Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-04-04 AMBASADOR ANTON ZBUTEGA IZAZVAO SKANDAL IZNOSEĆI NEVJEROVATNE PODATKE NA OKRUGLOM STOLU U RIMU O PUTU CRNE GORE U NATO
Optužio Rusiju da je nudila 10 milijardi za baze Službenik ruske ambasade u Rimu reagovao je na licu mjesta nakon Sbuteginih tvrdnji, ističući da ambasada nema te informacije, ali da će njegove tvrdnje biti zanimljive Kremlju, nakon čega se Zbutega zbunio jer nije očekivao prisustvo ruskog diplomate na skupu Na sajtu www.dan.co.me ekskluzivno objavljujemo audio-snimak sa okruglog stola „Crna Gora prema NATO-u“
Dan - novi portal
Ru­si­ja je cr­no­gor­skim vla­sti­ma nu­di­la de­set mi­li­jar­di za ba­ze na Cr­no­gor­skom pri­mor­ju, iz­ja­vio je am­ba­sa­dor Cr­ne Go­re An­tun Sbu­te­ga na okru­glom sto­lu u Ri­mu, na­kon če­ga je re­a­go­vao slu­žbe­nik ru­ske am­ba­sa­de, tvr­de­ći da am­ba­sa­da ne­ma in­for­ma­ci­je o to­me. Sbu­te­ga je to re­kao na okru­glom sto­lu „Cr­na Go­ra pre­ma NA­TO-u”, ko­ji je 17. fe­bru­a­ra ove go­di­ne or­ga­ni­zo­van u Ri­mu, o če­mu svje­do­či i audio-sni­mak ko­ji „Dan” eks­klu­ziv­no ob­ja­vlju­je na svom saj­tu.
Okru­gli sto na ko­me je am­ba­sa­dor An­tun Sbu­te­ga iz­re­kao tvrd­nju o ru­skoj po­nu­di, na ini­ci­ja­ti­vu am­ba­sa­de Cr­ne Go­re u Ita­li­ji, or­ga­ni­zo­van je na rim­skom In­sti­tu­tu za me­đu­na­rod­ne po­slo­ve.
Po­vo­dom tvrd­nji am­ba­sa­do­ra Sbu­te­ge (ko­je su ina­če pre­ću­ta­ne u zva­nič­nom sa­op­šte­nju Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja o tom do­ga­đa­ju), „Dan” se obra­tio Vla­di Cr­ne Go­re, kon­kret­no Mi­ni­star­stvu od­bra­ne, ali ni­je bi­lo od­go­vo­ra na na­ša pi­ta­nja. Iz re­so­ra ko­ji pred­vo­di Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić još ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja ko­ja smo im po­sla­li još sre­di­nom mar­ta.
Ta­ko­đe, ni iz am­ba­sa­de Ru­ske Fe­de­ra­ci­je u Pod­go­ri­ci ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje „Da­na” da li je tač­no da je cr­no­gor­skim vla­sti­ma po­nu­đe­no de­set mi­li­jar­di za ba­ze na Cr­no­gor­skom pri­mor­ju.
Ka­ko sni­mak ko­ji ob­ja­vlju­je­mo po­ka­zu­je, am­ba­sa­dor Sbu­te­ga se to­kom iz­la­ga­nja na okru­glom sto­lu „Cr­na Go­ra pre­ma NA­TO-u“ odr­ža­nom na In­sti­tu­tu za me­đu­na­rod­ne od­no­se osvr­nuo i na Ru­si­ju i nje­ne po­zi­ci­je u od­no­su na ši­re­nje za­pad­ne ali­jan­se.
– Ru­ska Fe­de­ra­ci­ja je cr­no­gor­skim vla­sti­ma po­nu­di­la de­set mi­li­jar­di za ba­ze na Cr­no­gor­skom pri­mor­ju – iz­ja­vio je Sbu­te­ga.
Slu­žbe­nik ru­ske am­ba­sa­de u Ri­mu re­a­go­vao je na li­cu mje­sta na­kon Sbu­te­gi­nih tvrd­nji, is­ti­ču­ći da am­ba­sa­da ne­ma te in­for­ma­ci­je, ali da će nje­go­ve tvrd­nje bi­ti za­ni­mlji­ve Kre­mlju, na­kon če­ga se Zbu­te­ga zbu­nio jer ni­je oče­ki­vao pri­su­stvo ru­skog di­plo­ma­te.
Sbu­te­ga je i pri­je to­ga po­mi­njao ru­ski uti­caj na Cr­nu Go­ru, ci­ti­ra­ju­ći, iz­me­đu osta­log, iz­ja­ve še­fa ru­ske di­plo­ma­ti­je Ser­ge­ja La­vro­va i za­mje­ni­ka pre­mi­je­ra Dmi­tri­ja Ro­go­zi­na na te­mu po­ten­ci­jal­nog član­stva Cr­ne Go­re u NA­TO-u.
On je pod­sje­tio da je Ru­si­ja i ra­ni­je sa­op­šta­va­la da je član­stvo Cr­ne Go­re i dru­gih dr­ža­va re­gi­o­na u NA­TO-u pro­vo­ka­ci­ja pre­ma Mo­skvi. Cr­no­gor­ski am­ba­sa­dor je oci­je­nio da su iz­ja­ve ko­je su da­va­li po­je­di­ni ru­ski zva­nič­ni­ci mi­je­ša­nje u unu­tra­šnje stva­ri Cr­ne Go­re.
Pred­sjed­ni­ca In­sti­tu­ta za me­đu­na­rod­ne po­slo­ve Fer­di­nan­da Ne­li Fe­ro­ci ka­za­la je da je pred Cr­nom Go­rom va­žna in­te­gra­ci­ja jer je re­gi­on du­go pa­tio zbog ra­to­va i vri­je­me je da se na tom pro­sto­ru us­po­sta­vi traj­na sta­bil­nost.
An­tun Sbu­te­ga se to­kom de­ba­te kri­tič­ki osvr­nuo na ru­sku po­li­ti­ku pre­ma Cr­noj Go­ri, do­vo­de­ći pro­te­ste ko­ji su mje­se­ci­ma odr­ža­va­ni u Pod­go­ri­ci u ve­zu sa ru­skim uti­ca­ji­ma.
Sbu­te­ga je, ina­če, iz­la­ga­nje na okru­glom sto­lu u Ri­mu za­vr­šio pa­ra­fra­zi­ra­njem ame­rič­kog astro­na­u­ta Ni­la Armstro­ga.
– Ula­zak u NA­TO pred­sta­vlja ma­li ko­rak Cr­ne Go­re sa ogorm­nim zna­če­njem za po­mje­ra­nje gra­ni­ca Za­pa­da i Is­to­ka – na­veo je Sbu­te­ga.
U sa­op­šte­nju Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja Cr­ne Go­re ko­je je 17. fe­bru­a­ra ob­ja­vlje­no na saj­tu Vla­de is­ti­če se da je okru­gli sto u Ri­mu, ko­jem su pri­su­stvo­va­le di­plo­ma­te, pred­stav­ni­ci ita­li­jan­skih in­sti­tu­ci­ja, eks­per­ti i no­vi­na­ri, re­a­li­zo­van u okvi­ru pro­gra­ma ob­lje­ža­va­nje de­se­to­go­di­šnji­ce ob­no­ve ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re u Ita­li­ji.
MVPEI, ko­ji ni­je po­me­nuo Sbu­te­gi­ne tvrd­nje na okru­glom sto­lu, sa­op­štio je da su na tom do­ga­đa­ju go­vo­ri­li pred­sjed­ni­ca In­sti­tu­ta Fer­di­nan­da Ne­li Fe­ro­ci, ugled­ni ita­li­jan­ski di­plo­ma­ta La­u­ra Mi­ra­ki­an i na­uč­ni is­tra­ži­vač Ri­kar­do Al­ka­ro.
Po zva­nič­nom sa­op­šte­nju, na okru­glom sto­lu je oci­je­nje­no da je Cr­ne Go­re u pro­te­kloj de­ce­ni­ji na­pra­vi­la zna­ča­jan na­pre­dak na svim po­lji­ma i uka­za­no je na zna­čaj nje­nog član­stva u NA­TO-u za Ita­li­ju, Bal­kan i evrop­ski dio Me­di­te­ra­na.
– Am­ba­sa­dor Sbu­te­ga je go­vo­rio o zna­ča­ju in­te­gra­ci­je Cr­ne Go­re u NA­TO, ka­ko za na­šu ze­mlju, ta­ko i za re­gi­on, Me­di­te­ran i Evro­pu, i is­ta­kao da sva­ko ši­re­nje NA­TO-a ima glo­bal­ni zna­čaj, po­go­to­vo u kom­plek­snom pe­ri­o­du pu­nom iza­zo­va i ten­zi­ja. On je pod­sje­tio na ko­mlek­snost Cr­ne Go­re u et­nič­kom, vjer­skom, kul­tur­nom i po­li­tič­kom po­gle­du, kao i na isto­rij­ska is­ku­sta­va u ko­ji­ma se na­šla Cr­na Go­ra –na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
M.V.


Akre­di­ti­ve pre­dao
pro­šle go­di­ne

Am­ba­sa­dor Cr­ne Go­re u Re­pu­bli­ci Ita­li­ji An­tun Sbu­te­ga pre­dao je akre­di­tiv­na pi­sma pred­sjed­ni­ku Re­pu­bli­ke Ita­li­je po­lo­vi­nom fe­bru­a­ra pro­šle go­di­ne i ta­da je stu­pio na du­žnost di­plo­mat­skog pred­stav­ni­ka u Ri­mu. Član je Re­da mal­te­ških vi­te­zo­va. On je ra­ni­je oba­vljao i du­žnost am­ba­sa­do­ra Cr­ne Go­re pri Sve­toj sto­li­ci u Va­ti­ka­nu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"