Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-05-30 PREDSJEDNICA SINDIKATA BANAKA LIDIJA PEJOVIĆ NAJAVILA REGIONALNU KONFERENCIJU O PROBLEMIMA U VEZI SA OTKAZIVANJEM GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA
Pejović Banke profitiraju na račun besplatne radne snage Banke se oslobađaju starije radne snage i zapošljavaju mlađe, ne samo preko agencija, nego i kroz vladin program osposobljavanja visokoškolaca, što je veliki udar na stalno zaposlene i cijenu rada, kazala je Pejović Hipo Alpe Adrija banka je otpustila 43 radnika, a zatim su preko vladinog programa tražili isto toliko pripravnika
Dan - novi portal
N
a re­gi­o­nal­noj kon­fe­ren­ci­ji, či­je je odr­ža­va­nje pla­ni­ra­no do kra­ja ju­na, a na ko­ju su po­zva­ni eko­nom­ski eks­per­ti, Uni­ja po­slo­da­va­ca, kao i pred­stav­ni­ci So­ci­jal­nog sa­vje­ta, bi­će iz­ni­je­ta stu­di­ja slu­ča­ja na pri­mje­ru uki­da­nja gran­skog ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra u ban­kar­skom sek­to­ru, na­ja­vi­la je pred­sjed­ni­ca Sin­di­ka­ta ba­na­ka Li­di­ja Pe­jo­vić.
Ona je is­ta­kla da će na kon­fe­ren­ci­ji bi­ti pred­sta­vlje­no u ko­joj mje­ri se u Cr­noj Go­ri ne po­štu­je so­ci­jal­ni di­ja­log.
Gran­ski ko­lek­tiv­ni ugo­vor za za­po­sle­ne u ban­kar­skom sek­to­ru, sek­to­ru osi­gu­ra­nja i dru­gim fi­nan­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, ko­ji je na ini­ci­ja­ti­vu Udru­že­nja ba­na­ka ras­ki­nut kra­jem ja­nu­a­ra pro­šle go­di­ne, pre­stao je da va­ži pro­šlog av­gu­sta, a tre­ba­lo je da pre­go­vo­ri bu­du na­sta­vlje­ni u sep­tem­bru, ali to se ni­je de­si­lo.
– Na­sto­ja­će­mo pri­sut­ne da upo­zna­mo sa tim šta se de­ša­va u Evro­pi i valj­da shva­te da se so­ci­jal­ni di­ja­log mo­ra na­sta­vi­ti i da ne­po­sto­ja­nje gran­skih ko­lek­tiv­nih ugo­vo­ra ni­je po­želj­no, ni do­bro, ni za rad­ni­ke, ni za po­slo­dav­ce – ka­za­la je ona.
Po ri­je­či­ma Li­di­je Pe­jo­vić, iz­ni­je­će i po­dat­ke o to­me ka­ko po­slu­ju po­je­di­ne ban­ke, od­no­sno ko­li­ko su enorm­no ve­li­ke raz­li­ke u pla­ta­ma i ko­li­ka se sred­stva iz­no­se.
– Po­ku­ša­će­mo po­slo­dav­ce da pri­ve­de­mo za pre­go­va­rač­ki sto. U to se uklju­či­la kom­plet­na Uni­ja slo­bod­nih sin­di­ka­ta, a po­dr­žao je i Sa­vez sin­di­ka­ta. Sa­op­šti­će­mo i to da se upra­vo u naj­pro­fi­ta­bil­ni­jim dje­lat­no­sti­ma uki­da­ju gran­ski ko­lek­tiv­ni ugo­vo­ri. Na pri­mjer, Te­le­kom je tek na­kon tri go­di­ne uspio da pot­pi­še ka­kav-ta­kav, na­ža­lost vr­lo loš ko­lek­tiv­ni ugo­vor, a Elek­tro­pri­vre­da tra­ži iz­mje­ne, ta­ko da je pi­ta­nje ka­ko će se to za­vr­ši­ti, ali bi bi­la lo­ša prak­sa kad bi po­če­le sve gra­ne da ot­ka­zu­ju ko­lek­tiv­ne ugo­vo­re, jer bi se do­šlo u si­tu­a­ci­ju da se rad­ni­ci na­la­ze na bri­sa­nom pro­sto­ru, što ne po­zna­je ni sin­di­kal­ni svi­jet ni Evro­pa. O sve­mu to­me smo raz­go­va­ra­li na mno­gim se­mi­na­ri­ma, gdje smo pre­do­či­li tu si­tu­a­ci­ju i do­bi­li po­dr­šku svih vr­ho­va sin­di­kal­nog ži­vo­ta – re­kla je Pe­jo­vić.
Po nje­nim ri­je­či­ma, svi pred­sjad­ni­ci sin­di­ka­ta u ban­kar­skom sek­to­ru su za to da se Udru­že­nje ba­na­ka na­tje­ra da sjed­ne za sto, a ne da, ka­ko je ka­za­la, ko­ri­ste sta­tus kvo sta­nje, ko­je im omo­gu­ća­va da ot­pu­šta­ju rad­ni­ke uz ma­le ot­prem­ni­ne.
–U ban­ka­ma se rad­ni­ci u naj­ve­ćoj mje­ri ot­pu­šta­ju pu­tem spo­ra­zum­nog ras­ki­da ugo­vo­ra, rje­đe pro­gla­ša­va­njem rad­ni­ka za teh­no­lo­ški vi­šak, jer su ot­prem­ni­ne da­le­ko ma­nje. Na taj na­čin se ban­ke oslo­ba­đa­ju sta­ri­je rad­ne sna­ge i za­po­šlja­va­ju mla­đe, ne sa­mo pre­ko agen­ci­ja, ne­go i kroz vla­din pro­gram ospo­so­blja­va­nja vi­so­ko­ško­la­ca, što je ve­li­ki udar na stal­no za­po­sle­ne i ci­je­nu ra­da, ne sa­mo u ban­kar­skom sek­to­ru ne­go i u svim dje­lat­no­sti­ma. Po­slo­dav­ci sva­kih de­vet mje­se­ci do­bi­ja­ju rad­nu sna­gu, ko­ju pla­ća­ju po­re­ski ob­ve­zni­ci, pa ne­ma­ju po­tre­be da rad­ni­ke za­po­šlja­va­ju za stal­no. Na taj na­čin po­ku­ša­va­ju da pre­mo­ste gu­bit­ke, kao što je to slu­čaj sa Hi­po Al­pe Adri­ja ban­kom, ko­ja je ot­pu­sti­la 43 rad­ni­ka, a za­tim su pre­ko vla­di­nog pro­gra­ma tra­ži­li isto to­li­ko pri­prav­ni­ka. Na kra­ju, ni ti lju­di ne osta­nu na rad­nim mje­sti­ma, pa smo to pi­ta­nje po­ku­ša­li da ak­tu­e­li­zu­je­mo i pre­ko So­ci­jal­nog sa­vje­ta, ko­ji ni­je za­sje­dao već če­ti­ri-pet mje­se­ci za­to što ne mo­gu da se do­go­vo­re ko će da bu­de pred­sjed­nik, ko­ji je ro­ti­ra­ju­ći, pa se va­žna pi­ta­nja od­la­žu – re­kla je ona.
J.V.


Tra­ži­li po­da­tak ko­li­ko je vi­so­ko­ško­la­ca za­po­sle­no

Po ri­je­či­ma Li­di­je Pe­jo­vić, So­ci­jal­ni sa­vjet je upo­znat sa tim da Udru­že­nje ba­na­ka ne že­li da na­sta­vi pre­go­vo­re, a sma­tra da u rje­ša­va­nje tog pro­ble­ma tre­ba da se uklju­če i nad­le­žna mi­ni­star­stva, ka­ko bi se na­pra­vi­li gran­ski ko­lek­tiv­ni ugo­vo­ri, po­seb­no za dje­lat­no­sti ko­je su u mo­guć­no­sti da ga po­štu­ju.
Is­ta­kla je da je od So­ci­jal­nog sa­vje­ta za­tra­žen po­da­tak ko­li­ko je uče­sni­ka vla­di­nog pro­gra­ma ospo­so­blja­va­nja vi­so­ko­ško­la­ca do­bi­lo po­sao.
– Pu­no je zlo­u­po­tre­ba baš zbog ve­li­ke rad­ne sna­ge, a ma­le tra­žnje, što zna­či is­ko­ri­šta­va­nje na sva­ki mo­gu­ći na­čin, ma­le pla­te, pre­ko­vre­me­ni rad, ne­si­gur­nost rad­nog mje­sta, kao i dr­ža­nje na krat­koj uzi­ci, od­no­sno da ne mo­gu da se po­bu­ne, da se sin­di­kal­no or­ga­ni­zu­ju i ne­ma­ju ni­ka­kva pra­va, a na ra­čun to­ga pro­fit ra­ste, jer su sma­nje­ni ope­ra­tiv­ni tro­ško­vi, a u ban­kar­skom sek­to­ru naj­ve­ća iz­dva­ja­nja su upra­vo za pla­te – re­kla je Li­di­ja Pe­jo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"