Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-03-25 SPECIJALNI TUŽILAC POČEO SA ISPITIVANJIMA POVODOM ŠTETE PO DRŽAVU NASTALE U POSLU SA ACOM ĐUKANOVIĆEM
Veljović Veljović saslušan zbog „Limenke” Pozvan sam da u svojstvu građanina dam izjavu u predmetu „Limenka”, što sam i učinio i predao specijalnom tužiocu svu dokumentaciju koja potvrđuje da se Uprava policije u ovom slučaju ponašala u skladu sa zakonom, rekao je Veselin Veljović za „Dan”
Dan - novi portal
Se­kre­tar Vi­je­ća za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost oba­vje­štaj­no- bez­bjed­no­snog sek­to­ra Ve­se­lin Ve­ljo­vić sa­slu­šan je u okvi­ru is­tra­ge ko­ja se vo­di u pred­me­tu „Li­men­ka”. On je pred spe­ci­jal­nim tu­ži­o­cem ne­gi­rao da je Upra­va po­li­ci­je u po­slu sa Acom Đu­ka­no­vi­ćem, bra­tom pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, pro­u­zro­ko­va­la vi­še­mi­li­on­sku šte­tu po dr­žav­ni bu­džet. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, biv­ši di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je je to­kom sa­slu­ša­nja tvr­dio da je upo­zo­ra­vao Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va i ta­da­šnjeg mi­ni­stra Iva­na Bra­jo­vi­ća da će na­sta­ti enorm­na šte­ta po dr­žav­ni bu­džet uko­li­ko se na vri­je­me ne ise­le iz pro­sto­ri­ja Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca.
Ve­ljo­vić je za „Dan” po­tvr­dio da je dao iz­ja­vu u tu­ži­la­štvu.
–Po­zvan sam da u svoj­stvu gra­đa­ni­na dam iz­ja­vu u pred­me­tu „Li­men­ka”, što sam i uči­nio i pre­dao spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu svu do­ku­men­ta­ci­ju ve­za­nu za taj slu­čaj – ka­zao je Ve­ljo­vić.
Upi­tan da li je tu­ži­o­cu pre­dao i pi­sma u ko­ji­ma je upo­zo­ra­vao Bra­jo­vi­ća na mo­gu­ću šte­tu za dr­žav­ni bu­džet, on je ka­zao da je pre­dao i ta pi­sma i svu dru­gu do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja po­tvr­đu­je da se Upra­va po­li­ci­je u tom slu­ča­ju po­na­ša­la u skla­du sa za­ko­nom.
Ve­ljo­vić je kra­jem 2011. go­di­ne oba­vi­je­stio ta­da­šnjeg mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Iva­na Bra­jo­vi­ća da mo­ra is­po­što­va­ti oba­ve­zu da se slu­žbe­ni­ci mi­ni­star­stva ise­le iz „Li­men­ke”. On je ta­da oba­vi­je­stio Bra­jo­vi­ća da je Upra­va po­li­ci­je is­po­što­va­la ugo­vor i ise­li­la se iz po­me­nu­tog objek­ta i da to pre­ma ugo­vo­ru mo­ra­ju ura­di­ti i slu­žbe­ni­ci MUP-a ko­ji ta­mo ra­de.
Ka­ko je utvr­đe­no u do­sa­da­šnjem di­je­lu po­stup­ka, Bra­jo­vić ni­je od­go­vo­rio na taj za­htjev, zbog če­ga je dr­ža­va Acu Đu­ka­no­vi­ću is­pla­ti­la sko­ro de­vet mi­li­o­na eura.
U tom pi­smu se, iz­me­đu osta­log, na­vo­di da su slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je na­pu­sti­li obje­kat i is­po­što­va­li ugo­vor.
–MUP je to­kom 2012. go­di­ne, ka­da ja vi­še ni­je­sam bio na če­lu po­li­ci­je, u pi­sa­noj for­mi oba­vi­je­stio Đu­ka­no­vi­ća da se ne­će ise­li­ti i da ne­će is­po­što­va­ti ugo­vor. Ta­da je po­čeo sud­ski po­stu­pak. Na­rav­no da je ja­sno da MUP ni­je is­po­što­vao vla­di­ne za­ključ­ke. Po ot­po­či­nja­nju sud­skog po­stup­ka, MUP i Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja po­ku­ša­va­ju van­sud­sko po­rav­na­nje, u ko­jem ne uče­stvu­je Upra­va po­li­ci­je. To tu­ži­telj od­bi­ja, ne pri­hva­ta­ju­ći pred­log vla­di­nih re­so­ra. Do­ku­men­ta­ci­ja o sve­mu to­me na­la­zi se u Vla­di, MUP-u i Upra­vi po­li­ci­je – na­vo­di se u jed­nom od tih pi­sa­ma.
Biv­ši mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ško Ko­nje­vić sa­op­štio je na sjed­ni­ci Od­bo­ra za bez­bjed­nost i od­bra­nu da je tra­žio da mu se do­sta­vi do­ku­men­ta­ci­ja o to­me ko je sta­vio pot­pis na slu­čaj „Li­men­ka”, ali da te do­ku­men­ta­ci­je ne­ma.
U me­đu­vre­me­nu, na za­htjev spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, pod­go­rič­ki Osnov­ni sud do­sta­vio je is­tra­žnim or­ga­ni­ma spi­se pred­me­ta „Li­men­ka”, u ko­jem je Aco Đu­ka­no­vi­ćev tu­žio dr­ža­vu.
Od­lu­kom Osnov­nog su­da, ko­ju je ka­sni­je po­tvr­dio i Vi­ši sud, Đu­ka­no­vi­ću je do­su­đe­no de­set i po mi­li­o­na eura zbog iz­ma­kle do­bi­ti ko­ju bi ostva­rio da je dr­ža­va is­po­što­va­la ugo­vor o ku­po­pro­da­ji zgra­de Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP), ta­ko­zva­ne „Li­men­ke”.
Po­što je od­lu­če­no da se iz dr­žav­nog bu­dže­ta is­pla­ti vi­še­mi­li­on­ska šte­ta, Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo po­kre­nu­lo je iz­vi­đaj ka­ko bi se utvr­di­lo ko­ja su od­go­vor­na li­ca do­ve­la do to­ga. Spi­si po­stup­ka ko­ji je vo­đen u Osnov­nom su­du tu­ži­la­štvu su bit­ni ka­ko bi se utvr­di­lo na osno­vu če­ga je do­ne­se­na od­lu­ka da je Đu­ka­no­vić ošte­ćen za 10 mi­li­o­na. Ta­ko­đe, tu­ži­la­štvo će de­talj­no is­pi­ta­ti sva­ki do­kaz ko­ji je to­kom tog spo­ra do­sta­vljen su­du, kao i pre­su­du ko­ju je do­ni­je­la su­di­ja Na­ta­li­ja Bo­ri­čić, ali i dru­go­ste­pe­ni sud.
Iz Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci „Da­nu” je po­tvr­đe­no da su spi­si iz pred­me­ta „Li­men­ka” pro­sli­je­đe­ni Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu.
Na od­lu­ku Osnov­nog i Vi­šeg su­da re­vi­zi­ju je pod­nio za­štit­nik imo­vin­sko­prav­nih in­te­re­sa, ali je Vr­hov­ni sud ni­je uva­žio.
Vr­hov­ni sud Cr­ne Go­re je u slu­ča­ju „Li­men­ka” do­nio pre­su­du ko­jom je od­bio re­vi­zi­je kao neo­sno­va­ne, či­me je okon­čan sud­ski po­stu­pak ko­ji je vo­đen po tu­žbi Aca Đu­ka­no­vi­ća pro­tiv dr­ža­ve Cr­ne Go­re ra­di is­pla­te na­kna­de šte­te – iz­ma­kle do­bi­ti.
Re­vi­zi­jom je kon­sta­to­va­no da je za usva­ja­nje tu­žbe­nog za­htje­va na ime na­kna­de šte­te – iz­ma­kle do­bi­ti po­treb­no utvr­di­ti da li bi po re­dov­nom to­ku stva­ri Đu­ka­no­vić za­i­sta ostva­rio fi­nan­sij­sku ko­rist ko­ju tra­ži. Kon­sta­to­va­no je da je do­su­đe­ni iz­nos, ko­ji je dr­ža­va već is­pla­ti­la Đu­ka­no­vi­ću, pro­iz­volj­no od­re­đen, te da je sud op­ti­mi­stič­no pred­vi­đao da bi pre­mi­je­rov brat na pro­sto­ru „Li­men­ke” sa­gra­dio obje­kat i re­a­li­zo­vao kom­plet­nu pro­da­ju.
M.V.R.


Bra­jo­vić ću­ti

Ka­ko bi­smo pro­vje­ri­li da li je tu­ži­la­štvo po­ziv za sa­slu­ša­nje upu­ti­lo i mi­ni­stru sa­o­bra­ća­ja Iva­nu Bra­jo­vi­ću, po­ku­ša­li smo da stu­pi­mo u kon­takt s njim. Me­đu­tim, on ni­je Do­go­va­rao na na­še po­zi­ve i SMS-ove. Spec­i­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić na­ja­vio da će is­pi­ta­ti sve ak­te­re afe­re „Li­men­ka”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"