Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-04-26 PRVA FAMILIJA DRŽI SVE KONCE U RUKAMA PO PITANJU BULJARICE
Milo, Aco i Ana Đukanović Milo prodaje, Aco projektuje, Ana posreduje Ana Đukanović je prilikom razgovora u ime Rojal grupe bila veoma osiona i ultimativna, kao da je maltene sve gotovo i kao da će mještani morati da pristanu na prodaju kakva god ponuda bila, ispričao je Šepelj Ona je pregovarala u ime investitora, njen brat Aco će preko RZUP-a projektovati lokaciju, dok će Milo donositi odluke u vezi sa prodajom. Ovakva vrsta nepotizma ne postoji u uređenim društvima –ističe Šepelj
Dan - novi portal
Pre­mi­je­ro­va se­stra Ana Đu­ka­no­vić le­gi­ti­mi­sa­la se kao prav­ni za­stup­nik Ro­jal gru­pe i po­zva­la mje­šta­ne Bu­lja­ri­ce, na ne­ku vr­stu ne­for­mal­nih kon­sul­ta­ci­ja u ve­zi sa pr­o­da­jom ze­mlji­šta u Bu­lja­ri­ci. Bi­la je ve­o­ma osi­o­na i ul­ti­ma­tiv­na, kao da je mal­te­ne sve go­to­vo i kao da će mje­šta­ni mo­ra­ti da pri­sta­nu na pro­da­ju ka­kva god po­nu­da bi­la. Ni­je go­vo­ri­la ni o ka­kvim ci­fra­ma, ni­je ula­zi­la u de­ta­lje i nu­di­la je po­sao bez do­go­vo­ra, is­pri­čao je za „Dan” Dra­gan Še­pelj, pred­stav­nik gru­pe gra­đa­na ko­ji se bo­re pro­tiv Za­ko­na o eks­pro­pri­ja­ci­ji.
–Ka­za­la je da je tu da nam pre­ne­se da po­sto­ji in­ve­sti­tor ko­ji je za­in­te­re­so­van za Bu­lja­ri­cu. Po­ka­za­la nam je ne­ki pri­mi­tiv­ni cr­tež, ko­ji je na­vod­no tre­ba­lo da iz­gle­da kao idej­ni pro­je­kat. Sa na­ma je raz­go­va­ra­la sa vi­si­ne, a pred­sta­vi­la se kao prav­ni za­stup­nik kom­pa­ni­je ko­ja je htje­la da gra­di tu­ri­stič­ki kom­pleks na Kra­lji­či­noj pla­ži – ka­zao je Še­pelj, ko­ji je vla­snik ze­mlji­šta u Bu­lja­ri­ci.
Ka­ko je de­si­li, taj raz­go­vor se de­sio kra­jem pro­šle go­di­ne, na­kon če­ga je Ivo Ar­men­ko, biv­ši am­ba­sa­dor Cr­ne Go­re u Grč­koj i Špa­ni­ji, oku­pio vla­sni­ke ze­mlje u Bu­lja­ri­ci i osno­vao ne­vla­di­nu or­ga­ni­za­ci­ju Udru­že­nje vla­sni­ka pri­vat­nog ze­mlji­šta i ne­kret­ni­na u Bu­lja­ri­ci.
Ar­men­ko ni­je htio ni­ti da po­tvr­di ni­ti da de­man­tu­je Še­pe­lje­ve tvrd­nje.
– Ne­mam in­for­ma­ci­ju da je Ana Đu­ka­no­vić do­la­zi­la u ime in­ve­sti­to­ra. Ni­ko ni­je bio ul­ti­ma­ti­van. Ne­mam in­for­ma­ci­ju da je ne­ko sa na­ma ul­ti­ma­tiv­no raz­go­va­rao. Zva­nič­no ni­ko ni­je do­sta­vljao ni­ka­kve cr­te­že, je­di­no po in­di­vi­du­al­nim ka­na­li­ma i kon­tak­ti­ma – ka­zao je Ar­men­ko za „Dan”.
Da ni­je sa­mo pr­va se­stra uklju­če­na u va­lo­ri­za­ci­ju Bu­lja­ri­ce, već kom­plet­na pr­va fa­mi­li­ja, po­ka­zu­je, ka­ko je na­veo Še­pelj, i to što je Re­gi­o­nal­ni za­vod za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje (RZUP), či­ji je vla­snik Aco Đu­ka­no­vić, do­bio po­sao raz­ra­de i pla­ni­ra­nja ci­je­log mor­skog po­ja­sa od je­ze­ra pa sve do mo­ra.
–Da­kle, se­stra pre­go­va­ra u ime in­ve­sti­to­ra, je­dan brat pro­jek­tu­je lo­ka­ci­ju, a dru­gi, ko­ji je na če­lu Vla­de, do­no­si od­lu­ke o pro­da­ji. Vi­še je ne­go ja­sno da ova­kva vr­sta ne­po­ti­zma ne po­sto­ji u za­pad­nim ci­vi­li­za­ci­ja­ma, ni­ti je po­zna­ta u ure­đe­nim i pra­ved­nim dru­štvi­ma– is­ta­kao je Še­pelj.
Vla­da je u de­cem­bru po­ku­ša­la da sve in­ge­ren­ci­je u ve­zi sa Bu­lja­ri­com pre­ba­ci sa bu­dvan­skog par­la­men­ta na se­be i Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju, ali su to blo­ki­ra­li od­bor­ni­ci DPS-a. Oni su bi­li pro­tiv od­lu­ke jer je, ka­ko su ra­ni­je ka­za­li „Da­nu”, od­lu­ka bi­la uop­šte­na i njo­me ni­šta ni­je bi­lo pre­ci­zi­ra­no. Zbog nji­ho­vog pro­ti­vlje­nja, pred­log od­lu­ke ni­je ni do­šao na dnev­ni red, a na­kon to­ga je Vla­da upu­ti­la u Skup­šti­nu do­pu­nu za­kon o eks­pro­pri­ja­ci­ji, pre­ma ko­joj mo­že da pri­va­ti­zu­je pri­vat­nu imo­vi­nu uko­li­ko pro­ci­je­ni da je to dr­žav­ni in­te­res i da do­pri­no­si sma­nje­nju jav­nog du­ga.
Za ta­kav pred­log do­pu­ne za­ko­na Vla­da ne­ma ve­ći­nu u par­la­men­tu jer su opo­zi­ci­ja i SDP pro­tiv. Za­ko­no­dav­ni od­bor će u po­ne­dje­ljak ras­pra­vlja­ti o pred­lo­gu Vla­de.
D.M.


Oči­ti kon­flikt in­te­re­sa

Uko­li­ko su tač­ni na­vo­di da je Ana Ko­la­re­vić raz­go­va­ra­la sa mje­šta­ni­ma Bu­lja­ri­ce u ime in­ve­sti­to­ra, sva­ka­ko da po­sto­ji kon­flikt in­te­re­sa i te­ško da se u ure­đe­nim dr­ža­va­ma mo­že na­ći pri­mjer da se­stra i dva bra­ta oba­vlja­ju ova­ko krup­ne po­slo­ve kao što je to slu­čaj kod nas, ka­zao je advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić.
–Po­seb­no je pro­ble­ma­tič­no ako je mje­šta­ni­ma pre­do­ča­va­la da­lje po­te­ze ko­je će pred­u­ze­ti je­dan ili dru­gi brat. Ako je to ra­di­la, on­da tu ima po­sla i za vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca. Te na­vo­di sva­ka­ko bi mo­gli da bu­du pro­vje­re­ni, ali ka­da je u pi­ta­nju ta po­ro­di­ca, tu­ži­la­štvo ni­je pro­vje­ra­va­lo ni broj­ne ja­če sum­nje – is­ta­kao je Ra­du­lo­vić.
Ka­ko je do­dao, te­ško je na­ći sli­čan pri­mjer u ne­koj dru­goj dr­ža­vi – da su se­stra i dva bra­ta ras­po­re­đe­ni na po­zi­ci­ja­ma kao kod nas.
–Tu po­seb­no mi­slim na pre­mi­je­ra, ko­ji ima moć da uti­če i do­no­si od­lu­ke ko­je ni­je­su u nje­go­voj in­ge­ren­ci­ji – ka­zao je Ra­du­lo­vić.


Re­ke­ti­ra­nje je ika­da pi­ješ ka­fu u svo­joj ku­ći

Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić je u pe­tak ka­zao da vla­sni­ci ze­mlje u Bu­lja­ri­ci re­ke­ti­ra­ju dr­ža­vu jer ne­će da pro­da­ju ze­mlji­šte po ci­je­ni ko­ju je ona od­re­di­la. Pred­stav­ni­ci gra­đa­na ko­ji su oku­plje­ni u fej­sbuk gru­pi „Na­še og­nji­šte” ka­za­li su da naj­no­vi­ji pre­mi­je­rov po­li­tič­ki gaf po­tvr­đu­je da se u Cr­noj Go­ri spro­vo­di si­ste­mat­sko prav­no na­si­lje pro­tiv vla­sni­ka ne­kret­ni­na ši­rom ze­mlje.
–Da­nas su spa­va­nje i ži­vot u ku­ći na ima­nju na ko­me su ži­vje­li na­ši ro­di­te­lji i nji­ho­vi ro­di­te­lji, ili is­pi­ja­nje ka­fe sa pri­ja­telj­i­ma u ro­đe­noj ku­ći, re­ke­ti­ra­nje dr­ža­ve, i iza ta­kvog gle­di­šta sto­je naj­vi­še dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je. Ka­kva je to ga­ran­ci­ja stra­nim in­ve­sti­to­ri­ma ako ova­kve „ga­ran­ci­je” va­že za cr­no­gor­ske dr­ža­vlja­ne? Po­ra­ža­va­ju­će, po­ra­ža­va­ju­će, po­ra­ža­va­ju­će... – na­pi­sa­li su na fej­sbuk stra­ni­ci ad­mi­ni­stra­to­ri gru­pe „Na­še og­nji­šte”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"