Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-05-02 OD 2011. CRNA GORA ULOŽILA OKO 170.000 EURA U RAZVOJ HRANITELJSTVA
Kod hranitelja 357 mališana Ukupan iznos sredstava dosad izdvojen za razvoj hraniteljstva u Crnoj Gori od početka 2011. je oko 170.900 eura, od čega 39.550 za izradu Strategije za razvoj hraniteljstva 2012-2016, za obuku zaposlenih u centrima za socijalni rad 49.950, i oko 81.400 za kampanju „Svako dijete treba porodicu”
Dan - novi portal
Broj dje­ce u Dječ­jem do­mu Mla­dost iz­me­đu 2008. i 2015. go­di­ne sma­njio se za 47 od­sto, dok je po­ras­tao broj hra­ni­telj­skih po­ro­di­ca, u ko­ji­ma je do kra­ja pro­šle go­di­ne smje­šte­no 357 ma­li­ša­na. U je­di­nom si­ro­ti­štu u dr­ža­vi se broj dje­ce uz­ra­sta is­pod tri go­di­ne sma­njio sa 28, ko­li­ko je bi­lo 2008, na pet, kra­jem 2015.
– Broj dje­ce na hra­ni­telj­stvu se po­ve­ćao za 14 od­sto iz­me­đu 2010. i 2015. Kra­jem 2010. ima­li smo ukup­no 313 dje­ce, dok kra­jem 2015. ima­mo ukup­no 357 ma­li­ša­na, od ko­jih je 319 u srod­nič­kim po­ro­di­ca­ma (kod stri­če­va, uja­ka, tet­ki), a 38 u ne­srod­nič­kim. Naj­vi­še se po­ve­ćao broj na ne­srod­nič­kom hra­ni­telj­stvu – iz­me­đu 2010. i 2015. taj broj se po­ve­ćao vi­še od če­ti­ri pu­ta, od de­vet ko­li­ko je bi­lo 2010. na 38 ko­li­ko je bi­lo 2015 – kon­sta­to­va­no je u iz­vje­šta­ju o re­a­li­za­ci­ji stra­te­gi­je raz­vo­ja hra­ni­telj­stva u Cr­noj Go­ri 2012-2016.
U Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja na­vo­de da struč­no ospo­so­blje­ni pro­fe­si­o­nal­ci pra­te, kon­tro­li­šu i obez­bje­đu­ju po­dr­šku hra­ni­telj­skim po­ro­di­ca­ma. Po­dr­ška se ogle­da u obez­bje­đi­va­nju uslu­ga sa­vje­to­dav­nog i edu­ka­tiv­nog ra­da, kao i or­ga­ni­zo­va­njem obu­ka za hra­ni­te­lje u grup­nom ra­du.
– Ak­tiv­no­sti pro­fe­si­o­na­la­ca ko­ji pra­te i po­dr­ža­va­ju hra­ni­telj­sku po­ro­di­cu su obez­bje­đi­va­nje re­dov­nog pro­ce­sa nad­gle­da­nja; in­for­mi­sa­nje hra­ni­te­lja i dje­ce (da pri­mje­nju­ju ade­kvat­ne vas­pit­ne me­to­de dje­ce i ne pri­mje­nju­ju fi­zič­ko ka­žnja­va­nje dje­ce, ima­ju ja­sne smjer­ni­ce za hra­ni­te­lje u kri­znim si­tu­a­ci­ja­ma) sa­vje­to­va­nje hra­ni­te­lja; kon­ti­nu­i­ra­ne pro­cje­ne po­tre­ba dje­ce; sa­či­nja­va­nje in­di­vi­du­al­nih pla­no­va za­šti­te; or­ga­ni­zo­va­nje obu­ke; pi­sa­nje pe­ri­o­dič­nih iz­ve­šta­ja o na­pre­do­va­nju dje­ce i ostva­ri­va­nju svr­he hra­ni­telj­stva; ko­or­di­ni­ra­nje mre­že po­dr­ške dje­ci i po­ro­di­ci; pro­cje­na i pi­sa­nje iz­vje­šta­ja o pro­cje­ni hra­ni­telj­skih po­ro­di­ca i dru­go – ka­žu u mi­ni­star­stvu.
Po­seb­nim pra­vil­ni­kom je utvr­đen iz­nos mje­seč­ne na­dok­na­de tro­ško­va smje­šta­ja, kao i tro­ško­va za rad pru­ža­o­ca uslu­ge.
Uku­pan iz­nos sred­sta­va do­sad iz­dvo­jen za raz­voj hra­ni­telj­stva u Cr­noj Go­ri od po­čet­ka 2011. je oko 170.900 eura, od če­ga 39.550 za iz­ra­du Stra­te­gi­je za raz­voj hra­ni­telj­stva 2012-2016, za obu­ku za­po­sle­nih u cen­tri­ma za so­ci­jal­ni rad 49.950, i oko 81.400 za kam­pa­nju „Sva­ko di­je­te tre­ba po­ro­di­cu”.
Fi­nan­sij­ska sred­stva za re­a­li­za­ci­ju pred­vi­đe­nih ak­tiv­no­sti obez­b­je­đu­ju se iz bu­dže­ta re­sor­nih mi­ni­star­sta­va. Tro­ško­ve kam­pa­nje i iz­ra­du pro­gra­ma obu­ke pro­fe­si­o­na­la­ca obez­be­đu­ju se iz sred­sta­va Evrop­ske uni­je i UNI­CEF-a.
– Na­kna­da za rad pru­ža­o­ca uslu­ge stan­dard­nog, ur­gent­nog i po­vre­me­nog po­ro­dič­nog smje­šta­ja-hra­ni­telj­stva i po­ro­dič­nog smje­šta­ja, utvr­đu­je se u pro­cen­tu od vi­si­ne tro­ško­va smje­šta­ja ko­ri­sni­ka u jav­nu usta­no­vu so­ci­jal­ne i dječ­je za­šti­te. Da­kle, na­dok­na­da za po­ro­dič­ni smje­štaj iz­no­si oko 200 eura, a još 30 od­sto tog iz­no­sa do­bi­ja li­ce ko­je pru­ža uslu­gu smje­šta­ja. Di­je­te bez ro­di­telj­skog sta­ra­nja ima pra­vo na dječ­ji do­da­tak, ko­ji iz­no­si 30 eura mje­seč­no. Ukup­no, na­dok­na­de iz­no­se oko 300 eura po dje­te­tu. Na ovaj na­čin de­fi­ni­san je sta­bi­lan si­stem fi­nan­si­ra­nja za sve ob­li­ke hra­ni­telj­stva i po­ro­dič­nog smje­šta­ja – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.M.S.

Ja­ča­će po­ro­di­cu
Iz Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja po­ru­ču­ju da je pred dr­ža­vom iza­zov ja­ča­nja pri­rod­ne po­ro­di­ce.
– To se od­no­si na pru­ža­nje još ve­će po­dr­ške maj­ci i dje­te­tu i stva­ra­nje uslo­va za nji­ho­vu ve­ću so­ci­jal­nu i fi­nan­sij­sku sa­mo­stal­nost. Na­sta­vi­će­mo sa da­ljim sna­že­njem hra­ni­telj­stva u okvi­ru pro­ši­re­ne po­ro­di­ce, i sa raz­vo­jem stan­dard­nog – pro­fe­si­o­nal­nog hra­ni­telj­stva, s po­seb­nim ak­cen­tom na dje­cu do tri go­di­ne. Ra­di­će se na obez­bi­je­đi­va­nju svih neo­p­hod­nih pred­u­slo­va za pu­nu pri­mje­nu no­vog za­ko­no­dav­nog i stra­te­škog okvi­ra i na­sta­vi­ti sa ja­ča­njem sa­rad­nje svih nad­le­žnih sek­to­ra u ci­lju spre­ča­va­nja smje­šta­ja dje­ce u usta­no­ve. Ono što sli­je­di je na­sta­vak in­ter­sek­tor­skih edu­ka­ci­ja za zdrav­stve­ne i so­ci­jal­ne rad­ni­ke u ci­lju pre­ven­ci­je in­sti­tu­ci­o­na­li­za­ci­je, na­sta­vak kam­pa­nje za po­di­za­nje svi­je­sti jav­no­sti o zna­ča­ju po­ro­di­ce za di­je­te, te pred­no­sti­ma i zna­ča­ju hra­ni­telj­stva kao naj­po­želj­ni­jeg al­ter­na­tiv­nog ob­li­ka za­šti­te za di­je­te, te na­sta­vak edu­ka­ci­ja struč­nih rad­ni­ka u ci­lju po­di­za­nja kva­li­te­ta uslu­ga – po­ru­ču­ju iz Vla­de.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"