Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-04-14
Mandić Istraga o propustima u istrazi Savjesno i sa jednakom pažnjom, ocjenjujući odbranu optuženog Damira Mandića i ostale izvedene dokaze, prvostepeni sud je na pravilan način utvrdio da su u njegovim radnjama sadržana obilježja krivičnog djela za koje je oglašen krivim i osuđen, čime su na njegove radnje pravilno primijenjene odredbe Krivičnog zakonika – piše u odluci Apelacionog suda kojom je potvrđena presuda Damiru Mandiću osuđenom na 19 godina robije zbog saučesništva u ubistvu Duška Jovanovića
Dan - novi portal
Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci for­mi­ra­lo je pred­met po kri­vič­noj pri­ja­vi ko­ju su pro­tiv N.N. li­ca iz po­li­ci­je, tu­ži­la­štva i Vi­šeg su­da pod­ni­je­li su­pru­ga i sin ubi­je­nog Du­ška Jo­va­no­vi­ća, glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na”, Sla­vi­ca i Vo­jin Jo­va­no­vić. Ovaj po­stu­pak, ka­ko je „Da­nu” sa­op­šte­no iz tu­ži­la­štva, na­la­zi se u fa­zi iz­vi­đa­ja. Jo­va­no­vi­ći su pri­ja­vu pod­ni­je­li 18. fe­bru­a­ra pro­šle go­di­ne, zbog pro­pu­sta ko­je su nad­le­žni na­pra­vi­li to­kom is­tra­žnog i sud­skog po­stup­ka za ubi­stvo vla­sni­ka i ured­ni­ka „Da­na”.
– Pre­ma iz­vje­šta­ju Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva ko­ji je do­sta­vljen Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu oba­vje­šta­va­mo Vas da je po­stu­pak po kri­vič­noj pri­ja­vi ko­ju su da­na 18.2.2015.go­di­ne pod­ni­je­li S.J. i njen mldb. sin, pro­tiv N.N. li­ca iz Upra­ve po­li­ci­je, Tu­ži­la­štva i Vi­šeg su­da, po­vo­dom ubi­stva glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka dnev­nog li­sta „Dan” D.J., u fa­zi iz­vi­đa­ja – sa­op­šte­no je „Da­nu” iz Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
Pri­ja­va je pod­ne­se­na pro­tiv N.N. li­ca, ovla­šće­nih po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka za­po­sle­nih u Upra­vi po­li­ci­je i slu­žbe­ni­ka Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva i Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­ji su kao slu­žbe­na li­ca uče­stvo­va­li u pret­kri­vič­nom i pret­hod­nom po­stup­ku u pred­me­tu ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Su­pru­ga i sin po­koj­nog Jo­va­no­vi­ća, iz­me­đu osta­log, op­tu­ži­li su po­li­ci­ju da ni­je ura­di­la fo­to­ro­bot oso­be ko­ja je vo­zi­lo „golf 3”, ka­sni­je za­tam­ni­la sta­kla na tom vo­zi­lu, iz ko­jeg je, ka­ko se sum­nja, pu­ca­no na Jo­va­no­vi­ća.
– Ni­je­su spro­ve­li ni­jed­nu slu­žbe­nu rad­nju da ot­kri­ju po­me­nu­to li­ce, pa čak ni­je­su ura­di­li ni po­ku­ša­li da ura­de fo­to­ro­bot tog li­ca. Čak je i vi­so­ki po­li­cij­ski funk­ci­o­ner Mi­lan To­mić, svje­dok u ovom po­stup­ku, u svom is­ka­zu ka­zao da se u ova­kvim slu­ča­je­vi­ma uvi­jek ra­di fo­to­ro­bot li­ca za ko­je po­sto­ji sum­nja da ima ve­ze sa kri­vič­nim dje­lom ubi­stvo ili sa­zna­nja o nje­mu – pi­še u do­pu­ni pri­ja­ve.
U do­pu­ni pri­ja­ve na­vo­di se da je neo­p­hod­no utvr­di­ti šta se de­si­lo sa slu­žbe­nom za­bi­lje­škom u ko­joj je okri­vlje­ni Da­mir Man­dić do de­ta­lja opi­sao ko je uče­stvo­vao u ubi­stvu Du­ška Jo­va­no­vi­ća.
Ape­la­ci­o­ni sud Cr­ne Go­re pri­je dva da­na po­tvr­dio je pre­su­du Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jom je Da­mir Man­dić osu­đen na 19 go­di­na za­tvo­ra za sa­i­zvr­ši­la­štvo u ubi­stvu Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Taj sud je, ka­ko je sa­op­šte­no, od­bio kao neo­sno­va­nu žal­bu Da­mi­ra Man­di­ća i nje­go­vih bra­ni­la­ca.
Sud­sko vi­je­će Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, ko­jim je pred­sje­da­va­la su­di­ja Ve­sna Mo­štro­kol, u ok­to­bru pro­šle go­di­ne iz­re­klo je je­din­stve­nu ka­znu za­tvo­ra od 19 go­di­na Da­mi­ru Man­di­ću, op­tu­že­nom za sa­i­zvr­ši­la­štvo u ubi­stvu glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća. To je bio tre­ći sud­ski po­stu­pak ko­ji se vo­dio u ovom pred­me­tu, a Man­dić je pr­vo oslo­bo­đen, pa osu­đen na 30 go­di­na za­tvo­ra. Ape­la­ci­o­ni sud je ra­ni­je pre­i­na­čio od­lu­ku i Man­di­ća osu­dio na 18 go­di­na za­tvo­ra, ali je i ta pre­su­da uki­nu­ta.
U rje­še­nju Ape­la­ci­o­nog su­da na­ve­de­no je da ni­je­su uva­že­ne žal­be Man­di­ća i nje­go­vih bra­ni­la­ca da pri­li­kom iz­ri­ca­nja pre­su­de ko­jom je osu­đen na 19 go­di­na ro­bi­je sud ni­je po­stu­pio shod­no Za­ko­nu o Ustav­nom su­du i ni­je uva­žio sta­vo­ve o kon­kret­nim prav­nim pi­ta­nji­ma ko­ji su iz­ra­že­ni u od­lu­ci Ustav­nog su­da. Na­i­me, iako je Ustav­ni sud uva­ža­va­ju­ći žal­be Man­di­će­vih bra­ni­la­ca pret­hod­no utvr­dio da je po­vri­je­đe­no pra­vo na pra­vič­no su­đe­nje ovog okri­vlje­nog jer vje­šta­ci iz Vis­ba­de­na ni­je­su ne­po­sred­no sa­slu­ša­ni, Ape­la­ci­o­ni sud je za­klju­čio da je iz spi­sa pred­me­ta utvr­đe­no da su ovi vje­šta­ci sa­slu­ša­ni pu­tem vi­deo-lin­ka.
– Ima­ju­ći u vi­du da je pr­vo­ste­pe­ni sud u po­nov­nom po­stup­ku omo­gu­ćio op­tu­že­nom i nje­go­vim bra­ni­o­ci­ma da se su­o­če sa kom­plet­nim na­la­zi­ma i mi­šlje­nji­ma, te da im je dao pri­li­ku da ne­po­sred­no sa­slu­ša­ju vje­šta­ke na okol­no­sti na ko­je su da­li svo­ja mi­šlje­nja, ka­ko je to na­ve­de­no i od­lu­kom Ustav­nog su­da Cr­ne Go­re, neo­sno­va­ni su na­vo­di žal­be op­tu­že­nog i bra­ni­la­ca da pr­vo­ste­pe­ni sud ni­je po­stu­pio shod­no od­lu­ci Ustav­nog su­da, te da je po­no­vlje­ni po­stu­pak vo­đen kroz kr­še­nje Usta­va Cr­ne Go­re i Evrop­ske kon­ven­ci­je o ljud­skim pra­vi­ma – pi­še u od­lu­ci Ape­la­ci­o­nog su­da.
Su­di­je dru­go­ste­pe­nog su­da utvr­di­le su da ni­je­su osno­va­ni ni na­vo­di žal­be da je sud po­vri­je­dio od­red­be kri­vič­nog po­stup­ka za­sni­va­ju­ći pre­su­du na bi­o­lo­škim tra­go­vi­ma ko­ji su na­đe­ni na li­men­ci „red bu­la”. Iz su­da su ob­ja­sni­li da je na osno­vu slu­žbe­ne za­bi­lje­ške po­li­ci­je ja­sno da je li­men­ka pro­na­đe­na u bli­zi­ni „gol­fa 3” iz ko­jeg je ubi­jen Jo­va­no­vić, a da je taj do­kaz pri­ba­vljen u skla­du sa za­ko­nom.
– Sa­vje­sno i sa jed­na­kom pa­žnjom, ocje­nju­ju­ći od­bra­nu op­tu­že­nog Da­mi­ra Man­di­ća i osta­le iz­ve­de­ne do­ka­ze, pr­vo­ste­pe­ni sud je na pra­vi­lan na­čin utvr­dio da su u nje­go­vim rad­nja­ma sa­dr­ža­na obi­ljež­ja kri­vič­nog dje­la za ko­je je ogla­šen kri­vim i osu­đen, či­me su na nje­go­ve rad­nje pra­vil­no pri­mi­je­nje­ne od­red­be Kri­vič­nog za­ko­ni­ka – pi­še u od­lu­ci Ape­la­ci­o­nog su­da
Na­ve­de­no je i da je sud ci­je­nio od­bra­nu okri­vlje­nog ko­ji je ne­gi­rao kri­vi­cu ob­ja­šnja­va­ju­ći svo­je kre­ta­nje u no­ći ubi­stva ko­je se ne po­kla­pa sa mje­stom iz­vr­še­nja zlo­či­na, ali su taj is­kaz od­bi­li jer ga je opo­vr­nu­lo vje­šta­če­nje li­stin­ga. Umje­sto to­ga, utvr­đe­no je da je Man­dić kri­vič­no dje­lo za ko­je je ogla­šen kri­vim po­či­nio sa di­rekt­nim umi­šlja­jem.M.V.P. – D.Ž.


Od Man­di­ća od­u­ze­te pu­ške

U od­lu­ci Ape­la­ci­o­nog su­da na­ve­de­no je da je Man­di­ću, osu­đe­nom za sa­u­če­sni­štvo u ubi­stvu pr­vog čo­vje­ka „Da­na” iz­re­če­na mje­ra bez­bjed­no­sti od­u­zi­ma­nja dvi­je auto­mat­ske pu­ške „cr­ve­na za­sta­va”, fa­brič­kih bro­je­va B51227 i 584145. U pre­su­di ko­jom je Man­dić ogla­šen kri­vim na­ve­de­no je da je iz pu­ške M 70 fa­brič­kog bro­ja B51227 iz „gol­fa” is­pa­lje­no vi­še pro­jek­ti­la u prav­cu Jo­va­no­vi­ća, ko­ji su ga po­go­di­li u li­je­vu bu­ti­nu, li­je­vu sla­bi­nu i li­je­vu ru­ku, uzro­ku­ju­ći ra­za­ra­nje kič­me­ne mo­ždi­ne i is­kr­va­vlje­nje iz ras­cje­pa sle­zi­ne, tan­kog i de­be­log cri­je­va, pre­ča­ge i de­snog bu­bre­ga, te ras­ki­da­nih krv­nih su­do­va, usled če­ga je na­stu­pi­la smrt.
– U ča­u­ra­ma je utvr­đe­no pri­su­stvo ba­rut­nih če­sti­ca. One su po­du­dar­ne sa ba­rut­nim če­sti­ca­ma ko­je su pri­li­kom pu­ca­nja do­spje­le na pa­spu­le li­je­vog i de­snog ru­ka­va duk­se­ri­ce op­tu­že­nog, či­je se pri­su­stvo u vo­zi­lu do­ka­zu­je i oti­sci­ma na auto­mat­skoj pu­šci fa­brič­ki broj 70AB2 br. 584145 i na li­men­ci „red bu­la” ko­ja je pro­na­đe­na u bli­zi­ni mje­sta na ko­jem su par­ki­ra­li vo­zi­lo po­sli­je iz­vr­še­nja kri­vič­nog dje­la – pi­še u pre­su­di.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"