Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-06-10 MINISTARSTVO PRAVDE TRAŽI DA SE IZ AKCIONOG PLANA PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU IZBRIŠE KRIMINALIZACIJA NEZAKONITOG BOGAĆENJA Vlada štiti sumnjive milione funkcionera U Vladi nema političke volje da se nezakonito bogaćenje definiše kao krivično djelo jer bi mnogi od njih morali da dokazuju porijeklo svoje imovine – ocijenio je Vuk Maraš
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvo prav­de za­tra­ži­lo je ju­če od Ope­ra­tiv­nog ti­ma part­ner­stva za otvo­re­nu upra­vu da iz na­cr­ta ak­ci­o­nog pla­na iz­bri­še mje­ru ko­jom se pred­vi­đa kri­mi­na­li­za­ci­je ne­za­ko­ni­tog bo­ga­će­nja jav­nih funk­ci­o­ne­ra. Ta­kav stav je na jav­nim kon­sul­ta­ci­ja­ma o ak­ci­o­nom pla­nu sa­op­šti­la pred­stav­ni­ca mi­ni­star­stva Ene­sa Ha­sa­na­gić.
– Cr­na Go­ra ne­će uvo­di­ti ne­za­ko­ni­to bo­ga­će­nje kao po­se­no kri­vič­no dje­lo. Opre­di­je­li­li smo se da umje­sto to­ga ja­ča­mo me­ha­ni­zme za pro­ši­re­no od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne. Zbog to­ga pred­la­že­mo da ovu mje­ru iz­bri­še­te iz ak­ci­o­nog pla­na – na­ve­la je Ha­sa­na­gić.
Re­a­gu­ju­ći na ova­kav stav mi­ni­star­stva, član ope­ra­tiv­nog ti­ma, pred­stav­nik Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) Vuk Ma­raš ka­zao je da oni ne­će od­u­sta­ti od za­htje­va da se ne­za­ko­ni­to bo­ga­će­nje jav­nih funk­ci­o­ne­ra de­fi­ni­še kao po­seb­no kri­vič­no dje­lo.
– Svje­do­ci smo da su na ra­ču­nu u ino­stran­stvu ot­kri­ve­ni mi­li­o­ni jed­nog biv­šeg vi­so­kog jav­nog funk­ci­o­ne­ra, a dr­ža­va Cr­na Go­ra ne­ma me­ha­ni­za­ma da se po­za­ba­vi tim pi­ta­njem. U Cr­noj Go­ri ne­ma­mo ni jed­nu pra­vo­sna­žnu pre­su­du za ko­rup­ci­ju na vi­so­kom ni­vou. Sva­kog da­na mo­že­mo da se uvje­ri­mo da ži­vot­ni stil mno­gih jav­nih funk­ci­o­ne­ra pre­va­zi­la­zi nji­ho­ve zva­nič­ne pri­ho­de, ali ne­ma­mo me­ha­ni­za­ma da te lju­de nat­jra­mo da ob­ja­sne po­ri­je­klo svo­je imo­vi­ne: ne­mo­gu­će je tri i po mi­li­o­na na stra­nom ra­ču­nu ob­ja­sni­ti pla­tom iz dr­žav­nog bu­dže­ta – na­gla­sio je Ma­raš.
Pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, u Vla­di oči­gled­no ne­ma po­li­tič­ke vo­lje da se ne­za­ko­ni­to bo­ga­će­nje de­fi­ni­še kao po­seb­no kri­vič­no dje­lo.
– Mno­gi od njih bi u tom slu­ča­ju mo­ra­li da do­ka­zu­ju po­ri­je­klo imo­vi­ne – na­veo je pred­stav­nik MANS-a.
Ko­or­di­na­tor ope­ra­tiv­nog ti­ma Sr­đan Ku­so­vac pred­sta­vio je ukrat­ko ključ­ne mje­re ko­je su pred­vi­đe­ne na­cr­tom ak­ci­o­nog pla­na. Po­red osta­log, iz­dvo­jio je po­tre­bu za ja­ča­njem tran­spa­rent­no­sti ra­da jav­ne upra­ve, una­pre­đi­va­njem za­ko­na o taj­no­sti po­da­ta­ka. Na­cr­tom ak­ci­o­nog pla­na na­čel­no su de­fi­ni­sa­ne i mje­re ko­je se ti­ču ja­ča­nja bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, una­pre­đe­nja tran­spa­rent­no­sti dr­žav­nog i lo­kal­nih bu­dže­ta.
Is­ku­stva Hr­vat­ske sa­op­šti­la je Ta­ma­ra Pu­hov­ski iz ta­mo­šnjeg ti­ma za otvo­re­nu vlast.
Pred­stav­nik Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje Bo­ris Ma­rić sma­tra da se mo­ra­ju stvo­ri­ti pret­po­stav­ke da jav­na upra­va bu­de istin­ski ser­vis gra­đa­na. Ka­ko je do­dao, neo­p­hod­no je ja­ča­nje tran­spa­rent­no­sti i od­go­vor­no­sti jav­ne upra­ve, što će do­ve­sti i do mjer­lji­vih re­zul­ta­ta u re­for­ma­ma.V.R.


Is­pra­vlje­na gre­ška

I ju­če­ra­šnju sjed­ni­cu ope­ra­tiv­nog ti­ma obi­lje­ži­la je po­le­mi­ka na re­la­ci­ji MANS – Udru­že­nje pri­re­đi­va­ča iga­ra na sre­ću (UPIS). Na sjed­ni­cu su do­šli pred­stav­ni­ci Te­le­vi­zi­je 777, tra­že­ći ob­ja­šnje­nja o, ka­ko su re­kli, dvo­stru­kim ar­ši­ni­ma in­sti­tu­ci­ja pre­ma ne­vla­di­nom sek­to­ru. Re­a­gu­ju­ći na nji­ho­ve na­vo­de, Vuk Ma­raš je ka­zao da je, sre­ćom, is­pra­vlje­na gre­ška u ra­du ope­ra­tiv­nog ti­ma.
– U sa­stav ope­ra­tiv­nog ti­ma, na­ža­lost, uspje­la je da se in­fil­tri­ra i or­ga­ni­za­ci­ja UPIS, iza ko­je sto­ji Bra­no Mi­ću­no­vić, ko­jeg u Ita­li­ji te­re­te za šverc ci­ga­re­ta. To je bio ve­li­ki pro­ma­šaj, ko­ji je sre­ćom is­pra­vljen – po­ru­čio je Ma­raš.


Pre­no­si­ti sjed­ni­ce iz­vr­šne vla­sti

Pred­stav­ni­ca In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va Di­na Baj­ram­spa­hić kza­la je da su pred­lo­ži­li da se ak­ci­o­nim pla­nom de­fi­ni­še raz­ma­tra­nje mo­guć­no­sti pre­no­še­nja sjed­ni­ca Vla­de pre­ko lajv stri­ma. Ta­ko­đe, ka­ko je na­ve­la, pred­lo­ži­li su i da se sa sjed­ni­ca Vla­de ob­ja­vlju­ju za­pi­sni­ci. Pred­lo­zi IA se, po­red osta­log, od­no­se i na una­pre­đi­va­nje tran­spa­rent­no­sti jav­noh fi­nan­si­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"