Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2015-06-10 TUŽILAŠTVO PROVJERAVA SPORNE POSLOVNE ODNOSE ŽELJEZNIČKOG PREVOZA I ZAGREBAČKE FIRME GREDELJ
Voz koji je bio na remontu u Gredelju Milioni otišli za sumnjivi remont Provjeravaju se činjenice i okolnosti pod kojima su zasnovani sporni poslovni odnosi sa firmom TŽV Gredelj d.o.o. iz Zagreba, a u vezi sa opravkom voznih sredstava Željezničkog prevoza Crne Gore a.d. Podgorica – saopšteno je za „Dan” iz Vrhovnog državnog tužilaštva
Dan - novi portal
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci pro­vje­ra­va okol­no­sti i či­nje­ni­ce pod ko­ji­ma su za­sno­va­ni spor­ni po­slov­ni od­no­si sa fir­mom TŽV Gre­delj d.o.o. Za­greb, u ve­zi sa oprav­kom vo­znih sred­sta­va Že­lje­znič­kog pre­vo­za Cr­ne Go­re (ŽPCG), sa­op­šte­no je za „Dan” iz Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva. Ka­ko su ka­za­li, tu­ži­o­ci pri­ku­plja­ju in­for­ma­ci­je i od Upra­ve za jav­ne na­bav­ke i glav­nog in­spek­to­ra za že­lje­znič­ki sa­o­bra­ćaj po­vo­dom sum­nji da su od­go­vor­na li­ca u ŽPCG iz­vr­ši­la vi­še kri­vič­nih dje­la na šte­tu kom­pa­ni­je i bez­bjed­no­sti že­lje­znič­kog sa­o­bra­ća­ja.
– U Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci for­mi­ran je pred­met po­vo­dom oba­vje­šte­nja biv­ših od­go­vor­nih li­ca u Že­ljez­nič­kom pre­vo­zu Cr­ne Go­re a.d. Pod­go­ri­ca. Pred­met se na­la­zi u fa­zi iz­vi­đa­ja, a ra­di utvr­đi­va­nja pri­ja­vlje­nih ne­pra­vil­no­sti pri­ku­plja­ju se od­re­đe­na oba­vje­šte­nja od Upra­ve za jav­ne na­bav­ke Cr­ne Go­re i glav­nog in­spek­to­ra za že­lje­znič­ki sa­o­bra­ćaj. Isto­vre­me­no se pro­vje­ra­va­ju či­nje­ni­ce i okol­no­sti pod ko­ji­ma su za­sno­va­ni spor­ni po­slov­ni od­no­si sa fir­mom TŽV Gre­delj d.o.o. iz Za­gre­ba, a u ve­zi sa oprav­kom vo­znih sred­sta­va Že­lje­znič­kog pre­vo­za Cr­ne Go­re a.d. Pod­go­ri­ca – sa­op­šte­no je za „Dan” iz ka­bi­ne­ta vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća.
Biv­ši ru­ko­vo­di­o­ci Že­lje­znič­kog pre­vo­za i in­fra­struk­tu­re (ŽPCG i ŽICG) pod­ni­je­li su po­čet­kom fe­bru­a­ra ove go­di­ne oba­vje­šte­nje VDT-u u ve­zi sa sum­nji­vim po­slo­vi­ma mi­li­on­ske vri­jed­no­sti u Že­lje­znič­kom pre­vo­zu oko re­mon­ta dva vo­za u hr­vat­skoj kom­pa­ni­ji Gre­delj, uka­zu­ju­ći da po­sto­je in­di­ci­je da je ri­ječ o dje­li­ma or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je. U oba­vje­šte­nju i do­ku­men­ta­ci­ji ko­je su ti rad­ni­ci pod­ni­je­li Vr­hov­nom i Osnov­nom dr­ža­vom tu­ži­la­štvu na­vo­di se da po­sto­ji sum­nja da su od­go­vor­na li­ca iz ŽPCG i ŽICG zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja u kon­ti­nu­i­te­tu na­ni­je­la znat­nu ma­te­ri­jal­nu šte­tu tim pri­vred­nim dru­štvi­ma. Tu­ži­la­štvu je uka­za­no da je kom­pa­ni­ja TŽV Gre­delj iz Za­gre­ba pod sum­nji­vim okol­no­sti­ma do­bi­ja­la po­slo­ve re­mon­ta i glav­nih po­prav­ki dva vo­za ŽPCG po po­zi­vi­ma za jav­nu na­bav­ku, ko­ji su to pri­vred­no dru­štvo ko­šta­li oko 100.000 eura vi­še u od­no­su na dru­ge po­nu­de, pri če­mu jed­no vo­zno sred­stvo na­kon tri go­di­ne od pred­vi­đe­nog ro­ka za po­prav­ku ni­je vra­će­no iz Hr­vat­ske. U do­ku­men­ta­ci­ji ko­ja je do­sta­vlje­na tu­ži­la­štvu na­vo­di se da je je­dan voz iz Gre­de­lja vra­ćen u još go­rem sta­nju, a još ni­je po­zna­to šta je sa vo­zom ko­ji je na re­mont po­slat pri­je sko­ro tri go­di­ne. Za po­sao re­mon­ta dva vo­za TŽV Gre­de­lju je pla­će­no 1.499.780 eura.
Biv­ši ru­ko­vo­di­o­ci Že­lje­zni­ce, ko­ji su do­sta­vi­li do­ku­men­ta­ci­ju tu­ži­la­štvu, sum­nja­ju da su od­go­vor­na li­ca ŽPCG u 2011. go­di­ni pro­iz­ve­la gu­bit­ke u iz­no­su od oko 2,6 mi­li­o­na eura, ko­ji su u 2012. iz­no­si­li oko tri mi­li­o­na. Po ocje­ni za­po­sle­nih i biv­ših di­rek­to­ra tih pri­vred­nih dru­šta­va, od­go­vor­na li­ca su svo­jim dje­lo­va­njem pro­u­zro­ko­va­la za­du­že­nost u vi­si­ni od 13.000.000 eura za ku­po­vi­nu no­vih vo­zo­va, kao i 500.000 eura za opre­ma­nje de­poa za no­ve vo­zo­ve i 3,1 mi­li­on za te­ku­će odr­ža­va­nje van­plan­ske oprav­ke i ku­po­vi­nu re­zer­vnih dje­lo­va.
Iz­vje­šta­ji unu­tra­šnje kon­tro­le ŽICG i ŽPCG po­ka­za­li su da su po­je­di­na vo­zna sred­stva upu­ći­va­na na re­mont i oprav­ku u pot­pu­no is­prav­nom sta­nju, dok su sa glav­ne oprav­ke vra­ća­na sa ve­li­kim ne­do­sta­ci­ma. Loš kva­li­tet oba­vlje­nih po­slo­va oprav­ki i re­mon­ta pro­u­zro­ko­vao je do­dat­ne tro­ško­ve usled an­ga­žo­va­nja vo­znih sred­sta­va dru­gih pri­vred­nih su­bje­ka­ta.
A.T.

Gre­delj ne bi­ra­ju ni Hr­va­ti

Pod­no­si­o­ci oba­vje­šte­nja tu­ži­la­štvu po­seb­no su uka­za­li da je u kom­pa­ni­ji Gre­delj uve­den ste­čaj sve­ga ne­ko­li­ko mje­se­ci od ka­da joj je cr­no­gor­ska že­lje­zni­ca do­di­je­li­la po­sao re­mon­ta vo­zo­va.
– Ta kom­pa­ni­ja pri­ja­vi­la se i na jav­ni po­ziv ko­ji je za glav­nu oprav­ku lo­ko­mo­ti­va se­ri­je 461 ras­pi­sao Mon­te­kar­go a.d. Pod­go­ri­ca, ali je od stra­ne tog na­ru­či­o­ca oci­je­nje­no da taj po­nu­đač ne­ma re­fe­ren­ce za iz­vr­še­nje tog po­sla. Re­mon­ti, od­no­sno glav­ne oprav­ke, tra­ja­li su mno­go du­že od pred­vi­đe­nog ro­ka. EMG 412/416-045/046 je 25. apri­la 2012. go­di­ne pri­mlje­na u TŽV Gre­delj d.o.o. Za­greb, a do da­na da­na­šnjeg ni­je vra­će­na sa glav­ne oprav­ke, pa s ob­zi­rom na rok iz­vr­še­nja oprav­ke ko­ji je pre­ci­zi­ran ugo­vo­rom po­sto­ji sum­nja da je na­ve­de­na EMG po­klo­nje­na ili otu­đe­na – na­vo­di se u do­ku­men­ta­ci­ji do­sta­vlje­noj tu­ži­la­štvu, u ko­ju je „Dan” imao uvid.
Oni su na­ve­li da ni hr­vat­ska že­lje­zni­ca ne vr­ši re­mont svo­jih vo­zo­va u Gre­de­lju.


Sti­gao dru­gi voz sa oprav­ke

Iz ŽPCG sa­op­šte­no je za „Dan” da je ele­ktro­mo­tor­ni va­gon 412/416-045/046, ko­ji se na­la­zio u fir­mi TŽV Gre­delj d.o.o zbog glav­ne oprav­ke i mo­der­ni­za­ci­je, do­pre­mljen 31. ma­ja ove go­di­ne.
– Po­red ra­do­va pred­vi­đe­nih osnov­nim ugo­vo­rom, zbog de­va­sti­ra­nja elek­tro­in­sta­la­ci­je na vo­zu ne­po­sred­no pri­je upu­ći­va­nja vo­za u re­dov­nu oprav­ku, pri­nu­đe­ni smo bi­li da iz­vr­ši­mo za­mje­nu kom­plet­ne elek­trič­ne ni­sko­na­pon­ske i vi­so­ko­na­pon­ske in­sta­la­ci­je, za či­ju na­bav­ku je bi­lo po­treb­no iz­dvo­ji­ti do­dat­na znat­na fi­nan­sij­ska sred­stva i vri­je­me po­treb­no za spro­vo­đe­nje za­kon­skih pro­ce­du­ra. Zbog za­star­je­lo­sti ti­po­va BCR (ko­či­o­nih blo­ko­va) ni­je bi­lo mo­gu­će iz­vr­ši­ti oprav­ku, pa je na kom­plet­nom vo­zu iz­vr­še­na za­mje­na po­me­nu­tih BCR no­vim, kao i dru­gih dje­lo­va i sklo­po­va za ko­ji­ma je po­tre­ba za­mje­ne utvr­đe­na na­kon pot­pu­ne de­mon­ta­že, mje­re­nja i ul­tra­zvuč­nog is­pi­ti­va­nja. Sve ovo je uslo­vi­lo da se voz za­dr­ži u oprav­ci du­že od pred­vi­đe­nog ro­ka, za šta od­go­vor­nost ni­je sno­sio re­mon­ter, pa sa­mim ti­me ni­je­su se mo­gli na­pla­ći­va­ti pe­na­li od stra­ne TŽV Gre­delj zbog do­dat­nog za­dr­ža­va­nja ovog vo­za u po­me­nu­tom pred­u­ze­ću – ka­za­li su iz ŽPCG.
Na­po­mi­nju da je da pro­iz­vo­đač ovog vo­za iz Le­to­ni­je odav­no ne po­sto­ji, što ima za po­sle­di­cu, ka­ko ka­žu, ote­ža­nost na­bav­ke dje­lo­va za isti, na­vo­de­ći da se ova­kva vo­zna sred­stva sve vi­še ot­pi­su­ju.
– Glav­na oprav­ka sa mo­di­fi­ka­ci­ja­ma pla­će­na je po ugo­vo­ru i va­že­ćim ci­je­na­ma za do­dat­ne ra­do­ve. Na­kon oprav­ke uspje­šno je iz­vr­še­na prob­na vo­žnja u Za­gre­bu i pla­ni­ra­no je da se iz­vr­ši još jed­na prob­na vo­žnja u Pod­go­ri­ci, pri­je ko­nač­nog pu­šta­nja vo­za u sa­o­bra­ćaj. Ovaj voz na­mi­je­njen je za lo­kal­ni sa­o­bra­ćaj. Na­po­mi­nje­mo da smo o ovoj te­mi ne­dav­no da­va­li is­crp­ne iz­ja­ve za vaš dnev­ni list, te ci­je­ni­mo da sva­ka da­lja iz­ja­va bi­lo kog dru­gog neo­vla­šće­nog i ne­kom­pe­tent­nog li­ca o ovom pi­ta­nju za Že­lje­znič­ki pre­voz Cr­ne Go­re ne­će bi­ti re­le­vant­na – is­ti­ču u ŽPCG.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"