Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-04-14 GRUPA POSLANIKA, NA PREDLOG MANS-A, TRAŽI HITNO PONIŠTENJE PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA I KORIŠĆENJU ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE
Sudije Ustavnog suda Izbori u Tivtu pred Ustavnim sudom Zajednička nezakonita akcija MUP-a i DIK-a dovela je do toga da 245 lica na teritoriji tivatske opštine ima pravo glasa na lokalnim izborima. To je više od cenzusa koji je bio potreban na prethodnim lokalnim izborima, pa taj broj glasova na kraju može odlučiti ko će u Tivtu u naredne četiri godine vršiti vlast – upozorio je Vuk Maraš
Dan - novi portal
Po­sla­ni­ci Ne­ven Go­šo­vić i Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, Go­ran Da­ni­lo­vić iz De­mo­sa, Dri­tan Aba­zo­vić i Mi­loš Ko­na­tar iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA i Mla­den Bo­ja­nić po­dr­ža­li su MANS-ovu ini­ci­ja­ti­vu i upu­ti­li ju­če Ustav­nom su­du pred­log za ocje­nu ustav­no­sti i za­ko­ni­to­sti pra­vi­la o ra­du bi­rač­kih od­bo­ra, i uput­stva o na­či­nu ko­ri­šće­nja elek­tron­skih ure­đa­ja za iden­ti­fi­ka­ci­ju bi­ra­ča. Ka­ko je sa­op­štio Vuk Ma­raš, di­rek­tor Mo­ni­to­ring pro­gra­ma MANS-a, to je je­di­ni na­čin da se pri­je odr­ža­va­nja lo­kal­nih iz­bo­ra u Tiv­tu spri­je­če ma­sov­ne ma­ni­pu­la­ci­je sa gla­sa­či­ma či­ja fo­to­gra­fi­ja ne po­sto­ji u si­ste­mu elek­tron­ske iden­ti­fi­ka­ci­je bi­ra­ča.
– Po­zi­va­mo Ustav­ni sud da hit­no re­a­gu­je i već u to­ku da­na­šnjeg da­na do­ne­se od­lu­ku o uki­da­nju spor­nih od­red­bi iz ova dva prav­na ak­ta, ko­je ozbilj­no ugro­ža­va­ju za­ko­ni­tost iz­bor­nog pro­ce­sa. Fak­tič­ko iz­bje­ga­va­nje no­vog me­ha­ni­zma kon­tro­le, elek­tron­ske iden­ti­fi­ka­ci­je bi­ra­ča, ini­ci­ra­la je iz­vr­šna vlast iz­ra­dom pod­za­kon­skih aka­ta, a ka­sni­je i ve­ći­na u Dr­žav­noj iz­bor­noj ko­mi­si­ji. Pr­vo je MUP do­nio uput­stvo o na­či­nu ko­ri­šće­nja elek­tron­skih ure­đa­ja za iden­ti­fi­ka­ci­ju bi­ra­ča ko­jim je na ma­la vra­ta uveo mo­guć­nost da gla­sa­ju li­ca za ko­ja u si­ste­mu ne­ma fo­to­gra­fi­ja, iako je to su­prot­no Za­ko­nu o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka. Na­kon to­ga, DIK je do­nio spor­na pra­vi­la o ra­du bi­rač­kih od­bo­ra ko­ji­ma je su­štin­ski od iz­vr­šne vla­sti pre­pi­sa­la nor­me ko­ji­ma se za­o­bi­la­ze no­va za­kon­ska rje­še­nja – ob­ja­šnja­va Ma­raš.
Ka­ko do­da­je, iz­u­zet­no je za­bri­nja­va­ju­ća či­nje­ni­ca da iz­vr­šna vlast, su­prot­no za­ko­nu i vo­lji skup­štin­ske ve­ći­ne, di­rekt­no uti­če na iz­bor­ni pro­ces iz­ra­dom po­gub­nih pod­za­kon­skih aka­ta ko­ji­ma se obe­smi­šlja­va­ju ključ­ne pro­mje­ne iz­bor­nih za­ko­na. Još ve­ći pro­blem je, sma­tra Ma­raš, što no­va Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja ni­je spri­je­či­la ta­kvo po­stu­pa­nje iz­vr­šne vla­sti, već se pri­dru­ži­la pod­ri­va­nju za­ko­ni­to­sti iz­bor­nog pro­ce­sa.
– Za­jed­nič­ka ne­za­ko­ni­ta ak­ci­ja MUP-a i DIK-a do­ve­la je do to­ga da 245 li­ca na te­ri­to­ri­ji ti­vat­ske op­šti­ne ima­ pra­vo gla­sa na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, što je vi­še od cen­zu­sa ko­ji je bio po­tre­ban na pret­hod­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, pa taj broj gla­so­va na kra­ju mo­že od­lu­či­ti ko će u Tiv­tu u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne vr­ši­ti vlast. Uko­li­ko za vri­je­me odr­ža­va­nja lo­kal­nih iz­bo­ra u Tiv­tu osta­nu na sna­zi od­red­be ko­ji­ma se omo­gu­ća­va da li­ca gla­sa­ju iako nji­ho­vih fo­to­gra­fi­ja ne­ma u si­ste­mu elek­tron­ske iden­ti­fi­ka­ci­je, to mo­že do­dat­no pro­ble­ma­ti­zo­va­ti le­gi­ti­mi­tet iz­bor­nog pro­ce­sa i vo­di­ti ospo­ra­va­nju iz­bor­nog re­zul­ta­ta – na­vo­di Ma­raš.
Iz MANS-a po­zi­va­ju Ustav­ni sud da po­ka­že ozbilj­nost i da hit­no raz­mo­tri pod­ni­je­ti pred­log za ocje­nu ustav­no­sti i za­ko­ni­to­sti ova dva pod­za­kon­ska ak­ta, ka­ko bi se nji­ho­ve ne­za­ko­ni­te od­red­be uki­nu­le pri­je ti­vat­skih iz­bo­ra i ka­ko bi se na taj na­čin za­u­sta­vi­lo da­lje uru­ša­va­nje iz­bor­nog po­vje­re­nja ko­je je iona­ko na re­kord­no ni­skom ni­vou.
V.R.


Bez od­go­vo­ra jer je Lo­pi­čić u Ame­ri­ci

Re­dak­ci­ja „Da­na“ po­ku­ša­la je da od Ustav­nog su­da do­bi­je od­go­vor da li će po­stu­pi­ti po hit­noj ini­ci­ja­ti­vi gru­pe po­sla­ni­ka. U toj sud­skoj in­stan­ci sa­op­šte­no nam je da je ru­ko­vod­stvo Ustav­nog su­da, pred­vo­đe­no pred­sjed­ni­com De­san­kom Lo­pi­čić, slu­žbe­no od­sut­no, te da nam ne mo­gu da­ti bi­lo ka­kvu iz­ja­vu. Lo­pi­čić ni­je od­go­vo­ri­la na na­še pi­ta­nje ko­je smo pro­sli­je­di­li SMS po­ru­kom na­kon što smo oba­vi­je­šte­ni da je slu­žbe­no u Ame­ri­ci.
Na saj­tu Ustav­nog su­da na­ve­de­no je da je de­le­ga­ci­ja do 18. apri­la u vi­še­dnev­noj stu­dij­skoj po­sje­ti SAD, u or­ga­ni­za­ci­ji ame­rič­ke am­ba­sa­de u Pod­go­ri­ci.


UDRU­ŽE­NjE MLA­DIH SA HEN­DI­KE­POM UOČI TI­VAT­SKIH IZ­BO­RA TRA­ŽI
Obez­bi­je­di­ti uslo­ve za sa­mo­stal­no gla­sa­nje
Udru­že­nje mla­dih sa hen­di­ke­pom Cr­ne Go­re po­zva­lo je Op­štin­sku iz­bor­nu ko­mi­si­ju u Tiv­tu da obez­bi­je­di osnov­ne uslo­ve za ne­sme­ta­no uče­stvo­va­nje u vr­še­nju bi­rač­kog pra­va oso­ba sa in­va­li­di­te­tom. Ape­lo­va­li su da po­red pri­stu­pač­no­sti sa­mog bi­rač­kog mje­sta omo­gu­će sa­mo­stal­no gla­sa­nje u ka­bi­na­ma, obez­bje­đu­ju­ći na sva­kom bi­rač­kom mje­stu po jed­nu ka­bi­nu s ni­žom po­li­com, te da omo­gu­ći da sva­ki bi­rač sa­mo­stal­no gla­sač­ki li­stić na ko­jem je gla­sao uba­ci u bi­rač­ku ku­ti­ju, po po­tre­bi po­sta­vlja­njem ku­ti­je na ni­žu vi­si­nu u skla­du sa pra­vi­li­ma o ra­du bi­rač­kih od­bo­ra.
– Na bi­rač­kim mje­sti­ma gdje po­sto­ji ne­ko­li­ko pre­pre­ka, po­put jed­ne ili vi­še ste­pe­ni­ca za sam pri­laz bi­rač­kom mje­stu, na ini­ci­ja­ti­vu OIK mo­gu se obez­bi­je­di­ti mon­ta­žne plat­for­me u ci­lju pre­va­zi­la­že­nja pre­pre­ka do du­go­roč­ni­jih, si­stem­skih rje­še­nja jav­nih usta­no­va i vla­sni­ka obje­ka­ta u ko­ji­ma se odr­ža­va­ju iz­bo­ri – ka­žu iz Udru­že­nja.
V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"