Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-04-06 ISTRAGA O NAPADU NA BIVŠEG SUDIJU VODI I DO SLUČAJEVA U KOJIMA JE SUDIO
Damir Mandić dva puta prijetio Akoviću Optuženi za ubistvo Duška Jovanovića dvaput je prijetio Akoviću, o čemu postoje i službene zabilješke, a sve to se desilo u spuškom zatvoru, kada je bivši sudija, a sada advokat, išao u posjetu svojim klijentima Napad na mene, siguran sam, bio je planiran, a ubijeđen sam da su napadači imali namjeru da me ubiju, rekao je Aković
Dan - novi portal
U okviru istrage o napadu na Lazara Akovića tužilaštvo i policija su utvrdili da je Da­mir Man­dić, op­tu­že­ni za ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća, u više navrata prijetio bivšem sudiji, sada advokatu. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, Man­dić je dva­put pri­je­tio Ako­vi­ću, o če­mu po­sto­je i slu­žbe­ne za­bi­lje­ške koje su dostavljene ZIKS-u, ali nije poznato da li su procesuirane. Oba do­ga­đa­ja de­si­la su se u spu­škom za­tvo­ru, ka­da je Ako­vić kao advo­kat išao u po­sje­tu svo­jim kli­jen­ti­ma. Po­sled­nji do­ga­đaj de­sio se pro­šlog lje­ta, ka­da je Man­dić sreo Ako­vi­ća u za­tvor­skim pro­sto­ri­ja­ma i ka­zao mu da će mu gr­kljan iš­ču­pa­ti zbog pre­su­de u pred­me­tu za ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća.
Ako­vić je kao su­di­ja Vi­šeg su­da osu­dio Da­mi­ra Man­di­ća za po­me­nu­to dje­lo na 30 go­di­na za­tvo­ra.
– Da­mir Man­dić je u dva na­vra­ta ka­da je u spu­škom za­tvo­ru sreo Ako­vi­ća upu­tio mu niz pri­jet­nji. Vri­je­đao ga je, a po­sled­nji put mu je po­ru­čio i da će mu gr­kljan iš­ču­pa­ti što ga je osu­dio na 30 go­di­na ro­bi­je. Svi ti slu­ča­je­vi su pri­ja­vlje­ni i na­pra­vlje­ne su slu­žbe­ne za­bi­lje­ške, pa će sa­da to bi­ti po­no­vo is­pi­ta­no – ka­že naš iz­vor.
Dva ne­po­zna­ta li­ca pri­je dvi­je no­ći, oko 21 sat, na­pa­la su Ako­vi­ća u pod­go­rič­kom Si­ti kvar­tu i tom pri­li­kom mu na­ni­je­li vi­še po­vre­da. Na­pa­da­či su ga uda­ri­li pa­li­com po gla­vi i na­ni­je­li mu vi­še tje­le­snih po­vre­da, na­kon če­ga su po­bje­gli sa li­ca mje­sta. Po­li­ci­ja je od­mah blo­ki­ra­la kvart gdje je do­šlo do na­pa­da, ali ni­je uspje­la da uhva­ti po­či­ni­o­ce.
Ako­vić, ko­ji se na­la­zi na bol­nič­kom li­je­če­nju, ka­zao je u iz­ja­vi za „Dan” da će i da­lje ra­di­ti prin­ci­pi­jel­no, po za­ko­nu, i da ga ni­ka­kvi pri­ti­sci u to­me ne­će spri­je­či­ti.
– Na­pad na me­ne, si­gu­ran sam, bio je pla­ni­ran, a ubi­je­đen sam da su na­pa­da­či ima­li na­mje­ru da me ubi­ju – re­kao je Ako­vić.
On ka­že da su mu kri­tič­ne no­ći pri­šla dva ma­ski­ra­na li­ca, ko­ja su ima­la ka­pu­lja­če na gla­vi.
– Je­dan je bio na bi­ci­klu, a dru­gi je išao pje­ške. Kad mi je pri­šao, si­šao je sa bi­ci­kla i po­čeo da me uda­ra me­tal­nom šip­kom po gla­vi. Či­ni mi se da mi je za­dao pet-šest uda­ra­ca. Od­mah na­kon pr­vog udar­ca ob­li­la me krv, a od šo­ka ni­je­sam pri­mi­je­tio gdje se taj dru­gi čo­vjek iz­gu­bio. Ni­je­sam pre­po­znao li­ko­ve, jer je bi­la noć i bi­lo je neo­svi­je­tlje­no. U mo­men­tu ka­da sam po­čeo da do­zi­vam po­moć na­pa­da­či su od­u­sta­li, iako sam ubi­je­đen da su ima­li na­mje­ru da me ubi­ju – re­kao je Ako­vić.
Mla­di­ći su Ako­vi­ća če­ka­li u za­sje­di. Po­li­ci­ja po­seb­no is­pi­tu­je da li je ovaj in­ci­dent po­ve­zan sa su­ko­bom ko­ji Ako­vić već du­že vri­je­me ima sa jed­nim ko­le­gom. Sve će bi­ti ja­sni­je na­red­nih da­na, ka­da Ako­vić bu­de dao iz­ja­vu in­spek­to­ri­ma pod­go­rič­ke po­li­ci­je.
Pred­sjed­nik Advo­kat­ske ko­mo­re Zdrav­ko Be­go­vić du­bo­ko je raz­o­ča­ran i ne­pri­jat­no iz­ne­na­đen zbog na­pa­da na ko­le­gu La­za­ra Ako­vi­ća.
– Ap­so­lut­no sam ubi­je­đen da je glav­ni mo­tiv za ta­kav je­dan gnu­san čin, pri­mi­tiv­ni i ku­ka­vič­ki po­stu­pak či­nje­ni­ca što se advo­kat La­zar Ako­vić ba­vio advo­kat­skim po­slom. To po­ka­zu­je i sa­mo mje­sto gdje je do­šlo do tog ne­pri­jat­nog do­ga­đa­ja – bli­zi­na kan­ce­la­ri­je mog ko­le­ge La­za­ra Ako­vi­ća – ka­zao je Be­go­vić.
On je ka­zao da je u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa ve­li­kim bro­jem advo­ka­ta i svi iz­ra­ža­va­ju ža­lje­nje i ogor­če­nje zbog sve­ga to­ga što se u po­sled­nje vri­je­me de­ša­va.
– Ne­gdje se do­vo­di u pi­ta­nje op­ti­mal­na mo­guć­nost oba­vlja­nja na­še pro­fe­si­je. Za­to smo mi da­nas za­tra­ži­li od dr­žav­nih or­ga­na da ot­kri­ju po­či­ni­o­ce ovog gnu­snog či­na i raz­ri­je­še sve one do sa­da ne­ri­je­še­ne slu­ča­je­ve na­pa­da na advo­ka­te i nji­ho­vu imo­vi­nu. Je­di­no će se na taj na­čin vra­ti­ti si­gur­nost advo­ka­ti­ma. Kao što sa­mi vi­di­te do­šla je si­tu­a­ci­ja da advo­ka­ti bu­du bu­kval­no gli­ne­ni go­lu­bo­vi. Ko god ni­je za­do­vo­ljan nji­ho­vim po­na­ša­njem, od­lu­kom su­da, ko god ima ne­ki su­bjek­tiv­ni raz­log, pra­vi na­pad i ne­ču­ve­ne ata­ke na advo­ka­te, kri­ju­ći se iz mra­ka ma­ski ili ve­ćeg bro­ja na­pa­da­ča – is­ta­kao je Be­go­vić.
Da­mir Man­dić osu­đen je kra­jem apri­la 2009. go­di­ne na 30 go­di­na za­tvo­ra zbog ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća, ured­ni­ka i vla­sni­ka li­sta „Dan”. U obra­zlo­že­nju pre­su­de su­di­ja La­zar Ako­vić je na­veo da je „Man­dić osu­đen za­to što je po pret­hod­nom do­go­vo­ru i po ra­ni­je raz­ra­đe­nom pla­nu sa za­sad ne­po­zna­tim oso­ba­ma sa umi­šlja­jem li­šio ži­vo­ta Du­ška Jo­va­no­vi­ća”. Ta pre­su­da je ka­sni­je uki­nu­ta, Man­di­ću je ka­zna sma­nje­na na 19 go­di­na, a pred­met se tre­nut­no na­la­zi u Ape­la­ci­o­nom su­du.
D.Ž.

Stro­že ka­zne

Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va (HRA) osu­đu­je fi­zič­ki na­pad na advo­ka­ta La­za­ra Ako­vi­ća ko­ji se do­go­dio 4. apri­la u Pod­go­ri­ci. Pri­dru­žu­ju se ape­lu Advo­kat­ske ko­mo­re da se hit­no ot­kri­ju i pro­ce­su­i­ra­ju na­lo­go­dav­ci ovog na­pa­da. Takođe, na­da­ju se da će bi­ti ot­kri­ven i mo­tiv.
– HRA se za­la­že da se Kri­vič­nim za­ko­ni­kom pro­pi­šu stro­že ka­zne za na­pa­de na no­vi­na­re, advo­ka­te i zdrav­stve­ne rad­ni­ke, ka­kve već po­sto­je za na­pad na slu­žbe­na li­ca, ima­ju­ći u vi­du da su oso­be ko­je oba­vlja­ju te pro­fe­si­je od po­seb­nog jav­nog zna­ča­ja iz­lo­že­ne po­ve­ća­nom ri­zi­ku za bez­bjed­nost u Cr­noj Go­ri. Ta­kvo rje­še­nje po­sto­ji, na pri­mjer, u Kri­vič­nom za­ko­ni­ku Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.
Pod­sje­ća­mo da je advo­kat Vla­do Bje­ko­vić ubi­jen 2012. go­di­ne, a da su sa­mo pro­šle go­di­ne dva advo­ka­ta pre­tr­pje­la fi­zič­ke na­pa­de – sa­op­šti­li su iz HRA.


Ku­ka­vič­ki čin

De­mo­krat­ska srp­ska stran­ka naj­o­štri­je osu­đu­je na­pad na pod­go­rič­kog advo­ka­ta La­za­ra Ako­vi­ća.
– Bi­lo ka­kvo ob­ja­šnje­nje ko­je bu­de do­la­zi­lo od pred­stav­ni­ka ak­tu­el­nog re­ži­ma za taj na­pad – po­put da je ugled­ni advo­kat i re­spek­ta­bil­ni biv­ši su­di­ja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci na­pad­nut od stra­ne N.N. li­ca i iz ne­po­zna­tih raz­lo­ga, za nas iz DSS-a je već sa­da ne­pri­hva­tlji­vo i bi­će sve dok se po­či­ni­o­ci ovog ku­ka­vič­kog či­na ne ot­kri­ju i uhap­se. Jav­nost tre­ba da zna ka­da je u pi­ta­nju advo­kat Ako­vić da je on sa­svim iz­vje­sno bio po­znat i pre­po­znat po osu­đu­ju­ćim pre­su­da­ma u slo­že­nim kri­vič­nim pred­me­ti­ma. Do­volj­no je is­ta­ći pred­met ubi­je­nog Du­ška Jo­va­no­vi­ća, ured­ni­ka li­sta „Dan”, i pred­met ubi­je­nog in­spek­to­ra Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća, što ga je oči­gled­no, iz­me­đu osta­log, vje­ro­vat­no i „pre­po­ru­či­lo” da ga pod okri­ljem no­ći na­pad­nu i pre­tu­ku tzv. N.N. li­ca. Na kra­ju će se vje­ro­vat­no is­po­sta­vi­ti da su ba­ti­na­ši mla­đi ma­lo­ljet­ni­ci i da im se tre­ba iz­re­ći di­sci­plin­ska ka­zna kle­ča­nja u ćo­šku?!
Sto­ga, DSS od vla­sti oče­ku­je da se ovaj slu­čaj ozbilj­no i de­talj­no is­pi­ta ka­ko bi se uhva­ti­li i osu­di­li po­či­ni­o­ci – sa­op­šte­no je iz DSS-a.

Hit­na is­tra­ga

Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra po­zi­va nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da što hit­ni­je pre­u­zmu po­treb­ne mje­re ka­ko bi se ot­kri­li i pro­ce­su­i­ra­li po­či­ni­o­ci na­pa­da na advo­ka­ta Ako­vi­ća.
– Dr­žav­ni or­ga­ni mo­ra­ju pred­u­ze­ti sve neo­p­hod­ne mje­re ka­ko bi za­šti­ti­li i obez­bi­je­di­li si­gur­nost svih gra­đa­na, ko­ji se, ta­ko­đe, zbog uče­sta­lih na­pa­da na advo­ka­te, ne osje­ća­ju bez­bjed­no. Sva­ki ob­lik na­si­lja je ne­pri­hva­tljiv i zah­ti­je­va br­zu re­ak­ci­ju nad­le­žnih or­ga­na u iden­ti­fi­ko­va­nju po­či­ni­o­ca na­pa­da, ko­ji mo­ra­ju bi­ti pro­ce­su­i­ra­ni i sank­ci­o­ni­sa­ni – sa­op­šti­li su iz Po­zi­tiv­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"