Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-01-13 SPORAZUMNO PRIZNANJE KRIVICE SA SVETOVIM SINOM ZA MANS PREDSTAVLJA PODSTREK I AMNESTIJU ZA UČEŠĆE U MILIONSKOJ KORUPCIJI
Miloš Marović Nagodba sa Milošem Marovićem nezakonita
Dan - novi portal
Spo­ra­zum­no pri­zna­nje kri­vi­ce Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, ko­je bi ovih da­na Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci tre­ba­lo da ve­ri­fi­ku­je, pred­sta­vlja am­ne­sti­ju za uče­šće u mi­li­on­skoj ko­rup­ci­ji, ali i pod­strek i nje­mu i dru­gim li­ci­ma da ubu­du­će na­sta­ve sa istim kri­vič­nim dje­li­ma, na­vo­de iz Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS).
MANS je po­zvao vi­je­će Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci da od­bi­je spo­ra­zum ko­ji je Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za­klju­či­lo sa Ma­ro­vi­ćem, jer se nji­me kr­še od­red­be Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku (ZKP).
Pre­ma od­red­ba­ma ZKP-a sud mo­ra od­bi­ti spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce ako on ni­je u skla­du sa in­te­re­si­ma pra­vič­no­sti, ili ako sank­ci­ja ne od­go­va­ra svr­si iz­ri­ca­nja kri­vič­nih sank­ci­ja, a ono što je tu­ži­la­štvo sklo­pi­lo sa Ma­ro­vi­ćem ne is­pu­nja­va ni­je­dan od ovih uslo­va, sma­tra­ju u MANS-u.
Ka­da je u pi­ta­nju pr­vi uslov, od sa­mog po­čet­ka pre­go­vo­ra tu­ži­la­štvo ni­je u mo­guć­no­sti da obra­zlo­ži ka­ko je u in­te­re­su pra­vič­no­sti da sklo­pi na­god­bu sa Mi­lo­šem Ma­ro­vi­ćem ko­ji se te­re­ti za uče­šće u or­ga­ni­zo­va­noj kri­mi­nal­noj gru­pi ko­ja je pri­ho­do­va­la mi­li­o­ne eura, a ko­ji slo­bo­du na­mje­ra­va da ku­pi od nov­ca sum­nji­vog po­ri­je­kla i to još za vi­še­stru­ko ni­ži iz­nos ne­go što je šte­ta ko­ju je tu­ži­la­štvo pro­ci­je­ni­lo.
Iz ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je na­vo­de da tu­ži­o­ci Mi­li­vo­je Kat­nić i Ivi­ca Stan­ko­vić još uvi­jek u jav­nost ni­su iza­šli sa in­fo­r­ma­ci­jom šta je tu­ži­la­štvo do­bi­lo od Ma­ro­vi­ća, a na osno­vu če­ga je do­ni­je­ta od­lu­ka o vi­še ne­go po­volj­noj na­god­bi za nje­ga.
Sa dru­ge stra­ne, ka­ko is­ti­ču, pre­ma od­red­ba­ma Kri­vič­nog za­ko­ni­ka svr­ha iz­ri­ca­nja ka­zni je spre­ča­va­nje uči­ni­o­ca da vr­ši kri­vič­na dje­la i uti­ca­nje na nje­ga da ubu­du­će ne vr­ši kri­vič­na dje­la, uti­ca­nje na dru­ge da ne či­ne kri­vič­na dje­la, iz­ra­ža­va­nje dru­štve­ne osu­de za kri­vič­no dje­lo i oba­ve­ze po­što­va­nja za­ko­na i ja­ča­nje mo­ra­la i uti­caj na raz­vi­ja­nje dru­štve­ne od­go­vor­no­sti.
– Sa mi­ni­mal­nom ka­znom ko­ju je tu­ži­la­štvo do­go­vo­ri­lo sa Ma­ro­vi­ćem ne ostva­ru­je se ni­jed­na od svr­ha ka­žnja­va­nja ko­je pro­pi­su­je za­kon. Na­pro­tiv, ova­kvom na­god­bom tu­ži­la­štva Ma­ro­vić i dru­ga li­ca upra­vo se pod­sti­ču na vr­še­nje kri­vič­nih dje­la, do­go­vo­re­na ka­zna su­štin­ski ne pred­sta­vlja dru­štve­nu osu­du ni­ti uka­zu­je na oba­ve­zu po­što­va­nja za­ko­na, sla­bi mo­ral i ne raz­vi­ja dru­štve­nu od­go­vor­nost. Čak su­prot­no, pro­ce­su­i­ra­nje bu­dvan­ske gru­pe je zna­čaj­no po­di­glo oče­ki­va­nja jav­no­sti da će se za­kon pri­mje­nji­va­ti jed­na­ko pre­ma svi­ma, dok ova­kve na­god­be zna­čaj­no do­pri­no­se pa­du po­vje­re­nja gra­đa­na u rad tu­ži­la­štva i kre­i­ra­ju sli­ku da je u ova­kvoj dr­ža­vi nov­cem mo­gu­će ku­pi­ti sve, pa i slo­bo­du – sma­tra­ju u MANS-u.
Ta­ko­đe, oči­gled­no je da na­god­ba sa Ma­ro­vi­ćem ne mo­že uti­ca­ti ni na nje­ga, ni­ti na dru­ga li­ca da pre­sta­nu da vr­še kri­vič­na dje­la. Na­pro­tiv, sma­tra­ju, ova­kva na­god­ba ša­lje po­ru­ku da se ko­rup­ci­ja i te ka­ko is­pla­ti i da je u slu­ča­ju ot­kri­va­nja mo­guć do­go­vor sa tu­ži­la­štvom ko­ji će omo­gu­ći­ti da se sum­nji­vim nov­cem ku­pi slo­bo­da.
– Za­to bi Vi­ši sud mo­rao od­bi­ti ovaj sum­nji­vi spo­ra­zum Ma­ro­vi­ća i tu­ži­la­štva, jer bi nje­go­vo pri­hva­ta­nje bi­lo po­gub­no po in­te­re­se za­ko­ni­to­sti i pra­vič­no­sti. Sma­tra­mo da bi se po­tvr­đi­va­njem ova­kve na­god­be od stra­ne Vi­šeg su­da otvo­rio pro­stor da i kri­vi­ca osta­lih čla­no­va bu­dvan­ske gru­pe bu­de re­la­ti­vi­zo­va­na, a kom­ple­tan pro­ces pre­tvo­ren u far­su – tvr­de u MANS-u.VJ.D.


Slu­čaj ni­je do­šao do Vi­šeg su­da

Iz Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci „Da­nu” je sa­op­šte­no da su­du do ju­če ni­je do­sta­vljen pred­log spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce ko­ji je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo sklo­pi­lo sa si­nom Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća Mi­lo­šem Ma­ro­vi­ćem.


Kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv tu­ži­o­ca

Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Al­ter­na­ti­va pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv N.N. li­ca u Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu Cr­ne Go­re zbog osno­va­ne sum­nje da je u tom dr­žav­nom ti­je­lu za­po­sle­no li­ce ko­je je uti­ca­lo na skla­pa­nje spo­ra­zu­ma u ime dr­ža­ve na šte­tu nje­nih po­re­skih ob­ve­zni­ka sa Ra­đe­no­vi­ćem i Ma­ro­vi­ćem.
– Spo­ra­zu­mom ko­ji je VDT pred­lo­ži­lo kr­še se mo­ral­no-prav­ne nor­me i smi­sao pi­sa­nja za­ko­na. Ovim spo­ra­zu­mom se pod­sti­ču kra­đa i ko­rup­tiv­ne rad­nje u okvi­ru dr­žav­ne ad­mi­ni­stra­ci­je i mo­ti­vi­še sva­ki bu­du­ći za­po­sle­ni u dr­žav­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji da vr­ši kri­vič­ne rad­nje – sa­op­šte­no je iz Al­ter­na­ti­ve.
Iz ove NVO na­po­mi­nju da po­sto­je sum­nje da je ne­ko iz tu­ži­la­štva is­ko­ri­stio si­tu­a­ci­ju i pri­li­kom skla­pa­nja ovih spo­ra­zu­ma pri­ba­vio za se­be pro­tiv­prav­nu imo­vin­sku ko­rist. Na­vo­de i da ima­ju ne­zva­nič­na sa­zna­nja da će po­god­bu sa tu­ži­la­štvom na­pra­vi­ti i brat Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća Dra­gan Ma­ro­vić.
– Ovi ustup­ci su na­pra­vlje­ni da bi Sve­to­zar Ma­ro­vić ću­tao u da­ljem po­stup­ku pro­tiv nje­ga – do­da­ju iz ove NVO.


Šta je sa fi­nan­sij­skom is­tra­gom

Na­god­ba omo­gu­ća­va Mi­lo­šu Ma­ro­vi­ću da za­dr­ži svu imo­vi­nu či­je je po­ri­je­klo i vi­še ne­go sum­nji­vo i ujed­no po­ka­zu­je da tu­ži­la­štvo ne­ma is­kre­nu na­mje­ru da se ozbilj­no po­za­ba­vi bor­bom pro­tiv ko­rup­ci­je i da odu­zme svu imo­vi­nu ko­ja je ne­za­ko­ni­to ste­če­na, na­vo­di se u sa­op­šte­nju MANS-a.
Na­i­me, iako se po­stu­pak pro­tiv Ma­ro­vi­ća vo­di već mje­se­ci­ma, tu­ži­la­štvo još ni­je pod­ni­je­lo pred­log za pri­vre­me­no od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, za ko­ju po­sto­ji sum­nja da je pri­ba­vlje­na ne­za­ko­ni­to. Iz­o­sta­nak ovog pred­lo­ga i od­lu­ke su­da o pri­vre­me­nom od­u­zi­ma­nju imo­vi­ne uka­zu­je da tu­ži­la­štvo pro­tiv Ma­ro­vi­ća ni­je po­kre­nu­lo ni fi­nan­sij­sku is­tra­gu, jer od­red­be ZKP-a pro­pi­su­ju da se fi­nan­sij­ska is­tra­ga po­kre­će pro­tiv okri­vlje­nog ko­me je sud, na pred­log tu­ži­o­ca, pri­vre­me­no od­u­zeo imo­vi­nu.


Sporazum ne smije biti prihvaćen

Po­sla­nik DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić sa­op­štio je da spo­ra­zu­mi o pri­zna­nju kri­vi­ce ko­je su sklo­pi­li Ra­đe­no­vić i Mi­loš Ma­ro­vić, sin Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, ne smi­ju bi­ti pri­hva­će­ni.
Ako je tu­ži­lac pri­ku­pio do­volj­no do­ka­za, ima iz­ja­ve, vje­ro­do­stoj­ne svje­do­ke, ko­ji­ma je dao po­vla­šće­ne tret­ma­ne za­šti­će­nih svje­do­ka, ako ima po­u­zda­ne iz­vje­šta­je vje­šta­ka fi­nan­sijske stru­ke o šte­ta­ma na­sta­lim po imo­vi­nu Bu­dve i Cr­ne Go­re, ako ima re­zul­ta­te po­li­cij­skih is­tra­ga o po­sto­ja­nju ele­me­na­ta bi­ća naj­te­žih kri­vič­nih dje­la iz obla­sti or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je vi­so­kog pro­fi­la, on je u oba­ve­zi da po­dig­ne op­tu­žni­ce i u sud­skom po­stup­ku do­ka­že kri­vi­cu op­tu­že­nih. Ta­ko­đe je u oba­ve­zi da kroz in­sti­tut pro­ši­re­ne fi­­nan­sij­ske is­tra­ge utvr­di iz­nos za ko­ji je ošte­će­na op­šti­na Bu­dva i dr­ža­va Cr­na Go­ra i utvr­di iz­no­se ko­rup­ci­o­na­ške do­bi­ti op­tu­že­nih i da tra­ži pri­vre­me­no za­mr­za­va­nje po­kret­ne i ne­po­kret­ne imo­vi­ne u ze­mlji i ino­stran­stvu op­tu­že­nih i sa nji­ma po­ve­za­nih prav­nih i fi­zič­kih li­ca – ka­že Me­do­je­vić.
Imo­vi­na se, na­po­mi­nje, mo­ra za­mr­znu­ti, ka­ko je op­tu­že­ni ne bi ko­ri­sti­li za pri­kri­va­nje do­ka­za, uti­ca­ja na svje­do­ke ili pri­pre­mu od­bra­ne. Oci­je­nio je da je neo­p­hod­no da osum­nji­če­ni do kra­ja po­stup­ka osta­nu u pri­tvo­ru, jer su u pi­ta­nju funk­ci­o­ne­ri ko­ji mo­gu is­ko­ri­sti­ti svo­ju moć i no­vac za uti­caj na po­li­ci­ju, tu­ži­la­štvo, su­do­ve, svje­do­ke, me­di­je, lo­bi­ste.
– Spe­ci­jal­ni tu­ži­lac se ova­kvim pri­stu­pom ozbilj­no po­i­gra­va sa prav­nom dr­ža­vom i pre­tva­ra kri­vič­ni po­stu­pak u naj­o­bič­ni­ju pi­jač­nu trgo­vi­nu, gdje se kri­vič­na sank­ci­ja do­go­va­ra, ugo­va­ra iz­me­đu Di­ka­to­ra, tu­ži­o­ca i op­tu­že­nih – do­da­je Me­do­je­vić.
Po­god­be tu­ži­la­štva sa pri­pad­ni­ci­ma or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe iz Bu­dve, pre­ma ocje­ni Me­do­je­vi­ća, pred­sta­vlja­ju škol­ski pri­mjer zlo­u­po­tre­be ovla­šće­nja i ugro­ža­va­nja ustav­nog po­ret­ka ze­mlje i ša­lju opa­snu sli­ku gra­đa­ni­ma da se kri­mi­nal i ko­rup­ci­ja is­pla­te.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"