Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-03-29 EKOLOŠKE ORGANIZACIJE APELUJU NA SPREČAVANJE NELEGALNE SJEČE DRVEĆA U PUSTOM LISCU I NENADU
Česta slika iz nikšićkih šuma Eko-kriminal pred očima nadležnih ~Kada šumokradice posijeku stabla, debla natovare na kamione, a ostatak zapale prikrivajući tragove kako bi sebe zaštitili, tvrdi Slavko Krivokapić
Dan - novi portal
Ne­le­gal­na sje­ča dr­ve­ta na pod­ruč­ju pla­ni­na Voj­nik i Go­li­ja je vi­še­de­ce­nij­ski pro­blem, a od ne­dav­no si­tu­a­ci­ja je kul­mi­ni­ra­la i na Pu­stom li­scu i Ne­na­du jer je, ka­ko tvr­de mje­šta­ni, pla­ni­na­ri i eko­lo­zi, do­šlo do traj­ne de­va­sta­ci­je bi­o­di­ver­zi­te­ta, što je ne­mjer­lji­va šte­ta ka­ko u eko­lo­škom, ta­ko i eko­nom­skom kon­tek­stu. Slav­ko Kri­vo­ka­pić mje­šta­nin Bre­sti­ca, se­la u pod­nož­ju Pu­stog li­sca, tvr­di da je na tom te­re­nu od je­se­nas po­sje­če­no ne­ko­li­ko hi­lja­da ku­bi­ka dr­ve­ta, ka­ko bu­ko­vog, ta­ko i gra­bo­ve, ce­ro­ve i hra­sto­ve šu­me.
- Ka­sap­ni­ca šum­skog bla­ga je evi­dent­na po­ja­va na pod­ruč­ju Pu­stog li­sca i Ne­na­da. Šu­mar kao da ne po­sto­ji, a di­rek­ci­ja za šu­me uz­mi­če gla­vom pred pro­ble­mom. Vje­ro­vat­no će se ne­ko sje­ti­ti kroz ko­ju go­di­nu, ka­da taj po­jas bu­de ogo­ljen, da je šte­ta ogrom­na. Da ču­do bu­de još ve­će ka­da šu­mo­kra­di­ce po­si­je­ku sta­bla, de­bla na­to­va­re na ka­mi­o­ne, a osta­tak sit­nog gra­nja za­pa­le, pra­ve­ći ta­ko sce­na­rio kao da je do­šlo do po­ža­ra, pri­kri­va­ju­ći na taj na­čin tra­go­ve ka­ko bi se­be za­šti­ti­li- ka­že Kri­vo­ka­pić.
Pu­kov­nik u pen­zi­ji Do­bro­slav Ba­jo­vić, ina­če stra­stve­ni pla­ni­nar is­ti­če da je to­kom ne­davng obi­la­ska tih kra­je­va ostao za­te­čen sta­njem ko­je je za­te­kao na te­re­nu ka­da je u pi­ta­nju šum­sko bla­go.
- O sve­mu sam oba­vi­je­stio nad­le­žne, a li ni­ko ni­šta ni­je pred­u­zeo po tom pi­ta­nju. Da su se ma­kar ura­zu­mi­li i kri­vi­cu pri­zna­li dr­žav­ni or­ga­ni sve bi bi­lo dru­ga­či­je - ka­že Ba­jo­vić na­gla­ša­va­ju­ći da su o sve­mu upo­zna­li i eko­lo­ške or­ga­ni­za­ci­je Nik­ši­ća.
Iz­vr­šni di­rek­tor Eko­lo­škog po­kre­ta „Ozon” Alek­san­dar Pe­ro­vić ka­že da su ne­dav­no oba­vje­šte­ni o po­ja­ča­nom in­te­zi­te­tu ne­za­ko­ni­tih ak­tiv­no­sti sje­če šu­me na pod­ruč­ju Pu­stog li­sca i Ne­na­da, o če­mu su oba­vi­je­sti­li nad­le­žne in­sti­tu­ci­je na či­ju re­ak­ci­ju se još uvi­jek če­ka.
- Ne­le­gal­na sje­ča je po­sled­nje dvi­je de­ce­ni­je po­sta­la ve­o­ma iz­ra­zen i go­lim okom vi­dljiv pro­blem na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Nik­šić, pa su i Pu­sti li­sa­ci Ne­nad već du­ži pe­ri­od na­ža­lost pre­po­zna­ti po to­me. Ne­e­fi­ka­san rad nad­le­žne in­spek­ci­je ko­ja pra­ti tu oblast, je isto ta­ko ve­li­ki pro­blem i ne­ja­sno je ka­ko tu ni­je­su vr­še­ne pro­mje­ne, iako je oči­gled­na ne­spo­sob­nost da se pri­mje­ne va­že­ći za­ko­ni. Mo­del po kom se na­kon ne­le­gal­ne sje­če drv­ni ot­pad na­mjer­no za­pa­li i ta­ko mal­te­ne po­ku­ša pri­kri­ti šta je za­pra­vo ra­đe­no, pra­vi ogrom­ne eko­lo­ške i eko­nom­ske šte­te si­ste­mu, a po­sle­di­ce su mno­go ozbilj­ni­je ne­go sto se to na­ža­lost shva­ta. Za­pra­vo tu je ve­o­ma ja­sno da se ra­di o or­ga­ni­zi­va­nom kri­mi­na­lu, gdje po­sto­je i oprav­da­ne sum­nje da je ko­rup­ci­ja isto ta­ko pri­sut­na na raz­li­či­tim ni­vo­i­ma, pa se na­da­mo da će jed­nom i osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­stvo bi­ti za­in­te­re­so­va­no da se ba­vi tom pro­ble­ma­ti­kom - na­gla­ša­va Pe­ro­vić.
On do­da­je da se u stro­gom cen­tru gra­da, na par­kin­gu pre­ko pu­ta Osnov­nog su­da i zgra­de Skup­šti­ne op­šti­ne, a i na vi­še dru­gih lo­ka­ci­ja, ne­sme­ta­no oba­vlja pro­da­ja ne­le­gal­no po­sje­če­ne šu­me, či­me se za­pra­vo pod­sti­če si­va eko­no­mi­ja i eko­kri­mi­nal.
- Ne­shva­tlji­vo je ka­ko ve­li­ki broj ko­mu­nal­nih po­li­ca­ja­ca i isto ta­ko zna­ča­jan broj in­spek­to­ra raz­li­či­tih insp­ke­ci­ja ko­ji sva­ko­dnev­no tu­da pro­la­ze ne re­a­gu­je na ta­kve ano­ma­li­je, jer svi zna­mo za što slu­že pa­kring mje­sta i sa­o­bra­ćaj­ni­ce. Ap­surd­no je što se na­kon na­ših me­dij­skih ak­tiv­no­sti i jav­nih ape­la po­ne­kad de­si da se pri­pre­me­no uklo­ne pre­pro­dav­ci, ali već na­kon par da­na ima­mo istu apo­ka­lip­tič­nu sce­nu. I tu sva­ka­ko ima pro­sto­ra za is­pi­ti­va­nje ko­rup­tiv­nih ele­me­na­ta, ali iz­gle­da da to ni­je in­te­re­sant­no ni­kom od nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja. Ono što bi još tre­ba­lo is­ta­ći je­ste i da je Nik­šić op­šti­na u ko­joj bi tre­ba­lo kao i u Plje­vlji­ma tra­ži­ti al­ter­na­tiv­ni na­čin gri­ja­nja, jer je kva­li­tet va­zdu­ha ugro­žen iz­me­đu osta­log i zbog do­mi­nat­nog gri­ja­nja na dr­va - ka­že Pe­ro­vić.
Pred­stav­nik Dru­štva mla­dih eko­lo­ga Mi­o­drag Ka­ra­džić na­gla­ša­va da je sta­nje šum­skog fon­da na te­ri­to­ri­ji nik­šić­ke op­šti­ne, ali i ši­re ne­po­volj­no.
- Naj­no­vi­ji slu­ča­je­vi ne­le­gal­ne sje­če šu­me u Nik­ši­ću ni­je­su ni­šta no­vo i ni­šta tre­nut­no. Pro­blem je mno­go ši­ri i ta­kvih pri­mje­ra ima svu­da u Cr­noj Go­ri. Od­nos pre­ma šum­skom kom­plek­su ka­ko u la­kal­noj za­jed­ni­ci ta­ko i u Cr­noj Go­ri po­sma­tra­ju­ći go­di­na­ma una­zad je loš. Pri­je sve­ga ta­kvo sta­nje je pro­iz­vod lo­ših stra­te­gi­ja i ne­plan­ske i ne­le­gal­ne sje­če. Šum­ski kom­pleks u Cr­noj Go­ri je uzur­pi­ran ka­ko in­sti­tu­ci­o­nal­no ta­ko i od po­je­din­ca. Mi­šlje­nja smo da ova­kvom sta­nju u bli­žoj bu­duć­no­sti mo­ra do­ći kraj jer je ono neo­dr­ži­vo a sa­mim tim uslo­vi­će i bo­lji od­nos pre­ma šu­ma­ma, Sa­mi ili pod pri­ti­skom di­rek­ti­va EU sta­nje će se mo­ra­ti zna­čaj­no mi­je­nja­ti - na­gla­ša­va Ka­ra­džić.
L.N. - B. B.


Po­treb­na pri­mje­na sa­vrem­nih stan­dar­da

- Po­treb­no je ura­di­ti ja­sna ka­ta­star­ska raz­gra­ni­če­nja pri­vat­nih i dr­žav­nih šu­ma i u oba slu­ča­ja ra­di­ti na kon­kret­noj pri­mje­ni sa­vre­me­nih stan­dar­da. Da ne bi vi­še bi­lo sti­hij­ske sje­če i da bi se odr­ži­vo ga­zdo­va­lo šu­ma­ma po­treb­na je pri­mje­na sa­vre­me­nih stan­dar­da. Usva­ja­njem i kva­li­tet­nom pri­mje­nom stan­dar­da ka­ko dr­žav­ne ta­ko i pri­vat­ne šu­me bi se sa­ču­va­le a vla­sni­ci­ma bi se pru­ži­le i ve­će mo­guć­no­sti u pla­sma­nu dr­ve­ta. Ko­nač­no pri­mje­nom stan­dar­da vla­sni­ci pri­vat­nih šu­ma bi osim što sa­da šu­me ko­ri­ste za bra­nje ogr­jev­nog dr­ve­ta mo­gli da raz­mi­šlja­ju i o iz­vo­zu kva­li­tet­ne drv­ne gra­đe, a ima­li bi ja­sno iz­de­fi­ni­sa­nu ko­li­či­nu dr­ve­ta za sje­ču u od­no­su na pri­ra­štaj. U tom smje­ru mi­ni­star­stvo i Upra­va za šu­me mo­ra­ju iz­gra­di­ti sop­stve­ne ka­drov­ske ka­pa­ci­te­te i vi­še se otvo­ri­ti za sa­rad­nju sa za­in­te­re­so­va­nim stra­na­ma. Pri­je sve­ga mi­slim na NVO ko­je im u ve­li­koj mje­ri mo­gu po­mo­ći ka­pa­ci­te­ti­ma i is­ku­stvom. Mi­ni­star­stvo je to ko­je mo­ra po­kre­nu­ti stva­ri i ubr­za­ti ko­mu­ni­ka­ci­ju, a on­da za­jed­no sa NVO uklju­či­ti i vla­sni­ke šu­ma u pro­ce­se ser­ti­fi­ka­ci­je - ka­že Ka­ra­džić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"