Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-04-27 AFERA „DEPEŠA”: POVJERLJIV DOKUMENT AMBASADE CRNE GORE O USLOVIMA ZA PRESELJENJE U NOVU ZGRADU SJEVERNOATLANTSKOG VOJNOG SAVEZA
Dragana Radulović NATO nije htio da obeća pozivnicu Povjerljivi dokument o namjeri Vlade Crne Gore da misiju preseli u novu centralu NATO-a otkriva da ugovor o zakupu mora da sadrži otkaznu klauzulu, jer nije izvjesno da će Crna Gora dobiti poziv za članstvo Preseljenje u novu centralu, prema informaciji koju je sačinila šef Misije pri NATO-u Dragana Radulović, poreske obveznike Crne Gore koštalo bi 500.000 eura
Dan - novi portal
Ko­mi­tet NA­TO-a ni­je mo­gao da obe­ća pred­stav­ni­ci­ma Mi­si­je Cr­ne Go­re pri sje­di­štu Ali­jan­se u Bri­se­lu da će Cr­noj Go­ri bi­ti upu­će­na po­ziv­ni­ca za član­stvo na mi­ni­star­skom sa­stan­ku u de­cem­bru. To ot­kri­va in­for­ma­ci­ja o pre­se­lje­nju Mi­si­je Cr­ne Go­re pri NA­TO-i u zgra­du Z, od­no­sno no­vu cen­tra­lu NA­TO-a od 16. mar­ta ove go­di­ne.
Po­vjer­lji­vi do­ku­ment o na­mje­ri Vla­de Cr­ne Go­re da mi­si­ju pre­se­li u zgra­du Z, to jest u no­vo eks­klu­ziv­no sje­di­šte Ali­jan­se, za­ve­den pod bro­jem 01-97/80401/74, „Dan” eks­klu­ziv­no ob­ja­vlju­je. Ova in­for­ma­ci­ja po­sla­ta je pot­pred­sjed­ni­ku Vla­de i mi­ni­stru vanj­skih po­slo­va i evro­in­te­gra­ci­ja Igo­ru Luk­ši­ću, i mi­ni­stru od­bra­ne Mi­li­ci Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić.
In­for­ma­ci­ju je sa­či­ni­la i pot­pi­sa­la Dra­ga­na Ra­du­lo­vić, šef Mi­si­je Cr­ne Go­re pri NA­TO u Bri­se­lu. Ta­ko­đe, „Dan” ob­ja­vlju­je i pi­smo ko­je je 30. mar­ta ove go­di­ne Ra­du­lo­vić po­sla­la To­ni­ju Ka­ro­tu, di­rek­to­ru Pro­jekt­ne kan­ce­la­ri­je za NA­TO-ovo sje­di­šte (HKPO), u ko­me iz­ra­ža­va na­mje­re da se cr­no­gor­ska mi­si­ja pre­se­li u zgra­du Z, to jest u no­vu cen­tra­lu Sje­ver­no­a­tlant­skog sa­ve­za.
Ka­rot je no­vi­na­ri­ma u no­vem­bru pret­pro­šle go­di­ne, pri­li­kom ob­ja­vlji­va­nja pla­no­va za iz­grad­nju no­ve cen­tra­le Ali­jan­se, ka­zao da će no­va zgra­da bi­ti vri­jed­na mi­li­jar­du eura.
U in­for­ma­ci­ji od 16. ma­ra ove go­di­ne Dra­ga­na Ra­du­lo­vić je na­ve­la da se u sklo­pu pre­se­lje­nja sje­di­šta NA­TO u no­vu zgra­du, ko­je je pred­vi­đe­no za av­gust na­red­ne go­di­ne, pla­ni­ra i pre­se­lje­nje mi­si­ja part­ner­skih ze­ma­lja iz sa­da­šnjih obje­ka­ta u zgra­du Z.
– Zgra­da Z će bi­ti in­te­gral­ni dio no­vog sje­di­šta NA­TO-a, ka­ko po pi­ta­nju in­fra­struk­tu­re, ta­ko i po pi­ta­nju upra­vlja­nja i odr­ža­va­nja. U zgra­di će bi­ti smje­šte­ne sve mi­si­je part­ner­skih ze­ma­lja, ukup­no njih 19. Pre­se­lje­nje iz sa­da­šnjih obje­ka­ta u zgra­du Z pla­ni­ra­no je za jul 2017. go­di­ne i zah­ti­je­va pret­hod­nu re­kon­struk­ci­ju i ure­đe­nje u skla­du sa NA­TO stan­dar­di­ma i po­seb­nim na­ci­o­nal­nim po­tre­ba­ma – ob­ja­sni­la je Ra­du­lo­vić.
Ona je na­ve­la da kom­plet­no ure­đe­nje i re­kon­struk­ci­ja objek­ta pa­da­ju na te­ret part­ner­skih ze­ma­lja, a u od­no­su na ren­ti­ra­nu po­vr­ši­nu. Za Cr­nu Go­ru, ka­ko je uka­za­la, taj bi pro­ce­nat iz­no­sio oko 5,5 od­sto, od­no­sno 500.000 eura.
– Pla­ća­nje je pla­ni­ra­no na na­čin da će NA­TO pla­ti­ti sve ugo­vo­re­ne ra­do­ve, a on­da će part­ne­ri, na­kon use­lje­nja u re­kon­stru­i­sa­nu zgra­du Z, po­je­di­nač­no pla­ti­ti svo­je iz­no­se. Po­sto­ji mo­guć­nost i pla­ća­nja u pet, od­no­sno se­dam ra­ta. Mi­si­ja Cr­ne Go­re je do sa­da, u me­đu­sob­nom do­go­vo­ru i ko­mu­ni­ka­ci­ji sa MVPEI i MO, na­čel­no pla­ni­ra­la pro­sto­ri­je u zgra­di Z u ukup­noj po­vr­ši­ni od 348 me­ta­ra – na­ve­de­no je u tek­stu in­for­ma­ci­je iz mi­si­je pri sje­di­štu NA­TO-a.
Ra­du­lo­vić je pod­vu­kla da je nad­le­žno NA­TO ti­je­lo ko­je se ba­vi sve­u­kup­nim pre­se­lje­njem u no­vo sje­di­šte na­pra­vi­lo i kal­ku­la­ci­ju za go­di­šnju ren­tu ko­ju bi Cr­na Go­ra pla­ća­la za na­ve­de­nu po­vr­ši­nu i ona iz­no­si 120.000 eura.
Ta­ko je us­po­sta­vlje­na neo­p­hod­na pro­ce­du­ra za pre­se­lje­nje part­ner­skih mi­si­ja u zgra­du Z ko­ja, po­red osta­log, ob­u­hva­ta pi­smo o na­mje­ra­ma za pri­hva­ta­nje pre­se­lje­nja ko­je ob­u­hva­ta i pla­ni­ra­nu po­vr­ši­nu za za­kup (do 1. apri­la 2015. go­di­ne) i pot­pi­si­va­nje za­vr­šnog spo­ra­zu­ma o za­ku­pu (do 4. fe­bru­a­ra 2016. go­di­ne).
– Pla­ća­nje na­ve­de­nih ra­do­va re­kon­struk­ci­je i ure­đe­nja zgra­de Z, kao i pr­ve ren­te, re­a­li­zo­va­lo bi se na­kon use­lje­nja, od­no­sno u dru­goj po­lo­vi­ni 2017. go­di­ne. Pred­stav­ni­ci Mi­si­je Cr­ne Go­re su nad­le­žnom NA­TO ti­je­lu uka­za­li na spe­ci­fič­nost na­še si­tu­a­ci­je u po­gle­du oče­ki­va­nog po­zi­va za pri­jem u pu­no­prav­no član­stvo i naš za­htjev da se sa­gle­da mo­guć­nost ade­kvat­nog rje­še­nja, ka­ko bi iz­bje­gli ne­po­treb­ne tro­ško­ve dva pre­se­lje­nja u krat­kom ro­ku. Nad­le­žno ti­je­lo ni­je ima­lo od­go­vor na naš za­htjev i od­go­vo­ri­li su da za ta­kvo ne­što ni­su do­bi­li in­struk­ci­je od pret­po­sta­vlje­nih NA­TO ko­mi­te­ta ko­ji do­no­se od­lu­ke – na­ve­de­no je u in­for­ma­ci­ji.
Uz to, pod­vu­če­no je da je slu­žbe­ni­ci­ma Mi­si­je Cr­ne Go­re uka­za­no u ne­for­mal­nom raz­go­vo­ru s pred­stav­ni­ci­ma NA­TO ti­je­la da Cr­na Go­ra, čak i ako do­bi­je po­ziv za pu­no­prav­no član­stvo, ne tre­ba da žu­ri sa pre­se­lje­njem, jer se na taj na­čin mo­že na­pra­vi­ti ušte­da zna­čaj­nih sred­sta­va. Ra­du­lo­vić tvr­di u do­ku­men­tu po­sla­tom u Pod­go­ri­cu da fi­nan­sij­ska par­ti­ci­pa­ci­ja za za­vr­še­tak no­ve cen­tra­le va­ži „od tre­nut­ka ka­da za­tra­ži­mo smje­štaj Mi­si­je u no­vu zgra­du, od­no­sno iz­nos je ma­nji ka­ko se pri­bli­ža­va za­vr­še­tak ra­do­va”.
– Cr­na Go­ra bi u tom slu­ča­ju kon­tri­bu­i­ra­la u pre­o­sta­lom iz­no­su fi­nan­sij­skih sred­sta­va po­treb­nim za za­vr­še­tak ra­do­va na sje­di­štu, ko­ji je do sa­da is­fi­nan­si­ran oko 80 od­sto – ocje­nju­je se u in­for­ma­ci­ji.
Am­ba­sa­dor­ka je po­ten­ci­ra­la da po­sto­je tri op­ci­je za Mi­si­ju Cr­ne Go­re pri NA­TO-u u sklo­pu sve­u­kup­nog pre­se­lje­nja u no­vo sje­di­šte Ali­jan­se.
– Upu­ti­ti pi­smo o na­mje­ra­ma za pre­se­lje­nje u zgra­du Z uz pri­hva­ta­nje svih pred­vi­đe­nih ra­do­va i fi­nan­sij­skih oba­ve­za ko­je pred­sto­je. Upu­ti­ti pi­smo o na­mje­ra­ma za pre­se­lje­nje u zgra­du Z, uz pri­mjed­bu da je mo­gu­ća pro­mje­na u slu­ča­ju da Cr­na Go­ra do­bi­je po­ziv za član­stvo. U ovoj op­ci­ji po­tre­ban nam je prav­ni sa­vjet da li pi­smo o na­mje­ra­ma mo­že ima­ti prav­ne i fi­nan­sij­ske kon­se­kven­ce zbog od­u­sta­ja­nja. Ko­nač­no, upu­ti­ti pi­smo o na­mje­ra­ma o od­u­sta­ja­nju od pre­se­lje­nju u zgra­du Z – na­ve­la je Ra­du­lo­vić.
Ka­ko je re­če­no, na sa­stan­ku pred­stav­ni­ka Mi­si­je s To­ni Ka­ro­tom pre­zen­to­va­ne su pla­no­vi i oče­ki­va­nja o sko­rom po­zi­vu za član­stvo u NA­TO i raz­ma­tra­ne raz­li­či­te op­ci­je pre­se­lje­nja am­ba­sa­de.
– U raz­go­vo­ru sa njim do­šli smo do op­ti­mal­ne op­ci­je za sle­de­ći ko­rak ko­ji se oče­ku­je od Cr­ne Go­re, a od­no­si se na pot­pi­si­va­nje ini­ci­jal­nog pi­sma o na­mje­ri za pre­se­lje­nje u zgra­du Z ko­je uklju­ču­je i pri­hva­ta­nje ukup­ne za­ku­plje­ne po­vr­ši­ne za rad Mi­si­je, po­treb­nih stan­dard­nih ra­do­va i okvir­ne fi­nan­sij­ske tro­ško­ve – za­klju­či­la je Ra­du­lo­vić u po­vjer­lji­vom do­ku­men­tu.
Mi­si­ja Cr­ne Go­re pri NA­TO otvo­re­na je u de­cem­bru 2006. go­di­ne, po­la go­di­ne na­kon sti­ca­nja dr­žav­ne ne­za­vi­sno­sti na re­fe­ren­du­mu.M.V.


Op­ci­ja i po­vla­če­nje po­nu­de

Dra­ga­na Ra­du­lo­vić je u po­vjer­lji­voj in­for­ma­ci­ji na­ve­la da pred­la­že sla­nje pi­sma na­mje­re da se pri­hva­ta za­ku­plji­va­nje pro­sto­ra u zgra­di Z, s tim da po­sto­ji mo­guć­nost da se po­nu­da ot­ka­že ako Cr­na Go­ra pro­mi­je­ni sta­tus u NA­TO.
– U raz­go­vo­ru sa di­rek­to­rom Pro­jekt­ne kan­ce­la­ri­je za NA­TO-ovo sje­di­šte ta­ko­đe smo raz­ja­sni­li prav­ne i fi­nan­sij­ske kon­se­kven­ce u slu­ča­ju upu­ći­va­nja pi­sma u ovom ob­li­ku. Po­tvr­dio je da, uva­ža­va­ju­ći na­šu spe­ci­fič­nu si­tu­a­ci­ju u od­no­su na dru­ge part­ne­re, ne­će bi­ti oba­ve­zu­ju­ćih kon­se­kven­ci ili će one bi­ti sve­de­ne na mi­ni­mum, a od­no­si­le bi se na pla­ća­nje di­je­la tro­ško­va za iz­ra­du pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je za re­kon­struk­ci­ju zgra­de Z. Cr­na Go­ra bi na­kon de­cem­bar­ske od­lu­ke mo­gla da po­vu­če pi­smo na­mje­re – ocje­nju­je se u do­ku­men­tu ko­ji je pot­pi­sa­la Ra­du­lo­vić.


Pod­go­ri­ca da­la na­čel­nu sa­gla­snost

U pi­smu ko­je je upu­ti­la di­rek­to­ru Pro­jekt­ne kan­ce­la­ri­je za NA­TO-ovo sje­di­šte To­ni Ka­ro­tu 30. mar­ta 2015.go­di­je, Dra­ga­na Ra­du­lo­vić je na­ve­la da Cr­na Go­ra na­čel­no pri­sta­je na po­nu­đe­ne uslo­ve pre­se­lje­nja, ali uz oba­ve­zu da se pri­dr­ža­va stan­dard­nog pro­gra­ma opre­ma­nja pro­sto­ri­ja.
– Na­še na­čel­no pri­hva­ta­nje je uslov­no. Ako Cr­na Go­ra u me­đu­vre­me­nu pro­mi­je­ni sta­tus u Ali­jan­si i do­bi­je po­ziv za član­stvo u NA­TO, mi bi­smo on­da po­vu­kli na­še na­čel­no pri­sta­ja­nje i ne bi­smo se se­li­li u zgra­du Z. Ako se to de­si, mi ne oče­ku­je­mo da će­mo sno­si­ti prav­ne ili fi­nan­sij­ske po­sle­di­ce. Osta­je­mo sprem­ni na kon­ti­nu­i­ra­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa va­ma, ka­ko bi se ci­je­li pro­ces što la­ga­ni­je od­vi­jao, a da bi­smo bi­li u po­zi­ci­ji da da­mo ko­nač­nu in­fo­r­ma­ci­ju o na­šem mo­gu­ćem pre­se­lje­nju u zgra­du Z – na­ve­la je Ra­du­lo­vić u pi­smu Ka­ro­tu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"