Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-03-29 ODBORNICI SO PLAV JEDNOGLASNO USVOJILI ODLUKU O BUDŽETU I KREDITU Opština se zadužila još milion i po
Dan - novi portal
PLAV – Od­bor­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Plav jed­no­gla­sno su usvo­ji­li iz­nos bu­dže­ta za ovu go­di­nu ko­ji iz­no­si 3.349.900 eura. Na ope­ra­tiv­ni dio ot­pa­da 2.506.400 eura, ka­pi­tal­ni 763.500, te stal­nu i te­ku­ću re­zer­vu od po 40.000 eura. Sa 18 gla­so­va „za” i 10 pro­tiv (DPS), usvo­je­na je i od­lu­ka o kre­dit­nom za­du­že­nju Op­šti­ne od 1.500.000 eura. Ka­ko je obra­zlo­že­no kre­dit je po­tre­ban ra­di us­po­sta­vlja­nja te­ku­će li­kvid­no­sti, fi­nan­si­ra­nja ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­o­nih ra­do­va i pri­spje­lih oba­ve­za.
Ras­pra­va je vo­đe­na i o pla­nu in­ve­sti­ci­ja za te­ku­ću go­di­nu, ali je on ipak na kra­ju jed­no­gla­sno usvo­jen. Od­bor­nik DPS-a Ra­sim Osman­če­vić re­kao je da se uvi­jek na pa­pir sta­vi šta će se, ka­ko i ko­li­ko ra­di­ti a od to­ga na kra­ju ne bu­de ni­šta.
- Gle­da­ju­ći pred­log bu­dže­ta i zna­ju­ći ka­ko se on do sa­da re­a­li­zo­vao, sve se vi­di i ja­sno je ka­ko će se i ovaj spro­vo­di­ti, da­kle ni­šta bo­lje ne­go do­sad. Ni­je sra­mo­ta re­ći da se ne­ma mo­ći za tu bu­džet­sku re­a­li­za­ci­ju, a i te ka­ko pu­no mje­sta na pro­sto­ru op­šti­ne ima što bi se tre­ba­lo ra­di­ti, po­go­to­vo na tim atrak­tiv­nim lo­ka­li­te­ti­ma na­ci­o­nal­nog par­ka, kao Hrid­sko je­ze­ro i mno­ga dru­ga mje­sta, ka­ko bi se pri­vu­kao gost i živ­nuo tu­ri­zam na ovim pro­sto­ri­ma –is­ta­kao je Osman­če­vić.
Od­bor­nik Gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve Iber Ho­ti pod­sje­tio je na, ka­ko je ka­zao, za­bo­ra­vlje­no pi­ta­nje –Ma­šin­ski pr­sten pro­je­kat ko­ji je bio na­ja­vljen kao ve­o­ma va­žan i od ko­ri­sti za sva­ku op­šti­nu.
Od­bor­nik BS-a Dže­vat Mu­sić kon­sta­to­vao je „ka­ko se naj­ta­nje ostva­ru­ju pla­no­vi ko­ji se do­no­se od Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re i dru­gih dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja”.
- Dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je do­ne­su pla­no­vi za ovu go­di­nu, pa se ne poč­nu ni u tri na­red­ne već se ta sred­stva okre­ću za ne­ke dru­ge po­tre­be u dru­gim mje­sti­ma, gdje je DPS na vla­sti, umje­sto u Plav gdje su bi­la opre­di­je­lje­na. Imam po­da­tak da se re­ci­mo u op­šti­ni, gdje vla­da DPS, re­a­li­zo­vao 21 pro­je­kat, a za taj pe­ri­od u Pla­vu ama baš ni je­dan. Čak mi iz Pla­va ni­je­smo udo­sto­je­ni ni da bu­de­mo pri­mlje­ni na raz­go­vor kod mi­ni­stra Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća. Ape­lu­jem na vas go­spo­do iz DPS-a da nam svra­ti­te po­ne­kog mi­ni­stra ka­da do­la­zi kod vas, a ne da ih od­vra­ća­te uz pri­ču ka­ko smo mi ta­mo ne­ka dru­ga vlast, te da ne bu­de­te koč­ni­ce u raz­vo­ju – po­ru­čio je Mu­sić.
Osman­če­vić je od­go­vo­rio da ni­je baš ta­ko i na­bro­jao ne­ke pro­jek­te re­a­li­zo­va­ne ili ko­ji se re­a­li­zu­ju u re­ži­ji dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja.
Ene­sa Dre­ško­vi­ća (SDP), in­te­re­so­va­lo je što se ti­če eks­pro­pri­ja­ci­je Ri­bar­ske uli­ce, da li se ima ta­čan iz­nos po svoj toj pro­ble­ma­ti­ci, te ko­li­ko je Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va u 2015. go­di­ni in­ve­sti­ra­la u op­šti­nu Plav.
Od­go­va­ra­ju­ći na ta pi­ta­nja, di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je Fu­ad Fe­ra­to­vić je od­go­vo­rio da on ne mo­že da­ti pre­ci­zan po­da­tak što se ti­če Ri­bar­ske uli­ce, jer ni­je u pot­pu­no­sti po­zna­to ko­li­ko će tre­ba­ti za eks­pro­pri­ja­ci­ju, jer ima vi­še sud­skih spo­ro­va po­što ti ne­ki ni­je­su pri­hva­ti­li po­nu­đe­ne iz­no­se, ali da zna da u do­go­vo­ru sa mi­ni­strom fi­nan­si­ja Ra­do­jem Žu­gi­ćem ima opre­di­je­lje­no 350.000 eura za taj po­sao.
-Što se ti­če „Ma­šin­skog pr­ste­na“, on po­sto­ji u op­šti­na­ma An­dri­je­vi­ca i Be­ra­ne i ta­mo se je­di­no i ko­ri­ste te ma­ši­ne, a što mi to ne mo­že­mo da uzme­mo ja ne­znam. Bi­lo je pred­vi­đe­no da se one ro­ti­ra­ju u ove če­ti­ri op­šti­ne i ja sam se par pu­ta obra­ćao nad­le­žnom mi­ni­star­stvu po tom pi­ta­nju ali od­go­vo­ra ni­je bi­lo –ka­zao je Fe­ra­to­vić.
Pred­sjed­nik SO Izet Ha­dži­mu­šo­vić je re­kao da su te ma­ši­ne tra­že­ne u vri­je­me van­red­nih si­tu­a­ci­ja, me­đu­tim kad se vi­dje­lo ko­li­ko te vr­ste uslu­ge ko­šta­ju, od­u­sta­lo se od to­ga.
- Ka­da se vi­dje­lo da te uslu­ge mno­go vi­še ko­šta­ju ne­go bi­lo ko­je dru­ge te vr­ste od stra­ne pri­vat­ni­ka, od­u­sta­li smo od to­ga, a oni ko­ji su upu­će­ni­ji u taj pro­je­kat re­kli su da se on ni­kad ne­će re­a­li­zo­va­ti na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re –ka­zao je Ha­dži­mu­šo­vić.
Tač­ka o da­va­nju sa­gla­sno­sti na iz­mje­nu Pra­vil­ni­ka o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta JU Dne­vi cen­tar „Li­pa“, usvo­je­na je sa 18 gla­so­va za, dok su uz­dra­žni bi­li od­bor­ni­ci DPS-a.N.V.


O ini­ci­ja­ti­va­ma dru­gi put

Pri­je utvr­đi­va­nja dnev­nog re­da, ini­ci­ja­ti­ve mje­snih za­jed­ni­ca Mu­ri­na, Ve­li­ka i Bre­zo­je­vi­ce, za da­va­nje ime­na tr­ga na Mu­ri­ni, te NVO „Lji­ljan“, za po­di­za­nje spo­men obi­ljež­ja ci­vil­nim žr­tva­ma Pla­va stra­da­li­ma 1912-1913. gdo­i­ne i NVO „Sum­me­ja“, za pro­mje­nu na­zi­va Cen­tra za kul­tu­ru Plav, od­lo­že­ne su za pr­vu na­red­nu sjed­ni­cu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"