Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-03-29 POSLANIK ALBANSKE ALTERNATIVE NIK ĐELJOŠAJ U INTERVJUU ZA „DAN” SAOPŠTIO
Đeljošaj Savez sa Rakčevićem ili Krivokapićem Prioritet će biti udruživanje nacionalnih partija, isključujući bivšu albansku partiju, a sada ogranak BS-a u Ulcinju. Od opozicionih partija SDP i URA mogu biti partneri albanskih partija, istakao Đeljošaj Odluke o glasanju donosim na osnovu procjene kvaliteta predloženog rješenja, ne gledajući ni lijevo, ni desno, ni u centar kako će ko glasati, kaže poslanik AA
Dan - novi portal
Pri­o­ri­tet Al­ban­ske al­ter­na­ti­ve u su­sret par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma bi­će ob­je­di­nja­va­nje na­ci­o­nal­nih stra­na­ka, ali po­sto­ji sprem­nost i za dru­ge op­ci­je, pri če­mu su od opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja (SDP) i Gra­đan­ski po­kret URA mo­gu­ći part­ne­ri, sa­op­štio je u in­ter­vjuu za „Dan” po­sla­nik Al­ban­ske al­ter­na­ti­ve (AA) Nik Đe­ljo­šaj.
– Od­lu­ke o gla­sa­nju do­no­sim na osno­vu pro­cje­ne kva­li­te­ta pred­lo­že­nog rje­še­nja, ne gle­da­ju­ći ni li­je­vo, ni de­sno, ni u cen­tar ka­ko će ko gla­sa­ti – re­kao je­Đe­ljo­šaj.
●Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te de­ša­va­nja ve­za­na za kon­sti­tu­i­sa­nje Va­šeg po­sla­nič­kog klu­ba?
– Ne mo­gu re­ći da ni­je­sam oče­ki­vao re­a­go­va­nje, ali ni­je­sam oče­ki­vao ova­kve re­ak­ci­je po­je­di­na­ca ko­ji tre­ba da po­ka­žu ma­lo vi­še kul­tu­re i po­što­va­nje od­lu­ka po­sla­ni­ka za for­mi­ra­nje no­vog klu­ba.
Ne­pri­hva­tlji­vo, ne­de­mo­krat­ski i u mje­ri hi­ste­ri­je je re­a­go­va­nje Su­lja Mu­sta­fi­ća ka­da se raz­go­va­ra­lo o for­mi­ra­nju klu­ba. Po me­ni, on je po­ka­zao sa­mo svo­ju ne­kul­tu­ru, ne­do­sta­tak de­mo­krat­skog ka­pa­ci­te­ta i mr­žnju. Mo­žda ni­je za ču­đe­nje re­a­go­va­nje Mu­sta­fi­ća, ali je kraj­nje upit­no da on bra­ni in­te­re­se i sta­vo­ve dru­gog po­li­tič­kog su­bjek­ta, u ovom slu­ča­ju For­ce. Za me­ne je ovaj fe­no­men loš i ja­ko šte­ti Al­ban­ci­ma. Ovo naj­bo­lje zna­ju For­ca i Bo­šnjač­ka stran­ka.
●I pri­je na­pu­šta­nja do­sa­da­šnjeg klu­ba po­sla­ni­ka u ne­ko­li­ko na­vra­ta ste u Skup­šti­ni gla­sa­li su­prot­no od ko­le­ga iz For­ce, LP i HGI? Da li je to na­go­vje­štaj Va­šeg pot­pu­nog okre­ta­nja ka opo­zi­ci­ji?
– Od­lu­ke o gla­sa­nju do­no­sim na osno­vu pro­cje­ne kva­li­te­ta pred­lo­že­nog rje­še­nja, ne gle­da­ju­ći ni li­je­vo, ni de­sno, ni u cen­tar ka­ko će ko gla­sa­ti. Imam svoj stav, ima­ću ga i u bu­duć­no­sti. Al­ban­ska al­ter­na­ti­va ni­je za­in­te­re­so­va­na da bu­de opo­zi­ci­ja. Mi­slim da sa­mo tre­ba po­što­va­ti par­la­men­tar­nu de­mo­kra­ti­ju i sa onim ko­ji ima­ju naj­ve­ću po­dr­šku gra­đa­na na osno­vu de­mo­krat­skih prin­ci­pa bi­ti vlast. Ima­će­mo naj­de­mo­krat­ski­je iz­bo­re do sa­da za par mje­se­ci, na­ša vra­ta su za­tvo­re­na sa­mo oni­ma ko­ji osu­đu­ju ka­žnja­va­nje po­je­di­na­ca ko­ji su či­ni­li ge­no­ci­de i ko­ji mo­gu sju­tra, kao Vla­da, po­vu­ći od­lu­ku o pri­zna­nju Ko­so­va i za­u­sta­vi­ti in­te­gra­ci­je u NA­TO.
●Da li ste sprem­ni da na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma na­stu­pi­te u ko­a­li­ci­ji sa ne­kim opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma i ako je­ste, ko­ji su Va­ši po­ten­ci­jal­ni ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri?
– Pri­o­ri­tet će bi­ti udru­ži­va­nje na­ci­o­nal­nih par­ti­ja, is­klju­ču­ju­ći biv­šu al­ban­sku par­ti­ju, a sa­da ogra­nak BS-a u Ul­ci­nju. Pred­iz­bor­ni sa­vez al­ban­skih po­li­tič­kih par­ti­ja sa ne­kom gra­đan­skom stran­kom ni­je pri­o­ri­tet. Mo­ram na­po­me­nu­ti da u 25 go­di­na vi­še­par­tij­skog si­ste­ma ni­je bi­lo ta­kvih slu­ča­je­va, mo­žda je do­šlo vri­je­me i za to. Vri­je­me će po­ka­za­ti. Od opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja, SDP i URA mo­gu bi­ti part­ne­ri al­ban­skih par­ti­ja, ali pri­je to­ga se mo­ra­ju do­ka­za­ti da ima­ju i po­dr­šku gra­đa­na. Na ki­šu se bez ki­šo­bra­na ne ide. Čak je bo­lje sa ki­šo­bra­nom ko­ji pro­ki­šnja­va ne­go bez nje­ga. U sva­kom slu­ča­ju, ni­ka­kvih raz­go­vo­ra do sa­da ni­je bi­lo, sprem­ni smo pre­u­ze­ti od­go­vor­nost i da otvo­ri­mo pi­ta­nja u ve­zi pred­iz­bor­nih ko­a­li­ci­ja.
●Uko­li­ko se u skup­štin­skoj pro­ce­du­ri na­đe na­ja­vlje­na ini­ci­ja­ti­va za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja Vla­di da li će­te je po­dr­ža­ti?
– Hi­po­te­ti­ka je že­lja no­vi­na­ra, ali za me­ne za­bra­njen od­go­vor za po­li­ti­ča­ra. Za ko­ji dan oče­ku­jem spo­ra­zum vla­sti i opo­zi­ci­je. Usli­je­di­će gla­sa­nje o no­voj vla­di i u tom dje­lu će bi­ti kon­cen­tri­sa­na Al­ban­ska al­ter­na­ti­va – ka­ko po­stu­pi­ti. Po­go­to­vo ka­da su ini­ci­ja­ti­vu po­kre­nu­li oni ko­ji po­dr­ža­va­ju sva „dje­la” Ra­do­va­na Ka­ra­dži­ća, on­da se tre­ba do­dat­no za­mi­sli­ti šta či­ni­ti.
Pra­ti­će­mo ka­ko DPS i dio opo­zi­ci­je sa­da vi­de vla­du iz­bor­nog po­vje­re­nja, sa ili bez je­di­ne na­ci­o­nal­ne i je­zič­ke ma­nji­ne u Cr­noj Go­ri.V.R.


Bez kon­ta­ka­ta sa Bard­hi­jem

●Da li ste u kon­tak­tu sa Meh­me­tom Bard­hi­jem, ima­ju­ći u vi­du ne­spo­ra­zu­me oko po­dje­le po­sla­nič­kog man­da­ta?
– Ne­mam, a ni­je­sam ni­ka­da ni imao ne­ki zna­ča­jan kon­takt sa pred­sjed­ni­kom De­mo­krat­skog sa­ve­za Meh­me­tom Bard­hi­jem. Ni­je­sam sa njim imao ni­ka­kav ne­spo­ra­zum. Sa­mo sam vra­tio ono što je od­u­ze­to od Al­ban­ske al­ter­na­ti­ve.


Ne­za­do­vo­lja­va­ju­ći po­lo­žaj

Ka­ko ocje­nju­je­te tre­nut­ni po­lo­žaj Al­ba­na­ca u Cr­noj Go­ri?
– Ne mo­gu bi­ti za­do­vo­ljan tre­nut­nim po­lo­ža­jem Al­ba­na­ca u Cr­noj Go­ri. Ne­ko mo­že da ka­že da mi Al­ban­ci ni­kad ni­smo bi­li za­do­volj­ni, ali ima­li smo do­sta raz­lo­ga za ne­za­do­volj­stvo. Ni­je na­ša kri­vi­ca zbog ovo­li­kog ne­za­do­volj­stva, pro­blem je do po­li­tič­ke vo­lje onih ko­ji su ovih go­di­na bi­li na vla­sti. Bi­lo je po­ma­ka, ali tre­ba vi­še ra­di­ti na to­me.
Mi­slim da u Cr­noj Go­ri ni­je do­šlo još do ta­kvog ni­voa po­li­tič­ke i dru­štve­ne zre­lo­sti da se ma­nji­ne ne gle­da­ju vi­še kao opa­snost, već kao bo­gat­stvo jed­ne de­mo­krat­ske i gra­đan­ske dr­ža­ve. Svi tre­ba da da­mo do­pri­nos da se sru­še pred­ra­su­de ko­je po­sto­je pre­ma Al­ban­ci­ma i dru­gim na­ci­o­nal­nim ma­nji­na­ma. Do ta­da, si­gur­no Al­ban­ci ne­će bi­ti za­do­volj­ni jer ima­ju pu­no raz­lo­ga za ne­za­do­volj­stvo. Ni­je­sam pri­sta­li­ca da go­vo­rim o učin­ci­ma, jer se oni pod­ra­zu­mi­je­va­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"