Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-05-29 SNEŽANA JONICA (SNP) OCIJENILA DA JE DOŠLO VRIJEME ZA KADROVSKE PROMJENE U VRHU UPRAVE POLICIJE
Jonica u Skupštini Stojanović i Lješković zreli za smjenu Jonica pita novoizabranog ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića, da li će, ako to već nije uradio, na narednoj sjednici Vlade, u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, pokrenuti inicijativu za smjenu direktora Uprave policije Slavka Stojanovića
Dan - novi portal
Za­mje­nik pred­sjed­ni­ka Od­bo­ra za bez­bjed­nost i od­bra­nu i po­sla­nik SNP-a Sne­ža­na Jo­ni­ca oci­je­ni­la je da su se ste­kli svi uslo­vi da di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić bu­de smi­je­njen. Ona ka­že da osta­je da se vi­di da li će no­vo­i­za­bra­ni mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Go­ran Da­ni­lo­vić is­ko­ri­sti­ti za­kon­sko pra­vo i na pr­voj sjed­ni­ci Vla­de po­kre­nu­ti pi­ta­nje smje­ne pr­vog čo­vje­ka Upra­ve po­li­ci­je. Osim Sto­ja­no­vi­ća, neo­p­hod­no je, ka­ko is­ti­če, da bu­de smi­je­njen i ko­man­dant SAJ-a Ra­do­sav Lje­ško­vić, i to zbog pri­kri­va­nja in­for­ma­ci­ja i ne­pod­no­še­nja za­ko­nom pred­vi­đe­nih iz­vje­šta­ja o upo­tre­bi fi­zič­ke si­le to­kom pro­te­sta 24. ok­to­bra pro­šle go­di­ne.
–Slav­ko Sto­ja­no­vić za­slu­žu­je i smje­nu i pro­ce­su­i­ra­nje pred pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma kao naj­od­go­vor­ni­ji u ko­mand­nom lan­cu po­li­ci­je za mu­če­nje, ne­čo­vje­čan i po­ni­ža­va­ju­ći tret­man, ne­pri­mje­re­nu upo­tre­bu si­le, pre­ko­ra­če­nje ovla­šće­nja i gru­bu po­vre­du lič­nog do­sto­jan­stva gra­đa­na to­kom mir­nih gra­đan­skih pro­te­sta. On je, pod­sje­ćam jav­nost, sve te ak­tiv­no­sti po­li­ci­je una­pri­jed oci­je­nio kao za­ko­ni­to i ča­sno po­stu­pa­nje. Sto­ja­no­vić za­slu­žu­je da bu­de smi­je­njen i zbog op­struk­ci­ja u iz­bo­ru še­fa po­li­cij­skog odje­lje­nja, kao i zbog obra­ća­nja Vla­di da za­šti­ti po­li­ci­ju od is­tra­ga ko­je vo­di tu­ži­la­štvo, što je do­kaz da di­rek­tor po­li­ci­je ima pro­ble­ma sa za­ko­nom, nje­go­vim ra­zu­mi­je­va­njem i po­što­va­njem – ka­za­la je Jo­ni­ca za „Dan“.
Ona pod­sje­ća da je pro­šlo se­dam mje­se­ci od zvjer­skog pre­bi­ja­nja Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća i gra­đa­na ko­ji su mir­no pro­te­sto­va­li, a da ko­man­dant SAJ-a Ra­do­sav Lje­ško­vić ni­je ot­krio ko je od pri­pad­ni­ka te je­di­ni­ce i po či­joj na­red­bi 24. ok­to­bra uve­če ba­ti­nao po uli­ca­ma Pod­go­ri­ce.
–Lje­ško­vić je od­bio da tu­ži­la­štvu do­sta­vi pi­sa­ni iz­vje­štaj o pri­mje­ni sred­sta­va pri­nu­de na­kon pro­te­sta odr­ža­nog 24.ok­to­bra iako je po za­ko­nu ta­kav iz­vje­štaj sva­ki pri­pad­nik SAJ-a mo­rao sa­či­ni­ti naj­ka­sni­je u ro­ku od 24 ča­sa od vre­me­na ka­da je iz­vr­še­na ak­ci­ja. Ta­ko­đe, ka­zao je da ne zna ko su slu­žbe­ni­ci SAJ-a ko­ji su s njim kri­tič­ne ve­če­ri bi­li u po­li­cij­skom „ha­me­ru” jer su oni no­si­li ma­ske, iako je ja­sno da je on kao ko­man­dant SAJ-a ko­or­di­ni­rao svim pri­pad­ni­ci­ma te je­di­ni­ce i da je mo­rao zna­ti za­du­že­nje i kre­ta­nje sva­kog od njih – is­ta­kla je Jo­ni­ca.
Ona pi­ta no­vo­i­za­bra­nog mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Go­ra­na Da­ni­lo­vi­ća, da li će, ako to već ni­je ura­dio, na na­red­noj sjed­ni­ci Vla­de, u skla­du sa Za­ko­nom o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma, po­kre­nu­ti ini­ci­ja­ti­vu za smje­nu di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća.
–Neo­p­hod­no je da mi­ni­star Da­ni­lo­vić sa­op­šti ko­je će mje­re, ako to već ni­je ura­dio, pred­u­ze­ti da obez­bje­di smje­nu i sank­ci­o­ni­sa­nje še­fa SAJ-a Ra­do­sa­va Lje­ško­vi­ća zbog pri­kri­va­nja in­for­ma­ci­ja i ne­pod­no­še­nja za­ko­nom pred­vi­đe­nih iz­vje­šta­ja o upo­tre­bi fi­zič­ke si­le to­kom pro­te­sta 24.ok­to­bra pro­šle go­di­ne. Jav­nost još uvi­jek ne zna pro­tiv ko­jih su li­ca, ime­nom i pre­zi­me­nom, pod­ne­se­ne kri­vič­ne pri­ja­ve zbog na­pa­da na po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke 24. ok­to­bra is­pred Skup­šti­ne, kao i ko­li­ko tih pri­ja­va je tu­ži­la­štvo od­ba­ci­lo kao neo­sno­va­no. Us­kra­će­ni smo za od­go­vor da li je po­li­ci­ja pod­ni­je­la kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv li­ca s fan­tom­ka­ma na gla­va­ma ko­ja su vr­ši­la na­pad na nje­ne slu­žbe­ni­ke, a či­je je po­stu­pa­nje bi­lo po­vod za upo­tre­bu ne­pri­mje­re­nih ko­li­či­na he­mij­skih sred­sta­va i pre­ko­mjer­ne upo­tre­be si­le nad ne­vi­nim gra­đa­ni­ma –ka­za­la je Jo­ni­ca.
Ta­ko­đe, do­da­je ona, i po­sli­je vi­še od se­dam mje­se­ci ne zna­mo da li je ne­ko li­ce ba­ca­lo Mo­lo­to­vlje­ve kok­te­le na po­li­ci­ju i, uko­li­ko je­ste, da li je pro­na­đe­no i kri­vič­no pro­ce­su­i­ra­no. Ni­je po­zna­to, pod­sje­ća Jo­ni­ca, ni da li su is­pi­ta­ni in­ci­den­ti u ko­ji­ma je uče­stvo­vao za­mje­nik še­fa SAJ-a, kao i ko­li­ko gra­đa­na je pri­ve­de­no 24. ok­to­bra i pro­tiv ko­li­ko njih su pod­ne­se­ne pri­ja­ve, a us­kra­će­ni smo i za in­for­ma­ci­ju ko­li­ko je slu­ča­je­va pre­ko­ra­če­nja ovla­šće­nja utvr­di­la unu­tra­šnja kon­tro­la.
–Slav­ko Sto­ja­no­vić je tvr­dio da su na ka­mi­o­nu or­ga­ni­za­to­ra bi­le ka­me­ni­ce, pa­li­ce i osta­li pred­me­ti ko­ji su ko­ri­šće­ni u na­pa­du na po­li­ci­ju. Sve to otva­ra mno­go pi­ta­nja, ali od­go­vo­ra ne­ma ni na­kon vi­še od se­dam mje­se­ci. Oče­ku­jem da se jav­no­sti sa­op­šti da li je ka­mi­on za­pli­je­njen i, uko­li­ko je­ste, šta je od ma­te­ri­jal­nih do­ka­za pro­na­đe­no u ka­mi­o­nu i da li su i pro­tiv ko­ga pod­ne­se­ne kri­vič­ne pri­ja­ve zbog to­ga. Mo­ra­mo da zna­mo i ko­li­ko di­sci­plin­skih po­stu­pa­ka je po­kre­nu­to pro­tiv po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka zbog pre­ko­ra­če­nja ovla­šće­nja 17, 18. i 24. ok­to­bra pro­šle go­di­ne i ko­li­ko tih po­stu­pa­ka je pra­vo­sna­žno okon­ča­no. Od mi­ni­stra po­li­ci­je ću tra­ži­ti i od­go­vor na pi­ta­nje da li su po­kre­nu­ti di­sci­plin­ski po­stup­ci pro­tiv po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka ko­ji su ne­za­ko­ni­to pri­ve­li no­vi­na­ra li­sta “Dan”, o če­mu svje­do­či pra­vo­sna­žna pre­su­da u nje­go­vu ko­rist, kao i pro­tiv onih ko­ji su ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­li pre­ma dru­gim pred­stav­ni­ci­ma me­di­ja – re­kla je Jo­ni­ca.D.Ž.


Imo­vin­ski kar­to­ni pri­pad­ni­ka SAJ-a

Jo­ni­ca je is­ta­kla da po­seb­na pa­žnja tre­ba da se po­sve­ti kon­tro­li imo­vi­ne pri­pad­ni­ka Spe­ci­jal­ne te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce.
–Za­tra­ži­ću od mi­ni­stra Da­ni­lo­vi­ća od­go­vor na pi­ta­nje da li je tra­žio imo­vin­ske kar­to­ne pri­pad­ni­ka SAJ-a, Po­seb­ne je­di­ni­ce i In­ter­vent­ne je­di­ni­ce. Uko­li­ko ni­je, tra­žim da mi se do­sta­ve te po­da­ci, kao i spi­sak pri­pad­ni­ka SAJ-a i Po­seb­ne je­di­ne ko­ji pre­ko­vre­me­no ra­de na obez­bje­đe­nju lo­ka­la u Pod­go­ri­ci i na Pri­mor­ju, kao i da li je utvr­đe­no da li je to u skla­du sa za­ko­nom i da li tom pri­li­kom no­se sa so­bom slu­žbe­no na­o­ru­ža­nje. Oče­ku­jem da mi­ni­star od­go­vo­ri i da li je tra­žio spi­sak li­ca ko­ja su bo­ra­vi­la u zgra­di Skup­šti­ne Cr­ne Go­re i u zgra­di no­ve Vla­de 17, 18, 24. i 25. ok­to­bra i da mi se ti po­da­ci do­sta­ve – ka­za­la je Jo­ni­ca.
Ona je pod­sje­ti­la da je mi­ni­star Da­ni­lo­vić ka­zao da na­kon nje­go­vog do­la­ska na če­lo MUP-a ni­šta ne­će bi­ti isto, pa oče­ku­je da on sa­op­šti šta kon­kret­no mi­sli da pro­mi­je­ni u MUP-u i ka­da.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"