Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2016-04-14 OMLADINSKA LIGA CRNE GORE – 24. KOLO U derbiju mreže mirovale
Dan - novi portal
Bu­duć­nost – Mla­dost 0:0
Te­ren Bu­duć­no­sti na Sta­rom aero­dro­mu. Gle­da­la­ca: 150. Su­di­ja: Alek­san­dar Šće­kić (Be­ra­ne). Žu­ti kar­to­ni: Vu­jo­še­vić, Lju­lja­no­vić (Bu­duć­nost), Mi­lić (Mla­dost).
BU­DUĆ­NOST: Vuk­sa­no­vić, Vu­jo­še­vić (od 87. Di­no­ša), Drin­čić, Mar­ko­vić, Ma­le­še­vić, Šu­nje­vić (od 59. Lju­lja­no­vić), Pe­jo­vić, Se­ku­lo­vić (od 89. Ba­krač), Glo­ba­re­vić (od 81. Jan­ke­tić), Mu­ša­no­vić, Pre­le­vić.
MLA­DOST: Pa­vi­će­vić, Mi­lić, Šće­kić, To­mić, Ma­noj­lo­vić, Mi­lič­ko­vić, Pe­tro­vić (od 69. Kon­tić), Vu­ji­sić, Bo­ri­čić, Mu­sić, Pe­jo­vić (od 76. Trip­ko­vić).
Bu­duć­nost i Mla­dost su u der­bi­ju ko­la od­i­gra­li 0:0, a ova­kvim is­ho­dom sva­ka­ko su za­do­volj­ni­ji go­sti, ko­ji su sa­ču­va­li de­set bo­do­va pred­no­sti i si­gur­nim ko­ra­kom gra­be ka ti­tu­li.D.P.
Su­tje­ska – Pe­tro­vac 4:0 (2:0)
Sta­di­on: po­moć­ni kraj Bi­stri­ce. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Vla­di­mir Mi­ra­no­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: N. Ni­ko­lić u 33, Cim­ba­lje­vić u 40, Ze­če­vić u 62. i Vo­ro­to­vić u 74. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Cim­ba­lje­vić (Su­tje­ska), Sa­rić, Ob­ra­do­vić (Pe­tro­vac).
SU­TJE­SKA: Du­blja­nić, D. Ni­ko­lić (Je­lu­šić), Ra­do­njić, Ba­jić, Đur­ko­vić, Đe­do­vić, N. Ni­ko­lić, Cim­ba­lje­vić (Ta­dić), Ze­če­vić, Kri­vo­ka­pić, Vu­ji­čić.
PE­TRO­VAC: Ra­du­si­no­vić, Mu­go­ša, Vu­ja­čić, Dur­ko­vić, Sa­rić, Rac­ko­vić, Mi­ha­i­lo­vić (Ni­ko­vić), Mla­de­no­vić, Ob­ra­do­vić, Sta­no­je­vić, Ra­ič­ko­vić, Mu­go­ša.
U utak­mi­ci is­pod pro­sje­ka vi­đe­ni su vi­še ne­go lije­pi go­lo­vi. Po­seb­no su se lje­po­tom iz­dvo­ji­li go­lo­vi Ni­ko­li­ća i Cim­ba­lje­vi­ća. B.K.
Be­ra­ne – Gr­balj 0:3 (0:1)
Po­moć­ni te­ren u Be­ra­na­ma. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Bran­ko Sta­nić (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Ča­vor u 32. i 65. i Ze­če­vić u 90. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ka­su­mo­vić, Ko­rać (Be­ra­ne), Ra­do­vić, Pri­bi­lo­vić, Kor­dić (Gr­balj). Cr­ve­ni kar­to­ni: B. Me­će­ku­kić (Be­ra­ne) i Zvi­cer (Gr­balj) u 76. mi­nu­tu.
Be­ra­ne: Di­zda­re­vić, Ka­su­mo­vić (Da­šić), Bu­la­to­vić, Vu­ki­će­vić (Jo­kić), Ja­ša­ro­vić, Mar­se­nić, B.Me­će­ku­kić, A.Me­će­ku­kić (Ke­ko­vić), Đu­kić (Šće­kić), Ko­rać. Oba­do­vić (Šu­nje­vić)
Gr­balj: Le­ma­jić, Lu­čić, Ra­do­vić (Ko­rać), Pri­bi­lo­vić, Ilić (Zvi­cer), Ob­ra­do­vić, Kor­dić, (Kr­sti­če­vić), Mer­do­vić, Ku­želj, Ča­vor )Ze­če­vić), Vu­ko­tić (Bo­ja­nić)
Omla­din­ci Gr­blja sa­svim za­slu­že­no su sa­vla­da­li do­ma­ći sa­stav Be­ra­na, a is­ta­kao se dvo­stru­ki stri­je­lac Pe­tar Ča­vor.
S.R.
Kom – Bo­kelj 6:0 (2:0)
Sta­di­on Ko­ma. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Mi­loš Kne­že­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ra­bre­no­vić u 8, Jo­ko­vić u 31, Ča­bar­ka­pa u 48, 88, Mi­lo­vić u 73. i Vla­ho­vić u 86. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Bra­u­no­vić, Jo­va­no­vić, Rad­njić (Bo­kelj).
KOM: Iva­no­vić, Jo­ka­no­vić, La­ku­šić, Mar­ti­no­vić (od 63. Mi­tro­vić), Mu­jo­vić, Ča­đe­no­vić (od 65. Ma­rić), Jo­ko­vić, Ota­še­vić (od 21. Vla­ho­vić), Ča­bar­ka­pa, Mi­jo­vić (od 56. Mi­lo­vić), Ra­bre­no­vić (od 56. Vu­či­će­vić).
BO­KELj: Bje­li­ca (od 46. Ka­pe­ta­no­vić), Pe­ri­šić (od 32. Đu­ro­vić), Ja­njić, Lju­tić, Vu­lo­vić, Rad­njić, Jo­va­no­vić, Vu­ko­vić, Ča­vor (od 46. Dra­ku­lo­vić), Đor­đe­vić, Bra­u­no­vić (od 83. Mar­ko­vić).
Sa šest go­lo­va u mre­ži omla­din­ci Ko­ma su is­pra­ti­li eki­pu Bo­ke­lja za Ko­tor.
N.J.
Iskra – Lov­ćen 0:2 (0:1)
Igra­li­šte na Za­bje­lu. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Da­li­bor Vu­ji­sić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: M. Vu­jo­vić u 20. i Jo. Ja­bu­ča­nin u 85. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ra­du­lo­vić, Škri­jelj (Iskra), Ja­blan, M. Vu­jo­vić, Bu­ji­ša (Lov­ćen). Cr­ve­ni kar­to­ni: Po­po­vić u 30, Pot­pa­ra u 90. mi­nu­tu (Iskra).
ISKRA: Mr­va­lje­vić, Pot­pa­ra, Vu­jo­vić, Fi­li­po­vić, Po­po­vić, Ra­du­lo­vić, Vu­ko­vić, Bu­rić, Mem­če­vić, Ko­džo­man, Ba­ra­ko­vić.
LOV­ĆEN: Sta­no­je­vić, Iva­no­vić, Ja. Ja­bu­ča­nin, Ja­blan, F. Vu­jo­vić, M. Vu­jo­vić, Ra­du­lo­vić, Ste­vo­vić, Jo. Ja­bu­ča­nin, Ba­tri­će­vić, Bu­ji­ša.
Na Za­bje­lu je Lov­ćen po­bi­je­dio Iskru, či­ji su ka­de­ti pri­mi­li isti broj go­lo­va ko­li­ko su za­ra­di­li i cr­ve­nih kar­to­na.
N.J.
Brat­stvo – Mor­nar 1:2 (0:0)
Igra­li­šte: Brat­stva. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Bo­ban Ži­va­lje­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Vuk­če­vić u 87. za Brat­stvo, a Bu­ško­vić u 59. i 73. mi­nu­tu za Mor­nar.
BRAT­STVO: Bu­la­to­vić, Đu­ri­šić (od 85. Ri­stić), Mi­lić, Đu­ro­vić, Iva­no­vić, Ba­ša­no­vić (od 6. Vuk­če­vić), Đi­no­vić (od 49. Mi­lo­še­vić), Vla­o­vić, Nu­cu­lo­vić, Ba­bić, Aj­ko­vić.
MOR­NAR: Po­po­vić (od 75. Vu­le­zić), Me­ho­vić, Ma­raš, Bre­ža­nin, Du­ra­ko­vić, Stoj­nić, Vu­če­tić (od 46. Pa­vlo­vić), Ma­li­šić (od 75. Šo­ro­vić), Ma­so­ni­čić, Mer­do­vić, Bu­ško­vić.
Ba­ra­ni su u Ljaj­ko­vi­ći­ma po­bi­je­di­li do­ma­će Brat­stvo sa 2:1, a tvo­rac nji­ho­vog tri­jum­fa bio je dvo­stru­ki stri­je­lac Fi­lip Bu­ško­vić. Do­ma­ćin je u sa­mom fi­ni­šu sma­njio, a stri­je­lac je bio Fi­lip Vuk­če­vić.D.P.
Ibar – Ru­dar 2:0 (1:0)
Sta­di­on: „Ban­džo­vo br­do”. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Mla­den Kne­že­vić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Da­cić u 29. i Se­mir Ka­lač u 73. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Se­min Ka­lač (Ibar), Ćur­čić, Ron­do­vić, Bu­la­to­vić, Go­lu­bo­vić (Ru­dar).
IBAR: A. Kuč (od 87. Gr­lić), Čin­drak (od 82. Bra­lić), Me­do­je­vić, Ku­je­vić (od 46. I. Kuč), Hot (od 78. Mu­je­vić), Ze­kić, Se­mir Ka­lač, Lja­jić, Mu­rić, Pren­tić (od 56. Se­min Ka­lač), Da­cić.
RU­DAR: Kal­tak (od 76. Mr­šo­vić), Ćur­čić (od 70. Men­to­vić), B. Bu­ji­šić (od 59. Hu­lić), Je­lo­vac, Ga­če­vić, Spa­jić, Ša­ba­nić, Ron­do­vić, Bu­la­to­vić, I. Bu­ji­šić, Go­lu­bo­vić.
Omla­din­ci Ibra su sa­vla­da­li vr­šnja­ke iz Ru­da­ra i pri­bli­ži­li im se na dva bo­da.N.J.
Ce­ti­nje – De­čić 2:5 (0:2)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na: „Obi­li­ća po­lja­na”. Gle­da­la­ca: 20. Su­di­ja: Ni­ko­la Cvi­jo­vić (Bu­dva). Stri­jel­ci: Mar­ti­no­vić u 60. i 76. za Ce­ti­nje, a Ka­jo­še­vić u 33, Ša­bo­tić u 35, Uj­kaj u 72. i Vu­laj u 87. mi­nu­tu za De­čić. Žu­ti kar­to­ni: G. Mar­ko­vić, Stru­gar, Ra­do­vić (Ce­ti­nje), Pe­tro­vić (De­čić).
CE­TI­NjE: A. Mar­ko­vić, Ra­du­no­vić, Mar­ti­no­vić, N. La­ga­tor, Bra­ca­no­vić, G. Mar­ko­vić, Ra­do­vić, Stru­gar, Šah­ti­ja­ri, Ga­ši, Ra­i­če­vić (od 74. B. La­ga­tor).
DE­ČIĆ: Ro­san­dić, Jo­vo­vić, Goj­čaj (od 46. Amir Pe­pić), Ša­bo­tić, Pe­tro­vić, Ka­jo­še­vić (od 46. Amer Pe­pić), Se­ku­lo­vić, Uj­kaj, Vu­laj, Đo­ko­vić, Pe­ju­rić (od 54. Ni­ko­vić).
Omla­din­ski sa­stav De­či­ća la­ko je iza­šao na kraj sa po­sled­nje­pla­si­ra­nom eki­pom Ce­ti­nja – 4:2.
L.M.


Re­zul­ta­ti 23. ko­la: Bu­duć­nost – Mla­dost 0:0, Su­tje­ska – Pe­tro­vac 4:0, Iskra – Lov­ćen 0:2, Be­ra­ne – Gr­balj 0:3, Brat­stvo – Mor­nar 1:2, Kom – Bo­kelj 6:0, Ce­ti­nje – De­čić 2:4, Ibar – Ru­dar 2:0. Slo­bod­na je bi­la Ze­ta.
Ta­be­la
1. Mla­dost 23 20 3 0 100:18 63
2. Bu­duć­nost 22 17 2 3 90:17 53
3. Gr­balj 23 17 2 4 104:39 53
4. Mor­nar 23 14 3 6 65:39 45
5. Su­tje­ska 22 14 3 5 59:31 43
6. Kom 23 12 5 6 64:31 41
7. Ze­ta 22 12 3 7 62:40 39
8. De­čić 22 10 3 9 56:43 33
9. Lov­ćen 23 10 3 8 43:39 33
10. Be­ra­ne 23 10 2 11 45:43 32
11. Bo­kelj 23 9 3 10 54:67 30
12. Ru­dar 22 5 4 12 26:39 19
13. Pe­tro­vac23 5 3 15 41:84 18
14. Ibar 23 5 2 16 37:62 17
15. Iskra 22 4 3 15 34:56 15
16. Brat­stvo 23 3 2 18 33:81 11
17. Ce­ti­nje 23 0 0 23 9:202 0

U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: De­čić – Ibar, Ru­dar – Kom, Bo­kelj – Brat­stvo, Mor­nar – Be­ra­ne, Gr­balj – Iskra, Lov­ćen – Su­tje­ska, Pe­tro­vac – Bu­duć­nost, Mla­dost – Ze­ta. Slo­bod­na je eki­pa Ce­ti­nja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"