Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-04-29 AFERA „DEPEŠA”: DOKUMENT SAVJETA ZA ČLANSTVO U ALIJANSU DOKAZUJE NEZAKONIT ODNOS PREMA JAVNOSTI
Sjednica Savjeta od 30. decembra kojom je predsjedavao Đukanović: Curi i kod Mila Milo tajno plaćao medije da hvale NATO Odobreno je 5.000 eura za objavljivanje deset novinskih reportaža u tri medija čiji je tiraž preko 5.000 (odnosi se na broj štampanih primjeraka), kao i 5.000 eura za tri portala čiji je dnevni pregled preko 9.000 Plaćanjem za reportaže krše se smjernice za načelo 11 kodeksa novinara po kojima novinar ne smije da se bavi reklamno-propagandnim poslovima, a novinske strane koje plaćaju sponzori moraju se jasno razlikovati od informativnog sadržaja
Dan - novi portal
Sa­vjet za član­stvo u NA­TO, ko­me je pred­sje­da­vao pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić, ozna­čio je ste­pe­nom taj­no­sti „In­ter­no” Godišnji plan za ja­ča­nje po­dr­ške jav­nog mnje­nja član­stvu u Ali­jan­si, a nji­me se de­talj­no raz­ra­đu­je ne­za­ko­nit uti­caj na jav­nost kroz taj­ne is­pla­te me­di­ji­ma za novinske re­por­ta­že. To je od­lu­če­no na sjed­ni­ci Sa­vje­ta 30. de­cem­bra 2014. go­di­ne go­di­ne ko­jom je pred­sje­da­vao Đu­ka­no­vić i na ko­joj je usvo­jen Godišnji plan za ja­ča­nje po­dr­ške jav­no­sti za 2015. go­di­nu, a ko­ji de­fi­ni­še ak­tiv­no­sti, nji­ho­ve no­si­o­ce, part­ne­re i pe­ri­od re­a­li­za­ci­je.
Vla­din Go­di­šnji plan za ja­ča­nje po­dr­ške jav­no­sti atlant­skim in­te­gra­ci­ja­ma, kao i za­pi­snik sa sjed­ni­ce, „Dan” eks­klu­ziv­no ob­ja­vlju­je.
Po tom pla­nu, odo­bre­no je 5.000 eura za ob­ja­vlji­va­nje de­set no­vin­skih re­por­ta­ža u tri me­di­ja či­ji je ti­raž pre­ko 5.000 (od­no­si se na broj štam­pa­nih pri­mje­ra­ka). Ta­ko­đe, pla­nom je odo­bre­no i 5.000 za tri por­ta­la či­ji je je­din­stve­ni dnev­ni pre­gled pre­ko 9.000, a rok za re­a­li­za­ci­ju oba pro­jek­ta su, ka­ko se na­vo­di, pr­va dva kvar­ta­la 2015. go­di­ne. Re­a­li­za­ci­ju ovih pro­je­ka­ta tre­ba da spro­ve­de Ko­or­di­na­ci­o­ni tim za član­stvo u NA­TO.
Čla­no­vi­ma Sa­vje­ta na sjed­ni­ci je pre­zen­to­va­no is­tra­ži­va­nje „Sta­vo­vi gra­đa­na Cr­ne Go­re o NA­TO in­te­gra­ci­ja­ma“, ko­je je ura­dio IP­SOS. U pi­ta­nju je is­tra­ži­va­nje či­je je dje­lo­ve, ka­ko je „Dan” već pi­sao, pre­mi­jer la­žno pred­sta­vljao u jav­no­sti.
Pre­ma za­pi­sni­ku sa sjed­ni­ce, Sa­vjet je usvo­jio Go­di­šnji plan za ja­ča­nje po­dr­ške jav­nog mnje­nja za član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO, ko­ji je ozna­čen ste­pe­nom taj­no­sti „In­ter­no“, a pri­hva­tio je i ključ­ne po­ru­ke za ja­ča­nje po­dr­ške jav­nog mnje­nja za član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO sa osnov­nom ar­gu­men­ta­ci­jom, a ozna­če­ne su ste­pe­nom taj­no­sti „In­ter­no“.
Pla­ni­ra­na je i „kon­ti­nu­i­ra­na sa­rad­nja sa ured­ni­ci­ma-no­vi­na­ri­ma štam­pa­nih me­di­ja u ci­lju una­pre­đi­va­nja po­sto­je­ćih i uvo­đe­nja no­vih sa­dr­ža­ja o NA­TO te­ma­ma”, te „in­ser­ta­ci­ja no­vin­skog let­ka i ob­ja­vlji­va­nje na in­ter­net stra­ni­ci”. Za sve te ak­tiv­no­sti pla­ni­ra­ne su is­pla­te šta­map­nim me­di­ji­ma či­ji je broj ­štam­pa­nih pri­mje­ra­ka pre­ko 5.000.
Pre­ma na­če­lu 11 Ko­dek­sa no­vi­na­ra Cr­ne Go­re, „no­vi­nar ne smi­je pri­hva­ta­ti pri­vi­le­gi­je bi­lo ko­je vr­ste ko­je bi mo­gle ogra­ni­či­ti ili do­ve­sti u sum­nju nje­go­vu auto­nom­nost i ne­pri­stra­snost, i na­u­di­ti slo­bo­di od­lu­či­va­nja iz­da­va­ča i re­dak­ci­je”.
U smjer­ni­ca­ma za to na­če­lo, na­vo­di se da se re­kla­me, no­vin­ske stra­ne ili pro­gra­mi ko­je pla­ća­ju spon­zo­ri mo­ra­ju ja­sno raz­li­ko­va­ti od in­for­ma­tiv­nog sa­dr­ža­ja i mo­ra­ju bi­ti ta­ko kre­i­ra­ni i pred­sta­vlje­ni da ih či­ta­lac/slu­ša­lac/gle­da­lac pre­po­zna kao ta­kve.
– No­vi­nar ne smi­je da se ba­vi re­klam­no-pro­pa­gand­nim po­slo­vi­ma – upo­zo­ra­va se u tek­stu Ko­dek­sa no­vi­na­ra Cr­ne Go­re.
Iden­tič­ni pro­jek­ti kao i sa štam­pa­nim me­di­ji­ma pla­ni­ra­ni su i sa te­le­vi­zi­ja­ma i ra­dio sta­ni­ca­ma, a va­žan kri­te­ri­jum za nji­hov iz­bor je „na­ci­o­nal­na po­kri­ve­nost”. Ka­da su u pi­ta­nju te­le­vi­zi­je, pre­ma vla­di­nom go­di­šnjem pla­nu, pred­vi­đe­no je „emi­to­va­nje 50 krat­kih stan­dar­di­zo­va­nih TV sa­dr­ža­ja na dvi­je TV sta­ni­ce”.
Uz to, u tre­ćem kvar­ta­lu ove go­di­ne pla­ni­ra­na je do­dje­la na­gra­de na naj­bo­lju NA­TO re­por­ta­žu, a u 2015. go­di­ni Vla­da je osmi­sli­la i „odr­ža­va­nje re­do­vih sa­sta­na­ka sa pred­stav­ni­ci­ma me­di­ja na dr­žav­nom i lo­kal­nom ni­vou”.
Što se ti­če dru­gih mje­ra za „ja­ča­nje po­dr­ške jav­nog mnje­nja”, za 9. maj – Dan Evro­pe i Dan po­bje­de nad fa­ši­zmom, po vla­di­nom pla­nu, „tre­ba uklju­či­ti NA­TO te­me u obi­lje­ža­va­nje na­ve­de­nog da­tu­ma”. Isto va­ži i za 21. maj – Dan ne­za­vi­sno­sti, 13. jul – Dan dr­žav­no­sti Cr­ne Go­re i 2. i 7. ok­to­bar, ka­da se obi­lje­ža­va­ju Dan unu­tra­šnjih po­slo­va i Dan Voj­ske Cr­ne Go­re.
Za mla­de u Cr­noj Go­ri pla­ni­ra­na je „or­ga­ni­za­ci­ja do­ga­đa­ja `Karavan si­gur­na budućnost` po glav­nim grad­skim tr­go­vi­ma.
U kam­pa­nju za NA­TO uklju­če­ne su i stu­dent­ske or­ga­ni­za­ci­je Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re, Uni­ver­zi­te­ta Do­nja Go­ri­ca (či­ji je pre­mi­jer su­vla­snik), FDES i Me­di­te­ran. To­kom ci­je­le go­di­ne pla­ni­ra­ne su or­ga­ni­za­ci­je pred­va­nja za stu­den­te na­slo­vlje­ne „Moj stav za­vi­si od mo­jih in­te­re­sa, uvje­re­nja, ži­vot­nog sti­la i osje­ća­ja pri­pad­no­sti”.
– Pred­vi­đe­no je re­dov­no mje­seč­no odr­ža­va­nje sa­sta­na­ka sa pred­stav­ni­ci­ma stu­de­na­ta sa ci­ljem kon­ti­nu­i­ra­nog una­pre­đi­va­nja pla­na ak­tiv­no­sti – na­vo­di se u Go­di­šnjem pla­nu za ja­ča­nje po­dr­ške jav­no­sti atlant­skim in­te­gra­ci­ja­ma.
U tom do­ku­men­tu Vla­de Cr­ne Go­re je na­ve­de­no i da je pla­ni­ra­no uče­šće na­ci­o­nal­nog ko­or­di­na­to­ra za NA­TO na sa­stan­ci­ma op­štin­skih od­bo­ra po­li­tič­kih par­ti­ja. Ta­ko­đe, pla­ni­ra­no je i or­ga­ni­zo­va­nje se­mi­na­ra za pred­stav­ni­ke ugo­sti­te­lja (ho­te­li, ho­tel­ska udru­že­nja…), te or­ga­ni­za­ci­ja kon­fe­ren­ci­je za pri­vred­ni­ke na te­mu saj­ber-bez­bjed­no­sti. Sprem­no je i „ob­ja­vlji­va­nje spe­ci­ja­li­zo­va­nih tek­sto­va u spe­ci­ja­li­zo­va­nim me­dij­skim sa­dr­ža­ji­ma za pri­vred­ni­ke”, po­put Gla­sni­ka, Ban­ka­ra i slič­no.
Po­sled­njih da­na „Dan” je ob­ja­vio broj­ne di­plo­mat­ske de­pe­še i in­for­ma­ci­je o su­sre­ti­ma še­fa di­plo­ma­ti­je Igo­ra Luk­ši­ća u SAD i Nje­mač­koj, i ti­me po­kre­nuo afe­ru „De­pe­ša”. Na tim su­sre­ti­ma na­go­vi­je­šte­no je da će član­stvo u NA­TO mo­ra­ti da sa­če­ka iz­bor idu­ćeg ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka, 2016. go­di­ne. Luk­šić je u Ber­li­nu op­tu­žio i SPC, ne­ke par­ti­je i od­re­đe­ne NVO da pre­ko njih Ru­si­ja vr­ši pri­ti­sak na Cr­nu Go­ru. M.V.


Je­lu­šić: Ko­deks je ja­san

Om­bud­sman „Vi­je­sti” do kra­ja 2014. go­di­ne Bo­že­na Je­lu­šić sma­tra da se pla­ća­njem me­dij­skih sa­dr­ža­ja naj­če­šće pri­bje­ga­va on­da ka­da jed­na stra­na o ko­joj se iz­vje­šta­va oci­je­ni da re­dov­nim iz­vje­šta­va­njem ni­šta ne mo­že da do­bi­je pa pla­ti ob­ja­vlji­va­nje od­re­đe­nog tek­sta. U tim si­tu­a­ci­ja­ma, po­ja­šnja­va ona, mo­gu­će je ob­ja­vlji­va­nje pla­će­nih sa­dr­ža­ja, ali to mo­ra bi­ti ja­sno na­zna­če­no ozna­kom „pla­će­ni pro­stor”. Ka­ko sma­tra, kon­kret­no u li­stu gdje je bi­la om­bud­sman, ta je prak­sa bi­la vr­lo tran­spa­rent­na.
Je­lu­ši­će­va na­vo­di da su u prak­si broj­ni pri­mje­ri vo­đe­nja me­dij­skih kam­pa­nja či­ji su mo­ti­vi i te ka­ko upit­ni.
– Dru­ga mo­guć­nost je da su no­vi­na­ri pla­će­ni, od­no­sno da se kr­ši onaj član ko­dek­sa ko­ji uka­zu­je da no­vi­nar ne tre­ba da pri­ma ni­ka­kve po­klo­ne ili slič­no. Po­ne­kad je vr­lo te­ško raz­lu­či­ti da li do­la­zi do spi­no­va­nja jav­nog mnje­nja – ka­za­la je Je­lu­ši­će­va za „Dan”.


Vu­ko­vić: No­vi­nar se ne smi­je ba­vi­ti pro­pa­gan­dom

Ana­li­ti­čar me­di­ja Dra­go­ljub Vu­ko­vić sma­tra da se ob­ja­vlji­va­njem pla­će­nih sa­dr­ža­ja bez ozna­ke ra­di o pla­će­nom pro­sto­ru ni­je spo­ji­vo sa no­vi­nar­stvom.
– No­vi­nar ne bi tre­ba­lo da se ba­vi pro­pa­gan­dom jer on­da pre­sta­je bi­ti no­vi­nar. Ta­da gu­bi i kre­di­bi­li­tet kao no­vi­nar pro­fe­si­o­na­lac. Ko će mu vje­ro­va­ti. Ako jed­nom poč­ne­te da pi­še­te re­klam­ne tek­sto­ve, ko će vam on­da vje­ro­va­ti ka­da se bu­de­te ba­vi­li ne­čim što tre­ba da bu­de objek­tiv­no tre­ti­ra­no – oci­je­nio je Vu­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"