Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-05-02 LOKALNA UPRAVA SMANJILA CIJENU IZDAVANJA JAVNE POVRŠINE ZA LJETNJE BAŠTE, NIKŠIĆKI UGOSTITELJI I DALJE NEZADOVOLJNI
Taksa za terase i dalje najveća u regionu Cijena od 17 eura je i dalje najveća u regionu jer u Puli ta cijena iznosi devet eura, Splitu 7,5, Novom Sadu 8,5, Beogradu devet eura, u Nišu četiri, a u Tivtu, koji posjeduje sve turističke potencijale, komunalna taksa za ljetnju baštu je 12,5 eura- navodi Ivan Radojičić
Dan - novi portal
NIK­ŠIĆ – Upr­kos či­nje­ni­ci što je lo­kal­ni par­la­ment u gra­du pod Tre­bje­som kra­jem pro­šle go­di­ne usvo­jio od­lu­ku da vla­sni­ci ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta u stro­gom cen­tru Nik­ši­ća, ko­ji za­ku­pe tro­to­a­re ra­di po­sta­vlja­nja te­ra­sa, otvo­re­nog ili za­tvo­re­nog ti­pa, od ove go­di­ne pla­ća­ju du­plo vi­še nov­ca ne­go do­sad, od­go­va­ra­ju­ći na broj­ne ape­le nik­šić­kih ka­fe­dži­ja, lo­kal­ne vla­sti su pre­lo­mi­le i ci­je­nu te uslu­ge sma­nji­le. Ta­ko će umje­sto pla­ni­ra­nih 22,5 eura u pr­voj „A” zo­ni, od­no­sno Nje­go­še­voj uli­ci, za me­tar kva­drat­ni te­ra­se pla­ća­ti 17 eura, ali su ugo­sti­te­lji i da­lje ne­za­do­volj­ni sma­tra­ju­ći da je i ta ci­je­na, ima­ju­ći u vi­du so­cio -eko­nom­ske pri­li­ke u Nik­ši­ću, i da­lje pre­vi­so­ka.
Ne­za­vi­sni od­bor­nik i ugo­sti­telj Ivan Ra­do­ji­čić ko­ji je u ime ugo­sti­te­lja lo­kal­nom par­la­men­tu pre­nio nji­ho­vu ini­cija­ti­vu o sma­nje­nju cije­ne za ljet­nje ba­šte, ka­že da oni jed­no­stav­no ne mo­gu vi­še da iz­dr­že raz­ne vr­ste pri­ti­sa­ka ko­ji di­rekt­no uti­ču na nji­hov bu­džet i na sam na­čin ured­nog fi­nan­si­ra­nja ka­ko po­sto­je­ćih da­žbi­na, ta­ko i na od­nos ka­da je u pi­ta­nju nji­ho­va za­ra­da. Ra­do­ji­čić je „Da­nu” ka­zao da je i ci­je­na od 17 eura za me­tar kva­drat­ni te­ra­se u užem grad­skom je­zgru iz­u­zet­no vi­so­ka, od­no­sno čak i du­plo ve­ća ne­go u gra­do­vi­ma u okru­že­nju pa i re­gi­o­nu.
- Na­kon što smo pot­pred­sjed­ni­ku op­šti­ne Dra­ga­nu Pe­ro­vi­ću iz­lo­ži­li sa ko­jim pro­ble­mi­ma se su­o­ča­va­mo, obe­ćao je da će uči­ni­ti na­po­re da i tu ci­je­nu od 17 eura, ko­ja je na ni­vou pro­šlog­di­šnje, sma­nji za ne­ko­li­ka eura. Ipak, ni­šta se ni­je do­go­di­lo po tom pi­ta­nju. Osta­la je naj­sku­plja ci­je­na u upr­kos naj­te­žem eko­nom­skom mo­men­tu u kom se na­la­zi Nik­šić. Ta ci­fra je ogrom­na, a da li će bi­ti ne­kih in­ter­ven­ci­ja osta­je da sa­če­ka­mo. Ci­je­na od 17 eura za me­tar kva­drat­ni te­ra­se je i da­lje naj­ve­ća u re­gi­o­nu. Pri­mje­ra ra­di u Pu­li je ci­je­na de­vet eura, Spli­tu 7,5, No­vom Sa­du 8,5, Be­o­gra­du de­vet eura, a u Ni­šu če­ti­ri eura. U Bo­sni da i ne go­vo­ri­mo jer je ta­mo ci­je­na me­tra kva­drat­nog ljet­nje ba­šte mno­go ni­ža. U Tiv­tu, ko­ji po­sje­du­je sve tu­ri­stič­ke po­ten­ci­ja­le, ko­mu­nal­na tak­sa za ljet­nju ba­štu je 12,5 eura - na­vo­di Ra­do­ji­čić i na­gla­ša­va da je za­sad si­tu­a­ci­ja ta­kva ka­kva je­ste, jer, ka­ko ka­že, ne po­sto­ji mo­guć­nost da taj iz­nos bu­de is­pod 17 eura.
- Na ivi­ci smo iz­dr­ži­vo­sti. Ve­ći­na ugo­sti­te­lja ne mo­že bi­ti pro­fi­ta­bil­na sa tom ci­je­nom za­ku­pa. Ako sa­gle­da­mo mje­seč­ne oba­ve­ze, od­bi­je­mo ki­šne da­ne, u či­stom smo gu­bit­ku. U oba­ve­zi smo da pla­ća­mo da­žbi­ne, pa ko­ri­sti­li ili ne taj pro­stor. I na tom po­lju smo da­li ne­ke pred­lo­ge i na­ve­li pri­mjer da se u No­vom Sa­du ugo­sti­te­lji slu­ša­ju­ći vre­men­sku prog­no­zu usmje­ra­va­ju i pril­go­đa­va­ju da li da za­ku­pe te­ra­su na tri ili pet da­na. To je po­šte­na i fer po­li­ti­ka. Osta­lo je da i tu stav­ku raz­mo­tre lo­kal­ni oci, ali oči­gled­no su se sa­mo od­lu­či­li da vra­te pr­vo­bit­nu ci­je­nu ne ba­ve­ći se pro­ble­ma­ti­kom - ka­že Ra­do­ji­čić.
Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je, pred­u­zet­ni­štvo i raz­voj Đo­ko Kri­vo­ka­pić ka­že da je pri­li­kom do­no­še­nja od­lu­ke o ko­mu­nal­nim tak­sa­ma u de­cem­bru pro­šle go­di­ne iz­o­sta­la jav­na ras­pa­ra, te da su od­go­va­ra­ju­ći na ini­ci­ja­ti­vu ugo­sti­te­lja iz uli­ce Nje­go­še­ve, za pre­i­spi­ti­va­nje mo­guć­no­sti sma­nje­nja vi­si­ne tak­si za for­mi­ra­nje ljet­njih ba­šti, pri­stu­pi­li rje­ša­va­nju nji­ho­vog za­htje­va na na­čin što su sma­nji­nji na­kna­de po tom osno­vu.
- Ima­ju­ći u ob­zir či­nje­ni­cu da su ugo­sti­te­lji u ini­ci­ja­ti­vi na­ve­li da po­ve­ća­nje tak­si u to­li­ko ve­li­kom pro­cen­tu mo­že ugroziti nji­vo­ho­vo po­slo­va­nje, do­ni­je­ti im do­dat­ne tro­ško­ve i do­ve­sti do sma­nje­nja bro­ja za­po­sle­nih ko­ji po njiv­ho­vim tvrd­nja­ma iz­no­si oko 200, od­lu­či­li smo se na sma­nje­nje na­kna­de u znat­noj mje­ri od­no­sto sa 22, 5 eura u pr­voj „A” zo­ni na 17 eura. Na­kna­da je sma­nje­na i u osta­lim zo­na­ma. I sa­mi smo pre­po­zna­li da smo vr­lo vje­ro­vat­no pre­ko mje­re po­ve­ća­li ovaj vid na­kna­de, ta­ko da smo ozbilj­no pri­stu­pi­li ovom pro­ble­mu. S ob­zi­rom na to da nam pri­li­kom usva­ja­nja ove od­lu­ke ni­je bio cilj ostva­re­nje ne­kog ve­li­kog pri­ho­da, već pr­ven­stve­no da uve­de­mo red - ka­zao je Kri­vo­ka­pić. L.N.

Ve­ći po­re­zi za ka­fa­ne u bli­zi­ni ško­la
Lo­kal­na upra­va je po­ve­ća­la i ko­mu­nal­ne tak­sa za od­re­đe­ne ka­te­go­ri­je obje­ka­ta ko­ji se na­la­ze u bli­zi­ni ško­la, kao što su na pri­mjer ka­fa­ne. U lo­kal­noj upra­vi na­vo­de da su zah­ti­je­va­li da se pri­vre­me­ni objek­ti, ta­kvog i slič­nog ti­pa, opo­re­zu­ju 100 od­sto vi­še ne­go pri­je, pod uslo­vom da se na­la­ze na uda­lje­no­sti ma­njoj od 100 me­ta­ra od ško­la. Uz to i pri­vre­me­ni objek­ti u bli­zi­ni ško­la ko­ji se na­la­ze na ze­le­nim po­vr­ši­na­ma, opo­re­zi­vaće se po 50 od­sto ve­ćoj ci­je­ni ne­go što je to bio slu­čaj do­sad. Na uda­ru će se na­ći i po­pu­lar­ne be­ton­ske ku­ći­ce ko­je se ne na­la­ze u pla­nu pri­vre­me­nih obje­ka­ta. Ko­mu­nal­na tak­sa za njih bi­će uve­ća­na za 50 od­sto. Ci­je­na kva­dra­ta be­ton­ske ku­ći­ce je 16 eura u pr­voj „A” zo­ni, dok je u pr­voj zo­ni du­plo ma­nja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"