Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-05-02 POVRATNIK IZ ŠVAJCARSKE GENTIJAN ĐONBALIĆ OTVORIO TURISTIČKO-UGOSTITELJSKI KOMPLEKS U GUSINJU
Ko hoće da radi, neka se ne boji gladi Status Opštine je vraćen, ali ona služi samo pojedincima za njihov bolji život, za uhljebljenja njima bliskih osoba, ali ne i kao servis građanima, kaže Đonbalić
Dan - novi portal
GU­SI­NjE –Gu­si­nja­nin Gen­ti­jan Genc Đon­ba­lić, ko­ji ži­vi i ra­di u Švaj­car­skoj, otvo­rio je ugo­sti­telj­sko-tu­ri­stič­ki kom­pleks „CG Leo“ u cen­tru Gu­si­nja. Kom­pleks se sa­sto­ji od „Si­ti mar­ke­ta'' i isto­i­me­nog ho­te­la, što će, osim lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu za kva­li­tet­ni­je snab­di­je­va­nje ži­vot­nim na­mir­ni­ca­ma, slu­ži­ti i u tu­ri­stič­ke svr­he. Ra­di se o pr­vom kom­plek­su ta­kve vr­ste u naj­mla­đoj cr­no­gor­skoj op­šti­ni. Đon­ba­lić is­ti­če da je za­do­vo­ljan po­čet­nim pro­me­tom, a oče­ku­je da će bi­ti bo­lje, jer tu­ri­stič­ka se­zo­na tek pred­sto­ji. Ka­že da je do­šao da ''pri­pre­mi te­ren'' za po­vra­tak svo­je po­ro­di­ce, sa­gra­dio je i ku­ću na Ali­pa­ši­nim iz­vo­ri­ma, a u rod­nom Vu­sa­nju ima far­mu za 150 te­la­di.
-Već 22 go­di­ne ži­vim i ra­dim u Švaj­car­skoj, uvi­jek raz­mi­šlja­ju­ći o svom kra­ju i po­vrat­ku u za­vi­čaj. Stvo­rio sam ta­mo pri­sto­jan ži­vot i po­ro­dič­ni am­bi­jent, ali sve sam bli­že od­lu­ci da se traj­no vra­tim ova­mo. Po­što je Gu­si­nju ne­do­sta­jao je­dan ova­kav ugo­sti­telj­sko-tu­ri­stič­ki kom­pleks, ri­je­ši­o­ sam da upot­pu­nim po­nu­du. Mar­ket je snab­dje­ven mno­gim pro­iz­vo­di­ma i mi­slim da će kup­ci bi­ti za­do­volj­ni. Ho­tel ima 14 so­ba sa 30 le­ža­ja i re­sto­ra­nom, gdje će go­sti mo­ći da od­sje­da­ju po po­volj­nim ci­je­na­ma. Po­što do­la­zim iz ure­đe­nog i raz­vi­je­nog svi­je­ta, imam po­ru­ku da već jed­nom tre­ba da poč­ne da se ra­di i da se okre­ne ono­me či­me ovaj kraj obi­lu­je, a ne da se uvi­jek sa­mo i da se pri­ča­ju pra­zne pri­če i če­ka do­bit s ne­ba, što za po­sle­di­cu ima sve iz­ra­že­ni­ju mi­gra­ci­ju sta­nov­ni­štva –po­ru­ču­je Đon­ba­lić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ne­rad je osnov­ni raz­log lo­šeg ži­vo­ta na pod­ruč­ju Gu­si­nja.
-Po­gle­daj­te sa­mo ove pri­rod­ne lje­po­te i ukup­ne po­ten­ci­ja­le, bo­gom da­ne za raz­voj tu­ri­zma i po­ljo­pri­vre­de sa­mo tre­ba ne­ko da sve to po­kre­ne. Sta­tus Op­šti­ne je vra­ćen, ali ona slu­ži sa­mo po­je­din­ci­ma za nji­hov bo­lji ži­vot, za uhlje­blje­nja nji­ma bli­skih oso­ba, ali ne i kao ser­vis gra­đa­ni­ma. U Švaj­car­skoj, ako poč­neš ne­što da ra­diš, vlast će da ti iza­đe u su­sret i po­mog­ne, jer od to­ga i op­šti­na i dr­ža­va ima­ju ko­ri­sti. Ov­dje te po­sma­tra­ju, ne zna­ju šta im tra­žiš, a ka­mo­li da po­mog­nu. Sa­mo pa­pi­re dok do­bi­ješ za­ba­viš se o ja­du to­li­ko da za­bo­ra­viš šta ho­ćeš da ra­diš, pa se još ču­di­mo za­što je do­šlo do kri­ze vla­sti. I dr­ža­va ka­ska ili, mo­že se re­ći, do­bro ide una­zad. Kad se kre­nu­lo u pro­je­kat sa­mo­stal­no­sti Cr­ne Go­re, pri­ča­ne su nam baj­ke, pa smo se po­na­da­li da će sve kre­nu­ti na­bo­lje, ali is­pa­lo je sa­svim su­prot­no. Za ova­kvu dr­ža­vu ni­je­smo gla­sa­li. Ov­dje ima mno­go mo­guć­no­sti za po­slo­va­nje i na­pre­dak. Mo­gu da se otvo­re ne­ki po­go­ni, ot­kup­ne sta­ni­ce, da se lju­di za­po­sle i da se ko­ri­sti ovo čime ras­po­la­že­mo. Mo­že da se osmi­sli po­nu­da za go­ste svih uku­sa i pro­fi­la, da se do­če­ka­ju zdra­vim do­ma­ćim pro­iz­vo­di­ma, što oni uglav­nom tra­že – is­ti­če Đon­ba­lić.
Po­red nje­go­vog kom­plek­sa, u Gu­si­nju po­slu­ju i ho­tel „Ro­si“ i „Gu­sinj­ska ku­la“, dok u Gre­ba­ja­ma tu­ri­sti ima­ju na ras­po­la­ga­nju eko-ka­tun „Gre­ba­je“ Sr­đa­na Pa­vi­će­vi­ća i ugo­sti­telj­ski obje­kat Ra­don­či­ća. N.V.

Stal­ni po­sao za 12 su­gra­đa­na
Đon­ba­lić tre­nut­no za­po­šlja­va osam rad­ni­ka u mar­ke­tu, dvo­je će mu bi­ti po­treb­no za rad u ho­te­lu, a dvo­je za far­mu u Vu­sa­nju, što će bi­ti 12 stal­no za­po­sle­nih. Još oko če­tvo­ro se­zo­na­ca tre­ba­će mu za po­ja­čan rad u ugo­sti­telj­stvu za pred­sto­je­ću tu­ri­stič­ku se­zo­nu.
-Ape­lo­vao bih i na dru­ge na­še „stran­ce“, po­go­to­vo one ko­ji su ta­mo du­že vre­me­na i ko­ji su stvo­ri­li od­re­đen ka­pi­tal, da ov­dje ulo­že no­vac i da po­ku­ša­mo da una­pri­je­di­mo za­vi­čaj, da lju­di ov­dje osta­ju i da se vra­te oni ko­ji su oti­šli- po­ru­čio je Đon­ba­lić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"