Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-03-29 U KAVČU OTVORENA KOMPOSTANA ZA OPŠTINE KOTOR, TIVAT, BUDVA I HERCEG NOVI
Kompostanu u rad pustila Daliborka Pejović Odgovoran odnos prema životnoj sredini
Dan - novi portal
KO­TOR - Kom­po­sta­na za upra­vlja­nje ot­pa­dom za če­ti­ri pri­mor­ske op­šti­ne Ko­tor, Ti­vat, Bu­dva i Her­ceg No­vi otvo­re­na je ju­če na ima­nju pred­u­ze­ća Ko­mu­nal­no d.o.o Ko­tor u Kav­ču. Kom­po­sta­nu je sve­ča­no otvo­ri­la dr­žav­na Se­kre­tar­ka u Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, Da­li­bor­ka Pe­jo­vić, u pri­su­stvu pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ko­tor dr Alek­san­dra Stjep­če­vi­ća i pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ti­vat Iva­na No­vo­se­la, di­rek­to­ra ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća op­šti­na uče­sni­ca te dru­gih vi­so­kih zva­ni­ca.
Na­gla­še­no je da je opre­ma za kom­po­sti­ra­nje ze­le­nog ot­pa­da na­ba­vlje­na kroz pro­je­kat „Us­po­sta­vlja­nje kom­po­sti­ra­nja i se­lek­tiv­nog od­la­ga­nja ot­pa­da u op­šti­na­ma Ko­tor, Ti­vat, Bu­dva i Her­ceg No­vi“ ko­ji je re­a­li­zo­va­lo JKP Ko­tor u sa­rad­nji sa ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ći­ma iz ovih op­šti­na i NVO Eko cen­tar „Del­fin” u okvi­ru pro­gra­ma „In­ter-Mu­ni­ci­pal De­ve­lop­ment Grants Pro­gram­me IPA 2011 Sup­port to Lo­cal Self Go­vern­ment Re­form III“.
Ne kri­ju­ći za­do­volj­stvo što, ka­ko je sa­ma is­ta­kla „ otva­ra kon­kret­ne pro­jek­te a ma­nje pri­ča o stra­te­gi­ja­ma i ak­ci­o­nim pla­no­vi­ma“, Pe­jo­vi­će­va je is­ta­kla da se ovim či­nom ula­zi u jed­nu no­vu fa­zu pro­mi­šlja­nja i dje­lo­va­nja u okvi­ru po­li­ti­ke za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne i ko­mu­nal­nog raz­vo­ja. Za­hva­liv­ši se svim uče­sni­ci­ma na ovom pro­jek­tu, Pe­jo­vi­će­va je na­gla­si­la pri­o­ri­tet de­cen­tra­li­za­ci­je u obla­sti ko­mu­nal­ne po­li­ti­ke te po­seb­no apo­stro­fi­ra­la zna­čaj„ da­va­nja šan­se pre­vas­hod­no gra­đa­ni­ma i oni­ma ko­ji od­go­vor­no vr­še vlast u nji­ho­vo ime, da an­ti­ci­pi­ra­ju nji­ho­ve za­htje­ve i po­tre­be i da od­go­vor­no po­stu­pa­ju pre­ma nji­ma, upra­vo stva­ra­ju­ći uslo­ve da je što ma­nje ot­pa­da u na­šem okru­že­nju, da ga što ma­nje stva­ra­mo da bi­smo ga po­tro­ši­li, ne­go da ga stva­ra­mo da bi bio naš re­surs“.
Po ri­je­či­ma di­rek­to­ra ko­tro­skog Ko­mu­nal­nog pr­du­ze­ća Zo­ra­na Mr­da­ka osnov­ni za­da­tak ovog pro­jek­ta je us­po­sta­vlja­nje kom­po­sta­ne i pri­mar­ne se­lek­ci­je ot­pa­da u pro­jekt­nim op­šti­na­ma sa ci­ljem da se oja­ča me­đu­op­štin­ska sa­rad­nja i una­pri­je­di sta­nje ži­vot­ne sre­di­ne. Re­a­li­za­ci­ja pro­jek­ta će una­pri­je­di­ti kva­li­tet ži­vo­ta sta­nov­ni­ka i obez­bi­je­di­ti op­ti­mal­no i odr­ži­vo upra­vlja­nje ot­pa­dom u pri­mor­skom re­gi­o­nu. Ukup­ni bu­džet pro­jek­ta je 443.427,00 eura u ko­ji­ma su uče­stvo­va­li De­le­ga­ci­ja EU sa 314,607,00 eura, od­no­sno 70.96 od­sto, Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja sa 79.816,00 eura,od­no­sno 18 od­sto i part­ne­ri sa 48.949,00 eura, od­no­sno 11.04 od­sto uče­šća u pro­jek­tu.
- U skla­du sa pro­jekt­nim ak­tiv­no­sti­ma iz­vr­še­na je na­bav­ka i in­sta­la­ci­ja opre­me za kom­po­sti­ra­nje ze­le­nog ot­pa­da sa če­ti­ri po­me­nu­te op­šti­ne, a na ima­nju Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća, na po­vr­ši­ni od 600 m2, uz do­dat­no iz­gra­đen i pri­pre­mljen ve­li­ki pla­to za pro­ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta uz svu neo­p­hod­nu in­fra­struk­tu­ru. Iz­vr­še­na je na­bav­ka i ras­po­red 24 kon­tej­ne­ra za ze­le­ni ot­pad, na­bav­ka i in­sta­li­ra­nje tri pres kon­tej­ne­ra u op­šti­ni Bu­dva i 150 me­tal­nih kon­tej­ne­ra u Her­ceg No­vom i Tiv­tu, iz­ra­đen je i pu­bli­ko­van edu­ka­tiv­no in­for­ma­tiv­ni ma­te­ri­jal i us­po­sta­vlje­na sa­rad­nja ka­drov­skih i teh­nič­kih po­ten­ci­ja­la na osno­vu jed­na­ko­sti i uza­jam­ne ko­ri­sti u skla­du sa za­ko­no­dav­stvom dr­ža­ve Cr­ne Go­re, a što je de­fi­ni­sa­no spo­ra­zu­mom svih uče­sni­ka u pro­jek­tu.
Ovo je pri­mjer do­bre me­đu­op­štin­ske sa­rad­nje i pri­mjer u re­gi­o­nu za odr­ži­vo upra­vlja­nje ot­pa­dom. Ze­le­ni ot­pad ko­ji je do sa­da od­la­gan po de­po­ni­ja­ma ili spa­lji­van na na­šim ima­nji­ma, od sa­da će se ko­ri­sti­ti za pro­iz­vod­nju kom­po­sta - is­ta­kao je Mr­dak.
B.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"