Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-03-29 ODBORNICI SO ŠAVNIK USVOJILI IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE ZA 2015. I PLAN ZA OVU GODINU Otkazi za još pet radnika Podnoseći izvještaj o radu, Vujačić je istakao da se radilo na smanjenju budžetske potrošnje i mjerama štednje, što će nastaviti i ubuduće
Dan - novi portal
-ŠAV­NIK - Sa se­dam­na­est gla­so­va od­bo­r­ni­ka ko­a­li­ci­je DPS – SD na ju­če­ra­šnjem za­sje­da­nju Skup­šti­ne op­šti­ne Šav­nik usvo­jen je iz­vje­štaj o ra­du pred­sjed­ni­ka Mi­jo­mi­ra Vu­ja­či­ća u mi­nu­loj go­di­ni i plan ak­tiv­no­sti za te­ku­ću go­di­nu. Za­sje­da­nju ni­je­su pri­su­stvo­va­li od­bor­ni­ci Dem­krat­skog fron­ta, dok je pet od osam od­bor­ni­ka SNP-a bi­lo uz­dr­ža­no.
Pod­no­se­ći iz­vje­štaj o ra­du, Vu­ja­čić je is­ta­kao da se ra­di­lo na sma­nje­nju bu­džet­ske po­tro­šnje i mje­ra­ma šted­nje, što će na­sta­vi­ti i ubu­du­će.
-Na­pra­vlje­ni su zna­čaj­ni po­ma­ci, jer je bu­džet ostva­ren u cje­lo­sti. Iz­mi­re­ne su sve pla­ni­ra­ne oba­ve­ze pre­ma ko­ri­sni­ci­ma bu­džet­ske po­tro­šnje. Re­a­li­zo­va­ni su in­fra­struk­tur­ni pro­jek­ti. Što se ti­če ra­da lo­kal­ne upra­ve u ovoj go­di­ni, pri­o­ri­te­ti će bi­ti kon­so­li­da­ci­ja jav­nih fi­nan­si­ja, ra­ci­o­na­li­za­ci­ja, ušte­da i sma­nje­nje bro­ja rad­ni­ka. Kra­jem pro­šle go­di­ne usvo­jen je re­ba­lans bu­dže­ta na iz­nos od 1,192 mi­li­o­na eura, umje­sto pla­ni­ra­nih 1,042 miliona eura. Re­ba­lan­su se pri­stu­pi­lo zbog sta­bi­li­za­ci­je lo­kal­nih jav­nih fi­nan­si­ja, jer nam je Vla­da omo­gu­ći­la kre­dit­no za­du­že­nje na iz­nos od 150.000 eura, a sred­stva će­mo vra­ća­ti u na­red­nih osam go­di­na, po dvi­je hi­lja­de mje­seč­no. Sto hi­lja­da eura utro­še­no je na iz­mi­re­nje oba­ve­za iz pret­hod­nog pe­ri­o­da ko­je se ti­ču od­bor­nič­kih na­kna­da, po­li­tič­kim par­ti­ja­ma i slič­no, dog je 50.000 eura is­ko­ri­šće­no za rje­ša­va­nje pi­ta­nja teh­no­lo­škog vi­ška u op­šti­ni Šav­nik. Pred­sto­ji no­va si­ste­ma­ti­za­ci­ja rad­nih mje­sta, či­me će­mo se oslo­bo­di­ti još pet rad­ni­ka, a time će bi­ti is­po­što­van pra­vil­nik od de­set od­sto ra­ci­o­na­li­za­ci­je, ka­zao je Vu­ja­čić, na­po­mi­nju­ći da su, s iz­mi­re­njem oba­ve­za, ovu go­di­nu po­če­li bez cen­ta du­ga.
Vu­ja­čić je na­gla­sio da će u na­red­nom pe­ri­o­du po­ra­di­ti na po­lju na­pla­te po­re­za i pre­i­spi­ti­va­nju lo­kal­nih pri­ho­da i nji­ho­voj na­pla­ti.
-Na­pla­ta lo­kal­nih pri­ho­da je is­pod pla­na, a op­šta je ocje­na da pri­ho­di od po­re­za na imo­vi­nu mo­gu bi­ti znat­no ve­ći. Iz­mje­na­ma od­lu­ka o po­re­zu na ne­po­kret­nost i po­ve­ća­njem po­re­za na ob­ra­di­vo po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte i od­re­đe­ne objek­te ko­ji ni­je­su pri­ve­de­ni na­mje­ni, ima­će­mo znat­no ve­će pri­ho­de, ka­zao je Vu­ja­čić.
Bez po­le­mi­ke usvo­je­ni su i iz­vje­šta­ji o ra­du Cen­tra za kul­tu­ru, sta­ni­ce po­li­ci­je, zdrav­stve­ne sta­ni­ce, kao i in­for­ma­ci­ja o ostva­ri­va­nju so­ci­jal­ne i dječ­je ža­šti­te u Šav­ni­ku.
Ka­ko je na­gla­sio Vu­ja­čić, svi iz­vje­šta­ji su re­al­no pri­ka­za­ni, ali u na­red­nom pe­ri­o­du tre­ba pre­va­zi­ći pro­ble­me u ne­kim od po­me­nu­tih obla­sti.
-Gra­đa­ni su za­do­volj­ni zdrav­stve­nom uslu­gom, jer su im na ras­po­la­ga­nju dva lje­ka­ra, spe­ci­ja­li­sti iz Nik­ši­ća ko­ji do­la­ze pet­na­e­sto­dnev­no. Ipak tre­ba po­ra­di­ti na in­ve­sti­ci­o­nom ula­ga­nju na objek­tu zdra­vstve­ne sta­ni­ce, is­ta­kao je on.
Od­bor­ni­ci su da­li sa­gla­snost na rje­še­nje pred­sjed­ni­ka op­šti­ne da se za glav­nog ad­mi­ni­stra­to­ra ime­nu­je Mi­li­ja­na Aša­nin, prav­ni­ca ko­ja je do­sad bi­la šef slu­žbe pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, a pri­je to­ga se­kre­tar lo­kal­ne upra­ve.
-Njen pro­tiv­kan­di­dat bio je Ta­na­si­je Vu­čić, ko­ji je u vi­še man­da­ta oba­vljao tu funk­ci­ju. Vu­čić će bi­ti ras­po­re­đen na dru­go rad­no mje­sto, ka­zao je Vu­ja­čić.L.N.


DF boj­ko­tu­je par­la­ment do dalj­njeg

Od­bor­nik DF-a Mi­li­ja Će­ra­nić is­ta­kao je da je od­bor­nič­ki klub od­lu­čio da do dalj­njeg ne pri­su­stvu­ju skup­štin­skim za­sje­da­nji­ma, jer sma­tra­ju da je be­smi­sle­no uče­stvo­va­ti u ra­du i da­va­ti im le­gi­ti­mi­tet, jer ni­jed­na ini­ci­ja­ti­va opo­zi­ci­je ni­kad ni­je pri­hva­će­na.
-Od­bor­nič­ki klub DF-a ne­će svo­jim pri­su­stvom da­va­ti le­gi­ti­mi­tet ova­kvom od­no­su pre­ma lo­kal­noj za­jed­ni­ci, ni­ti će­mo uče­stvo­va­ti u si­mu­li­ra­nju de­mo­kra­ti­je i pro­ce­si­ma gdje ne­ma ni naj­ma­nje vo­lje da se is­po­štu­ju osnov­ni de­mo­krat­ski prin­ci­pi- ka­zao je Će­ra­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"