Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-03-23 GLAVNI GRAD BELGIJE POTRESLE TRI EKSPLOZIJE U KOJIMA JE POGINULA 31 OSOBA, A POVRIJEĐENO 250 LJUDI, OD ČEGA 30 TEŽE
Zbrinjavanje povrijeđenih Haos u Briselu, evakuisano pet naših građana Odgovornost za napad preuzela „Islamska država” U eksplozijama u Briselu ranjen slovenački diplomata U Brisel poslato dodatnih 225 vojnika
Dan - novi portal
BRI­SEL - U dva bom­ba­ška na­pa­da na bri­sel­skom aero­dro­mu i jed­nom na sta­ni­ci me­troa po­gi­nu­la je naj­ma­nje 31 oso­ba, a po­vri­je­đe­no je vi­še oko 250, od če­ga 30 te­že. To je sinoć saopštila belgijska ministarka zdravlja Megi de Blok. Bel­gij­ski tu­ži­lac sa­op­štio da je je­dan od na­pa­da iz­veo bom­baš-sa­mo­u­bi­ca, a dvi­je oso­be su uhap­še­ne, ja­vlja bel­gij­ski list HLN. Glav­ni grad Bel­gi­je pot­pu­no je stao, a bel­gij­sko tu­ži­la­štvo je sve na­pa­de oka­rak­te­ri­sa­lo kao te­ro­ri­zam.
Od­go­vor­nost za te­ro­ri­stič­ki na­pad pre­u­ze­la je Islam­ska dr­ža­va.
Lo­kal­ni me­di­ji pre­no­se da su se pri­je eks­plo­zi­ja na aero­dro­mu ču­li puc­nji i po­vi­ci na arap­skom, ali te in­for­ma­ci­je ni­su po­tvr­đe­ne.
Na­pad na aero­dro­mu iz­ve­den je oko osam sa­ti, a tri sa­ta ka­sni­je po­li­ci­ja je iz­ve­la kon­tro­li­sa­nu eks­plo­zi­ju u ta­ko­zva­nom Evrop­skom kvar­tu u Bri­se­lu, u ko­me se na­la­ze in­sti­tu­ci­je Evrop­ske uni­je, či­je su zgra­de pod po­li­cij­skom blo­ka­dom.
Evrop­ska ko­mi­si­ja ape­lo­va­la je na sve za­po­sle­ne da ne iz­la­ze na uli­ce, a svi sa­stan­ci ko­ji su bi­li za­ka­za­ni za ju­če ot­ka­za­ni su.
Bez­bjed­nost u Bri­se­lu po­dig­nu­ta je na naj­vi­ši ni­vo, po­li­cij­ske i voj­ne sna­ge su svu­da na uli­ca­ma, aero­drom i me­tro su eva­ku­i­sa­ni i za­tvo­re­ni, a eva­ku­i­sa­na je i kra­ljev­ska pa­la­ta.
Port­pa­rol Bri­sel­ske va­tro­ga­sne bri­ga­de Pjer Mejs re­kao je da je u dvo­stru­koj eks­plo­zi­ji na aero­dro­mu po­gi­nu­lo 11 oso­ba, dok je na sta­ni­ci me­troa u Mel­be­ku na­stra­da­lo njih 10, pre­no­si AFP.
„Ve­ći­na po­vri­je­đe­nih je eva­ku­i­sa­na. Sce­ne su pri­lič­no ha­o­tič­ne”, re­kao je on, na­po­me­nuv­ši da su po­da­ci o žr­tva­ma na aero­dro­mu, gdje se sru­čio pla­fon, pre­li­mi­nar­ni.
Bel­gij­ski fe­de­ral­ni tu­ži­lac je u me­đu­vre­me­nu sa­op­štio da je na aero­dro­mu po­gi­nu­lo 13, a po­vri­je­đe­no 35 lju­di, dok AFP ja­vlja da je na sta­ni­ci po­vri­je­đe­no naj­ma­nje 15 oso­ba, a bel­gij­ski me­di­ji ne­zva­nič­no pi­šu da je u eks­plo­zi­ji na toj sta­ni­ci po­gi­nu­lo 10 oso­ba.
Ina­če, krat­ko na­kon eks­plo­zi­ja na ter­mi­na­lu za po­li­je­ta­nje aero­dro­ma, u Bri­se­lu se do­go­di­la no­va eks­plo­zi­ja na sta­ni­ci me­troa Ma­el­bek, bli­zu Šu­ma­na, gdje je sje­di­šte Evrop­ske uni­je i nje­nih in­sti­tu­ci­ja.
Sa­o­bra­ćaj u me­trou je u pre­ki­du, za­tvo­re­ne su sve sta­ni­ce.
Ina­če, na­kon za­tva­ra­nja aero­dro­ma, za­tva­ra­ju se i sve sta­ni­ce me­troa u sje­di­štu EU, a Bel­gi­ja je po­di­gla ni­vo bez­bjed­no­sti na naj­vi­ši ste­pen.
Hr­vat­ska ra­dio-te­le­vi­zi­ja ja­vi­la je da je na aero­dro­mu pro­na­đe­no još bom­bi.
Na evrop­skim aero­dro­mi­ma po­ja­ča­va­ju se bez­bjed­no­sne mje­re, pa je ta­ko lon­don­ski aero­drom Ge­tvik po­ja­čao mje­re bez­bjed­no­sti, a bri­tan­ski pre­mi­jer Dej­vid Ka­me­ron je za­ka­zao hi­tan sa­sta­nak ka­bi­ne­ta, pre­ni­je­la je agen­ci­ja AFP.
Roj­ters pri­mje­ću­je da je do in­ci­den­ta do­šlo če­ti­ri da­na na­kon što je u Bri­se­lu uhap­šen glav­ni osum­nji­če­ni za no­vem­bar­ske na­pa­de u Pa­ri­zu Sa­leh Ab­de­slam.
Je­dan slo­ve­nač­ki di­plo­ma­ta ra­njen je u eks­plo­zi­ja­ma u Bri­se­lu, po­tvr­di­la je zva­nič­na Lju­blja­na, ne na­vo­de­ći de­ta­lje ni iden­ti­tet po­vri­je­đe­nog, pre­ni­je­li su slo­ve­nač­ki me­di­ji.
Ina­če, vla­sti u Bri­se­lu su i zva­nič­no na­pa­de oka­rak­te­ri­sa­li kao akt te­ro­ri­zma.
Sa­vjet Evro­pe je sa­op­štio da su ot­ka­za­ni svi sa­stan­ci pred­vi­đe­ni za ju­če, a Evrop­ski par­la­ment je po­di­gao ni­vo bez­bjed­no­sti na naj­vi­ši ni­vo.
Bel­gi­ja će po­sla­ti do­dat­nih 225 voj­ni­ka u Bri­sel na­kon tri eks­plo­zi­je ko­je su se ju­če do­go­di­le u tom gra­du, dvi­je na bri­sel­skom aero­dro­mu i jed­na na sta­ni­ci me­troa u Evrop­skom kvar­tu, pre­nio je Roj­ters po­zi­va­ju­ći se na bel­gij­sku no­vin­sku agen­ci­ju Bel­ga.
Bel­gij­ske sna­ge bez­bjed­no­sti po­ja­ča­le su bez­bjed­nost oko nu­kle­ar­nih elek­tra­na ši­rom ze­mlje, pre­nio je AFP.
No­ge ne­kih od lju­di ko­ji su po­gi­nu­li u ju­če­ra­šnjim eks­plo­zi­ja­ma na aero­dro­mu u Bri­se­lu smr­ska­ne su po­što je, naj­vje­ro­vat­ni­je, eks­plo­di­rao ko­fer u bli­zi­ni ko­jeg su se na­la­zi­li, re­kao je aero­drom­ski rad­nik ko­ji je po­ma­gao pri iz­no­še­nju ti­je­la.
Al­fons Ju­la (40), ko­ji ra­di u slu­žbi obez­bje­đe­nja pr­tlja­ga na bri­sel­skom aero­dro­mu, re­kao je da je, pri­je ne­go što je pr­va bom­ba eks­plo­di­ra­la, za­čuo mu­škar­ca ka­ko uz­vi­ku­je ne­što na arap­skom, pre­no­si Roj­ters.
„On­da se sru­šio pla­fon. Po­mo­gao sam da se pre­ne­su ti­je­la pe­to­ro po­gi­nu­lih, ko­ji­ma su no­ge bi­le smr­ska­ne, po­što iz­gle­da da je eks­plo­zi­ja po­te­kla iz pr­tlja­ga”, re­kao je no­vi­na­ri­ma.
I bel­gij­ska te­le­vi­zi­ja VRT, ko­ja tvr­di da je 81 oso­ba po­vri­je­đe­na, na­vo­di da su mno­gi za­do­bi­li po­vre­de no­gu što uka­zu­je da je bom­ba eks­plo­di­ra­la u tor­bi na po­du.
Bel­gij­ski fe­de­ral­ni tu­ži­lac re­kao je na kon­fe­ren­ci­ji za štam­pu da je jed­nu od dvi­je eks­plo­zi­je na aero­dro­mu vje­ro­vat­no iza­zvao bom­baš-sa­mo­u­bi­ca.
(RTS-Tan­jug)


Pro­gla­še­na tro­dnev­na ža­lost

BRI­SEL - U Bel­gi­ji je ju­če po­pod­ne pro­gla­še­na tro­dnev­na ža­lost zbog žr­ta­va ju­če­ra­šnjih te­ro­ri­stič­kih na­pa­da u Bri­se­lu.
Bel­gij­ski mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Jan Jam­bon u do­go­vo­ru sa pre­mi­je­rom Šar­lom Mi­še­lom pro­gla­sio je tro­dnev­nu ža­lost, pre­no­se bel­gij­ski me­di­ji.
Na­ve­de­no je da ta od­lu­ka stu­pa na sna­gu od­mah.
Po­red to­ga od­lu­če­no je da na­ci­o­nal­ne za­sta­ve osta­nu na po­la ko­plja do 24. mar­ta. (Tan­jug)


Eva­ku­i­sa­ne dvi­je nu­kle­ar­ke u Bel­gi­ji

BRI­SEL - Na­kon ju­če­ra­šnjih te­ro­ri­stič­kih na­pa­da u Bri­se­lu, na za­htjev bel­gij­skih vla­sti eva­ku­i­sa­ne su dvi­je nu­klear­ne cen­tra­le, u Du­lu i Ti­jan­gu, a oko svih se­dam nu­kle­ar­nih cen­tra­la u ze­mlji po­ja­ča­ne su mje­re bez­bjed­no­sti uz po­ve­ća­no pri­su­stvo voj­ske, pre­no­si Roj­ters.
Za­po­sle­ni ko­ji ni­su neo­p­hod­ni za funk­ci­o­ni­sa­nje nu­klea­r­ki u Du­lu i Ti­jan­gu po­sla­ti su ku­ći, a port­pa­rol kom­pa­ni­je En­ži ko­ja je vla­snik svih se­dam nu­kle­ar­nih cen­tra­la u Bel­gi­ji je sa­op­štio da je oso­blje po­treb­no za rad elek­tra­ne osta­lo na po­slu.
„Sa­mo oni ko­ji su za­i­sta neo­p­hod­ni osta­ju, dru­gi su po­sla­ti ku­ći, re­kla je Ne­le Sker­ling, port­pa­rol­ka bel­gij­ske Fe­de­ral­ne agen­ci­je za nu­kle­ar­nu kon­tro­lu, bel­gij­skom dne­vni­ku „Het la­ste ni­e­uvs”.(Tan­jug)


Pu­škov: Stol­ten­ber­gu is­pred no­sa di­žu lju­de u va­zduh

Pred­sje­da­va­ju­ći Spolj­no­po­li­tič­kog od­bo­ra ru­ske Du­me Alek­sej Pu­škov po­ru­čio je ju­če na svom tvi­ter na­lo­gu da še­fu NA­TO-a Jen­su Sto­ten­ber­gu „is­pred no­sa” u Bri­se­lu di­žu lju­de u va­zduh, dok se on ba­vi ima­gi­nar­nim ru­skim pri­jet­nja­ma i ša­lje tru­pe u Le­to­ni­ju.
„Dok je šef NA­TO-a Stol­ten­berg za­u­zet bor­bom sa ima­gi­nar­nim ru­skim pri­jet­nja­ma i ša­lje tru­pe u Le­to­ni­ju, is­pred no­sa, u Bri­se­lu di­žu lju­de u va­zduh”, na­pi­sao je Pu­škov.
(Tan­jug)


Na­ši sin­di­kal­ci u sre­di­štu te­ro­ri­stič­kog na­pa­da

Na aero­dro­mu u Bri­se­lu u tre­nut­ku na­pa­da na­šli su se sin­di­kal­ni ru­ko­vo­di­o­ci iz Cr­ne Go­re, Du­ško Za­ru­bi­ca (Sa­vez sin­di­ka­ta Cr­ne Go­re) i Sr­đa Ke­ko­vić (Uni­ja slo­bod­nih sin­di­ka­ta) ko­ji ni­je­su po­vri­je­đe­ni.
Za­ru­bi­ca je „Da­nu” ka­zao da ni­je vi­dio mje­sto gdje se do­go­di­la eks­plo­zi­ja jer su već bi­li pro­šli ter­mi­nal, ali da je osje­ćaj bio uža­san.
– Za­bri­nu­li smo se jer smo se na­šli u sre­di­štu te­ro­ri­stič­kog na­pa­da. Slu­žbe­ni­ci na­še am­ba­sa­de su nas od­mah eva­ku­i­sa­li i smje­sti­li – ka­zao je ju­če Za­ru­bi­ca, ko­ji je to­kom te­le­fon­ske iz­ja­ve za „Dan” bio u Am­ba­sa­di Cr­ne Go­re u Bri­se­lu.
On je ka­zao da je u Am­ba­sa­di bi­lo njih pe­to­ro iz Cr­ne Go­re, a ka­sni­je tr­o­je, te da oče­ku­ju da da­nas stig­nu u Cr­nu Go­ru.
– Sa­da je sve u re­du. Pre­u­ze­li su nas iz am­ba­sa­de. Ova­mo je sve blo­ki­ra­no. Na aero­dro­mu nas je u tre­nut­ku na­pa­da bi­lo pe­to­ro. Dvi­je na­še dr­ža­vljan­ke su već oti­šle za Cr­nu Go­ru pre­ko Luk­sem­bur­ga, a nas tro­ji­ca još ne znam ka­da i ka­ko će­mo – ka­zao je Ke­ko­vić.
U Bri­se­lu su bi­le i po­moć­ni­ce mi­ni­star­ke ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja  Lji­lja­na Si­mo­vić i Edi­na De­šić. One su, ka­ko nam je sa­op­šte­no iz mi­ni­star­stva, ne­po­vri­je­đe­ne.m.s.


Pro­na­đe­na tre­ća bomba

BRI­SEL - Bel­gij­ske vla­sti pro­na­šle su tre­ću ne­ek­splo­di­ra­nu bom­bu na aero­dro­mu Za­ven­tem na ko­me je ju­če u dvi­je eks­plo­zi­je po­gi­nu­lo oko 14 lju­di, sa­op­štio je gu­ver­ner fla­man­ske po­kra­ji­ne Bar­bant.
„U zgra­du aero­dro­ma su uni­je­te tri bom­be, od ko­jih jed­na ni­je eks­plo­di­ra­la”, re­kao je gu­ver­ner Lo­de­vijk De­vit na kon­fe­ren­ci­ji za štam­pu, na­po­mi­nju­ći da je ta tre­ća bom­ba ka­sni­je uni­šte­na u kon­tro­li­sa­noj eks­plo­zi­ji.(Tan­jug)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"