­je da bu­du pred­u­ze­te mje­re da se is­ko­ri­je­ne te ne­le­gal­ne ak­tiv­no­sti. Kao što je Ame­ri­ka obez­bi­je­di­la ogrom­na sred­stva za rad da bi bi­li iden­ti­fi­ko­va­ni i pro­ce­su­i­ra­ni oni ko­ji su uklju­če­ni u pra­nje nov­ca, oče­ku­je­mo da na­ši pri­ja­te­lji iz me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce po­mog­nu u ovom ra­tu pro­tiv ile­gal­nih tran­sak­ci­ja – is­ta­kao je Žo­el Anand Sa­mi.
On je pod­sje­tio da su od 1995. go­di­ne za­pad­ni po­re­ski ob­ve­zni­ci po­sla­li vi­še od 100 mi­li­jar­di do­la­ra po­mo­ći bal­kan­skim na­ro­di­ma.
Sa­mi je uka­zao da su ru­ko­vo­de­ća Đu­ka­no­vi­će­va ulo­ga u Ko­mu­ni­stič­koj par­ti­ji Cr­ne Go­re i nje­nom na­sled­ni­ku De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sti i nje­go­va du­go­go­di­šnja vla­da­vi­na u svoj­stvu pred­sjed­ni­ka ili pre­mi­je­ra Cr­ne Go­re obi­lje­že­ni na­vo­di­ma o ko­rup­ci­ji, fi­zič­kim na­pa­di­ma na no­vi­na­re i po­ve­za­no­sti sa or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­na­lom.
–Pre­ma po­da­ci­ma va­šing­ton­ske or­ga­ni­za­ci­je Glo­bal­ni fi­nan­sij­ski in­te­gri­tet, iz Cr­ne Go­re je od 2001. do 2010. go­di­ne ile­gal­no iz­ni­je­to 6,2 mi­li­jar­de do­la­ra (138 od­sto BDP-a) pu­tem kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, što je te­žak uda­rac za eko­no­mi­ju. Oko 40 od­sto mla­dih u Cr­noj Go­ri je ne­za­po­sle­no – na­gla­sio je Sa­mi.
On pod­sje­ća da je po­zna­ti ana­li­ti­čar Kar­ne­gi fon­da­ci­je Mo­i­ses Na­im pri­je ne­ko­li­ko go­di­na oka­rak­te­ri­sao Cr­nu Go­ru kao ma­fi­ja­šku dr­ža­vu.
–Mo­i­ses Na­im ob­ja­šnja­va da u ma­fi­ja­škim dr­ža­va­ma vi­so­ki zva­nič­ni­ci vla­de za­pra­vo po­sta­ju ključ­ni igra­či, ako ne i li­de­ri, u zlo­či­nač­kim po­du­hva­ti­ma i pro­mo­ci­ji po­slo­va ma­fi­ja­ških or­ga­ni­za­ci­ja. Ta­ko­đe, Na­im upo­zo­ra­va da ma­fi­ja­ši na dr­žav­nim funk­ci­ja­ma is­ko­ri­šća­va­ju no­vac, ovla­šće­nja, po­li­tič­ki uti­caj i glo­bal­nu po­ve­za­nost kri­mi­nal­nih struk­tu­ra da učvr­ste i pro­ši­ri svo­ju vlast – pre­do­čio je Sa­mi.
Ka­ko je is­ta­kao, te­ret ne­re­for­mi­sa­nih Hr­vat­ske i Al­ba­ni­je, ko­je su po­sta­le čla­ni­ce NA­TO-a, tre­ba da po­zo­ve na oprez ame­rič­ke po­re­ske ob­ve­zni­ke jer po­sto­ji mo­guć­nost da dru­ge ko­rum­pi­ra­ne bal­kan­ske dr­ža­ve bu­du pri­dru­že­ne or­ga­ni­za­ci­ji. Po­li­tič­ki mo­ti­vi­sa­ne od­lu­ke, upo­zo­ra­va on, mo­gu da osla­be eko­nom­ske i bez­bjed­no­sne in­te­re­se Ame­ri­ke.
–Prin­ci­pi­jel­no ru­ko­vo­đe­nje je od su­štin­skog zna­ča­ja. SAD i NA­TO ne mo­gu da se od­u­pru Ru­si­ji i nje­nom dr­žav­nom mo­de­lu ma­fi­je ta­ko što će spu­sti­ti gard i uklo­ni­ti vi­tal­ne prin­ci­pe vla­da­vi­ne pra­va. Umje­sto to­ga, SAD i NA­TO tre­ba da spro­vo­de pla­ni­ra­nu re­vi­zi­ju čla­ni­ca NA­TO-a u post­ko­mu­ni­stič­koj Is­toč­noj Evro­pi – oci­je­nio je pred­sjed­nik va­šing­ton­skog Me­đu­na­rod­nog li­der­skog sa­mi­ta i su­o­sni­vač Ja­dran­skog in­sti­tu­ta za jav­nu po­li­ti­ku.
Ka­ko je is­ta­kao, mi­ni­mal­ni uslov za oču­va­nje Sje­ver­no­a­tlant­skog sa­ve­za je od su­štin­skog zna­ča­ja, a ti­če se, pri­je sve­ga, ja­ča­nja vla­da­vi­ne pra­va i za­šti­te in­di­vi­du­al­nih slo­bo­da u ze­mlji i ino­stran­stvu.M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"