Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-12-31 OPŠTINA BERANE KONAČNO RIJEŠILA PROBLEM ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA
Rujiške lazi „usisale” smeće Poučeni lošim potezima prethodne vlasti shvatili smo da se pitanje odabira nove lokacije za privremenu deponiju može riješiti dogovornim putem što smo i uradili sa mještanima sela Rujišta i tamo naši kamioni, uz poštovanje svih propisanih kriterijuma, već mjesecima redovno istovaraju smeće, kaže Savo Vučetić
Dan - novi portal
BE­RA­NE - To­kom 2015.go­di­ne, za raz­li­ku od ne­kih pret­hod­nih, sa jav­nih po­vr­ši­na u Be­ra­na­ma re­dov­no je vr­šen od­voz ko­mu­nal­nog ot­pa­da. Iz ko­a­li­ci­je Zdra­vo Be­ra­ne ko­ja u po­sled­njih go­di­nu i po da­na vr­ši lo­kal­nu vlast tvr­de da pra­zni kon­tej­ne­ri, či­ste uli­ce i ure­đe­ni grad sli­ko­vi­to go­vo­re ko­li­ko su nje­ni pred­stav­ni­ci od­go­vor­no pri­stu­pi­la rje­ša­va­nju na­go­mi­la­nih pro­ble­ma ko­je im je u na­sled­stvo osta­vi­la biv­ša ru­ko­vo­de­ća gar­ni­tu­ra. Oni su pod­sje­ti­li da se grad za vri­je­me vla­da­vi­ne ko­a­li­ci­je DPS-SDP pre­tva­rao u pra­vo sme­tli­šte, jer su, zbog blo­ka­de de­po­ni­je Va­so­ve vo­de, svi kon­tej­ne­ri bi­le za­tr­pa­ne sme­ćem.
-Kad je ko­a­li­ci­ja Zdra­vo Be­ra­ne osvo­ji­la lo­kal­nu vlast za­te­kla je grad za­tr­pan sme­ćem. Bio je to uža­san pri­zor ko­ji je te­ško ri­je­či­ma opi­sa­ti. Svi­jet se iz­ru­gi­vao sa be­ran­skim sme­ćem i lo­kal­nim ru­ko­vod­stvom ko­je ni­je ima­lo ka­pa­ci­te­ta da taj pro­blem ri­je­ši na od­go­va­ra­ju­ći na­čin. Te ru­žne i uža­sne sli­ke su po­svje­do­ča­va­le ko­li­ko je pret­hod­na vlast vo­di­la ra­či­na o in­te­re­si­ma i za­šti­ti svo­jih gra­đa­na. Mi smo, kao zdra­va ko­a­li­ci­ja i od­go­vor­ni lju­di, od­mah uspje­li da oči­sti­mo grad od na­go­mi­la­nih na­sla­ga sme­ća ko­je­je pri­je­ti­lo da iza­zo­ve eko­lo­šku ka­ta­stro­fu u Be­ra­na­ma. Od ta­da pa sve do da­nas kon­tej­ne­ri se re­dov­no pra­zne, a či­sto­ći gra­da po­kla­nja se po­seb­na pa­žnja – is­ti­če Sa­vo Vu­če­tić, vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća. On na­gla­ša­va da je na­kon do­la­ska na vlast Ko­a­li­ci­je Zdra­vo Be­ra­ne, za­hva­lju­ju­ći ko­rekt­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji pred­stav­ni­ka lo­kal­ne upra­ve i mje­šta­na Ru­ji­šta, ri­je­še­no pi­ta­nje pri­vre­me­ne de­po­ni­je.
- Po­u­če­ni lo­šim po­te­zi­ma pret­hod­ne vla­sti shva­ti­li smo da se pi­ta­nje oda­bi­ra no­ve lo­ka­ci­je za pri­vre­me­nu de­po­ni­ju mo­že ri­je­ši­ti do­go­vor­nim pu­tem. Bi­li smo svje­do­ci da go­spo­da iz DPS-a ni­je ima­la ka­pa­ci­te­ta da ostva­ri zdra­vu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa lo­kal­nim sta­nov­ni­štvom ko­je je uka­zi­va­lo da lo­kal­ci­ja Va­so­ve vo­de, iz vi­še raz­lo­ga, ni­je od­go­va­ra­ju­će mje­sto za od­la­ga­nje sme­ća. Za­to smo kre­nu­li u obi­la­zak te­re­na i na kra­ju po­sti­gli do­go­vor sa mje­šta­ni­ma se­la Ru­ji­šta ko­ji su se sa­gla­si­li da se iz­nad nji­ho­vog se­la na lo­ka­li­te­tu Ru­ji­ške la­zi sta­ci­o­ni­ra pri­vre­me­na de­po­ni­ja. I Vla­da Cr­ne Go­re da­la je ze­le­no svi­je­tlo da se na tom mje­stu for­mi­ra od­la­ga­li­šte ko­mu­nal­nog ot­pa­da. Ta­ko na­ši ka­mi­o­ni mje­se­ci­ma re­dov­no is­to­va­ra­ju sme­će na lo­ka­ci­ji uda­lje­noj od gra­da na oko dva­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra. Sve se to ra­di uz po­što­va­nje svih pro­pi­sa­nih kri­te­ri­ju­ma ve­za­nih za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne. Sve to du­bo­ko bo­li lju­de iz be­ran­skog DPS-a, za­to po­ku­ša­va­ju da, pre­ko in­tri­gant­nih i ne­u­te­me­lje­nih sa­op­šte­nja, pri­kri­ju svo­ju oči­tu ne­spo­sob­nost i da oma­lo­va­že uspje­he ko­je smo mi po­sti­gli u po­sled­njih go­di­nu i po da­na – na­gla­ša­va Vu­če­tić.
On je pod­sje­tio da je po­čet­kom go­di­ne sme­će sa pod­ruč­ja Be­ra­na, uz zna­čaj­ne tro­ško­ve sva­ko­dnev­no tran­spor­to­va­no za Pod­go­ri­cu.
-Dok ni­je­mo ofor­mi­li pri­vre­me­no od­la­ga­li­šte u Ru­ji­škim la­zi­ma, mo­ra­li smo iz Be­ra­na za Pod­go­ri­cu sva­ko­dnev­no da tran­spor­tu­je­mo od 22 do 30 to­na sme­ća, što je iz­i­ski­va­lo ve­li­ke tro­ško­ve. Ka­da je pro­ra­di­la pri­vre­me­na de­po­ni­ja to­ško­vi tran­spor­ta su sma­nje­ni. Na­še spe­ci­jal­zo­va­no vo­zi­lo obi­la­zi re­dov­no sve mje­sne za­jed­ni­ce gdje, uz pra­žnje­nje kon­tej­ne­ra, uzi­ma ko­mu­nal­ni ot­pad is­pred sva­kog do­ma­ćin­stva. To je na­i­šlo na odo­bra­va­nje po­tro­ša­ča, što je do­pri­ni­je­lo da se na­pla­ta ko­mu­nal­nih uslu­ga po­dig­ne na znat­no ve­ći ni­vo. Po­zi­vam sve one ko­ji su to­kom mi­nu­lih go­di­na bi­li vi­nov­ni­ci eko­lo­škog ha­o­sa u Be­ra­na­ma da nam, umje­sto pod­me­ta­nja, pru­že ru­ku i pri­zna­ju da smo po­sti­gli od­lič­ne re­zul­ta­te, ona­ko ka­ko to sva­ko­dnev­no ra­de gra­đa­ni, me­đu ko­ji­ma je ve­li­ki broj pri­sta­li­ca DPS-a - is­ti­če Vu­če­tić.
Iz beranskog od­bo­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta tvr­de da je Ko­a­li­ci­ja Zdra­vo Be­ra­ne u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji po­ku­ša­va­la da po­li­ti­zu­je pi­ta­nje od­la­ga­nja ko­mu­nal­nog ot­pa­da ka­ko bi pri­ku­pi­la po­e­ne za osva­ja­nje lo­kal­ne vla­sti.
- Od­lu­či­li su da sme­tli­šte for­mi­ra­ju u mje­stu Ru­ji­šta i is­po­sta­vi­lo se da mje­šta­ni u tom kra­ju, pre­ma tvrd­nja­ma op­štin­skih čel­ni­ka, ne sme­ta de­po­ni­ja. O to­me ko­li­ko je nov­ca utro­še­no u pret­hod­nih go­di­nu i po da­na zbog od­vo­že­nja ot­pa­da na de­po­ni­ju u Pod­go­ri­ci, sva­ki ko­men­tar bio bi su­vi­šan. Lo­kal­noj vla­sti sa­da osta­je sa­mo da pra­ti vre­men­ske pri­li­ke jer će, uvje­re­ni smo, sa pr­vim sni­je­gom, nji­ho­vo no­vo sme­tli­šte osta­ti van upo­tre­be i ta­ko po­ka­za­ti „oprav­da­nost“ nje­go­vog for­mi­ra­nja – na­gla­si­li su iz be­ran­skog od­bo­ra DPS-a.
Is­ta­kli su da su ak­tiv­no­sti oko od­la­ga­nja ot­pa­da sa­mo je­dan od po­ka­za­te­lja neo­zbilj­no­sti lo­kal­ne vla­sti, ko­ja se ka­ko su na­ve­li „po­no­si“ ta­kvim pro­jek­ti­ma.
Mje­šta­ni Ru­ji­šta na­vo­de da su, osta­vlja­ju­ći po­li­ti­ku po stra­ni, na­pra­vi­li do­go­vor sa lo­kal­nom upra­vom i iz vi­še raz­lo­ga da­li sa­gla­snost da se u Ru­ji­škim la­zi­ma gra­di pri­vre­me­na de­po­ni­ja.
- Shva­ti­li smo da će se iz­grad­njom de­po­ni­je na­še se­lo po­kre­nu­ti sa mr­tve tač­ke. As­fal­ti­ran je dio pu­ta ko­ji vo­di do na­ših ku­ća, dok je na de­po­ni­ji za­po­sle­nje na­šao od­re­đe­ni broj lju­di iz na­šeg se­la. De­po­ni­ja ni­čim ne uro­ža­va ži­vot­nu sre­di­nu. Ra­di se o pri­rod­nom udu­blje­nju ko­je mo­že da pri­mi sto­ti­ne i sto­ti­ne to­na ot­pa­da, a da ni­ko­me ne sme­ta. Pr­vo vo­do­i­zvo­ri­šte na­la­zi se na uda­lje­nost ve­ćoj od jed­nog ki­lo­me­tra va­zdu­šne li­ni­je – na­gla­ša­va­ju mje­šta­ni Ru­ji­šta.
D.Jo­vo­vić

Be­ran­sel­ci tra­že sa­na­ci­ju Va­so­vih vo­da

Mje­šta­ni Be­ran­se­la po­no­vo su od Vla­de Cr­ne Go­re i Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma za­tra­ži­li da se ubr­za­ju ak­tiv­no­sti ve­za­ne za sa­na­ci­ju po­sto­je­ćeg sme­tli­šta na Va­so­vim vo­da­ma. Oni su po­no­vi­li ra­ni­je iz­re­če­ne tvrd­nje da je zbog po­sto­ja­nja sme­tli­šta po­sled­njih go­di­na u Be­ran­se­lu evi­den­ti­ran po­rast bro­ja obo­lje­lih od pluć­nih i dru­gih bo­le­sti. Ka­za­li su da je taj po­da­tak vi­še ne­go za­bri­nja­va­ju­ći i da su mje­šta­ni, i po­red to­ga što se na Va­so­vim vo­da­ma vi­še ne od­la­že sme­će, iz­lo­že­ni broj­nim opa­sno­sti­ma. Is­ta­kli su da je kraj­nje ne­pri­mje­re­no to što su se ro­ko­vi za sa­na­ci­ju sme­tli­šta po­mje­ra­li iz mje­se­ca u mje­sec i da će tek na­kon ure­đe­nja Va­so­vih vo­da mo­ći da di­šu pu­nim plu­ći­ma.
- Po­zi­va­mo nad­le­žne u Vla­di Cr­ne Go­re da ubr­za­ju pro­ce­du­ru ko­ja se od­no­si na sa­na­ci­ju po­sto­je­ćek sme­tli­šta, jer mi vi­še ne­ma­mo vre­me­na za če­ka­nje jer na­sla­ge sme­ća na Va­so­vim vo­da­ma pro­du­blju­je tra­u­me sa ko­ji­ma smo se su­o­ča­va­li du­gi niz go­di­na – na­gla­sio je pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Be­ran­se­lo Slo­bo­dan Lon­čar.
Iz lo­kal­ne upra­ve is­ti­ču da je Vla­da opre­di­je­li­la sred­stva za sa­na­ci­ju sme­tli­šta na Va­so­vim vo­da­ma i da će re­a­li­za­ci­ja tog pro­jek­ta ubr­zo po­če­ti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"