Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-12-31 OBJEKAT U KOJEM TRENIRA EVROPSKI ŠAMPION, VK „PRIMORAC“, SUOČEN SA PROPADANJEM
Hlor ispraznio bazen Zbog velike količine hlora u vodi, polovinom decembra, na nekoliko dana bili su prekinuti treninzi djece mlađih kategorija zbog kašlja i peckanja očiju, a i vaterpolo reprezentacija Crne Gore je, prema nezvaničnim informacijama, odustala od treninga i iz Kotora se preselila u Budvu
Dan - novi portal
KO­TOR - Ba­zen „Nik­ša Bu­ćin“ na kom tre­ni­ra i evrop­ski šam­pi­on iz 2009. go­di­ne Va­ter­po­lo klub „Pri­mo­rac“, su­o­čen je sa kon­ti­nu­i­ra­nim pro­pa­da­njem jer to­kom vi­še od tri de­ce­ni­je nje­go­vog po­sto­ja­nja ni­je bi­lo slu­ha nad­le­žnih za zna­čaj­ni­ju sa­na­ci­ju objek­ta. Re­zul­tat to­ga je ni ma­lo re­pre­zen­ta­tiv­no sta­nje u kom se ba­zen da­nas na­la­zi, pri­je sve­ga za­hva­lju­ju­ći ne­do­stat­ku ade­kvat­ne ven­ti­la­ci­je, što za po­sle­di­cu ima stva­ra­nje ogrom­ne kon­den­za­ci­je u unu­tra­šnjo­sti ba­ze­na za či­je su kon­struk­tiv­ne dje­lo­ve po­gub­na hlor­na is­pa­re­nja ko­ja ih na­gri­za­ju.
Da li zbog do­tra­ja­le kon­struk­ci­je ili je u pi­ta­nju bio dru­gi raz­log u no­vem­bru je pao je­dan od se­ma­fo­ra, ka­da sre­ćom ni­je bi­lo po­vri­je­đe­nih, kao ni pri­li­kom pa­da ve­li­ke sta­kle­ne po­vr­ši­ne na ju­žnoj fa­sa­di ko­ja je usli­je­di­la. Da stvar bu­de go­ra ne­du­go za­tim su zbog ve­li­ke ko­li­či­ne hlo­ra u vo­di, po­lo­vi­nom de­cem­bra, na ne­ko­li­ko da­na bi­li pre­ki­nu­ti tre­nin­zi dje­ce mla­đih ka­te­go­ri­ja zbog ka­šlja i pec­ka­nja oči­ju, a i va­ter­po­lo re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re je, pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, od­u­sta­la od tre­nin­ga i iz Ko­to­ra se pre­se­li­la u Bu­dvu.
Uslo­vi u ko­ji­ma tre­ni­ra­ju dje­ca, omla­di­na, gra­đa­ni i re­kre­a­tiv­ci po­bolj­ša­li bi se po­sta­vlja­njem no­ve hlor­ne sta­ni­ce či­ju na­bav­ku je po­nu­dio „Pri­mo­rac“. Ipak, od 24. sep­tem­bra ka­da je pred­log upu­ćen Di­rek­ci­ja za ure­đe­nje i iz­grad­nju Ko­to­ra, ko­ja ga­zdu­je ba­ze­nom, ona se do da­nas ni­je zva­nič­no ogla­si­la. Sa svim sa­dr­ža­ji­ma po­treb­nim za kon­tro­li­sa­nje kva­li­te­ta vo­de, sta­ni­ca bi, ka­ko se na­vo­di u do­pi­su, bi­la in­sta­li­ra­na od stra­ne fir­me „Sa­ni­te­ko“ doo ko­ja bi obez­bi­je­di­la edu­ka­ci­ju ka­dra ko­ji bi ru­ko­vao po­stro­je­njem, a za po­tre­be hlo­ri­sa­nja vo­de ko­ri­stio bi se teč­ni hlor či­ju bi na­bav­ku, kao i do sa­da, vr­ši­la Di­rek­ci­ja.
-Klub je po­nu­dio Di­rek­ci­ji i Op­šti­ni da u pre­la­znom pe­ri­o­du, dok se even­tu­al­no ne kre­ne sa ne­kom ozbilj­ni­jom re­kon­struk­ci­jom ba­ze­na, uz svo­je spon­zo­re in­sta­li­ra sa­vre­me­nu hlor­nu sta­ni­cu što je in­ve­sti­ci­ja vri­jed­na oko 40 hi­lja­da eura. Zva­ni­čan od­go­vor ne­ma­mo, ali smo u sa­zna­nju i ima­mo oba­vje­šte­nja od Di­rek­ci­je da su oni na tra­gu ne­kih sred­sta­va ko­ja bi omo­gu­ći­la da se u ma­ju kre­ne sa ozbilj­ni­jom re­kon­struk­ci­jom ba­ze­na, gdje je pr­va tač­ka hlor­na sta­ni­ca. Ni­šta nam ne pre­o­sta­je ne­go da če­ka­mo. Do­du­še sa­da se ana­li­ze vo­de vr­še sva­kih ne­ko­li­ko da­na. Za­sad se to dr­ži u ne­kim nor­mal­nim okvi­ri­ma, ma­da se hlor­na is­pa­re­nja po­ne­kad po­ja­ve mal­te­ne na po­vr­ši­ni vo­de i on­da to sta­va­ra po­te­ško­će - ka­že di­rek­tor „Pri­mor­ca“ Dra­gan Sa­mar­džić u raz­go­vo­ru za „Dan“, do­da­ju­ći da je klub kao pri­o­ri­tet u funk­ci­o­ni­sa­nju ba­ze­na iden­ti­fi­ko­vao i po­tre­bu na­bav­ke ko­mo­re za od­vla­ži­va­nje zra­ka, či­me bi bi­lo spri­je­če­no stva­ra­nje kon­den­za­ci­je.
-Tom in­ve­sti­ci­jom, ko­ja je oko 200 hi­lja­da eura, bio bi ri­je­šen pro­blem kon­den­za­ci­je ko­ja se sa­da po­ja­vlju­je jer sav to­pli va­zduh osta­je unu­tar objek­ta. Mo­ra­mo bi­ti svje­sni da na ba­ze­nu to­kom go­di­na ni­su ra­đe­ne ni osnov­ne re­kon­struk­ci­je, ta­ko da objek­tiv­no ne­ma osnov­nih uslo­va za pu­bli­ku i za rad na ba­ze­nu. To­ga su svje­sni i u Op­šti­ni i Di­rek­ci­ji, ali sa­da se te­ško ne­ka ozbilj­na sred­stva mo­gu na­ći. Ono što je naj­o­snov­ni­je i si­gur­no naj­po­treb­ni­je sva­ka­ko je kva­li­tet vo­de ko­ji se naj­vi­še od­ra­ža­va na zdra­vlje dje­ce, tak­mi­ča­ra i gra­đa­na ko­ji ko­ri­ste ba­zen u re­kre­a­tiv­ne svr­he – ka­že Sa­mar­džić, uz po­da­tak da kroz ba­zen dnev­no pro­cir­ku­li­še od 350 do 400 ko­ri­sni­ka.
Iz Di­rek­ci­je za ure­đe­nje i iz­grad­nju Ko­to­ra sa­op­šta­va­ju da je re­kon­struk­ci­ja ba­ze­na ušla u ka­pi­tal­ni bu­džet Di­rek­ci­je za jav­ne ra­do­ve Cr­ne Go­re za 2016. go­di­nu.
-Pro­je­kat re­kon­struk­ci­je ba­ze­na je u za­vr­šnoj fa­zi i u to­ku je re­vi­zi­je fa­za pro­jek­ta. U sa­rad­nji sa Di­rek­ci­jom za jav­ne ra­do­ve pre­ci­zno će­mo pla­ni­ra­ti fa­znu di­na­mi­ku re­a­li­za­ci­je ka­ko bi po­re­me­ća­je u ko­ri­šće­nju ba­ze­na sve­li na mi­ni­mum, po­štu­ju­ći pla­ni­ra­ni obim ras­po­lo­ži­vih sred­sta­va - na­vo­di se u do­pi­su do­sta­vlje­nom „Da­nu“ ko­ji pot­pi­su­je di­rek­tor Di­rek­ci­je Ivo Ma­gud.
B.Mar­ko­vić

Adžić: Za sa­na­ci­ju obez­bi­je­đe­no 600.000 eura
Uz ocje­nu da je ba­zen u „ve­o­ma lo­šem sta­nju“, ali funk­ci­o­na­lan, a vo­da bez­bjed­na za ku­pa­nje, di­rek­tor De­jan Adžić je sa­gla­san sa po­tre­bom nje­go­ve sve­o­bu­hvat­ne re­kon­struk­ci­je.
- Pre­ma mo­jim sa­zna­nji­ma od Di­rek­ci­je za jav­ne ra­do­ve za 2016. go­di­nu do­bi­li smo oko 600 hi­lja­da eura, dio će još in­ve­sti­ra­ti lo­kal­na sa­mo­u­pra­va. Ta­ko da za pr­vu fa­zu re­kon­struk­ci­je, ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va gri­ja­nje, ven­ti­la­ci­ju, tret­man vo­de, ure­đe­nje di­je­la oko objekt ima­mo sred­sta­va. Sa­na­ci­ja će po­če­ti kra­jem mar­ta ili po­čet­kom apri­la - na­ja­vlju­je Adžić i do­da­je da se vo­da osvje­ža­va sva­kog mje­se­ca, ta­ko što se tre­ći­na vo­de mi­je­nja no­vom. On sma­tra da će se na­kon ri­je­ša­va­nja pro­ble­ma sa ven­ti­la­ci­jom ko­ja, ka­že, već 20 go­di­na ne ra­di u po­treb­nom ka­pa­ci­te­tu, ste­ći uslo­vi da se poč­ne i sa osta­lim di­je­lom sa­na­ci­je.
- Na­ru­či­li smo naj­mo­der­ni­ju kom­pju­te­ri­zo­va­nu ven­ti­la­ci­ju ta­ko da će­mo taj pro­blem ri­je­ši­ti. Ra­di­će se fa­zno, ne sa­mo zbog sred­sta­va, već i zbog či­nje­ni­ce da na ba­ze­nu eg­zi­sti­ra­ju na­ša dva klu­ba i ako bi ba­zen za­tvo­ri­li du­že od jed­ne po­lu­se­zo­ne to bi se ka­ta­stro­fal­no lo­še od­ra­zi­lo na nji­hov rad. Tu mo­ra­mo bi­ti sen­zi­tiv­ni i obez­bi­je­di­ti uslo­ve ne­sme­ta­nog ra­da pre­ko či­ta­ve go­di­ne, a ova­kvom pe­ri­o­di­kom ra­da to će­mo, na­dam se i us­pje­ti - uvje­ren je Adžić

URA: Pred­iz­bor­ni trik vla­sti

Da je obje­kat do­ve­den u lo­še sta­nje zbog ne­bri­ge Op­šti­ne i ne­ra­ci­o­nal­nog tro­še­nja nov­ca, sma­tra­ju u Gra­đan­skom po­kre­tu URA gdje iz­ra­ža­va­ju ne­vje­ri­cu po­vo­dom na­ja­vlje­ne sa­na­ci­je. Član URE i sa­mo­stal­ni od­bor­nik u SO Ko­tor Mla­den Živ­ko­vić ka­že da ima raz­lo­ga da sum­njam da će do­ći do te re­kon­struk­ci­je jer je sle­de­ća go­di­na iz­bor­na.
- Sob­zi­rom na to ka­kav je bu­džet Op­šti­ne Ko­tor za 2016. go­di­nu mo­že se za­klju­či­ti da će ona bi­ti pre­pu­na ta­kvih obe­ća­nja i mo­žda ne­kih ma­lih lo­kal­nih pro­je­ka­ta, dok Ko­tor če­ka na do­no­še­nje Pla­na ure­đe­nja pro­sto­ra kao jed­nog od naj­zna­čaj­ni­jih do­ku­me­na­ta. Ono što je ak­tu­el­na vlast tre­ba­la da ra­di je ope­ra­ci­o­na­li­za­ci­ja In­ve­sti­ci­o­nog pla­na ko­ji je ope­ra­ci­o­na­li­za­ci­ja Stra­te­škog pla­na raz­vo­ja gra­da u ko­me je pred­ra­čun re­kon­struk­ci­je ba­ze­na bio pret­po­sta­vljen na je­dan mi­li­on eura. Pri tom je na pro­je­kat lif­ta do tvr­đa­ve San Đo­va­ni po­tro­še­no 900 hi­lja­da eura nov­ca gra­đa­na Ko­to­ra. Da­kle da se ni­je išlo u taj pro­je­kat, Op­šti­na bi ima­la do­volj­no nov­ca za re­kon­struk­ci­ju ba­ze­na. Pla­šim se da se i ovaj pu­ta ra­di o pred­iz­bor­nom obe­ća­nju jer je ova­mo po­tro­še­na go­mi­la nov­ca na pro­jek­to­va­nje, a ele­men­tar­ne stva­ri se ras­pa­da­ju - upo­zo­ra­va Živ­ko­vić, na­vo­de­ći da do­bra lo­kal­na sa­mo­u­pra­va pod­ra­zu­mi­je­va odr­ža­va­nje po­sto­je­ćeg u naj­bo­ljem sta­nju „a ne me­ga pro­jek­te dok su ele­men­tar­ne stva­ri, po­put ba­ze­na, u vr­lo lo­šem sta­nju“.
- Dra­go mi je što funk­ci­o­ne­ri URE kri­ti­ku­ju sta­nje na ba­ze­nu, s ob­zi­rom da je ba­zen bio dat na upra­vlja­nje „Ju­go­pe­tro­lu“ gdje su vi­so­ki funk­ci­o­ne­ri URE oba­vlja­li vi­so­ke funk­ci­je. Mo­gli su bar ne­ki euro da odvo­je za nje­go­vu sa­na­ci­ju, ne­go je u do­ba sank­ci­ja i ga­zdo­va­nja „Ju­go­pe­tro­la“ do­ve­den u sta­nje u ko­me je da­nas, ta­ko da su za re­kon­struk­ci­ju ve­li­ka sred­stva po­treb­na - uz­vra­ća De­jan Adžić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"