Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2016-04-14 PRVA CRNOGORSKA FUTSAL LIGA – 17. KOLO
Ekipa Titograda Titogradu dovoljna četiri minuta za pobjedu
Dan - novi portal
Je­din­stvo – Ti­to­grad 1:3 (1:0)
Ha­la: ,,Ni­ko­ljac’’. Gle­da­la­ca. 100. Su­di­je: Ve­se­lin Be­lo­je­vić (Pod­go­ri­ca) i Gvo­zden Lon­co­vić (Plje­vlja). Stri­jel­ci: A. Bo­jo­vić u 12. za Je­din­stvo, a Dra­ško­vić u 33. i 34. i Mi­li­će­vić u 37. mi­nu­tu za Ti­to­grad. Žu­ti kar­to­ni: V. Bo­jo­vić, El. Ćo­ro­vić (Je­din­stvo), Mi­li­će­vić (Ti­to­grad).
JE­DIN­STVO: Ha­sa­no­vić, A. Bo­jo­vić, El. Ćo­ro­vić, Da­be­tić, V. Bo­jo­vić, Ir. Ćo­ro­vić, Bu­ba­nja, Jo­čić, D. Drob­njak, Ko­lić, Du­bak, Dan­gu­bić, M. Drob­njak.
TI­TO­GRAD: De­spo­to­vić, Dra­ško­vić, Baj­če­tić, To­mo­vić, Ba­ro­vić, Vu­ka­sa­no­vić, Mi­lo­še­vić, Bo­ja­no­vić, No­vo­vić, Ćet­ko­vić, Mi­li­će­vić, Mi­jo­vić.
I po­red po­ra­za Bje­lo­polj­ci su igra­li od­lič­no i pru­ži­li jak ot­por fa­vo­ri­zo­va­nom Ti­to­gra­du. Bi­lo je pu­no li­je­pih po­te­za, go­lo­va, a pri­je sve­ga pu­no efekt­nih od­bra­na oba gol­ma­na. Do­ma­ći su vo­di­li sve do 34. mi­nu­ta, a on­da je ak­tu­el­ni šam­pi­on Cr­ne Go­re, za sve­ga če­ti­ri mi­nu­ta po­sti­gao tri go­la i ovje­rio va­žnu po­bje­du. M.N.
Nik­šić – Stu­dent­ski dom 3:2 (1:0)
Sport­ski cen­tar u Nik­ši­ću. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­je: Ma­ti­ja Mi­la­čić (Pod­go­ri­ca) i Sa­ša Go­ra­no­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Ma­šu­lo­vić u 19. i 40. i Ko­va­če­vi­ću 34. iz pe­na­la za Nik­šić, a Vu­če­tić u 25. i 37. mi­nu­tu za Stu­dent­ski dom. Žu­ti kar­to­ni: Vu­la­no­vić, Ko­va­če­vić, To­šić (Nik­šić), Bu­la­to­vić, Vi­da­ko­vić, Šu­šić (Stu­dent­ski dom).
NIK­ŠIĆ: Ćir­ko­vić, Vu­la­no­vić, Be­ča­no­vić, Mi­lo­vić, Kru­nić, Bo­ško­vić, To­šić, Ma­šu­lo­vić, Du­ru­to­vić, Kri­vo­ka­pić, Kan­dić, Ko­va­če­vić, Pe­ro­še­vić.
STU­DENT­SKI DOM: Vu­če­tić, Bu­la­to­vić, Vi­da­ko­vić, Šu­šić Fe­mić, Vu­če­tić, Ni­ko­lić, Asa­no­vić.
U Nik­ši­ću je vi­đen vr­lo do­bar meč, pri­je sve­ga bor­ben i uz­bu­dljiv. Do­ma­ći­ni su do­la­zi­li do pred­no­sti, ali je Stu­dent­ski dom us­pje­vao da istu anu­li­ra. Meč je od­lu­čen u po­sled­njim tre­nu­ci­ma, ka­da je Ma­šu­lo­vić po­go­dio mre­žu ri­va­la i do­nio ve­li­ku ra­dost svo­joj eki­pi. B.K.
Ka­ta­ro – Aga­ma 2:4 (1:2)
Dvo­ra­na: „Žu­pa“ u Tiv­tu. Gle­dal­ca: 40. Su­di­je: Dra­žen Vuk­če­vić (Pod­go­ri­ca) i Žar­ko Ma­raš (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Spa­le­vić u 15. i S. Jun­čaj u 36. za Ka­ta­ro, a Ha­ve­rić u 11, Da­mja­no­vić u 19, To­ma­še­vić u 28. i Ba­jo­vić 31. mi­nu­tu za Aga­mu. Žu­tiu kar­ton: Bo­lje­vić (Ka­ta­ro).
KA­TA­RO: Ma­lo­vić, Ko­kić, S. Jun­čaj, Spa­le­vić, Kri­vo­ka­pić, D. Jun­čaj, Gri­vić, Sa­vić, To­mo­vić, Po­po­vić.
AGA­MA: Bo­lje­vić, Goj­ko­vić, Ba­jo­vić, Bo­žo­vić, Da­mja­no­vić, To­do­ro­vić, To­ma­še­vić, Vuk­če­vić, Ža­rić, Ha­ve­rić.
Aga­ma je oprav­da­la ulo­fu fa­vo­ri­ta u du­e­lu sa Ka­ta­rom i sla­vi­la u Tiv­tu sa 4:2. D.P.
Ti­vat – Mi­ra­bi­le mo­da 2:3 (0:0)
Dvo­ra­na: „Žu­pa“. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­je: Vla­di­mir Ša­ko­vić (Pod­go­ri­ca) i Že­li­mir An­đe­lić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Bje­la­no­vić u 23. i Ob­ra­do­vić u 32. za Ti­vat, a Po­po­vić u 24. i Pe­ro­vić u 33. i 35. mi­nu­tu za Mi­ra­bi­le mo­du. Žu­ti kar­to­ni: Mr­šu­lja, Ob­ra­do­vić, Po­po­vić (Ti­vat).
TI­VAT: Lo­bov, Bje­la­no­vić, Ob­ra­do­vić, D. Fa­to­vić, Po­po­vić, Br­gu­ljan, La­sić, Pa­vi­će­vić, I. Fa­to­vić, Zec. Mr­šu­lja.
MI­RA­BI­LE MO­DA: Vuk­če­vić, Ne­ne­zić, Pe­ro­vić, Pe­ju­rić, Đur­ko­vić, Se­ku­lić, Po­po­vić.
Ti­vat je dva pu­ta vo­dio, ali su Pod­go­ri­ča­ni sti­za­li pred­nost i na kra­ju uspje­li da pre­o­kre­nui sla­ve po­bje­du.D.P.
Voj­ska Cr­ne Go­re - Ce­zar 4:2 (1:2)
Sport­ska ha­la Po­li­cij­ske aka­de­mi­je u Da­ni­lov­gra­du. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Velj­ko Bo­ško­vić (Bi­je­lo Po­lje) i Du­šan Jo­vi­će­vić (Pod­go­i­ca). Stri­je­li:Ra­du­lo­vić u 16. i 28, Lak­če­vić u 24. i Pe­jo­vić 27. za Voj­sku Cr­ne Go­re, a Ni­ko­lić u 7. i Ba­sa­ra­bić u 9. mi­nu­tu za Ce­zar. Žu­ti kar­to­ni: Đo­ko­vić (Voj­ska), Ba­jić (Ce­zar).
VOJ­SKA CR­NE GO­RE: Drob­njak, Pe­jo­vić, Lak­če­vić, Đo­ko­vić, Pu­šo­nja, Ba­rac, Ra­du­lo­vić, Mi­lo­ić, Da­če­vić, Ma­lo­vić, Ga­go­vić, Mi­tro­vić.
Ce­zar: Hu­sar, Bo­le­vić, Ja­ko­vlje­vić, Gur­za­ko­vić, Ba­jić, La­za­re­vić, Go­sti­mi­ro­vić, Ni­ko­lić, Mi­šo­vić.
Bu­dva­ni su na po­lu­vre­me­nu ima­li pred­nost od 2:1 i či­ni­lo se da idu ka još jed­noj po­bje­di. Me­đu­tim, do­ma­ćin je u na­stav­ku za­i­grao mno­go bo­lje, po­sti­gao tri go­la i sti­gao do pre­o­kre­ta i po­bje­de.
I.M.
Gor­štak – Ba­jo Pi­vlja­nin 3:6 (1:4)
Sa­la OŠ „Vuk­san Đu­kić“ u Moj­kov­cu. Gle­da­la­ca: 20. Su­di­je: Žar­ko Mar­kuš (Pod­go­ri­ca) i Ra­do­van Bo­bi­čić (Da­ni­lov­grad). Stri­jel­ci: Pe­ko­vić u 11. i Đu­kić u 24. i 40. za Gor­štak, a Don­dić u 6. i 16, Kan­dić u 11, N. Du­ru­to­vić u 19. i 27. i M. Du­ru­to­vić u 38. mi­nu­tu za Ba­jo Pi­vlja­nin. Žu­ti kar­to­ni: Pe­ko­vić, Vu­ki­će­vić (Gor­štak).
GOR­ŠTAK: Kla­jić, Bu­la­to­vić, Đu­kić, Vu­ki­će­vić, Go­lu­bo­vić, L. Živ­ko­vić, La­bo­vić, M. Živ­ko­vić, Mar­ko­vić, Pe­ko­vić.
BA­JO PI­VLjA­NIN: Đur­ko­vić, Don­dić, M. Du­ru­to­vić, Ća­la­san, Kan­dić, Ri­stić, Ša­šo­vić, Mal­tez, N. Du­ru­to­vić.
Si­gur­nom igrom od pr­vog do po­sled­njeg mi­nu­ta, eki­pa Ba­jo Pi­vlji­nin je sla­vi­la u Moj­kov­cu pro­tiv Gor­šta­ka i na svoj kon­to upi­sa­la tri no­va bo­da.M.N.


Re­zul­ta­ti 17. ko­la: Nik­šić – Stu­dent­ski dom 3:2, Voj­ska Cr­ne Go­re – Ce­zar 4:2, Ti­vat – Mi­ra­bi­le mo­da 2:3, Je­din­stvo – Ti­to­grad 1:3, Gor­štak – Ba­jo Pi­vlja­nin 3:6, Ka­ta­ro – Aga­ma 2:4.
Ta­be­la
1. Ti­to­grad 17 12 1 4 101:49 37
2. Ce­zar 17 12 1 4 96:64 37
3. Aga­ma 17 11 3 3 71:48 36
4. VCG 17 10 3 4 74:52 33
5. Nik­šić 17 9 3 5 66:49 30
6. S. Dom 16 10 0 6 62:55 30
7. Ti­vat 16 9 2 5 51:38 29
8. Ba­jo Pi­vlja­nin 17 8 3 6 72:56 28
9. Mi­ra­bi­le mo­da 17 7 1 9 56:74 22
10. Je­din­stvo (-1) 17 2 1 14 36:70 6
11. Gor­štak 17 1 0 16 52:106 3
12. Ka­ta­ro 17 1 0 16 38:109 3

U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Stu­dent­ski dom – Ka­ta­ro, Aga­ma – Gort­štak, Ba­jo Pi­vlja­nin – Je­din­stvo, Ti­to­grad – Ti­vat, Mi­ra­bi­le mo­da – Voj­ska Cr­ne Go­re, Ce­zar – Nik­šić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"