Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-03-29 ODLUKA VEĆINE U OPERATIVNOM TIMU PARTNERSTVA OTVORENIH VLADA Vlada odbila zahtjev EU
Dan - novi portal
Ini­ci­ja­ti­va za kri­mi­na­li­za­ci­ju ne­za­ko­ni­tog bo­ga­će­nja jav­nih funk­ci­o­ne­ra de­fi­ni­tiv­no je od­bi­je­na na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Ope­ra­tiv­nog ti­ma Part­ner­stva za otvo­re­nu upra­vu. Pred­log da se kri­mi­na­li­zu­je ne­za­ko­ni­to bo­ga­će­nje jav­nih funk­ci­o­na­ra dat je u iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je o na­pret­ku Cr­ne Go­re i re­zo­lu­ci­ji Evrop­skog par­la­men­ta, ali cr­no­gor­ska vlast to ni­je htje­la da pri­hva­ti.
Ini­ci­ja­ti­vu je ope­ra­tiv­nom ti­mu kon­kret­no pre­da­la Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS). Vo­ljom ve­ći­ne čla­no­va ope­ra­tiv­nog ti­ma ni­je usvo­jen ni pred­log MANS-a da se zbog bru­tal­nog pre­bi­ja­nja gra­đa­na ras­for­mi­ra Spe­ci­jal­na an­ti­te­ro­ri­stič­ka je­di­ni­ca (SAJ). Na sjed­ni­ci je za­vr­šen na­crt ak­ci­o­nog pla­na ope­ra­tiv­nog ti­ma.
Po na­vo­di­ma pred­stav­ni­ka MANS-a Vu­ka Ma­ra­ša, na po­sled­njoj rad­noj sjed­ni­ci ope­ra­tiv­nog ti­ma po­ka­za­lo se da ni­je bi­lo po­li­tič­ke vo­lje da se usvo­je sve ključ­ne re­form­ske mje­re ko­je su pred­la­ga­li.
– Po­sli­je vi­še­mje­seč­nih po­ku­ša­ja, sa­da je de­fi­ni­tiv­no od­bi­jen pred­log MANS-a da se ne­za­ko­ni­to bo­ga­će­nje jav­nih funk­ci­o­ne­ra ko­di­fi­ku­je kao po­seb­no kri­vič­no dje­lo. Usva­ja­nje te mje­re bi­lo je neo­p­hod­no ka­ko bi se ko­nač­no svi oni funk­ci­o­ne­ri ko­ji su se ne­za­ko­ni­to obo­ga­ti­li na­šli iza re­še­ta­ka ako ne bu­du mo­gli da oprav­da­ju ta­ko ste­če­nu imo­vi­nu – ka­zao je Ma­raš za „Dan” na­kon sjed­ni­ce.
Pot­pu­no je ja­sno, sma­tra on, zbog če­ga ne­ma po­li­tič­ke vo­lje za uvo­đe­nje kri­vič­nog dje­la ne­za­ko­ni­tog bo­ga­će­nja jav­nih funk­ci­o­ne­ra.
– Do­volj­no je po­gle­da­ti ka­ko ži­ve pre­mi­jer, pot­pred­sjed­ni­ci Vla­de, mi­ni­stri i dru­gi funk­ci­o­ne­ri. Nji­ho­vi imo­vin­ski kar­to­ni pot­pu­no su su­prot­ni na­či­nu na ko­ji ži­ve. Sa­mim tim, pot­pu­no je ja­sno da bi mno­gi funk­ci­o­ne­ri bi­li di­rekt­no po­go­đe­ni ova­kvim za­ko­nom – is­ti­če Ma­raš.
Ob­ja­snio je da je od­bi­jen i MANS-ov pred­log da se hit­no ras­for­mi­ra SAJ. Ma­raš tvr­di da su pri­pad­ni­ci te je­di­ni­ce bru­tal­no pre­mla­ći­va­li gra­đa­ne Cr­ne Go­re.
– Ni­ko ni­je sno­sio bi­lo ka­kvu od­go­vor­nost za to što su ura­di­li gra­đa­ni­ma ko­je je, u stva­ri, tre­ba­lo da ču­va­ju. Ci­je­la je­di­ni­ca se sta­vi­la na stra­nu nje­nih pri­pad­ni­ka ko­ji su pre­mla­ti­li Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća i dru­ge gra­đa­ne. Iz­o­sta­la je bi­lo ka­ka in­di­vi­du­al­na od­go­vor­nost, iako je nje­no utvr­đi­va­nje neo­p­hod­no ka­ko bi se ski­nu­la lja­ga sa lju­di ko­ji ča­sno ra­de svoj po­sao – ka­že Ma­raš.
Po­ka­za­lo se, ka­ko je na­po­me­nuo, da ni­je bi­lo po­li­tič­ke vo­lje da se SAJ ras­for­mi­ra i od­mah kre­ne u for­mi­ra­nje no­ve spe­ci­jal­ne je­di­ni­ce za bor­bu pro­tiv te­ro­ri­zma.
– U for­mi­ra­nje no­ve je­di­ni­ce tre­ba­lo je da se kre­ne na osno­vu ve­o­ma pre­ci­znih in­di­ka­to­ra, od psi­hič­kog vje­ša­če­nja, sa­gle­da­va­nja imo­vin­skih kar­to­na ka­ko bi se vi­dje­lo da li tu ima ko­rum­pi­ra­nih po­je­di­na­ca, pre­ko pro­vje­re da li se pro­tiv li­ca vo­di ili je vo­đen di­sci­plin­ski ili kri­vič­ni po­stu­pak. Na osno­vu te fil­tra­ci­je tre­ba na­pra­vi­ti pro­fe­si­o­nal­nu an­ti­te­ro­ri­stič­ku je­di­ni­cu. Da ne bu­de ona­ko ka­ko je sa­da slu­aj, da u toj je­di­ni­ci, po sve­mu što smo mo­gli da vi­di­mo, ima ve­li­ki broj ne­u­ra­čun­lji­vih lju­di ko­ji sa­mo če­ka­ju pri­li­ku da pre­mla­te gra­đa­ne, a da za to ne sno­se bi­lo ka­kve po­sle­di­ce – na­gla­sio je Ma­raš.
Na sjed­ni­ci je od­bi­jen i MANS-ov pred­log da se ne­vla­di­nom sek­to­ru obez­bi­je­di član­stvo u Sa­vje­tu za pri­va­ti­za­ci­ju.
Ma­raš ob­ja­šnja­va da su ovu mje­ru pred­lo­ži­li ima­ju­ći u vi­du da Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju do­no­si ključ­ne od­lu­ke ko­je su gra­đa­ne Cr­ne Go­re do sa­da ko­šta­le sto­ti­ne mi­li­o­na eura.
– Sa­mo u slu­ča­ju ul­cin­ske so­la­ne, gdje Mi­lo Đu­ka­no­vić tre­ba da od­lu­či o in­te­re­si­ma svog do­brog pri­ja­te­lja, to gra­đa­ne mo­že da ko­šta do­dat­nih sto­ti­ne mi­li­o­na eura – po­ja­snio je Ma­raš.
Na­kon du­žeg pri­ti­ska, do­dao je on, usvo­je­no je kom­pro­mi­sno rje­še­nje po ko­jem će pred­stav­ni­ci ci­vil­nog sek­to­ra ima­ti svoj­stvo po­sma­tra­ča na sjed­ni­ca­ma Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju.V.R.


Ura­di­će ana­li­zu uti­ca­ja kri­mi­na­la na in­sti­tu­ci­je

Na sjed­ni­ci Ope­ra­tiv­nog ti­ma Part­ner­stva za otvo­re­nu upra­vu pri­hva­ćen je pred­log MANS-a da se na­pra­vi sve­o­bu­hvat­na ana­li­za uti­ca­ja or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, vi­so­ke ko­rup­ci­je i pra­nja nov­ca na dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je.
– To će pred­sta­vlja­ti ve­li­ki is­ko­rak, jer će se na sve­o­bu­hva­tan na­čin ma­pi­ra­ti svi po­či­ni­o­ci kri­mi­nal­nih rad­nji i utvr­di­ti stra­te­gi­ja ka­ko se bo­ri­ti pro­tiv to­ga. Taj ana­li­tič­ki do­ku­ment ra­di­će Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost uz po­moć Upra­ve po­li­ci­je i dru­gih or­ga­na. Do­ku­ment će bi­ti pro­sli­je­đen Od­bo­ru za od­bra­nu i bez­bjed­nost i Sa­vje­tu za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost, a u mje­ri mo­gu­ćeg i po­di­je­ljen sa jav­no­šću – ob­ja­snio je Vuk Ma­raš.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"