Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-05-30 OMBUDSMAN POKRENUO POSTUPAK ZBOG SUMNJI DA JE NVO INSTITUT SOCIJALNE INKLUZIJE ZLOUPOTRIJEBILA DRŽAVNI NOVAC
Učenici i studenti zakinuti za stipendije
Dan - novi portal
Gru­pa stu­de­na­ta rom­ske i egip­ćan­ske na­ci­o­nal­no­sti po­zva­la je tu­ži­la­štvo, Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va i Dr­žav­nu re­vi­zor­sku in­sti­tu­ci­ju da po­kre­nu is­tra­gu pro­tiv NVO In­sti­tut so­ci­jal­ne in­klu­zi­je, ko­ju sum­nji­če da ih je za­ki­nu­la za naj­ma­nje 3.000 eura ko­je su tre­ba­li da im is­pla­te na ime sti­pen­di­ja. Stu­den­ti i sred­njo­škol­ci su se već obra­ti­li Za­štit­ni­ku ljud­skih pra­va i slo­bo­da ko­ji je po­kre­nuo po­stu­pak, ka­ko bi utvr­dio da li su oni za­ki­nu­ti za no­vac.
Re­dak­ci­ji „Da­na” upu­ćen je do­pis u ko­jem se po­mi­nju Ser­đan Baf­ti­ja­ri, Ibra­him Ta­ta­ri, Mu­jo Be­ri­ša, Ri­fat Ra­maj, De­nis Kra­sni­ći, Ani­ta Be­ri­ša, Vi­sar Ja­ša­raj, Al­me­di­na Ja­ša­raj, Eli­za­be­ta Ja­ša­raj, Ar­min Ta­fa i Re­dže­pov Ra­sim kao ošte­će­ni stu­den­ti i uče­ni­ci. Njih pred in­sti­tu­ci­ja­ma za­stu­pa Al­mir Ta­hi­ri ko­ji na­vo­di da su, osim om­bud­sma­na, sa pro­ble­mi­ma ko­je ima­ju upo­zna­li i Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va ko­je obez­bje­đu­je no­vac za sti­pen­di­je. On na­vo­di da stu­den­ti i đa­ci ni­je­su do­bi­li sti­pen­di­je za ne­ko­li­ko mje­se­ci, a po­je­di­ni ni za go­di­nu. Stu­den­ti­ma mje­seč­no pri­pa­da 150 eura sti­pen­di­je, a sred­njo­škol­ci­ma 70 ili 50, za­vi­sno od to­ga da li po­ha­đa­ju če­tvo­ro­go­di­šnji ili tro­go­di­šnji pro­gram. Po­je­di­nim ko­ri­sni­ci­ma se du­gu­je i pre­ko 900 eura, a osta­li­ma od 200 do 600.
– NVO In­sti­tut so­ci­jal­ne in­klu­zi­je ni­je is­pla­ti­la sti­pen­di­je u iz­no­su od 3.000 eura. Vje­ru­je­mo da je ova broj­ka ve­ća ali da sred­njo­škol­ci to­ga ni­je­su sv­je­sni. Zbog ne­is­pla­će­nih sti­pen­di­ja sred­njo­škol­ci­ma i stu­den­ti­ma od stra­ne NVO „In­sti­tu­ta so­ci­jal­ne in­klu­zi­je“, a na­kon što je ista upur­no ig­no­ri­sa­la na­še po­zi­ve, za po­moć smo se obra­ti­li Om­bud­sma­nu, ko­ji je, shod­no za­kon­skim ovla­šće­nji­ma, po­kre­nuo po­stu­pak – ka­že Ta­hi­ri za „Dan”.
Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va je na osno­vu za­ključ­ka Vla­de Cr­ne Go­re od 1. av­gu­sta 2013. go­di­ne NVO „In­sti­tut so­ci­jal­ne in­klu­zi­je” pre­u­smje­ri­lo 75.000 eura za iz­mi­re­nja oba­ve­za po osno­vu ak­tiv­no­sti pred­vi­đe­nih Stra­te­gi­jom za po­bolj­ša­nje po­lo­ža­ja Ro­ma i Egip­ća­na u Cr­noj Go­ri 2012–2016. Kon­kret­no se ra­di o sti­pen­di­ra­nju rom­skih sred­njo­ško­la­ca i stu­de­na­ta, ra­di una­pre­đe­nja uče­nič­kog i stu­dent­skog stan­dar­da i pod­sti­ca­nja po­li­ti­ke in­klu­zi­je pre­ma pri­pad­ni­ci­ma naj­ra­nji­vi­je ma­njin­ske na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce.
– Za­štit­nik je po­kre­nuo is­pit­ni po­stu­pak po­vo­dom svih ini­ci­ja­ti­va, za­tra­živ­ši iz­ja­šnje­nje di­rek­tor­ke NVO „In­sti­tu­ta so­ci­jal­ne in­klu­zi­je” Bi­lja­ne Al­ko­vić, na pri­tu­žbe o ne­is­pla­ći­va­nju sred­sta­va po osno­vu ste­če­nog pra­va na sti­pen­di­ra­nje, osta­vlja­ju­ći rok za even­tu­al­no ospo­ra­va­nje ta­kvih na­vo­da. Me­đu­tim, In­sti­tut so­ci­jal­ne in­klu­zi­je u pot­pu­no­sti je pro­pu­stio da do­ka­že neo­sno­va­nost na­vo­da, ne­iz­ja­šnja­va­ju­ći se na do­pis in­sti­tu­ci­je Za­štit­ni­ka, pa čak ni na­kon upu­ći­va­nja po­no­vlje­nog za­htje­va. Ima­ju­ći u vi­du da smo naj­ra­nji­vi­ja ma­njin­ska za­jed­ni­ca, a tu či­nje­ni­cu po­tvr­đu­ju iz­vje­šta­ji EU ko­mi­si­je na go­di­šnjem ni­vou, na­še obra­zo­va­nje je uslov za pu­no uklju­či­va­nje u dru­štve­ni ži­vot za­jed­ni­ce, što se pre­ten­do­va­lo po­sti­ći mje­ra­ma afir­ma­tiv­ne ak­ci­je pred­vi­đe­nih po­me­nu­tom stra­te­gi­jom, kroz cilj­no dje­lo­va­nje na una­pre­đe­nju fak­tič­ke jed­na­ko­sti iz­me­đu rom­ske za­jed­ni­ce i ve­ćin­skog sta­nov­ni­štva – is­ti­če Ta­hi­ri.
On ka­že da se ne zna ta­čan broj na­vod­no ošte­će­nih stu­de­na­ta i sred­njo­ško­la­ca, pa po­zi­va sve one ko­ji­ma je po­vri­je­đe­no pra­vo na sti­pen­di­ra­nje, a ko­ji se ni­je­su obra­ti­li Om­bud­sma­nu, da to ura­de.
M.S.


Al­ko­vić: Is­pla­ti­će­mo sve

Od­go­va­ra­ju­ći na op­tu­žbe, Bi­lja­na Al­ko­vić je ka­za­la za „Dan” da su sti­pen­di­sti pr­ven­stve­no mo­ra­li da se obra­te In­sti­tu­tu so­ci­jal­ne in­klu­zi­je zbog pro­ble­ma sa sti­pen­di­ja­ma, što oni ni­je­su ura­di­li.
– Ni­je bi­lo po­tre­be da se obra­ća­ju bi­lo ko­joj in­sti­tu­ci­ji ili me­di­ji­ma, već da u skla­du sa ugo­vo­rom ko­ji je pot­pi­san iz­me­đu In­sti­tu­ta i sti­pen­di­sta (ako već ni­je­su htje­li da se obra­te In­sti­tu­tu, a sma­tra­li su da tre­ba da se ža­le) to ura­de pre­ko nad­le­žnog su­da. Sti­pen­di­sti­ma ko­ji­ma je In­sti­tut so­ci­jal­ne in­klu­zi­je ostao du­žan, a pri tom je is­pu­nio sve uslo­ve ugo­vo­ra, sti­pen­di­je će bi­ti is­pla­će­ne. Raz­log što smo ne­kim sti­pen­di­sti­ma osta­li du­žni je­ste to što je In­sti­tut mo­rao pre­sta­ti sa ra­dom na iz­vje­sno vri­je­me zbog mog zdrav­stve­nog sta­nja, jer sam go­di­nu da­na bi­la od­sut­na zbog li­je­če­nja u Ri­mu i ima­la tri in­ter­ven­ci­je – ob­ja­sni­la je Al­ko­vić.
Ona na­vo­di da je tač­no da je Mi­ni­star­stvo ljud­skih pra­va upla­ti­lo 75.000 eura i da to ni­je ni­ka­kva taj­na, jer od 2008. taj re­sor fi­nan­si­ra sti­pen­dij­ski pro­gram ko­ji je spro­vo­dio In­sti­tut so­ci­jal­ne in­klu­zi­je još od 2005. go­di­ne
– I mo­gu da na­gla­sim da je uspjeh iz go­di­ne u go­di­nu bio ve­ći i kva­li­tet­ni­ji, i za­hva­lju­ju­ći tom pro­gra­mu da­nas ima­mo i svr­še­nih stu­de­na­ta, dok smo na po­čet­ku ra­da sa­mo sred­njo­škol­ce mo­gli iz­bro­ja­ti na jed­noj ru­ci. Sa­mo u škol­skoj 2013/14. go­di­ni ima­li smo 82 sred­njo­ško­la­ca i 15 stu­de­na­ta – re­kla je Al­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"