Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-03-27 VLAST NERACIONALNO TROŠI NOVAC PORESKIH OBVEZNIKA
Aco Đukanović Acu plaćaju zakup, a imaju slobodne poslovne prostore Prema podacima koji su „Danu” dostavljeni iz Ministarstva odbrane po osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama, ovaj resor raspolaže sa čak 15 praznih poslovnih prostora u Podgorici, jednim u Nikšiću, tri u Tivtu i šest u Ulcinju Država zakupljuje prostor od premijerovog brata za potrebe Ministarstva ekonomije i Agencije za zaštitu ličnih podataka.
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvo od­bra­ne ras­po­la­že sa 1.610 me­ta­ra kva­drat­nih pra­znog po­slov­nog pro­sto­ra, dok Upra­va za imo­vi­nu da­je mi­li­o­ne eura za za­kup pro­sto­ri­ja za po­tre­be ra­znih dr­žav­nih or­ga­na. Upra­va za imo­vi­nu ima ugo­vo­re sa 43 prav­na i fi­zič­ka li­ca, ko­ji­ma da­je ili je da­la mi­li­o­ne eura za za­kup po­slov­nih pro­sto­ra za po­tre­be dr­žav­nih or­ga­na, dok pra­zni pro­sto­ri či­ji je vla­snik dr­ža­va, za či­je se odr­ža­va­nje iz­dva­ja­ju znat­na sred­stva, go­di­na­ma zvr­je pra­zni.
„Dr­ža­va za­ku­plju­je pro­stor i od pre­mi­je­ro­vog bra­ta Aca Đu­ka­no­vi­ća za pro­sto­ri­je ko­je ko­ri­ste Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je i Agen­ci­ja za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka. Go­di­šnji za­kup ko­šta oko 42.000 eura, a po ovom osno­vu Đu­ka­no­vi­ću su do­sad is­pla­će­ne sto­ti­ne hi­lja­da.
Pre­ma po­da­ci­ma ko­ji su „Da­nu” do­sta­vlje­ni iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne po osno­vu za­htje­va za slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma, ovaj re­sor ras­po­la­že sa čak 15 pra­znih po­slov­nih pro­sto­ra u Pod­go­ri­ci, jed­nim u Nik­ši­ću, tri u Tiv­tu i šest u Ul­ci­nju.
Mi­ni­star­stvo od­bra­ne ta­ko­đe ras­po­la­že sa 10.613 me­ta­ra kva­drat­nih po­slov­nog pro­sto­ra.
Mi­ni­star­stvo od­bra­ne u svom vla­sni­štvu ima pra­zan po­slov­ni pro­stor na Tr­gu re­pu­bli­ke, u stro­gom cen­tru Pod­go­ri­ce, od 144 kva­dra­ta. U Uli­ci 4. ju­la ima­ju pet po­slov­nih obje­ka­ta po­vr­ši­ne 68,99, 36,06, dva od po 35,82 i 69,11 me­ta­ra kva­drat­nih. U Uli­ci Ni­ko­le Ko­va­če­vi­ća po­sje­du­ju po­slov­ne pro­sto­ri­je po­vr­ši­ne od 59 i 81 me­tar kva­drat­ni. U Uli­ci Đo­ka Mi­ra­še­vi­ća ima­ju po­slov­ni pro­stor od 45 me­ta­ra kva­drat­nih. U is­toj uli­ci ima­ju još tri po­slov­na pro­sto­ra od 51 i 59 kva­dra­ta (na is­toj adre­si, odvo­je­na kva­dra­tu­ra), 42 i 64, te 81 i 58 kva­dra­ta. U Pe­roj­skoj uli­ci ima­ju pra­zne po­slov­ne pro­sto­re od 28, 41 i 15 kva­dra­ta, dok u Uli­ci Va­sa Ra­ič­ko­vi­ća ras­po­la­žu sa 36 me­ta­ra kva­drat­nih.
U Nik­ši­ću ima­ju pra­zan pro­stor u Uli­ci Vu­ka Mi­ću­no­vi­ća, kva­dra­tu­re 87 i 54 me­tra kva­drat­na (ista adre­sa po­slov­nog pro­sto­ra, raz­dvo­je­na kva­dra­tu­ra). U Se­lja­no­vu u Tiv­tu ima­ju tri pra­zna po­slov­na pro­sto­ra po­vr­ši­ne 16, 48 i 16 me­ta­ra kva­drat­nih.
U Pi­nje­šu u Ul­ci­nju ima­ju šest pra­znih po­slov­nih pro­sto­ra po­vr­ši­ne 66, 101, 25, 68, 35 i 66 me­ta­ra kva­drat­nih.
Re­sor od­bra­ne ras­po­la­že i sa 14 po­slov­nih obje­ka­ta u Pod­go­ri­ci, ko­je ko­ri­sti Voj­ska i MO, a nji­ho­va ukup­na po­vr­ši­na je pre­ko 3.370 kva­dra­ta.
Is­tra­ži­vač jav­nih po­li­ti­ka u In­sti­tu­tu Al­ter­na­ti­va (IA) Mar­ko So­šić uka­zu­je da je Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja (DRI) 2013. go­di­ne ob­ja­vi­la iz­vje­štaj o re­vi­zi­ji upra­vlja­nja po­slov­nim pro­sto­ri­ma, ko­ji je po­ka­zao ne­sre­đe­no sta­nje, ko­je je da­le­ko od usvo­je­nog za­kon­skog okvi­ra. On na­vo­di da je iz­vje­štaj DRI po­ka­zao da dr­ža­va ne zna šta sve ima, te da sa onim što ima, ma­hom upra­vlja bez ja­snih kri­te­ri­ju­ma i pro­ce­du­ra.
– Pri­mjed­be DRI su se od­no­si­le i na ogrom­ne prav­ne pra­zni­ne i ne­re­gu­li­sa­nost po­stu­pa­ka iz­da­va­nja i uzi­ma­nja u za­kup pro­sto­ri­ja, ali i ne­is­pu­nja­va­nje za­kon­skih oba­ve­za, slab rad Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja i Upra­ve za imo­vi­nu, itd. In­sti­tut Al­ter­na­ti­va se in­te­re­so­vao za sud­bi­nu usvo­je­nih pre­po­ru­ka DRI i da li će se ne­što pro­mi­je­ni­ti na­kon ob­ja­vlji­va­nja iz­vje­šta­ja. Na­gla­ša­va­mo da ni Upra­va za imo­vi­nu ni­ti Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja ni­je­su shod­no oba­ve­zi do­sta­vi­li iz­vje­štaj o spro­vo­đe­nju pre­po­ru­ka DRI – na­veo je So­šić za „Dan”.
On is­ti­če da je Upra­va za imo­vi­nu is­pu­ni­la ve­ći­nu oba­ve­ze ko­je su se ti­ca­le za­kon­skog i pod­za­kon­skog okvi­ra, upo­zo­ra­va­ju­ći da je je­dan od naj­va­žni­jih pro­ble­ma što i da­lje, se­dam go­di­na od usva­ja­nja Za­ko­na o dr­žav­noj imo­vi­ni ko­ji je pro­pi­sao tu oba­ve­zu, ne­ma­mo Re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne, ko­ji je tre­ba­lo da us­po­sta­vi i vo­di Upra­va za imo­vi­nu.
– Bez ovog re­gi­stra ne mo­že­mo ima­ti uvid u op­seg i struk­tu­ru imo­vi­ne ko­ja je u vla­sni­štvu dr­ža­ve, ni­ti se mo­že pra­vil­no vr­ši­ti nad­zor i upra­vlja­nje imo­vi­nom. To­me tre­ba do­da­ti da ni­je for­mi­ra­na ni in­spek­ci­ja za dr­žav­nu imo­vi­nu, što je ta­ko­đe za­kon­ska oba­ve­za. Ta­ko­đe, Vla­da je ne­dav­no da­la no­vi man­dat do­sa­da­šnjem di­rek­to­ru Upra­ve za imo­vi­nu, ta­ko iz­gle­da da svi ovi pro­ble­mi ni­su od zna­ča­ja za ocje­nu ra­da od­go­vor­nih zva­nič­ni­ka – is­ta­kao je So­šić.
Ko­or­di­na­tor pro­gra­ma u Gra­đan­skoj Ali­jan­si (GA) Edin Ko­lje­no­vić sma­tra da je ovo sa­mo je­dan od pri­mje­ra ne­ra­ci­o­nal­nog upra­vlja­nja dr­žav­nim re­sur­si­ma, ko­je na kra­ju gra­đa­ne ko­šta mno­go. Sa dru­ge stra­ne, ka­ko na­vo­di, ima­mo ten­de­ci­ju da se šte­di i „za­te­že ka­iš”, pa čak i ka­da su u pi­ta­nju naj­u­gro­že­ni­je ka­te­go­ri­je sta­nov­ni­štva.
– Kraj­nje je vri­je­me da shva­ti­mo da se ovi pro­ble­mi ve­li­kim di­je­lom mo­gu ri­je­ši­ti do­brim upra­vlja­njem, ko­je pod­ra­zu­mi­je­va pri­je sve­ga bo­lju ho­ri­zon­tal­nu ali i ver­ti­kal­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju u dr­žav­noj upra­vi. Do­bro i odr­ži­vo upra­vlja­nje mo­ra­ju bi­ti ključ­ni prin­ci­pi na ko­ji­ma se za­sni­va­ju sve po­li­ti­ke Vla­de, a ono mo­ra da po­či­va na ve­ćem ste­pe­nu od­go­vor­no­sti pre­ma dr­žav­noj imo­vi­ni i re­sur­si­ma kao i in­ten­ziv­ni­joj i pro­duk­tiv­ni­joj me­đu­sek­tor­skoj ko­mu­ni­ka­ci­ji i sa­rad­nji. Ja­sno je da dr­ža­va mo­ra obez­bi­je­di­ti uslo­ve za ne­sme­tan i ade­kva­tan rad dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, ali ne­pri­hva­tlji­vo je da s jed­ne stra­ne u po­sje­du dr­ža­ve ima­mo hi­lja­de kva­dra­ta ne­is­ko­ri­šće­nog pro­sto­ra dok sa dru­ge stra­ne ogro­man no­vac tro­ši­mo upra­vo na ren­ti­ra­nje ne­kih dru­gih pro­sto­ra – re­kao je za „Dan” Ko­lje­no­vić.
On is­ti­če da je vr­lo bit­no po­zva­ti in­sti­tu­ci­je da kre­nu u rje­ša­va­nje ovih pro­ble­ma jer se, ka­ko ka­že, efek­ti ova­kvog pri­stu­pa i po­li­ti­ka osje­ća­ju vr­lo br­zo i stva­ra­ju uslo­ve za du­go­roč­nu sta­bil­nost.A.T.


Iz­da­li 14 pro­sto­ra

Mi­ni­star­stvo je u za­kup iz­da­lo 14 po­slov­nih pro­sto­ra u Pod­gor­i­ci, Nik­ši­ću, Da­ni­lov­gra­du i Tiv­tu, a ci­je­ne mje­seč­nog za­ku­pa kre­ću se od 52,5 do 557,9 eura. U Nik­ši­ću je za na­kna­du iz­dat je­dan pro­stor, a mje­seč­na ren­ta je 183 eura. U Da­ni­lov­gra­du su iz­da­ta dva po ci­je­ni od 188 i 52,5 eura mje­seč­no, a to­li­ko ih je iz­da­to i u Tiv­tu za 148, od­no­so 459 eura na mje­seč­nom ni­vou.
Bez na­dok­na­de, Mi­ni­star­stvo je ustu­pi­lo na ko­ri­šće­nje 18 po­slov­nih pro­sto­ra. Oni su da­ti Ša­hov­skom klu­bu „7. ok­to­bar”, Fon­da­ci­ji „Sve­ti Pe­tar Ce­tinj­ski”, ugo­sti­telj­skoj ško­li „Ser­gi­je Sta­nić“, Sa­ve­zu udru­že­nja voj­nih pen­zi­o­ne­ra, Pla­ni­nar­skom sa­ve­zu, Sa­ve­zu iz­vi­đa­ča, Ša­hov­skom sa­ve­zu, Du­kljan­skoj aka­de­mi­ji na­u­ka i umjet­no­sti, udru­že­nju „Ro­di­te­lji“. Po­red ovih, po­slov­ni pro­sto­ri su ustu­plje­ni i dr­žav­nim or­ga­ni­ma, po­put mi­ni­star­sta­va ino­stra­nih po­slo­va i sa­o­bra­ća­ja, Va­zdu­ho­plov­nog sa­ve­za, Upra­ve za mla­de i sport, Na­ci­o­nal­ne agen­ci­je za ne­zgo­de u va­zdu­ho­plov­stvu. Pro­sto­ri su ustu­plje­ni i Far­ma­ce­ut­skoj ko­mo­ri i stu­dij­skom pro­gra­mu Far­ma­ci­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"