Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-03-29 NOVI KONKURS ZA UREDNIKE U RTCG PRVA POBJEDA OPOZICIJE U PREGOVORIMA SA DPS-OM
Rutović Potpisivanje sporazuma tek poslije Radojkine ostavke Radojka Rutović nije odgovarala na naše pozive kako bi prokomentarisala zahtjeve da podnese ostavku Opozicija i DPS postigli saglasnost da Radojka Rutović ode sa funkcije, a jučerašnja sjednica Savjeta RTCG je to indirektno i potvrdila
Dan - novi portal
Opo­zi­ci­o­ne stran­ke ko­je uče­stvu­ju u pre­go­vo­ri­ma o slo­bod­nim i fer iz­bo­ri­ma i DPS po­sti­gli su sa­gla­snost da Ra­doj­ka Ru­to­vić ode sa funk­ci­je di­rek­to­ra Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re, a ju­če­ra­šnja sjed­ni­ca Sa­vje­ta RTCG je to in­di­rekt­no i po­tvr­di­la. Sa­vjet RTCG dao je ge­ne­ral­nom di­rek­to­ru Jav­nog ser­vi­sa Ra­du Voj­vo­di­ću rok od de­set da­na da im do­sta­vi pred­log mje­ra ko­ji­ma će ri­je­ši­ti sta­nje u in­for­ma­tiv­nom pro­gra­mu Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re.
Uz to, i kon­kurs za ured­ni­ke u Jav­nom ser­vi­su bi­će po­no­vljen to­kom ove sed­mi­ce.
Po­sled­njim de­ša­va­nji­ma u RTCG po­če­lo je is­pu­nja­va­nje za­htje­va opo­zi­ci­je. Pri­tom, vje­ru­je se da će to po­mo­ći i da im se pri­dru­ži SNP – od­mah kao ini­ci­jal­ni pot­pi­snik spo­ra­zu­ma ili u ka­sni­joj fa­zi, kad on bu­de po­nu­đen svim par­la­men­tar­nim su­bjek­ti­ma.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, spo­ra­zum za slo­bod­ne i fer iz­bo­re bi­će pot­pi­san tek kad sa funk­ci­je ode Ra­doj­ka Ru­to­vić i to je usa­gla­šen stav li­de­ra De­mo­sa, Gra­đan­skog po­kre­ta URA i SDP-a, a sa tim su sa­gla­sni i osta­li.
Pre­ma na­cr­tu po­li­tič­kog spo­ra­zu­ma za fer i slo­bod­ne iz­bo­re, iz­bor no­vog ure­đi­vač­kog ti­ma i me­nadž­men­ta Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re bi­će obez­bi­je­đen po­zi­vom Sa­vje­tu i ge­ne­ral­nom di­rek­to­ru Ra­du Voj­vo­di­ću da za­vr­še taj po­sao. Ina­če, ova od­red­ba ugra­đe­na je u pred­log spo­ra­zu­ma, jer opo­zi­ci­ja sma­tra da Jav­ni ser­vis mo­ra da pre­sta­ne da po­dr­ža­va DPS u kam­pa­nji i da ba­lan­si­ra­no iz­vje­šta­va, u in­te­re­su ukup­ne cr­no­gor­ske jav­no­sti.
Ra­doj­ka Ru­to­vić ni­je od­go­va­ra­la na na­še po­zi­ve ka­ko bi pro­ko­men­ta­ri­sa­la za­htje­ve da pod­ne­se ostav­ku.
Voj­vo­dić je ju­če na sjed­ni­ci sa­vje­ta ove ku­će re­kao da će kon­kurs za ured­ni­ke RTCG bi­ti po­no­vljen to­kom ove sed­mi­ce. Ta­ko­đe, Voj­vo­dić bi u ro­ku od se­dam do de­set da­na tre­ba­lo da pre­da plan mje­ra ka­ko bi se po­pra­vio in­for­ma­tiv­ni pro­gram TVCG.
Je­dan od čla­no­va sa­vje­ta Go­ran Đu­ro­vić za­tra­žio je od Voj­vo­di­ća da u ro­ku od se­dam da­na smi­je­ni di­rek­tor­ku Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re Ra­doj­ku Ru­to­vić, a da, uko­li­ko to ne ura­di, on­da tre­ba ras­pra­vlja­ti o nje­go­vom po­vje­re­nju. Đu­ro­vić je za­tra­žio da Voj­vo­dić u ro­ku od se­dam da­na smi­je­ni di­rek­tor­ku Te­le­vi­zi­je, ured­ni­cu in­for­ma­tiv­nog pro­gra­ma i še­fi­cu de­ska Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re.
– Uko­li­ko to ne ura­di tre­ba po­sta­vi­ti pi­ta­nje po­vje­re­nja ge­ne­ral­nom di­rek­to­ru, odr­ža­ti sjed­ni­cu sa­vje­ta i smije­ni­ti ga. Ovo je je­di­ni na­čin. Ako ho­će­te da rje­ša­va­te ne­što, to ura­di­te ra­di­kal­no i br­zo – ka­zao je Đu­ro­vić.
S dru­ge stra­ne, osta­li čla­no­vi sa­vje­ta bi­li su sa­gla­sni da se ge­ne­ral­nom di­rek­to­ru RTCG da rok od naj­vi­še de­set da­na da pred­lo­ži mje­re ko­je će po­bolj­ša­ti rad in­for­ma­ti­ve.
Voj­vo­dić je na­ja­vio da će to­kom sed­mi­ce po­no­vi­ti kon­kurs za ured­ni­ke, ne­za­vi­sno od po­li­tič­kih tr­go­vi­na.
– Ras­pi­sa­ću kon­kurs to­kom ove ne­dje­lje po­no­vo. To je mje­ra. Kon­kurs za glav­ne ured­ni­ke RTCG ko­ji sam ras­pi­sao u mom no­vom man­da­tu je pro­pao. Pri­ja­vi­le su se iste oso­be za sva tri mje­sta. Ni­ko ni­je bra­nio dru­gi­ma da se pri­ja­ve. Ja ću kon­kurs po­no­vi­ti, jer je to je­di­ni na­čin da po­ja­ve no­vi lju­di – po­ru­čio je Voj­vo­dić.
Ipak, Go­ran Đu­ro­vić tvr­di da je di­rek­tor­ka TVCG do­sad mo­ra­la da smi­je­ni či­tav ured­nič­ki tim, ili je ge­ne­ral­ni di­rek­tor mo­rao nju da smi­je­ni.
– Ni­je do­volj­no re­ći ras­pi­sa­li smo kon­kurs i ja­vi­la se sa­mo jed­na oso­ba. On­da vla­da uvje­re­nje da je već ne­što una­pri­jed do­go­vo­re­no. To je je­di­na pre­pre­ka da se ja­vi vi­še lju­di. To­li­ko go­di­na tra­žim istu stvar – da pro­mi­je­ni­te lju­de ko­ji ne mo­gu da do­ne­su re­zul­ta­te. Tih pro­mje­na ima u ovoj ku­ći, ali ni­su to­li­ko vi­dlji­ve jer se nji­ma ne ba­vi­mo. Sa­mo, iz­gle­da, ne mo­že­mo da pro­mi­je­ni­mo in­for­ma­ti­vu. Ona je be­to­ni­ra­na – ka­že Đu­ro­vić.
I član sa­vje­ta Ni­ko­la Vuk­če­vić sa­gla­sio se da je neo­p­hod­no hit­no dje­lo­va­ti kad je u pi­ta­nju in­for­ma­ti­va, „ako ne že­li­mo da bu­de­mo do­ve­de­ni u seg­ment da smo pod po­li­tič­kim uti­ca­jem”.
– Je­di­ni na­čin da se po­ka­že ne­pri­stra­snost ove in­sti­tu­ci­je je da se iz­vr­ši za­mje­na lju­di ko­ji se de­fi­ni­šu za no­si­o­ce od­re­đe­nih ne­pro­fe­si­o­nal­no­sti. To ne tre­ba da ra­di sa­vjet, već ti­je­lo ko­je ima tu vr­stu in­ge­ren­ci­ja, a is­tra­ži­va­nja i za­ključ­ci sa­vje­ta idu u tom prav­cu – za­klju­čio je Vuk­če­vić.
M.V.-VI.R.


Ni­je­su do­šli na sjed­ni­cu sa­vje­ta

Na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Sa­vje­ta Jav­nog ser­vi­sa do­go­vo­re­no je da se o iz­vje­šta­va­nju RTCG o sa­dr­ži­ni pred­iz­bor­ne kam­pa­nje za lo­kal­ne iz­bo­re 17. apri­la u Tiv­tu čla­no­vi sa­vje­ta iz­ja­sne elek­tron­skom po­štom.
Đu­ro­vić je kon­sta­to­vao da je pro­gram RTCG na istim po­ka­za­te­lji­ma od 2013. go­di­ne do da­nas, te da je sve is­pod pr­vog mje­sta, kad je ri­ječ o po­vje­re­nju, loš re­zul­tat.
Sjed­ni­ci Sa­vje­ta RTCG ju­če ni­su pri­su­stvo­va­le di­rek­tor Te­le­vi­zi­je Ra­doj­ka Ru­to­vić, ured­nik in­for­ma­tiv­nog pro­gra­ma Alek­san­dra Pa­vi­će­vić, kao ni še­fi­ca de­ska TVCG Ve­sna Te­rić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"