Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-04-01 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO ODREDILO ZADRŽAVANJE 72 SATA VESELINU RAIČEVIĆU
Raičević Uhapšen stečajni upravnik Duvanskog Krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv Raičevića podnijelo je krajem maja 2013. godine Udruženje manjinskih akcionara DKP-a, na čijem čelu je Žarko Knežević, a krivična prijava je kasnije proširena i na tendersku komisiju za prodaju DKP-a, na čijem čelu je Branko Vujović
Dan - novi portal
Ste­čaj­nom uprav­ni­ku Du­van­skog kom­bi­na­ta Ve­se­li­nu Ra­i­če­vi­ću Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo ju­če je od­re­di­lo za­dr­ža­va­nje od 72 sa­ta, sa­zna­je ,,Dan” iz vi­še iz­vo­ra.
Ra­i­če­vić je ju­če u 8 sa­ti bio po­zvan u Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo ra­di da­va­nja iz­ja­ve u pred­me­tu ko­ji je for­mi­ran zbog pro­da­je imo­vi­ne DKP-a u ste­ča­ju, a od­lu­ku o za­dr­ža­va­nju do­ni­je­la je za­mje­nik spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Sto­jan­ka Ra­do­vić.
Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, Ra­i­če­vi­ću je od­re­đeno zadžavanje zbog zlo­u­po­tre­be ovla­šće­nja u pri­vred­nom po­slo­va­nju.
Kri­vič­nu pri­ja­vu Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci pro­tiv Ra­i­če­vi­ća pod­ni­je­lo je kra­jem ma­ja 2013. go­di­ne Udru­že­nje ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra DKP-a, na či­jem če­lu je Žar­ko Kne­že­vić. Ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri su ka­sni­je pro­ši­ri­li kri­vič­nu pri­ja­vu i na ten­der­sku ko­mi­si­ju za pro­da­ju DKP-a, na či­jem če­lu je Bran­ko Vu­jo­vić.
Ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri su u pri­ja­vi ODT-u na­ve­li da je Ra­i­če­vić, kao ste­čaj­ni uprav­nik DKP-a, pri­je ne­go što je Pri­vred­ni sud po­tvr­dio plan re­or­ga­ni­za­ci­je, pro­dao cje­lo­kup­nu imo­vi­nu DKP-a Ze­ta­grad­nji, vla­sni­ka Bla­go­te Ra­do­vi­ća, za 13,2 mi­li­o­na. Plan o re­or­ga­ni­za­ci­ji sud je po­tvr­dio 2. no­vem­bra 2010. go­di­ne a ne­po­kret­no­sti su pro­da­te če­ti­ri mje­se­ca pri­je po­tvr­đi­va­nja pla­na, od­no­sno 21. ju­na 2010.
Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo do­sta­vi­lo je Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu, Odje­lje­nju za su­zbi­ja­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, ko­rup­ci­je, te­ro­ri­zma pred­met o DKP-u u fe­bru­a­ru pro­šle go­di­ne, ka­da je na če­lu tog odje­lje­nja bi­la Đur­đi­na Ni­na Iva­no­vić. Pri­li­kom do­sta­vlja­nja pred­me­ta, VDT je Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal (USKOK) da­lo uput­stva da se u rad­nja­ma pri­ja­vlje­nog ste­čaj­nog uprav­ni­ka Ra­i­če­vi­ća sti­ču obi­ljež­ja kri­vič­nog dje­la zlo­u­po­tre­ba po­lo­ža­ja u pri­vred­nom po­slo­va­nju iz čla­na 272, stav 3 u ve­zi sa sta­vom 1 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka, jer je pri­je pod­no­še­nja i po­tvr­đi­va­nja pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je DKP-a za­klju­čio sa Ze­ta­grad­njom ugo­vor o pro­da­ji cje­lo­kup­nog ze­mlji­šta fa­bri­ke. VDT, na či­jem če­lu je Ivi­ca Stan­ko­vić, skre­nu­lo je USKOK-u pa­žnju da je pri­li­kom za­klju­či­va­nja ugo­vo­ra o pro­da­ji Ra­i­če­vić u ugo­vo­ru pri­ka­zao po­vr­ši­nu od 20.295 kva­dra­ta, iako je stvar­na po­vr­ši­na 27.182 kva­dra­ta za ci­je­nu od 13,2 mi­li­o­na eura. Ugo­vo­rom i anek­som ugo­vo­ra Ra­i­če­vić se oba­ve­zao da pri­zna­je kup­cu, Ze­ta­grad­nji, efek­tiv­ne tro­ško­ve ko­ji će za nje­ga na­sta­ti is­pla­tom pr­ve i osta­lih ra­ta ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne, pri­je pri­mo­pre­da­je ne­po­kret­no­sti, kao i tro­ško­ve ru­še­nja objek­ta DKP-a, po kom osno­vu bi ci­je­na bi­la uma­nje­na pre­ko če­ti­ri mi­li­o­na eura i u tom iz­no­su kup­cu pri­ba­vio ko­rist, a ak­ci­o­nar­skom dru­štvu šte­tu, ka­ko je Iva­no­vić ra­ni­je na­ve­la u do­pi­su sa­mo­stal­nom po­sla­ni­ku Ve­li­za­ru Ka­lu­đe­ro­vi­ću, a što je ,,Dan” ra­ni­je ob­ja­vio. VDT, ka­ko je na­ve­de­no u tom do­pi­su, uka­za­lo je da je Ra­i­če­vić sa­či­nio in­for­ma­ci­ju o po­slo­va­nju DKP-a u ko­ju je unio ne­i­sti­ni­te po­dat­ke o pro­iz­vod­nji i pro­me­tu ci­ga­re­ta pri­ka­zu­ju­ći re­a­li­za­ci­ju od 681.162 ki­lo­gra­ma du­va­na i ostva­re­ni pri­hod od 4,3 mi­li­o­na, iako je iz te ko­li­či­ne du­va­na, po­što se od jed­nog ki­lo­gra­ma do­bi­ja 50 pa­kli­ca ci­ga­re­ta, pro­iz­vod­nja ostva­re­na u ve­ćem obi­mu, či­me je pri­hod pri­ka­zao u znat­no ma­njem iz­no­su.
Tu­ži­la­štvo je to­kom iz­vi­đaj­nog po­stup­ka sa­slu­ša­lo Ra­i­če­vi­ća, ko­ji je do­sta­vio od­re­đe­nu do­ku­me­ta­ci­ju, a pri­ku­plje­ni su i spi­si iz Pri­vred­nog su­da u ve­zi sa ste­čaj­nim po­stup­kom. J.V.


Pri­pre­mlje­na dva iz­vje­šta­ja

Pro­da­jom imo­vi­ne DKP-a u ste­ča­ju, ba­vio se i skup­štin­ski An­ket­ni od­bor na či­jem je če­lu Alek­san­dar Da­mja­no­vić (SNP).
An­ket­ni od­bor je na sjed­ni­ca­ma sa­slu­šao vi­še oso­ba iz me­nadž­men­ta i sin­di­ka­ta kom­pa­ni­je, ste­čaj­ne upra­ve i pred­stav­ni­ka iz­vr­šne vla­sti. Pri­pre­mlje­na su dva iz­vje­šta­ja, od ko­jih do sa­da ni­je­dan ni­je usvo­jen. U na­cr­tu iz­vje­šta­ja ko­ji je pri­pre­mio Da­mja­no­vić na­ve­de­no je da je po­stu­pak pro­da­je DKP-a u ste­ča­ju oba­vljen ne­za­ko­ni­to, na šte­tu imo­vi­ne kom­pa­ni­je, jav­nog i in­te­re­sa ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra i za­po­sle­nih. U pred­lo­gu iz­vje­šta­ja o ra­du An­ket­nog od­bo­ra, ko­ji su pri­pre­mi­li po­sla­ni­ci DPS-a, na­ve­de­no je da or­ga­ni u po­stup­ku pro­da­je imo­vi­ne DKP-a u ste­ča­ju ni­je­su po­vri­je­di­li jav­ni in­te­res, ni­ti su na­sta­le štet­ne po­sle­di­ce po dr­žav­nu imo­vi­nu i za­po­sle­ne te fa­bri­ke.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"