Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2015-06-09 U TUŽILAŠTVU IZJAVE DALI POLICIJSKI FUNKCIONERI NIKOLA JANJUŠEVIĆ, PETAR ŠESTOVIĆ, JOVICA REČEVIĆ I ZORAN RADULOVIĆ
Janjušević i Rečević Saslušani zbog sumnjive raspodjele stanova
Dan - novi portal
Sa­da­šnji i biv­ši čel­ni­ci po­li­ci­je ju­če su u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u svoj­stvu svje­do­ka da­li iz­ja­ve po­vo­dom do­dje­le sta­no­va i stam­be­nih kre­di­ta Sin­di­ka­ta po­li­ci­je. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, sa­slu­ša­ni su Ni­ko­la Ja­nju­še­vić, po­moć­nik di­rek­to­ra po­li­ci­je, Pe­tar Še­sto­vić, biv­ši na­čel­nik pod­go­rič­ke po­li­ci­je, Jo­vi­ca Re­če­vić, biv­ši po­moć­nik na­čel­ni­ka pod­go­rič­ke po­li­ci­je, i Zo­ran Ra­du­lo­vić. Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci, u sa­rad­nji sa slu­žbe­ni­ci­ma po­li­ci­je, po­kre­nu­lo je is­tra­gu pro­tiv 25 oso­ba, čla­no­va Sin­di­ka­ta Upra­ve po­li­ci­je, zbog sum­nje da su iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi. Nji­ma je sta­vlje­no na te­ret da su kao čla­no­vi Glav­nog od­bo­ra Sin­di­ka­ta Upra­ve po­li­ci­je do­ni­je­li ne­za­ko­ni­te od­lu­ke o do­dje­li 18 stam­be­nih je­di­ni­ca u zgra­di Sin­di­ka­ta na Tu­škom pu­tu u Pod­go­ri­ci.
Za­stup­nik čla­no­va Sin­di­ka­ta po­li­ci­je, advo­kat Zdrav­ko Be­go­vić po­tvr­dio je da su sa­slu­ša­ni Ja­nju­še­vić, Še­sto­vić, Re­če­vić i Ra­du­lo­vić.
– Oni su sa­slu­ša­ni pred za­mje­ni­kom tu­ži­o­ca Sa­šom Ča­đe­no­vi­ćem. Is­pri­ča­li su da su go­di­na­ma una­zad oba­vlja­li vi­so­ke funk­ci­je u po­li­ci­ji, da su čla­no­vi Sin­di­ka­ta i da su sred­stva upla­ći­va­li u stam­be­ni fond. Pre­ma to­me, ka­ko su na­ve­li, po­li­ci­ja je bi­la du­žna da im do­di­je­li sta­no­ve, što je i ura­đe­no u skla­du sa Pra­vil­ni­kom Sin­di­ka­ta. Oni su na­gla­si­li da ni­je­su bes­plat­no do­bi­li te sta­no­ve, već su ih ot­ku­pi­li pod po­volj­nim uslo­vi­ma – re­kao je Be­go­vić, do­da­ju­ći ka­ko su tvr­di­li da su od­lu­ke ko­je su do­ni­je­li čla­no­vi Sin­di­ka­ta bi­le oprav­da­ne.
Osam sta­no­va je do­di­je­lje­no me­nadž­men­tu Upra­ve po­li­ci­je, ko­ji u or­ga­ni­za­ci­o­nom smi­slu ne pri­pa­da ni­jed­noj po­dru­žni­ci, a de­set pred­stav­ni­ci­ma po­dru­žni­ca Sin­di­ka­ta po­li­ci­je.
Me­đu osum­nji­če­ni­ma su Du­ško Vrat­ni­ca, Lji­lja­na Go­gić, Želj­ko Oba­do­vić iz Be­ra­na, Ba­ćo Ba­ćo­vić, Sa­ša Ćet­ko­vić iz Ko­la­ši­na, Mi­lan Pe­ru­ni­čić iz Tiv­ta, Mir­ko Pe­ru­ni­čić iz Ko­to­ra, Mi­lan Vu­ji­sić iz Her­ceg No­vog, Ra­den­ko Ob­ra­do­vić sa Ža­blja­ka, Mi­lo­van Vu­ko­vić iz Pla­va, Mi­lo­van Mar­ja­no­vić iz An­dri­je­vi­ce, Mi­lan Mar­ko­vić iz Plje­va­lja. Ta­ko­đe, osum­nji­če­ni su i Mi­la­din Bu­ki­lić iz Ba­ra, Stan­ko Jo­ka­no­vić iz Plu­ži­na, Dra­go­mir Ba­šo­vić iz Šav­ni­ka, Ra­do­man Jo­kić iz Nik­ši­ća, Zo­ran Bu­ba­nja iz Bu­dve, Ve­se­lin Ćet­ko­vić i Dra­go­ljub De­dić iz SAJ-a, Alek­sa Ta­tar i Du­ško Ja­nju­še­vić. Ka­ko sa­zna­je­mo, na spi­sku osum­nji­če­nih su Mla­den Šu­škav­če­vić, sa­da­šnji šef Sin­di­ka­ta, i De­jan Živ­ko­vić, ko­ji se tre­nut­no ne na­la­ze u Cr­noj Go­ri.
Vrat­ni­ca je, sum­nja se, zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj jer je do­nio od­lu­ke da Sin­di­kat UP uče­stvu­je sa 20 do 40 od­sto u ku­po­vi­ni sta­no­va po po­vla­šće­nim uslo­vi­ma. Sta­no­vi su ku­po­va­ni nov­cem iz za­jed­nič­kog Fon­da so­li­dar­no­sti, u ko­ji su se sli­va­le čla­na­ri­ne od oko 5.000 slu­žbe­ni­ka UP. To je, sum­nja se, ura­đe­no su­prot­no Pra­vil­ni­ku i Sta­tu­tu o rje­ša­va­nju stam­be­nih po­tre­ba čla­no­va Sin­di­ka­ta, bez ras­pi­si­va­nja kon­kur­sa i for­mi­ra­nja ko­mi­si­ja.
Iz­me­đu osta­lih, sin­di­kal­ne sta­no­ve su do­bi­li po­moć­nik di­rek­to­ra UP Ni­ko­la Ja­nju­še­vić 60,04 me­tra kva­drat­na, Zo­ran Ra­du­lo­vić 56,22, Rad­mi­lo Stru­gar 55,66, Jo­vi­ca Re­če­vić 55,66, Pe­tar Še­sto­vić 54,06, Mi­lan Ko­va­če­vić 43,94, Ve­sko Da­mja­no­vić 42,78, Lji­lja­na Ni­ko­lić 40,81, Ili­ja Ja­nju­še­vić 40,82, Dra­gan Kli­ko­vac 41,01 i Go­ran Jo­kić 45,66 me­ta­ra kva­drat­nih.
Biv­ši pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta UP Du­ško Vrat­ni­ca, ka­ko se sum­nja, zlo­u­po­tri­je­bio je slu­žbe­ni po­lo­žaj ta­ko što je ne­po­štu­ju­ći Pra­vil­nik o rje­ša­va­nju stam­be­nih po­tre­ba čla­no­va Sin­di­ka­ta i Sta­tut Sin­di­ka­ta, bez ras­pi­si­va­nja kon­kur­sa i for­mi­ra­nja ko­mi­si­ja, do­di­je­lio šest sta­no­va čla­no­vi­ma pred­sjed­ni­štva Sin­di­ka­ta u zgra­di na Tu­škom pu­tu.
Na taj na­čin sta­no­ve po po­vla­šće­nim uslo­vi­ma do­bi­li su Dra­go­ljub De­dić 56,22 me­tra kva­drat­na, no­vo­i­za­bra­ni pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta Upra­ve po­li­ci­je Mla­den Šu­škav­če­vić 56,22 Lji­lja­na Go­gić 43,94, Ba­ćo Ba­ćo­vić 60,04, Dra­gan Go­ro­vić 60,04 i Du­ško Ja­nju­še­vić 45,66 me­ta­ra kva­drat­nih.
Još pri­je dvi­je go­di­ne go­vo­ri­lo se o na­vod­nim ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma u sin­di­ka­tu, dok je na mje­stu pred­sjed­ni­ka bio Vrat­ni­ca. Pr­vi je jav­no is­tu­pio ta­da­šnji član Glav­nog od­bo­ra Sin­di­ka­ta Upra­ve po­li­ci­je Ve­li­bor Vu­či­nić iz Moj­kov­ca, ko­ji je kra­jem 2012. go­di­ne op­tu­žio Vrat­ni­cu i na­veo da se mo­glo bo­lje ra­di­ti i vi­še po­mo­ći za­po­sle­nim čla­no­vi­ma u po­li­ci­ji. On je ta­da upu­tio ini­ci­ja­ti­vu u ko­joj je tra­žio da se pre­i­spi­ta rad du­go­go­di­šnjeg pred­sjed­ni­ka Sin­di­ka­ta Upra­ve po­li­ci­je. Vu­či­nić je zah­ti­je­vao da se otvo­ri is­tra­ga i da se utvr­di ka­ko su i po ko­jim kri­te­ri­ju­mi­ma di­je­lje­ni sta­no­vi, ali i nov­ča­na po­moć čla­no­vi­ma po­li­cij­skog sin­di­ka­ta.D.Ž.


Ispitaju još de­vet svje­do­ka

Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, sa­slu­ša­nja svje­do­ka će bi­ti na­sta­vlje­na i da­nas, ka­da će is­kaz da­ti šest li­ca. Pre­o­sta­la tri svje­do­ka će svo­je iz­ja­ve da­ti u sri­je­du, dok u pr­vom kru­gu sa­slu­ša­nja ni­je pred­vi­đe­no da iz­ja­vu da i Ve­se­lin Ve­ljo­vić, biv­ši di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"