Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-12-31 PROPADANJE PRIVREDE, ŠTRAJKOVI, ČESTE BLOKADE OPŠTINSKOG RAČUNA I SVAĐA UNUTAR KOALICIJE NA VLASTI OBILJEŽILI GODINU U NAJJUŽNIJOJ OPŠTINI
Ulcinj na ivici ekonomskog i političkog ambisa Nezadovoljna Đekinim radom Forca je pokušala da inicira njegovu smjenu i sa DPS-om i DUA formira novu vlast ponudivši Đukanovićevoj partiji mjesto predsjednika lokalnog parlamenta, uz uslov da njima pripadne mjesto prvog čovjeka opštine Đeka je potom povisio ulog u borbi za ostanak na vlasti pa je DPS-u takođe ponudio koaliciju ali i mjesto predsjednika Opštine
Dan - novi portal
UL­CINj - Od­la­ze­ća 2015. go­di­na u Op­šti­ni Ul­cinj osta­će za­pam­će­na po te­škoj fi­nan­sij­skoj i po­li­tič­koj kri­zi i ras­pa­du vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je. Pro­pa­da­nje pri­vre­de, šraj­ko­vi rad­ni­ka, če­ste blo­ka­de op­štin­skog ra­ču­na i na­po­slet­ku sva­đa unu­tar par­ti­ja na vla­sti do­ve­li su naj­ju­žni­ji grad na ivi­cu eko­nom­skog am­bi­sa. Vlast po sve­mu su­de­ći bro­ji svo­je po­sled­nje da­ne jer ko­a­li­ci­ja al­ban­skih par­ti­ja oku­plje­na oko li­de­ra DP Fat­mi­ra Đe­ke i No­va de­mo­krat­ska sna­ga For­ca iz­vje­sno je vi­še ne mo­gu za­jed­no, a ne­ko ta­ko dav­no, po­čet­kom 2014. go­di­ne obe­ća­va­li su gra­đa­ni­ma pro­mje­ne, ko­jih evi­dent­no još uvi­jek ne­ma. Ne­za­do­volj­na Đe­ki­nim ra­dom For­ca je po­ku­ša­la da ini­ci­ra nje­go­vu smje­nu i sa DPS-om i DUA for­mi­ra no­vu vlast po­nu­div­ši Đu­ka­no­vi­će­voj par­ti­ji mje­sto pred­sjed­ni­ka lo­kal­nog par­la­men­ta, uz uslov da nji­ma pri­pad­ne mje­sto pr­vog čo­vje­ka op­šti­ne. DPS u Skup­šti­ni ima de­vet od­bor­ni­ka, For­ca jed­nog ma­nje, a ko­a­li­ci­ja Fat­mi­ra Đe­ke se­dam . Za nat­po­lo­vič­nu ve­ći­nu u lo­kal­nom par­la­men­tu po­treb­no je 17 od 33 od­bor­ni­ka. For­ca i DPS ima­ju upra­vo to­li­ko.
Iz For­ce su op­tu­ži­li pred­jed­ni­ka Op­šti­ne da se po­na­ša neo­d­go­vor­no i da je za dvi­je go­di­ne tro­ško­ve svog ka­bi­ne­ta pre­ko­ra­čio za 300 hi­lja­da eura.
- To je dio po­li­tič­ke igre Fat­mi­ra Đe­ke, ko­jom u jav­no­sti po­ku­ša­va da od­go­vor­nost za even­tu­al­ne pro­pu­ste pri­pi­še For­ci. Ti­me ostva­ru­je kon­ti­nu­i­tet od­no­sa pre­ma ko­a­li­ci­o­nom spo­ra­zu­mu i pre­ma ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma, a po­seb­no pre­ma For­ci ko­ja je bi­la od­lu­ču­ju­ća po­li­tič­ka sna­ga u do­no­še­nju od­lu­ke, i ko­ja mu je omo­gu­ći­la da bu­de iza­bran na mje­sto pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne - tvr­di li­der For­ce Na­zif Cun­gu.
Đe­ka je po­tom po­vi­sio ulog u bor­bi za osta­nak na vla­sti pa je DPS-u ta­ko­đe po­nu­dio ko­a­li­ci­ju ali i mje­sto pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne. No pre­kon­po­zi­ci­ja je za­sad iz­o­sta­la jer Đu­ka­no­vić po­ku­ša­va da po­sva­đa­ne al­ban­ske par­ti­je za­dr­ži u no­voj ko­a­li­cji ko­ju bi pred­vo­di­la nje­go­va par­ti­ja.
– Na sce­ni je blo­ka­da ra­da Skup­šti­ne i or­ga­na lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, zbog če­ga je do­ve­de­no u pi­ta­nje nji­ho­vo funk­ci­o­ni­sa­nje i ser­vi­si­ra­nje po­tre­ba prav­nih i fi­zič­kih li­ca. Mno­go od­lu­ka, ko­je su ve­o­ma va­žne ne sa­mo za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu već pri­je sve­ga za gra­đa­ne, blo­ki­ra­no je ve­o­ma du­go u Skup­šti­ni od stra­ne For­ce. Uz sve to po­kre­nu­li su ini­ci­ja­ti­vu za mo­ju smje­nu ali su na nji­ho­vu ža­lost sa­ku­pi­li sa­mo osam od 11 po­treb­nih pot­pi­sa. Ja­sno je da u ta­kvim uslo­vi­ma vi­še ni­je mo­gu­će ra­di­ti - tvr­di Đe­ka.
U Gra­đan­skom po­kre­tu URA, ko­ji je sa al­ban­skim par­ti­ja­ma u ko­a­li­ci­ji, sma­tra­ju da je ak­tu­el­na po­li­tič­ka si­tu­a­ci­ja u Ul­ci­nju pu­na pa­ra­dok­sa i ne­lo­gič­no­sti.
- Na ža­lost is­po­sta­vi­lo se tač­nim da al­ban­ske stran­ke do­bro­volj­no ra­de na svo­ju šte­tu, a u ko­rist DPS-a. Le­gi­ti­mi­šu­ći svo­ju ne­spo­sob­nost za sa­rad­njom i do­brim upra­vlja­njem, oni, ni­čim iza­zva­ni, nu­de DPS-u lo­kal­nu vlast na tac­ni, kao i mje­sto pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne. Sve ovo se de­ša­va u mo­men­tu u ko­jem se fi­na­li­zu­je Stu­di­ja za­šti­te So­la­ne, iz­ra­đu­je Pro­stor­no-ur­ba­ni­stič­ki plan ko­ji tre­ba da za­šti­ti i uva­lu Val­da­nos, kao i da se stvo­re uslo­vi za usva­ja­nje stra­te­ških do­ku­me­na­ta za op­šti­nu. Za­to po­ten­ci­ra­nje smje­ne vla­sti u ovom tre­nut­ku upu­ću­je na lo­gi­čan za­klju­čak da je na po­mo­lu ur­ni­sa­nje upra­vo So­la­ne, a na­ro­či­to Val­da­no­sa - sma­tra funk­ci­o­ner URA i pod­pred­sjed­nik Op­šti­ne Sa­fet Be­ci.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma URA sum­nja da ova „po­li­tič­ka igran­ka” ima za cilj una­pr­je­đe­nje funk­ci­o­nal­no­sti lo­kal­ne vla­sti, već da se, po sve­mu su­de­ći, ra­di o ras­pro­da­ji i uni­šta­va­nju pre­o­sta­lih pri­rod­nih re­sur­sa, ur­ba­ni­stič­kom obez­bje­đi­va­nju vla­sni­ka ba­na­ka i pod­go­rič­kih taj­ku­na, a sve uz pot­pis ne­ka­kvih anek­sa ili spo­ra­zu­ma na džen­tel­men­skoj osno­vi ko­ji nu­de al­ban­ske stran­ke onom istom DPS-u ko­ji je ovaj grad već odav­no eko­nom­ski i so­ci­jal­no pro­gu­tao.
Od­bor­nik i pred­sjed­nik OO SDP-a Sken­der Ele­za­gić ka­že da ni­je pr­vi put da For­ca op­tu­žu­je Đe­ku za zlo­u­po­tre­be.
- To su ra­di­li i ka­da smo za­jed­no bi­li u ko­a­li­ci­ji, dok je Đe­ka bio di­rek­tor JP Vo­do­vod. Bi­le su to ­že­sto­ke op­tu­žbe ko­je su po­na­vlja­ne to­kom kam­pa­nje. Po­sli­je svih tih op­tu­žbi For­ca ga je bi­ra­la za pred­sjed­ni­ka. On­da ka­da je to bio nji­hov po­li­tič­ki in­te­res za­bo­ra­vi­li su na zlo­u­op­tre­be. Ra­ču­na­ju da će­mo i mi za­bo­ra­vi­ti šta su go­vo­ri­li. Si­gu­ran sam da bi sa­da, ako bi Đe­ka oslo­bo­dio mje­sto pred­sjed­ni­ka, For­ca za­bo­ra­vi­la na op­tu­žbe, da bi ga iza­bra­li na mje­sto pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne ili za mi­ni­stra, sa­mo da oslo­bo­di mje­sto pred­sjed­ni­ka. Ali to su unu­tar­ko­a­li­ci­o­ne stva­ri i pot­pu­no su u pra­vu ko­le­ge iz opo­zi­ci­je ko­je ne že­le da se mje­ša­ju u sva­đu. Ne že­lim ni ja. Ali že­lim da stva­ri uči­ni­mo pot­pu­no ja­snim i uka­žem da mo­je ap­so­lut­no ne­sla­ga­nje i iz­ra­zim pro­test što se po­li­tič­ki ob­ra­čun i raz­ra­ču­na­va­nja vr­še na te­ret in­te­re­sa za­po­sle­nih i svih gra­đa­na Ul­ci­nja, i to na naj­be­zob­zir­ni­ji i naj­be­skru­pu­lo­zni­ji na­čin - tvr­di Ele­za­gić.
Iz DPS-a su sa­op­šti­li da je nji­ho­va na­mje­ra ob­je­di­nja­va­nje svih po­li­tič­kih sna­ga sa ko­ji­ma, ka­ko ka­žu, ima­ju raz­vi­je­ne po­li­tič­ke od­no­se i na dr­žav­nom ni­vou, ka­ko bi se us­po­sta­vi­la funk­ci­o­nal­na lo­kal­na vlast u in­te­re­su gra­da i svih nje­go­vih gra­đa­na.
- Umje­sto od­lu­ke o ula­sku u lo­kal­nu vlast sa jed­nim od part­ne­ra, opre­dje­lje­ni smo za na­sta­vak di­ja­lo­ga u ci­lju stva­ra­nja pret­po­stav­ki za naj­ši­ru mo­gu­ću ko­a­li­ci­o­nu ve­ći­nu, ko­ja će obez­bi­je­di­ti ostva­ri­va­nje in­te­re­sa gra­đa­na Ul­ci­nja, kao i na­sta­vak sa­rad­nje na pla­nu re­a­li­za­ci­je stra­te­ških dr­žav­nih ci­lje­va - po­ru­ču­ju iz DPS-a.
M.Kne­že­vić


Po­klo­pi­li in­teresne koc­ki­ce

Za pred­sjed­ni­ka OO SNP-a An­dri­ju Ćet­ko­vi­ća re­al­no je bi­lo oče­ki­va­ti da vlast ne funk­ci­o­ni­še ka­ko tre­ba.
- Oni su se i pri­je iz­bo­ra 2013. go­di­ne, raz­i­šli u sva­đi i op­tu­žba­ma, pa smo mo­ra­li na iz­bo­re. On­da su se opet udru­ži­li po­sle iz­bo­ra i ni­je re­al­no da se po­ka­žu u bo­ljem svi­je­tlu. Sa ta­kvim ka­pa­ci­te­ti­ma po­ka­za­li su da su ne­do­ra­sli za lo­kal­nu upra­vu. Što se gr­bo ro­di, vri­je­me ne is­pra­vi. Ipak, upr­kos lo­šim odo­si­ma me­đu par­ti­ja­ma na vla­sti ne­će bi­ti ras­ki­da ko­a­li­ci­je. Oni i je­su tu da za­do­vo­lje lič­ne in­te­re­se, a ne­su­gla­si­ce ko­je če­sto ima­ju su iz­go­vor za lič­nu tr­go­vi­nu li­de­ra, po prin­ci­pu: ti me­ni, ja te­bi - uvje­ren je Ćet­ko­vić.
Od­bor­nik DF-a prim.dr Mi­lan Ro­lo­vić mi­šlje­nja je da ak­tu­el­na kri­za unu­tar vla­sti, po­sle­di­ca ka­ja­nja po­je­di­nih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta što vlast ni­su for­mi­ra­li sa DPS-om.
- Si­gu­ran sam da se Đe­ka i Cun­gu gor­ko ka­ju što ni­su sa re­ži­mom i na lo­kal­nom ni­vou. Sa­da bi to ra­do is­pra­vi­li ali su se u me­đu­vre­me­nu okol­no­sti pro­mje­ni­le. Ta­ko­đe, za­jed­no ih dr­ži i go­li in­te­res. Do­kle god se in­te­re­sne koc­ki­ce bu­du po­kla­pa­le sve će se is­tr­pi­ti pa i sve če­šće op­tu­žbe - tvr­di Ro­lo­vić.

Rad­ni­ci­ma ka­sne pla­te
po go­di­nu da­na

U ko­li­ko te­škoj si­tu­a­ci­ji se na­la­zi Op­šti­na Ul­cinj i jav­na pred­u­ze­ća, či­ji je ona osni­vač, naj­bo­lje po­ka­zu­ju po­da­ci o du­go­va­nji­ma. Sa­mo za pla­te, rad­ni­ci­ma ad­mi­ni­stra­ci­je i jav­nih pred­u­ze­ća, du­gu­je se pre­ko mi­li­on eura. Ukup­ne ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze Op­šti­ne iz­no­se 13.3 mi­li­o­na eura. Za­po­sle­ni u ad­mi­ni­stra­ci­ji lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ni­su pri­mi­li pet a nji­ho­ve ko­le­ge u po­je­di­nim jav­nim pred­u­ze­ći­ma i vi­še od 12 pla­ta. Uko­li­ko ne poč­nu da pri­ma­ju pla­te rad­ni­ci jav­nih pred­u­ze­ća i za­po­sle­ni u lo­kal­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji na­ja­vlju­ju štrajk.

Haj­di­na­ga, Đe­ka i Cun­gu pod
lu­pom tu­ži­la­štva

Pod­sje­ti­mo, da je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo for­mi­ra­lo pred­met ko­ji je u fa­zi iz­vi­đa­ja, a na ba­zi do­ku­men­ta­ci­je ko­ja je po­čet­kom mar­ta uze­ta iz Op­šti­ne Ul­cinj zbog pro­vje­re po­slo­va­nja op­štin­skih vla­sti u pe­ri­o­du od 2011. do 2014. go­di­ne. Iz VDT-a su sa­op­šti­li da je pri­ku­plje­na ve­ći­na do­ku­men­ta­ci­je te da u na­red­nom pe­ri­o­du sli­je­di nje­na ana­li­za.
- Na­kon pri­ba­vlja­nja svih neo­p­hod­nih do­ka­za bi­će do­ni­je­ta od­lu­ka u pred­me­tu - sa­op­šti­li su iz VDT-a. Pod lu­pom je obi­man ma­te­ri­jal od oko šest hi­lja­da stra­ni­ca. Pro­vje­ra­va se do­ku­men­ta­ci­ja iz vi­še se­kre­ta­ri­ja­ta i ana­li­zi­ra­ju bu­džet­ski pri­ho­di i ras­ho­di, od­lu­ke, ugo­vo­ri, ten­de­ri, mno­go­bro­ja­na rje­še­nja o ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kim uslo­vi­ma, lo­ka­ci­ja­ma, gra­đe­vin­ske i upo­treb­ne do­zvo­le, rje­še­nja, po­stup­ci za za­šti­tu imo­vin­skih pra­va i in­te­re­sa Op­šti­ne... U na­ve­de­nom pe­ri­o­du na če­lu op­šti­ne na­la­zi­li su se Gzim Haj­di­na­ga, Na­zif Cun­gu i Fat­mir Đe­ka. Haj­di­na­ga je okon­čao man­dat sep­tem­bra 2011. go­di­ne ka­da ga je na­si­je­dio Cun­gu ko­ji je du­žnost pred­sjed­ni­ka oba­vljao do mar­ta 2014. go­di­ne. Na­kon to­ga za predsjdni­ka je iza­bran Fat­mir Đe­ka ko­ji i da­lje oba­vlja tu funk­ci­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"