Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-05-30 U IZVJEŠTAJU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI NAVEDENO
Đikanović Promet na berzi pao za 39 odsto
Dan - novi portal
Uku­pan pro­met na tr­ži­štu ka­pi­ta­la u pro­šloj go­di­ni sma­njen je 39,5 od­sto u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu, što je uslo­vlje­no iz­o­stan­kom pri­mar­nih emi­si­ja dr­žav­nih i kor­po­ra­tiv­nih ob­ve­zni­ca, ko­je su u 2014. go­di­ni re­a­li­zo­va­ne u iz­no­su od 43, od­no­sno de­set mi­li­o­na eura.
– U pro­šloj go­di­ni na se­kun­dar­nom ber­zan­skom tr­ži­štu ostva­ren je pro­met u iz­no­su od 65,4 mi­li­o­na, što je 19 od­sto vi­še u od­no­su na 2014 – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju Ko­mi­si­je za har­ti­je od vri­jed­no­sti za pro­šlu go­di­nu, ko­ji je u skup­štin­skoj pro­ce­du­ri.
Na tr­ži­štu je u pro­šloj go­di­ni po­slo­va­lo po pet otvo­re­nih i za­tvo­re­nih in­ve­sti­ci­o­nih fon­do­va. Iz KHOV-a, na čijem je čelu Zoran Đikanović, naveli su da su na kra­ju pro­šle go­di­ne svi za­tvo­re­ni in­ve­sti­ci­o­ni fon­do­vi ima­li vr­lo ma­lo li­kvid­nih sred­sta­va, te da uče­šće nov­ca u ukup­noj imo­vi­ni fon­da ni kod jed­nog ne pre­la­zi je­dan od­sto.
– U pro­šloj go­di­ni su odo­bre­ne tri za­tvo­re­ne po­nu­de ak­ci­ja po­sto­je­ćim ak­ci­o­na­ri­ma po osno­vu pra­va pre­če ku­po­vi­ne. Dvi­je emi­si­je su evi­den­ti­ra­ne u ukup­nom iz­no­su 1,4 mi­li­o­na, od­no­sno 100 od­sto uspje­šno­sti, dok je jed­na po­ni­šte­na – na­ve­li su iz KHOV.
Evi­den­ti­ra­ne su dvi­je emi­si­je ak­ci­ja po osno­vu ras­po­dje­le do­bi­ti i pre­tva­ra­nja re­zer­vi u ak­cij­ski ka­pi­tal od ukup­no 11,3 mi­li­o­na eura i to obje Bu­dvan­ske ri­vi­je­re, kao i dvi­je emi­si­je ak­ci­ja po osno­vu pre­tva­ra­nja du­ga u ak­cij­ski ka­pi­tal u ukup­nom iz­no­su od 3,8 mi­li­o­na. U pro­šloj go­di­ni 187 emi­te­na­ta je do­sta­vi­lo 731 fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj, što je 13 od­sto ma­nje u od­no­su na 2014. go­di­nu. Re­gu­la­tor je do­nio 13 rje­še­nja o pred­u­zi­ma­nju mje­ra pre­ma če­ti­ri ovla­šće­na uče­sni­ka i če­ti­ri dru­štva za upra­vlja­nje in­ve­sti­ci­o­nim fon­dom.
– U to­ku pro­šle go­di­ne Po­re­skoj upra­vi je do­sta­vlje­no 375 in­for­ma­ci­ja o pre­kr­ša­ji­ma emi­te­na­ta – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju.
Ocje­na KHOV je i da je do­ma­će tr­ži­šte ka­pi­ta­la du­že vri­je­me bez ade­kvat­ne po­nu­de li­kvid­nih har­ti­ja od vri­jed­no­sti, či­me je uma­nje­na nje­go­va ulo­ga, kao i da je u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na tra­žnja po­mje­re­na u ko­rist ma­nje ri­zič­nih har­ti­ja od vri­jed­no­sti, po­seb­no pre­ma ob­ve­zni­ca­ma či­ji je emi­tent dr­ža­va.
– Ka­ko u pret­hod­nom pe­ri­o­du ni­je bi­lo emi­si­ja dr­žav­nih ob­ve­zni­ca na tr­ži­štu ka­pi­ta­la i pro­met je zna­čaj­no sma­njen. Ured­bom o iz­da­va­nju dr­žav­nih za­pi­sa stva­ra­ju se osno­ve ko­je one­mo­gu­ća­va­ju da se pri­mar­no i se­kun­dar­no tr­go­va­nje tim har­ti­ja­ma od vri­jed­no­sti spro­vo­di na tr­ži­štu ka­pi­ta­la – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju.
U ze­mlja­ma re­gi­o­na, ka­ko je na­gla­še­no, tr­go­vi­na dr­žav­nim ob­ve­zni­ca­ma se kre­će u ra­spo­nu od 20 od­sto do 45 od­sto ukup­nog pro­me­ta sa ten­den­ci­jom ra­sta. – Sve na­ve­de­no uka­zu­je na po­tre­bu za­jed­nič­kog dje­lo­va­nja do­ma­ćih in­sti­tu­ci­ja i no­si­la­ca po­li­ti­ke u ci­lju us­po­sta­vlja­nja me­ha­ni­za­ma tr­ži­šno ori­jen­ti­sa­nog fi­nan­si­ra­nja kroz raz­voj tr­ži­šta dr­žav­nih har­ti­ja od vri­jed­no­sti – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju.
J.V.


In­te­re­so­va­nje za dr­žav­ne ob­ve­zni­ce

U KHOV-u sma­tra­ju da je funk­ci­o­nal­no i li­kvid­no tr­ži­šte dr­žav­nih har­ti­ja od vri­jed­no­sti sna­žan in­stru­ment dr­ža­ve u upra­vlja­nju tro­ško­vi­ma i ri­zi­ci­ma, te da se na taj na­čin mo­gu sni­zi­ti tro­ško­vi ser­vi­si­ra­nja du­ga i do­pri­ni­je­ti ve­ćoj ot­por­no­sti na eko­nom­ske po­tre­se, kao i stvo­ri­ti no­vi iz­vo­ri fi­nan­si­ra­nja.
Na­ja­vlje­no je da će u ovoj go­di­ni na­sta­vi­ti sa ak­tiv­no­sti­ma na emi­si­ji dr­žav­nih ob­ve­zni­ca na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la i is­tak­nu­to da je tra­žnja za tim har­ti­ja­ma od vri­jed­no­sti u du­žem pe­ri­o­du ve­ća od po­nu­de.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"