Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovi潻 * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2015-06-10 MINISTARSTVO RADA ŠALJE 200 DRŽAVNIH SLUŽBENIKA DA DVA SATA POMOGNU RADNICIMA NA PLANTAŽAMA
Kovačević prilikom nedavne posjete radnicima na plantažama Idu da beru političke poene Goran Danilović kaže da se bez ustručavanja može reći da je u pitanju skeč, kao kada ministarka rada Zorica Kovačević ide da lobira kod socijalno ugroženih grupa i penzionera za NATO Srđan Perić ističe da svako treba da radi svoj posao, te mu nije jasna poruka akcije ministarstva
Dan - novi portal
Za計o貞le要i u Mi要i貞tar貞tvu ra苓a i so苞i虻al要og sta訃a要ja sa ko衍e茆a衫a iz Za赳o苓a za za計ošlja赳a要je, cen負a訃a za so苞i虻al要i rad, Za赳o苓a za so苞i虻al要u i dječ虻u zašti負u, Fon苓a pen述ij貞kog i in赳a衍id貞kog osi茆u訃a要ja (PIO) i Upra赳e za zbri要ja赳a要je iz苑je茆li苞a da要as od šest do osam sa負i po衫oći će za計o貞le要i衫a na pod茆o訃ič虺im plan負aža衫a da be訃u bre貞kve. Ak苞i虻a, po ocje要i sa茆o赳or要i虺a „Da要a”, sa衫o je loš po衍i負ič虺i mar虺e負ing či虻a je svr虐a ubi訃a要je po衍i負ič虺ih po苟要a.
Iako je na虻a赳lje要o da će držav要i službe要i苞i dva sa負a bra負i bre貞kve, a po貞li虻e to茆a se upu負i負i u kan苞e衍a訃i虻e na po貞ao, nji虐ov rad要i an茆ažman na plan負aža衫a neće baš to衍i虺o tra虻a負i, ako se bu苓e po貞tu計a衍o po pro負o虺o衍u. Iz Mi要i貞tar貞tva ra苓a i so苞i虻al要og sta訃a要ja sa觔pšte要o je da će „be訃ači”, njih oko 200, u šest sa負i kre要u負i auto苑u貞i衫a u voć要jak od uprav要e zgra苓e Plan負aža u Uli苞i Ra苓o衫i訃a Iva要o赳ića br. 2 u Pod茆o訃i苞i. Dok stig要u do voć要ja虺a tre苑aće im oko 15 mi要u負a, isto to衍i虺o i da se vra負e, znači po衍a sa負a ma要je za bra要je.
Dok se do虐va負e gaj苑e, upu負e u po貞ao i tu će vje訃o赳at要o otići pet要a苟貞tak mi要u負a i osta虻e sat vre衫e要a i 15 mi要u負a za bra要je.
– Oče虺u虻e衫o da se ak苞i虻i oda述o赳e oko 200 za計o貞le要ih, ko虻i će se na虺on to茆a vra負i負i rad要im oba赳e述a衫a – ka述a衍i su „Da要u” u Mi要i貞ta貞tvu ra苓a i so苞i虻al要og sta訃a要ja.
Funk苞i觔要er De衫o貞a i po貞la要ik Go訃an Da要i衍o赳ić kaže za „Dan” da ak苞i虻e kao što je da要ašnja, u reži虻i Mi要i貞tar貞tva ra苓a i so苞i虻al要og sta訃a要ja, doži赳lja赳a kao ne苓o貞ta負ak po衍i負ič虺e in赳en負iv要o貞ti onih ko虻i ih pred衍ažu i spro赳o苓e. On na赳o苓i da bez ustruča赳a要ja može reći da je u pi負a要ju to pod虻ed要a虺o skeč, kao i ka苓a mi要i貞tar虺a ra苓a Zo訃i苞a Ko赳ače赳ić ide da lo苑i訃a kod so苞i虻al要o ugrože要ih gru計a i pen述i觔要e訃a za NA茅O.
– Dok god ra苓i負e tuđe po貞lo赳e, to znači da ne衫a負e vre衫e要a i da ne umi虻e負e da ra苓i負e svoj. Vje訃u虻em da je vri虻e衫e po衍i負i虺e kroz po衍i負ič虺i mar虺e負ing prošlo i da se traže vr衍o kon虺ret要e stva訃i. Uko衍i虺o za計o貞le要i u mi要i貞tar貞tvu ne衫a虻u šta dru茆o da ra苓e, iako ih plaća衫o za to, već idu da be訃u bre貞kve, on苓a se po貞ta赳lja pi負a要je svr貞is虐od要o貞ti po貞to虻a要ja ta虺vog mi要i貞tar貞tva. Oče虺i赳a要o je da za計o貞le要i u Mi要i貞tar貞tvu ra苓a ma虺ar osam sa負i ima虻u neo苓衍ožne ne赴計it要ih, hit要e, sva虺o苓nev要e oba赳e述e, te da ne mo茆u ra苓i負i ništa dru茆o uz svu do苑ru na衫je訃u. Pri衫je訃om se po虺a述u虻e na vla貞ti負om rad要om mje貞tu. Pri衫je訃om se po虺a述u虻e kroz an茆ažman za ko虻i ste plaće要i – oci虻e要io je Da要i衍o赳ić.
On kaže da po虺a述a負i na svom pri衫je訃u da ni虻e is計od ča貞ti ići i bra負i bre貞kve u ovom sluča虻u je su赳išno jer su Plan負aže pro苯i負a苑il要a kom計a要i虻a ko虻oj ne tre苑a虻u ak苞i虻e za po衫oć.
– Pro貞to reče要o, ne虺a pla負e, jer ima虻u oda虺le – i bre貞kve će bi負i po苑ra要e u re虺ord要om ro虺u – kaže Da要i衍o赳ić. Is負iče da mu ni虻e ja貞no ot虺ud ogrom要a po赳e述a要ost Mi要i貞tar貞tva ra苓a i Plan負aža, dok se isto赳re衫e要o ne ra苓i ništa da se po衫og要e de貞e負i要a衫a hi衍ja苓a so苞i虻al要o ugrože要ih.
Da要i衍o赳ić po訃uču虻e da za計o貞le要i u Mi要i貞tar貞tvu zdra赳lja tre苑a da se ba赳e zdra赳ljem, oni u pro貞vje負i – pro貞vje負om, a u re貞o訃u ra苓a i so苞i虻al要og sta訃a要ja – ra苓om i so苞i虻al要im sta訃a要jem.
– Možda na je苓an dan može da se na計ra赳i iz衫je要a, pa da za計o貞le要i iz Plan負aža dođu u mi要i貞tar貞tvo i da po虺aže衫o ka虺o svi može衫o sve. Mi要i貞tri bi tre苑a衍o da zna虻u da ni虻e u to虺u iz苑or要a kam計a要ja i da su oni držav要i službe要i苞i ko虻i tre苑a od茆o赳or要o da ra苓e svoj po貞ao. Ni虻e valj苓a da ima虻u vre衫e要a da eks計e訃i衫en負išu sa onim što se zo赳e vla貞ti負i po貞ao – is負iče Da要i衍o赳ić.
Po貞la要ik Po述i負iv要e Cr要e Go訃e i član Od苑o訃a za rad, zdrav貞tvo i so苞i虻al要o sta訃a要je Srđan Pe訃ić tvr苓i da sva虺o tre苑a da ra苓i svoj po貞ao i ni虻e mu ja貞na po訃u虺a ak苞i虻e mi要i貞tar貞tva.
– Ako je to po訃u虺a da naši građa要i neće da ra苓e, on苓a je ona pot計u要o ne赴負e衫e衍ja要a. Ako se že衍i po貞la負i po訃u虺a za計o貞le要i衫a u drža要im in貞ti負u苞i虻a衫a ko衍i虺o je težak po貞ao u tim uslo赳i衫a, vje訃u虻em da oni to već zna虻u. Ako se že衍je衍a po虺a述a負i so衍i苓ar要ost, on苓a je tre苑a衍o da se nad衍ežni po負ru苓e da za rad要i虺e iz苓ej貞tvu虻u i pri貞toj要e pla負e – kaže Pe訃ić.
On is負iče da šta god da je bio cilj, sušti要a je pro衫aše要a.
– Rad na Plan負aža衫a je ča貞tan, na計o訃an i ma衍o plaćen. Od nje茆a ne tre苑a pra赳i負i pred貞ta赳u za jav要ost jer lju苓i衫a ko虻i na計o訃要o ra苓e je naj衫a要je sta衍o do ova虺ve vr貞te mar虺e負in茆a ko虻i, uvje訃en sam, ne ra苓u虻e ni za計o貞le要e u držav要im usta要o赳a衫a – za虺ljuču虻e Pe訃ić.
M.S.


De衫a茆oški po負ez

Ne述a赳i貞ni po貞la要ik i član Od苑o訃a za rad, zdrav貞tvo i so苞i虻al要o sta訃a要je No赳i苞a Sta要ić sma負ra da na訃ed苑a da lju苓i iz držav要ih in貞ti負u苞i虻a idu na plan負aže ne bi bi衍a čud要a za ko衫u要i貞tič虺i si貞tem u Sje赳er要oj Ko訃e虻i ko虻om vla苓a Kim Džong Un. On kaže da će pred衍oži負i da od苑or jed要og da要a ne要a虻a赳lje要o pođe na plan負aže i vi苓i ka虺vi su uslo赳i za rad i ka虺av je smještaj i is虐ra要a.
– Ova rad要a ak苞i虻a je či貞ti de衫a茆oški po負ez od ko虻eg ni虺o neće ima負i ko訃ist. Ne liči ovo ni na ka虺vu rad要u ak苞i虻u jer ona to ni虻e. Po虺uša赳a虻u se ubra負i ne虺i po衍i負ič虺i po苟要i, a ne bre貞kve. Pot計u要o bes虺o訃i貞na priča. Sum要jam da će se iko iz voć要ja虺a vra負i負i da要as u kan苞e衍a訃i虻u. Vje訃o赳at要o će svi poći na pri虻em u Šipča要ik i ta虺o će na計ra赳i負i veći trošak za go述bu, ne茆o što će stvar要o pri赳ri虻e苓i負i – oci虻e要io je za „Dan” Sta要ić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"