Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-03-20 EKSKLUZIVNO: „DAN” OBJAVLJUJE MEJLOVE HILARI KLINTON O CRNOJ GORI
Đukanović i Klinton Vlada u 91 odsto slučajeva zastupala američke interese U Generalnoj skupštini UN crnogorsko poklapanje sa američkim glasanjem u „važnim slučajevima” iznosilo je 70 odsto, dok je ukupno poklapanje iznosilo 91,87 odsto Stejt department je objavio hiljade stranica prepiske bivšeg državnog sekretara SAD Hilari Klinton sa službenicima, a 15 mejlova tiče se Crne Gore
Dan - novi portal
Cr­na Go­ra je u Ge­ne­ral­noj skup­šti­ni Uje­di­nje­nih na­ci­ja (UN) gla­sa­la iden­tič­no kao Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve (SAD) u 91,87 od­sto slu­ča­je­va, po­da­tak je iz elek­tron­ske po­šte biv­šeg dr­žav­nog se­kre­ta­ra Hi­la­ri Klin­ton. Stejt de­part­ment je ob­ja­vio vi­še hi­lja­da stra­ni­ca pre­pi­ske biv­šeg dr­žav­nog se­kre­ta­ra sa slu­žbe­ni­ci­ma, a 15 mej­lo­va ti­če se Cr­ne Go­re.
Je­dan od tih mej­lo­va od­no­si se na iz­vje­štaj „Prak­se gla­sa­nja u UN”, ko­ji kon­kret­no opi­su­je ka­ko su 2011.go­di­ne dr­ža­ve čla­ni­ce svjet­ske or­ga­ni­za­ci­je gla­sa­le u Ge­ne­ral­noj skup­šti­ni u od­no­su na gla­sa­nje pred­stav­ni­ka Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va. Mejl s tim iz­vje­šta­jem Klin­ton je po­sla­la pred­stav­ni­ci­ma Kon­gre­sa 1. apri­la 2012. go­di­ne.
Elek­tron­sku po­štu Hi­la­ri Klin­ton ob­ja­vio je, iz­me­đu osta­log, list „Vol strit džur­nal” u či­joj je ba­zi po­da­ta­ka mo­gu­će na­ći sve mej­lo­ve ko­ji se od­no­se na Cr­nu Go­ru.
U pr­voj ta­be­li, ko­ja se od­no­si na „ukup­no po­kla­pa­nje”, kon­sta­to­va­no je da je Cr­na Go­ra u 51 slu­ča­ju gla­sa­la iden­tič­no kao SAD, u 21 slu­ča­ju ni­je, u 12 slu­ča­je­va je bi­la uz­dr­ža­na, a u jed­nom slu­ča­ju cr­no­gor­ski pred­stav­nik ni­je bio u sa­li ka­da se gla­sa­lo. Pre­ci­zi­ra­no je da je cr­no­gor­sko po­kla­pa­nje sa ame­rič­kim gla­sa­njem u „va­žnim slu­ča­je­vi­ma” iz­no­si­lo 70 od­sto, dok je ukup­no po­kla­pa­nje (ka­da se sa­gle­da gla­sa­nje u cje­lo­sti) iz­no­si­lo 91,87 od­sto.
U eks­pla­na­tor­noj no­ti iz­vje­šta­ja, na­ve­de­no je da se Sa­vjet bez­bjed­no­sti i Ge­ne­ral­na skup­šti­na UN su­o­ča­va­ju sa znača­jnim pi­ta­nji­ma – uklju­ču­ju­ći pri­jet­nje mi­ru i bez­bjed­no­sti, raz­o­ru­ža­nje, eko­nom­ski i dru­štve­ni raz­voj, hu­ma­ni­tar­nu po­moć i ljud­ska pra­va.
–Po­na­ša­nje jed­ne ze­mlje u Uje­di­nje­nim na­ci­ja­ma uvi­jek je re­le­vant­no za bi­la­te­ral­ne od­no­se. Ipak, bi­lans gla­sa­nja jed­ne ze­mlje u Uje­di­nje­nim na­ci­ja­ma sa­mo je jed­na di­men­zi­ja nje­nih od­no­sa sa Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma. Na­še am­ba­sa­de ko­ri­ste re­le­vant­ne in­for­ma­ci­je iz ovog iz­vje­šta­ja ka­da se an­ga­žu­ju u ze­mlji do­ma­ći­nu – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju Hi­la­ri Klin­ton .
Po­sled­njeg da­na fe­bru­a­ra ove go­di­ne, Stejt de­part­ment je za­vr­šio ob­ja­vlji­va­nje vi­še hi­lja­da stra­na elek­tron­ske po­šte Hi­la­ri Klin­ton, od če­ga je jed­na osmi­na po­vjer­lji­va. List „Vol Strit džur­nal” tvr­di da, iako me­đu ob­ja­vlje­nom po­štom ima i po­vjer­lji­ve pre­pi­ske, ve­ći­na tih do­ku­men­ta ni­je do­bi­la ve­ći ni­vo taj­no­sti.
Ve­ći­na ob­ja­vlje­nih mej­lo­va po­sla­ta je ili pri­mlje­na sa pri­vat­nog na­lo­ga ko­ji je Klin­ton ko­ri­sti­la dok je bi­la dr­žav­na se­kre­tar­ka, zbog če­ga je su­o­če­na sa oštrim kri­ti­ka­ma.
Ona je kan­di­dat za pred­sjed­nič­ku no­mi­na­ci­ju de­mo­kra­ta u tr­ci za no­vog pred­sjed­ni­ka SAD. Taj­na slu­žna FBI is­pi­tu­je bez­bjed­nost pri­vat­nog ser­ve­ra ko­ji je ko­ri­sti­la dok je bi­la na slu­žbe­nom po­lo­ža­ju.
U dru­goj ta­be­li po­me­nu­tog iz­vje­šta­ja, na­pra­vlje­no je po­re­đe­nje ka­ko je Cr­na Go­ra gla­sa­la o de­set glav­nih spolj­no­po­li­tič­kih pi­ta­nja ko­ja su po­sta­vi­le SAD u Ge­ne­ral­noj skup­šti­ni UN.
Ka­ko je na­ve­de­no, u ve­zi pr­vog pi­ta­nja, a to je ame­rič­ki em­bar­go Ku­bi, Cr­na Go­ra je gla­sa­la pro­tiv. Ka­da je u pi­ta­nju re­zo­lu­ci­ja o te­ro­ri­stič­kim na­pa­di­ma i ugro­ža­va­nju me­đu­na­rod­ne bez­bjed­no­sti, Cr­na Go­ra je gla­sa­la isto kao SAD.
Cr­na Go­ra je bi­la uz­dr­ža­na ka­da se gla­sa­lo o pi­ta­nju „ko­mi­si­je za ostva­ri­va­nje neo­tu­đi­vih pra­va pa­le­stin­skog na­ro­da”, isto kao i ka­da je na dnev­nom re­du bi­la ini­ci­ja­ti­va da UN for­mi­ra­ju po­seb­no ti­je­lo ko­je bi se ba­vi­lo za­šti­tom pa­le­stin­skih pra­va.
Cr­na Go­ra je gla­sa­la kao SAD ka­da je u pi­ta­nju re­zo­lu­ci­ja o za­jed­nič­koj ak­ci­ji na pla­nu pot­pu­ne eli­mi­na­ci­je nu­kle­ar­nog oruž­ja.
Me­đu­tim, bi­la je uz­dr­ža­na ka­da je na dnev­ni red do­šlo pi­ta­nje ra­da spe­ci­jal­nog ko­mi­te­ta za is­tra­ži­va­nje izra­el­skih prak­si ko­je se ti­ču ljud­skih pra­va Pa­le­sti­na­ca i dru­gih Ara­pa na oku­pi­ra­nim te­ri­to­ri­ja­ma.
Slu­žbe­na Pod­go­ri­ca je gla­sa­la kao i Va­šing­ton o re­zo­lu­ci­ji o sta­nju ljud­skih pra­va u De­mo­krat­skoj Na­rod­noj Re­pu­bli­ci Ko­re­ji, sta­nju ljud­skih pra­va u Islam­skoj Re­pu­bli­ci Iran i sta­nju ljud­skih pra­va u Si­rij­skoj Arap­skoj Re­pu­bli­ci.
Ukup­no, ka­ko se na­vo­di, Cr­na Go­ra je u 70,8 od­sto slu­ča­je­va gla­sa­la iden­tič­no kao i SAD.
M.V.


Pra­ti­li iz­vje­šta­vanje o „Vi­ki­lik­su”

Je­dan od mej­lo­va ko­ji je po­slat Hi­la­ri Klin­ton 2011. go­di­ne od­no­si se i na to ka­ko je u Cr­noj Go­ri me­dij­ski pro­pra­će­na afe­ra u ve­zi sa ob­ja­vlji­va­njem taj­nih di­plo­mat­skih de­pe­ša na saj­tu „Vi­ki­lik­sa”.
O Cr­noj Go­ri je ta­da ob­ja­vlje­no pre­ko 100 de­pe­ša.
–To­kom po­sled­nja dva da­na, pri­če o „Vi­ki­lik­su” su pre­šle sa na­slov­nih stra­na i udar­nih stra­ni­ca cr­no­gor­skih me­di­ja u ru­bri­ke o me­đu­na­rod­nim pi­ta­nji­ma. Svi glav­ni elek­tron­ski i štam­pa­ni me­di­ji pre­ni­je­li su zva­nič­ne iz­ja­ve cr­no­gor­skih ru­ko­vo­di­la­ca na tu te­mu. Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić je re­kao da su ame­rič­ke di­plo­ma­te ra­di­le svoj po­sao i da ni­šta ne mo­že da po­kva­ri ve­ze SAD i Cr­ne Go­re – na­vo­di se u mej­lu ko­ji je po­slat sa na­lo­ga ko­ji je ko­ri­sti­la slu­žbe­ni­ca Stejt de­pa­rt­men­ta Še­ril Mils.


Sa­stav de­le­ga­ci­ja

Osim elek­tron­ske po­šte ko­ja se od­no­si na iz­vje­štaj „Prak­se gla­sa­nja u UN”, ko­ji opi­su­je ka­ko su 2011. go­di­ne dr­ža­ve čla­ni­ce svjet­ske or­ga­ni­za­ci­je gla­sa­le u Ge­ne­ral­noj skup­šti­ni, osta­li mej­lo­vi su teh­nič­kog ka­rak­te­ra. Uglav­nom slu­žbe­ni­ci u po­šti za Klin­ton opi­su­ju sa­stav cr­no­gor­ske de­le­ga­ci­je ko­ju je 2011. go­di­ne pred­vo­dio ta­da­šnji pre­mi­jer Igor Luk­šić. Dio mej­lo­va se od­no­si i na mo­guć­nost bez­bjed­nog le­tje­nja u Evro­pi u fe­bru­a­ru 2012. go­di­ne.


DF: Am­ba­sa­de da se ne mi­je­ša­ju u unu­tra­šnja pi­ta­nja

De­mo­krat­ski front po­no­vo po­zi­va di­plo­mat­ske pred­stav­ni­ke SAD i EU da pre­sta­nu da se mi­je­ša­ju u unu­tra­šnje stva­ri Cr­ne Go­re i od­u­sta­nu od, ka­ko su na­ve­li u sa­op­šte­nju, otvo­re­ne po­dr­ške kri­mi­na­li­zo­va­noj i ko­rum­pi­ra­noj vla­di Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Iz DF-a su na­ve­li da je Vla­da iz­gu­bi­la po­dr­šku u Skup­šti­ni i odr­ža­va se po­li­tič­kom ko­rup­ci­jom ko­ju pod­sti­ču i ohra­bru­ju pred­stav­ni­ci bri­sel­ske i va­šing­ton­ske ad­mi­ni­stra­ci­je.
– Bez ika­kvog uz­dr­ža­va­nja, sa tih adre­sa se na­ja­vlju­je no­vo pri­vo­đe­nje po­sr­nu­lih opo­zi­ci­o­nih po­li­ti­ča­ra ko­ji tre­ba da od­bra­ne Đu­ka­no­vi­će­vu pre­mi­jer­sku funk­ci­ju i po­dr­že nje­gov na­šmin­ka­ni ka­bi­net u par­la­men­tu. Sve se ovo do­ga­đa na sra­mo­tu svih nas gra­đa­na Cr­ne Go­re i mi smo du­žni da kon­sta­tu­je­mo da ne po­sto­ji dru­ga dr­ža­va ko­ja bi do­zvo­li­la da se ne­ka stra­na ze­mlja na ova­ko bez­o­bra­zan, ne­pri­sto­jan i u kraj­njem ne­do­zvo­ljen na­čin mi­je­ša u vo­đe­nje nje­ne unu­tra­šnje po­li­ti­ke. Za taj po­sao su svu­da za­du­že­ni le­gi­tim­no iza­bra­ni pred­stav­ni­ci na­ro­da ko­ji­ma se ne upra­vlja sa stra­ne i ko­ji ne pod­no­se ra­ču­ne ni­jed­noj am­ba­sa­di, već sa­mo gra­đa­ni­ma ko­ji ih bi­ra­ju – po­ru­ču­ju iz De­mo­krat­skog fron­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"