Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-05-02 FINANSIJSKE PROJEKCIJE LOKALNE TURISTIČKE ORGANIZACIJE
Planirali da inkasiraju milion U strukturi prihoda dominiraju osnovni prihodi od 730 hiljada eura, među kojima je najveći prihod od izletničke takse i to 315 hiljada eura
Dan - novi portal
Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja op­šti­ne Ko­tor ove go­di­ne pla­ni­ra da in­ka­si­ra 1.040.005 eura, a na isti iz­nos pro­jek­to­va­ni su i tro­ško­vi. Fi­nan­sij­ski i plan ra­da za ovu go­di­nu, ko­je pot­pi­su­je pred­sjed­nik Skup­šti­ne TO, gra­do­na­čel­nik Alek­san­dar Stjep­če­vić, ali i re­zul­ta­ti ko­je je LTO ostva­ri­la la­ni, bi­li su pred­met pa­žnje od­bor­ni­ka lo­kal­nog par­la­men­ta na sjed­ni­ci odr­ža­noj kra­jem apri­la.
U struk­tu­ri pri­ho­da or­ga­ni­za­ci­je, na či­jem je če­lu Mir­za Kr­cić, ka­dar Li­be­ral­ne par­ti­je, do­mi­ni­ra­ju osnov­ni pri­ho­di od 730 hi­lja­da eura, me­đu ko­ji­ma je naj­ve­ći pri­hod od iz­let­nič­ke tak­se i to 315 hi­lja­da eura. Pre­ne­se­na sred­stva iz pro­šle go­di­ne iz­no­se 96.354 eura.
Ka­da su u pi­ta­nju tro­ško­vi, za ne­to za­ra­de, po­re­ze, do­pri­no­se i osta­la lič­na pri­ma­nja za za­po­sle­ne na punk­to­vi­ma za na­pla­tu iz­let­nič­ke od­no­sno bo­ra­vi­šne tak­se, TIC-u Ko­tor i Ri­san i lo­ka­li­te­tu Rim­ski mo­za­i­ci utro­ši­će se ukup­no 240 hi­lja­da eura.
Po istom osno­vu za čla­no­ve struč­ne slu­žbe pla­ni­ran je iz­da­tak od 170,1 hi­lja­du eura, a za čla­no­ve iz­vr­šnog i nad­zor­nog od­bo­ra 22,7 hi­lja­da eura. Tro­ško­vi ne­to na­kna­da sa po­re­zi­ma i do­pri­no­si­ma za an­ga­žo­va­ne po osno­vu ugo­vo­ra o dje­lu i pri­vre­me­nim po­slo­vi­ma pla­ni­ra­ni su na 12 hi­lja­da eura.
U do­ku­men­tu se na­vo­di i da je za pro­mo­tiv­nu dje­lat­nost pla­ni­ran tro­šak od 154,5 hi­lja­da eura, od če­ga naj­vi­še; 87 hi­lja­da eura, za uče­šće na saj­mo­vi­ma tu­ri­zma u ze­mlji i ino­stran­stvu, a za su­fi­nan­si­ra­nje ma­ni­fe­sta­ci­ja, spon­zor­stva i do­na­ci­je ukup­no 235,5 hi­lja­da eura, od če­ga za spon­zor­stva sport­skim klu­bo­vi­na 15 hi­lja­da eura, NVO 17, spo­nzor­stva-po­mo­ći, hu­ma­ni­tar­ne ak­ci­je osam, do­na­ci­je mje­snim za­jed­ni­ca­ma pet, a jav­nim usta­no­va­ma se­dam hi­lja­da eura.Tro­ško­vi te­le­fo­na, stru­je, vo­de, pre­vo­ta, ko­mu­nal­ne i knji­go­vod­stve­ne uslu­ge, tran­sport za­kup i slič­no ko­šta­će 51 hi­lja­du eura, a ma­te­ri­jal­ni tro­ško­vi go­ri­vo odr­ža­va­nje, kan­ce­la­rij­ski i si­tan in­ven­tar 26 hi­lja­da eura. Za in­for­ma­tiv­ni i osta­li štam­pa­ni ma­te­ri­jal, su­ve­ni­re i slič­no pla­ni­ran je iz­da­tak od 35 hi­lja­da eura.
Kao i ra­ni­jih go­di­na pla­ni­ra­na je pu­bli­ka­ci­ja Ka­ta­lo­ga smje­šta­ja, ga­stro vo­di­ča, Ka­ta­lo­ga su­ve­nir­ni­ca, Bro­šu­re o Ko­to­ru, ma­pe Pe­ra­sta i Ri­sna, Rim­skih mo­za­i­ka, te ma­pe Sta­rog gra­da ko­ju TO pla­ni­ra pu­bli­ko­va­ti u ti­ra­žu od po­la mi­li­o­na pri­mje­ra­ka i to na 15 je­zi­ka.
Pla­nom ra­da ove je go­di­ne pred­vi­đe­no, uko­li­ko to bu­de u skla­du sa pla­nom pri­vre­me­nih obje­ka­ta ko­je utvr­đu­je Mor­sko do­bro, ospo­so­blja­va­nje tu­ri­stič­kog in­fo-punk­ta na Ve­ri­ga­ma. Iz­grad­njom tog in­fo-punk­ta tu­ri­sti­ma ko­ji se za­u­sta­vlja­ju na Ve­ri­ga­ma bi se omo­gu­ći­la bo­lja in­for­mi­sa­nost i do­stup­nost auten­tič­nih su­ve­ni­ra, bro­šu­ra i slič­nih pro­iz­vo­da. Pred­vi­dje­la bi se i in­sa­ta­la­ci­ja pan­ram­skog dvo­gle­da. U dru­gom kvar­ta­lu go­di­ne iz štam­pe će iza­ći re­di­zaj­ni­ra­ni i ažu­ri­ra­ni ka­ta­log smje­šta­ja (ob­je­di­nja­va­će ho­tel­ski i pri­vat­ni smje­štaj), kao i Ga­stro ka­ta­log i Ka­ta­log su­ve­nir­ni­ca.
TO Ko­tor ove go­di­ne pla­ni­ra da uče­stvu­je na 21. me­đu­na­rod­nom saj­mu, a in­di­rekt­no, po­sred­stvom pro­mo ma­te­ri­ja­la u or­ga­ni­za­ci­ji NTOCG, na če­ti­ri saj­ma. Pla­ni­ra­na je i po­ja­ča­na ak­tiv­nost ka­da je u pi­ta­nju or­ga­ni­za­ci­ja stu­dij­skih bo­ra­va­ka, po­seb­no no­vi­na­ra. Ta­ko će bi­ti or­ga­ni­zo­va­na pres tu­ra za no­vi­na­re iz Be­lgi­je, Fran­cu­ske, Ru­si­je i Ita­li­je ko­ji su čla­no­vi „Fi­jeta“ – svjet­ske aso­ci­ja­ci­je no­vi­na­ra iz obla­sti tu­ri­zma i pu­to­va­nja. Ko­tor je je­dan od kan­di­da­ta za na­gra­du „Gol­den Ap­ple“ ko­ju Fi­jet do­dje­lju­je sva­ke go­di­ne za iz­van­red­ne na­po­re u pro­mo­vi­sa­nju i po­di­za­nju ni­voa tu­ri­zma u jed­noj de­sti­na­ci­ji. Iz­me­đu osta­log, u pla­nu je i or­ga­ni­za­ci­ja pres pu­to­va­nja za blo­ge­re iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je ko­ji bi pred po­če­tak glav­ne tu­ri­stič­ke se­zo­ne pro­pra­ti­li po­je­di­ne ma­ni­fe­sta­ci­je i spro­ve­li mar­ke­ting kam­pa­nju na tr­ži­štu Ve­li­ke Bri­ta­ni­je.
S ob­zi­rom na to da Grad­ska mu­zi­ka u svom pred­sta­vlja­nju na auten­ti­čan na­čin pre­zen­tu­je am­bi­jent i duh gra­da, ovaj vid sa­rad­nje na­sta­vi­će se i u ovoj go­di­ni, kao i sa­rad­nja sa fol­klor­nim an­sam­blom „Ni­ko­la Đur­ko­vić“ u ci­lju ani­ma­ci­je gra­đa­na i tu­ri­sta. Pla­ni­ra­na je iz­ra­da stra­te­gi­je raz­vo­ja tu­ri­zma op­šti­ne, a LTO će pu­tem me­đu­na­rod­nog po­zi­va i u skla­du sa pro­ce­du­rom jav­nih na­bav­ki, iza­bra­ti in­sti­tu­ci­ju ko­ja će iz­ra­di­ti ovaj do­ku­me­nat. Pla­ni­ra­na je i za­šti­ta lo­ka­li­te­ta Rim­skih mo­za­i­ka obez­b­je­đi­va­njem si­ste­ma za ras­tje­ri­va­nje pti­ca zbog na­sta­nji­va­nja go­lu­bo­va, te de­kom­po­zi­ci­ja po­sto­je­ćih olu­ka či­me bi se spri­je­či­lo za­dr­ža­va­nje vo­de na mo­za­ič­kim po­do­vi­ma i omo­gu­ći­lo is­tra­ži­va­nje po­sto­je­ćeg ka­na­la za vo­du ko­ji se na­la­zi na is­toč­noj stra­ni lo­ka­li­te­ta i nje­go­vo sta­vlja­nje u funk­ci­ju. U ve­zi sa tim neo­p­hod­ne su i sit­ne po­prav­ke na po­sto­je­ćoj na­stre­šni­ci.
B.M.

Pro­šla go­di­na bi­la uspje­šna
Ko­tor je la­ni, po po­da­ci­ma Mon­sta­ta, po­sje­ti­lo 74.964 go­sti­ju, a ostve­re­no je ukup­no 358.609 no­će­nja. Grad je po­sje­ti­lo 321.857 iz­let­ni­ka (naj­ve­ći broj iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, Fran­cu­ske, Nje­mač­ke, Ru­si­je), što je dva od­sto vi­še u odno­su na isti pe­ri­od 2014. go­di­ne. U TO Ko­tor oče­ku­ju da iz­let­nič­ka se­zo­na tra­je to­kom či­ta­ve go­di­ne s ob­zi­rom na na­ja­ve o do­la­sci­ma tu­ri­sta iz Ki­ne, Ja­pa­na i dru­gih azij­skih ze­ma­lja i Skan­di­na­vi­je. To­kom 2015. go­di­ne u ko­tor­sku lu­ku uplo­vi­lo je 412 kru­ze­ra sa 442.029 put­ni­ka, i 1.567 jah­ti sa 7.096 put­ni­ka.

Na­gra­đe­ni u Du­brov­ni­ku
Fil­mom „Ko­tor za sva do­ba“, LTO je na tak­mi­če­nju „Euro­pean to­u­rism star“ odr­ža­nom u Du­brov­ni­ku 28. i 29. apri­la osvo­ji­la na­ga­ra­du u ka­te­go­ri­ji audio-vi­zu­el­no.
- Ovo je de­ve­ta po re­du me­đu­na­rod­na na­gra­da i ja­ko smo po­no­sni što smo u ja­koj kon­ku­ren­ci­ji pri­mi­li još jed­no va­žno pri­zna­nje - sa­op­šti­la je Dra­ga­na Sa­mar­džić predstvnik LTO.
Sve­ča­no pro­gla­še­nje po­bjed­ni­ka odr­ža­no je u tvr­đa­vi Re­ve­lin u sklo­pu dru­gog po re­du Fe­sti­va­la tu­ri­zma i stra­te­gi­je u Du­brov­ni­ku, ko­ji je otvo­ren 28. apri­la pod na­zi­vom „Iza­zo­vi kul­tur­nog tu­ri­zma u Evro­pi“.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"