Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-03-24 RAZORNE POSLEDICE NATO BOMBARDOVANJA NEKADAŠNJE SRJ OSJEĆAJU SE I NAKON 17 GODINA
Murina nakon bombardovanja Rane koje ne zarastaju I nakon 17 godina sve se to teško podnosi. Zapravo, što vrijeme više prolazi, sve je teže – kazao je Dušan Stajić, otac prve žrtve NATO bombardovanja SR Jugoslavije Mirko Knežević, otac ubijenog dječaka Miroslava, kaže da su mu se izlile i suze i snaga i da je prosto nemoćan da više išta o tome priča U agresiji NATO-a na SRJ u Crnoj Gori je stradalo 10 građana, među kojima i troje djece
Dan - novi portal
Ne­vje­ri­ca je bi­la pr­vi osje­ćaj ka­da sam oba­vi­je­šten da je moj sin stra­dao od NA­TO bom­bi u Da­ni­lov­gra­du, a ka­ko go­di­ne pro­la­ze, sve je te­že i te­že, ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan“ Du­šan Sta­jić, otac voj­ni­ka Sa­še Sta­ji­ća, pr­ve žr­tve NA­TO agre­si­je na ta­da­šnju Sa­ve­znu Re­pu­bli­ku Ju­go­sla­vi­ju. „Mi­lo­srd­ni an­đeo”, ka­ko je NA­TO na­zvao svo­ju voj­nu ak­ci­ju pro­tiv SRJ, po­čeo je zlo­či­nač­ko ra­za­ra­nje na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je i Cr­ne Go­re 24. mar­ta 1999. go­di­ne, oko 20 ča­so­va. U ne­za­pam­će­nom zlo­či­nač­kom pi­ru 19 naj­ra­zvi­je­ni­jih za­pad­nih ze­ma­lja, ko­je su kre­nu­le na SRJ bez odo­bre­nja Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti Uje­di­nje­nih na­ci­ja (UN), za 78 da­na i no­ći bom­bar­do­va­nja, uz 30.000 va­zdu­šnih na­le­ta i 50.000 is­pa­lje­nih ra­zor­nih pro­jek­ti­la, stra­da­lo je 2.500 lju­di. Pr­ve me­te bi­le su ka­sar­ne i pro­tiv­va­zdu­šna od­bra­na Voj­ske SRJ u Da­ni­lov­gra­du, Ba­taj­ni­ci, Mla­de­nov­cu, Pri­šti­ni...
Sta­jić je iz­ja­vio za na­še no­vi­ne da mu je ne­shva­tlji­vo da pri­ja­telj cr­no­gor­skom na­ro­du sju­tra mo­že bi­ti ne­ko ko ga je za­si­pao bom­ba­ma, ali, ka­ko ka­že, ne mo­že da kri­ti­ku­je od­lu­ku vla­sti da Cr­na Go­ra po­sta­ne čla­ni­ca NA­TO-a.
–Ka­da je po­če­la agre­si­ja i ka­da sam do­bio te­le­gram da je moj sin stra­dao, ni­je­sam mo­gao da po­vje­ru­jem da je me­ne i su­pru­gu to sna­šlo. To je bio moj pr­vi osje­ćaj. Ostao nam je u sje­ća­nju kao ve­dar, ras­po­lo­žen, ona­kav ka­kvog bi sva­ki ro­di­telj po­že­lio za svo­je di­je­te. I na­kon 17 go­di­na sve se to te­ško pod­no­si. Za­pra­vo, što vri­je­me vi­še pro­la­zi, sve je te­že –re­kao je Sta­jić za „Dan“.
Na pi­ta­nje ka­ko gle­da na od­lu­ku cr­no­gor­skih vla­sti da dr­ža­vu uve­du u NA­TO, Sta­jić je ka­zao da to ne mo­že da kri­ti­ku­je jer se oko toga ni­šta ne pi­ta.
–Zna se ko do­no­si tu od­lu­ku, a mi smo ne­moć­ni kao po­je­din­ci, a bo­ga­mi i kao na­rod, da to spri­je­či­mo. Me­ni je ne­shva­tlji­vo da nam sju­tra mo­že bi­ti pri­ja­telj ne­ko ko je bom­ba­ma ubi­jao naš na­rod, uni­šta­vao na­še ško­le, bol­ni­ce... To je je­di­no što mo­gu re­ći – ka­zao je Sta­ji­ć.
On do­da­je da su ga od 2000. sva­ke go­di­ne zva­li na go­di­šnji­cu obi­lje­ža­va­nja tra­ge­di­je u da­ni­lov­grad­skoj ka­sar­ni i da je ta prak­sa uki­nu­ta ka­da se Cr­na Go­ra osa­mo­sta­li­la.
–Dok se Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra ni­je­su raz­dvo­ji­le, obi­lje­ža­va­nju go­di­šnji­ce uvi­jek je pri­su­stvo­va­la i voj­ska, a sa­da je i to dru­ga­či­je – na­veo je Sta­jić.
Bez ob­zi­ra na to, on sva­ke go­di­ne do­la­zi u tu ka­sar­nu da po­lo­ži cvi­je­će i vi­je­nac sa pred­stav­ni­ci­ma Sa­ve­za bo­ra­ca.
-Ka­da se tra­ge­di­ja de­si­la, naj­vi­še sam ko­mu­ni­ci­rao sa Voj­skom SRJ, uglav­nom sa nje­nim pred­stav­ni­ci­ma iz Da­ni­lov­gra­da. Uvi­jek sam sa nji­ma imao ko­rekt­nu sa­rad­nju. Sa­da tih lju­di vi­še ne­ma, oni su oti­šli u pen­zi­ju, ili na dru­ga rad­na mje­sta. Sa dr­žav­nim vla­sti­ma ni­je­sam imao ni­ka­kvu ko­mu­ni­ka­ci­ju – is­ta­kao je Sta­jić i do­dao da je do sa­da imao ko­rekt­nu sa­rad­nju sa voj­nim vla­sti­ma, ko­je mu do­zvo­lja­va­ju da uđe u gar­ni­zon i po­lo­ži cvi­je­će.
Ka­ko je po­ru­čio do­la­zi­će u Da­ni­lov­grad na obi­lje­ža­va­nje go­di­šnji­ce bom­bar­do­va­nja, do­kle god bu­de u sta­nju, bez ob­zi­ra na to da li će Cr­na Go­ra po­sta­ti čla­ni­ca NA­TO-a.
To­kom agre­si­je za­pad­ne voj­ne ali­jan­se u Cr­noj Go­ri je stra­da­lo 10 gra­đa­na, me­đu ko­ji­ma i tro­je dje­ce. Pr­vog da­na na­pa­da pa­la je i pr­va žr­tva – de­vet­na­e­sto­go­di­šnji Sa­ša Sta­jić iz Be­o­gra­da, ko­ji je po­gi­nuo na rat­noj stra­ži u kru­gu ka­sar­ne „Mi­lo­van Ša­ra­no­vić” u Da­ni­lov­gra­du. U na­pa­di­ma ko­ji su usli­je­di­li 6. apri­la 1999. go­di­ne NA­TO je ba­cio bom­be na aero­drom u Go­lu­bov­ci­ma. Dan ka­sni­je bom­bar­do­va­na je far­ma u Pod­go­ri­ci, ka­da su stra­da­la tri rad­ni­ka za­po­sle­na na njoj. To­kom 16. apri­la vi­še pro­jek­ti­la i bom­bi po­go­di­lo je pod­ruč­je Pod­go­ri­ce i Da­ni­lov­gra­da, a 30. april osta­će upam­ćen kao je­dan od naj­kr­va­vi­jih da­tu­ma u no­vi­joj isto­ri­ji Cr­ne Go­re. Ta­da je u Mu­ri­ni stra­da­lo šest ne­vi­nih ci­vi­la, me­đu ko­ji­ma i tro­je dje­ce, a de­vet lju­di je po­vri­je­đe­no. Ži­vo­te su iz­gu­bi­li Mi­ro­slav Kne­že­vić (1985), Oli­ve­ra Mak­si­mo­vić (1986), Ju­li­ja Bru­dar (1989), Vu­kić Vu­le­tić (1953), Mil­ka Ko­ča­no­vić (1930) i Ma­noj­lo Ko­ma­ti­na (1927).
Mir­ko Kne­že­vić, otac ubi­je­nog dje­ča­ka Mi­ro­sla­va, ka­že da su mu se iz­li­le i su­ze i sna­ga i da je pro­sto ne­mo­ćan da vi­še išta o to­me pri­ča. On ka­že da te­ške ra­ne sve ja­če bo­le.
–Ne dao Bog ni krv­ni­ku ne­što slič­no. Če­sto sam se pi­tao je li sve ovo ru­žan san. Na mo­ju ža­lost ni­je, a na obraz i sra­mo­tu vla­sti na če­lu sa Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem, ko­ja je zbog to­ga, a i zbog mno­gih dru­gih ka­ta­sto­fal­nih po­te­za ko­je po­vla­či u kon­ti­nu­i­te­tu, sve omra­že­ni­ja kod na­ro­da. Bol i tu­ga su ve­ći usled sa­zna­nja da moj sin i dru­ga dje­ca Mu­ri­ne i ši­rom SRJ, kao i sve dru­ge ne­vi­ne žr­tve, tru­nu zbog ne­či­jih lič­nih ci­lje­va i in­te­re­sa i obi­je­sti tih bez­du­šnih moć­ni­ka. Ne znam ka­ko sam uop­šte u ži­vo­tu, a ka­mo­li u pa­me­ti i pri svi­je­sti. Ka­da sa­mo po­mi­slim ka­ko mi je bi­lo ka­da sam ušao u mr­tvač­ni­cu a ni­je­sam mo­gao ni da pre­po­znam svo­je di­je­te. Ti­je­lo mu je bi­lo is­ko­ma­da­no. Je­dva po­ve­za­ne dje­lo­ve sta­vljao sam u cr­nu vre­ću i ta sli­ka mi uvi­jek leb­di is­pred oči­ju. To je uči­nak za­pad­ne „ci­vi­li­za­ci­je“ na sa­mom kra­ju 20. vi­je­ka. I da­nas se pi­tam po če­mu je taj Za­pad to­li­ko ci­vi­li­zo­van ako ta­mo vla­da­ju mon­stru­mi ko­ji su sprem­ni da ko­ma­da­ju ne­vi­nu dje­cu – sa gor­či­nom i bo­lom u gla­su pri­ča Kne­že­vić.
Nje­gov brat Mar­ko Kne­že­vić ka­že za „Dan” da tre­ba otvo­re­no re­ći da je NA­TO zlo­či­nač­ka or­ga­ni­za­ci­ja za ko­ju ne po­sto­je za­ko­ni i su­do­vi.
–Na­ža­lost, pod uti­ca­jem ak­tu­el­nih pro­za­pad­no na­stro­je­nih vla­sto­dr­ža­ca u Cr­noj Go­ri, a do­ne­kle i u Sr­bi­ji, na ko­me­mo­ra­ci­ja­ma ne­vi­nim žr­tva­ma u po­sled­nje vri­je­me se i ne po­mi­nje NA­TO, što je gri­jeh pre­ma stra­da­li­ma. Ge­ne­ral­ni se­kre­tar NA­TO-a Jens Stol­ten­berg iz­ja­vio je u Pod­go­ri­ci da gu­bi­tak svih ži­vo­ta u bom­bar­do­va­nju SRJ pred­sta­vlja tra­ge­di­ju i da du­bo­ko ža­li zbog sve­ga što se de­si­lo. Mi ne pri­hva­ta­mo sa­u­če­šće ko­je je on ta­da iz­ra­zio svim po­ro­di­ca­ma i svi­ma ko­ji su iz­gu­bi­li svo­je vo­lje­ne. Zna se do­bro obi­čaj i re­do­sled stva­ri ka­ko tre­ba da po­stu­pi onaj ko pro­li­je ne­či­ju krv. Tre­ba­lo je da se u ime NA­TO-a pr­vo jav­no iz­vi­ni za zlo­čin svim po­ro­di­ca­ma ko­je su pre­tr­pje­le gu­bit­ke, pa tek on­da da iz­ra­ža­va ža­lje­nje i sa­u­če­šće –ka­te­go­ri­čan je Mar­ko Kne­že­vić.
A.T.–N.V.


NA­TO ni­je po­tre­ban

Zbog svih zlo­či­na ko­je je NA­TO po­či­nio to­kom agre­si­je na SRJ i svih dru­gih ne­ga­tiv­no­sti ko­je ta ali­jan­sa no­si sa so­bom, po­ru­ka po­ro­di­ca žr­ta­va, oku­plje­nih u NVO Udru­že­nje žr­ta­va NA­TO va­zdu­šnih na­pa­da „Mu­ri­na 1999”, kao i vas­ko­li­kog na­ro­da na tom i ši­rem pro­sto­ru, jed­no­gla­sna je i gla­si da Cr­noj Go­ri ni u kom slu­ča­ju ni­je po­tre­ban taj agre­siv­ni voj­ni sa­vez.


Poginulo 275 ljudi

Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, broj poginulih od NATO bombardovanja na teritoriji Srbije (bez Kosova) i Crne Gore iznosi 275 ljudi, od čega 180 civila, 90 pripadnika Vojske Jugoslavije (VJ), pet pripadnika MUP-a Srbije.


Od­lu­ke bez osno­va u pra­vu

Po­ro­di­ce žr­tva zlo­či­na u Mu­ri­nu sma­tra­ju da je dr­ža­va od­go­vor­na za po­gi­bi­ju nji­ho­vih naj­bli­žih i zbog to­ga su pod­ni­je­le tu­žbe, ko­je su ima­le čud­ne sud­ske epi­lo­ge. Ka­da je ri­ječ o pre­su­da­ma Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci, pri­m­jet­na je ne­us­kla­đe­nost sud­ske prak­se, zbog če­ga se do­ga­đa da su ne­ke su­di­je tu­žbe­ne za­htje­ve usva­ja­le, dok su nji­ho­ve ko­le­ge iste ta­kve za­htje­ve od­bi­ja­le. Po­ro­di­ca Ma­noj­la Ko­ma­ti­ne do­bi­la je pre­su­du i no­vac, ali sa­da dr­ža­va tra­ži po­vra­ćaj tih sred­sta­va. Po­ro­di­ca Vu­ki­ća Vu­le­ti­ća ta­ko­đe je do­bi­la pre­su­du, ali ne i no­vac, a Mir­ko Kne­že­vić ni­je do­bio ni pre­su­du ni no­vac jer je nje­go­va tu­žba od­bi­je­na kao neo­sno­va­na i za­star­je­la.
U svim tim po­stup­ci­ma pri­mje­tan je ve­o­ma ne­ga­ti­van stav Vi­šeg su­da, ko­ji či­ni sve da obez­vri­je­di tu­žbe­ne za­htje­ve po­ro­di­ca stra­da­lih u Mu­ri­ni. Pri­mjet­no je i odu­go­vla­če­nje u do­no­še­nju pre­su­da, što je po mi­šlje­nju po­ro­di­ca žr­ta­va po­sle­di­ca pri­ti­sa­ka ko­je sud tr­pi od vla­sti.
Advo­kat Ve­li­ja Mu­rić ra­ni­je je ka­zao da od­lu­ka da se od­bi­ju za­htje­vi po­ro­di­ca žr­ta­va zlo­či­na u Mu­ri­nu ne­ma ni­ka­kvu osno­vu u cr­no­gor­skom i me­đu­na­rod­nom pra­vu.


Per­for­mans Srp­ske li­ste

Pro­test­ni per­for­mans Srp­ske li­ste odr­ža­će se da­nas, u 18 sa­ti, pred glav­nim ula­zom u am­ba­sa­du Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Pod­go­ri­ci. Ka­ko je na­ja­vlje­no, per­for­mans i pres-kon­fe­ren­ci­ja odr­ža­će se po­vo­dom go­di­šnji­ce NA­TO agre­si­je na Cr­nu Go­ru, pre­su­de Ra­do­va­nu Ka­ra­dži­ću i for­mi­ra­nja blo­ka za dr­žav­ne iz­bo­re ko­ji će se za­la­ga­ti za pra­va Sr­ba i bez­u­slov­ne in­te­gra­ci­je sa Ru­skom Fe­de­ra­ci­jom.


PRO­TEST U POD­GO­RI­CI
Ne za­bo­ra­vi­mo
Po­vo­dom 17 go­di­na od po­čet­ka bom­bar­do­va­nja SRJ, No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja (NO­VA), za­jed­no sa dru­gim po­li­tič­kim par­ti­ja­ma, rat­nim ve­te­ra­ni­ma, ne­vlad­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma (NVO), ne­stra­nač­kim udru­že­nji­ma i gra­đa­ni­ma ko­ji se pro­ti­ve učla­nje­nju Cr­ne Go­re u NA­TO, da­nas će or­ga­ni­zo­va­ti skup na Tr­gu Re­pu­bli­ke u Pod­go­ri­ci, ko­ji će po­če­ti u 20 sa­ti. Ka­ko je ka­zao član or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra sku­pa „Ne za­bo­ra­vi­mo“ i funk­ci­o­ner No­ve Sla­ven Ra­du­no­vić, na da­na­šnji dan, po­red oda­va­nja po­me­na žr­tva­ma i pri­sje­ća­nja na iži­vlja­va­nje nad ma­te­ri­jal­nim do­bri­ma, že­le da pod­sje­te i na či­nje­ni­cu da su ne­ke moć­ne dr­ža­ve iz tog voj­nog sa­ve­za sprem­ne da zbog svo­jih par­ti­ku­lar­nih in­te­re­sa po­ga­ze me­đu­na­rod­no pra­vo i pra­vi­la ko­ja su sa­me us­po­sta­vi­le i ko­ja i da­lje pro­kla­mu­ju.
On je do­dao da su na pro­test po­zva­li sve par­la­men­tar­ne par­ti­je za ko­je zna­ju da se pro­ti­ve ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO. Ra­du­no­vić je sa­op­štio da će po­men žr­tva­ma bom­bar­do­va­nja slu­ži­ti ep­si­skop bu­di­mljan­sko-nik­šić­ki, vla­di­ka Jo­a­ni­ki­je sa sve­šten­stvom Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske i da će na sku­pu go­vo­ri­ti pred­sjed­ni­ci No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je, De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je (DNP) i Rad­nič­ke par­ti­je An­dri­ja Man­dić, Mi­lan Kne­že­vić i Jan­ko Vu­či­nić. On je pod­sje­tio da su pri­je dva da­na na skup po­zva­li i li­de­re SNP-a, De­mo­sa i De­mo­kra­ta Sr­đa­na Mi­li­ća, Mi­o­dra­ga Le­ki­ća i Alek­su Be­či­ća, ali, ka­ko je re­kao, od­go­vor još ni­je­su do­bi­li.
Pred­stav­nik ci­vil­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je će uče­stvo­va­ti na pro­te­stu Lu­ka Ra­do­njić ci­ti­rao je fran­cu­skog knji­žev­ni­ka i dr­žav­ni­ka Al­fon­sa de la Ma­ri­na, ko­ji je re­kao da je „otadž­bi­na na­sta­la na pe­pe­lu mr­tvih“.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"