Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-04-25 AFERA „DEPEŠA”: ŠEF DIPLOMATIJE SMATRA DA OBJAVLJIVANJE POVJERLJIVIH DOKUMENATA NIJE AFERA
Lukšić Saslušana šestorica službenika Šest zaposlenih u ministarstvu dalo izjave u vezi sa rukovanjem klasifikovanim materijalom i okolnostima prijema tih dokumenata u arhivu resora vanjskih poslova. Provjerava se i korespodencija preko servera „T-kom” sa računara Ministarstva vanjskih poslova, a u istragu se uključila i Agencija za nacionalnu bezbjednost Igor Lukšić tvrdi da je dao instrukciju ambasadama Crne Gore u Berlinu i Vašingtonu da kontaktiraju sa diplomatskim službama u SAD i Njemačkoj
Dan - novi portal
-Šest za­po­sle­nih u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­nte­gra­ci­ja da­lo je iz­ja­ve u ve­zi sa ru­ko­va­njem kla­si­fi­ko­va­nim ma­te­ri­ja­lom i okol­no­sti­ma pri­je­ma do­ku­me­na­ta u ar­hi­vu re­so­ra vanj­skih po­slo­va o sa­stan­ci­ma še­fa di­plo­ma­ti­je Igo­ra Luk­ši­ća u Va­šing­to­nu i Ber­li­nu, i o sa­stan­ci­ma na­ci­o­nal­nog ko­or­di­na­to­ra za NA­TO Ve­ska Gar­če­vi­ća u Bri­se­lu, u okviru interne istrage. Pre­ma ne­zva­nič­nim, ali po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, u to­ku je i pro­vje­ra ko­re­spon­den­ci­je pre­ko ser­ve­ra „T-ko­ma” sa ra­ču­na­ra Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va. U is­tra­gu se uklju­či­la i Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost, a Luk­šić je za­tra­žio da se „ima­ju­ći u vi­du kom­plek­snost te­me, sa­gle­da iz svih va­lid­nih uglo­va”.
Luk­šić, ko­ji je ju­če no­vi­na­ri­ma re­kao da ob­ja­vlji­va­nje de­pe­ša ni­je ne­ka afe­ra, ka­zao je da je dao in­struk­ci­ju am­ba­sa­da­ma Cr­ne Go­re u Ber­li­nu i Va­šing­to­nu da kon­tak­ti­ra­ju sa di­plo­mat­skim slu­žba­ma u SAD i Nje­mač­koj.
– Sma­tram da je nu­žno da na­še am­ba­sa­de u Va­šing­to­nu i Ber­li­nu ko­mu­ni­ci­ra­ju sa svo­jim ko­le­ga­ma u mi­ni­star­stvi­ma po­vo­dom ove si­tu­a­ci­je, jer mi se či­ni da je to od­go­vo­ran od­nos u ovoj si­tu­a­ci­ji – pre­ci­zi­rao je Luk­šić.
Na­gla­sio je da je zbog ob­ja­vlji­va­nja di­plo­mat­skih de­pe­ša za­tra­žio sa­zi­va­nje sjed­ni­ce Vi­je­ća za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost.
– Ima­ju­ći u vi­du kom­plek­snost te­me, ovo ti­je­lo i za­slu­žu­je da se ba­vi tom pro­ble­ma­ti­kom – re­kao je Luk­šić.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, već u po­ne­dje­ljak bi mo­glo da za­sje­da vi­je­će ko­jim pred­sje­da­va pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić.
Od­mah na­kon ob­ja­vlji­va­nja pr­ve di­plo­mat­ske de­pe­še u „Da­nu”, u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja po­kre­nu­ta je in­ter­na is­tra­ga o to­me ka­ko je po­vjer­lji­vi ma­te­ri­jal do­spio u jav­nost. A u emi­si­ji RTCG prek­si­noć Ve­sko Gar­če­vić je re­kao da je is­tra­ga po­kre­nu­ta i da će „od­go­vor­ni bi­ti ka­žnje­ni jer je u pi­ta­nju te­žak pre­kr­šaj”. Sam Gar­če­vić je od jav­no­sti pri­krio da je 17. mar­ta bio u Bri­se­lu na sa­stan­ku Ko­mi­te­ta za­mje­ni­ka stal­nih pred­stav­ni­ka pri Ali­jan­si. Na tom sa­stan­ku se ina­če raz­go­va­ra­lo o na­či­ni­ma po­di­za­nja po­dr­ške jav­no­sti u Cr­noj Go­ri za atlant­ske in­te­gra­ci­je.
Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić iz­bje­gao je ju­če da pred po­sla­ni­ci­ma go­vo­ri o afe­ri „De­pe­ša” i od­go­vor­nost je pre­ba­cio na pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i mi­ni­stra vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja Igo­ra Luk­ši­ća. Šef di­plo­ma­ti­je je sa dru­ge stra­ne po­ru­čio da, uko­li­ko mu ne­ko iz par­ti­je „smje­šta“, ti­me na­no­si šte­tu dr­ža­vi.
Li­der SNP-a Sr­đan Mi­lić pi­tao je pre­mi­je­ra u Skup­šti­ni da li su ocje­ne u de­pe­ša­ma bi­le plat­for­ma Vla­de ka­da se go­vo­ri o opo­zi­ci­ji, NVO i svim dru­gim in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je su po­me­nu­te.
– Ni­je ulo­ga pre­mi­je­ra da sup­sti­tu­i­še vla­du i si­stem, ne­go da od­go­va­ra na pi­ta­nja ko­ja pri­pa­da­ju pred­sjed­ni­ku vla­de. Ži­vim u uvje­re­nju da sam otvo­ren za di­ja­log svih ovih go­di­na, da vje­ro­vat­no ni­ko ni pri­bli­žno ni­je uče­stvo­vao u to­li­ko di­ja­lo­ga. Su­ge­ri­šem da po­ku­ša­mo da di­ja­lo­ge vo­di­mo sa oni­ma ko­je smo u si­ste­mu za­du­ži­li da bu­du od­go­vor­ni. Pret­po­sta­vljam da će mi­ni­star Luk­šić ima­ti šta da ka­že na ovo Va­še pi­ta­nje – re­kao je Đu­ka­no­vić.
Na pi­ta­nje da li osje­ća od­go­vor­nost zbog afe­re „De­pe­ša“ i da li na­kon naj­no­vi­jih de­ša­va­nja i ra­ni­je afe­re „Li­sting“ sma­tra da mu ne­ko iz par­tij­skog okru­že­nja smje­šta afe­re, Luk­šić je no­vi­na­ri­ma u Skup­šti­ni ka­zao da ne že­li da o to­me spe­ku­li­še.
– Ako bi to bio slu­čaj, on­da bi taj ne­ko na­nio ve­li­ku šte­tu dru­štvu u cje­li­ni. Ne mi­slim da u si­ste­mu po­sto­je lju­di ko­ji bi kla­li vo­la ra­di ki­la me­sa. Osje­ćam od­go­vor­nost da, naj­bo­lje što mo­gu, na­sta­vim da ra­dim na re­a­li­za­ci­ji ci­lje­va dr­žav­ne po­li­ti­ke. Ovo, sva­ka­ko zna­či od­go­vor­nost da pod­stak­ne­mo sve dje­lo­ve si­ste­ma, i unu­tar i van mi­ni­star­stva, da se ve­o­ma od­go­vor­no od­no­se pre­ma ra­du u dr­žav­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji. To ne is­klju­ču­je pra­vo jav­no­sti da zna, ali tran­spa­rent­nost ra­da ne tre­ba da za po­sle­di­cu ima šte­tu po ugled dr­ža­ve – na­gla­sio je šef di­plo­ma­ti­je.
Sma­tra da se cu­re­nje di­plo­mat­skih de­pe­ša ne mo­že na­zva­ti afe­rom, jer „u tim do­ku­men­ti­ma ne­ma ni­čeg spek­ta­ku­lar­nog, ni­ti bi­lo če­ga što i pro­sječ­ni pra­ti­lac ono­ga što se de­ša­va u Cr­noj Go­ri ne­će na isti na­čin za­klju­či­va­ti”.
– Ka­da je u pi­ta­nju sa­dr­žaj de­pe­ša, one u pot­pu­no­sti osli­ka­va­ju ak­tu­el­nu po­li­ti­ku Vla­de i stva­ra­nje uslo­va da se re­a­li­zu­ju jav­no pro­kla­mo­va­ni dr­žav­ni pri­o­ri­te­ti – član­stvo u Evrop­skoj uni­ji i u NA­TO-u. Dru­gi aspekt je ve­zan za na­čin na ko­je su de­pe­še do­spje­le u jav­nost. To upu­ću­je na po­tre­bu da se sa­gle­da iz svih va­lid­nih uglo­va i da se, ima­ju­ći u vi­du da je to su­prot­no do­broj di­plo­mat­skoj prak­si, raz­mo­tre mo­guć­no­sti ka­ko bi se do­dat­no in­ter­ve­ni­sa­lo i ka­ko bi se po­pra­vio naš si­stem i ka­ko bi­smo iz­bje­gli da se ta vr­sta prak­se po­no­vi – po­ja­snio je šef di­plo­ma­ti­je.
Ni­je pre­ci­zno od­go­vo­rio na pi­ta­nje da li mu je u Va­šing­to­nu re­če­no da će Cr­na Go­ra po­ziv za član­stvo u NA­TO mo­ra­ti da če­ka do iz­bo­ra no­vog pred­sjed­ni­ka SAD. Ka­zao je da je „krug sa­go­vor­ni­ka bio ve­o­ma ši­rok, pod­ra­zu­mi­je­va­ju­ći je­dan broj se­na­to­ra ko­ji ne pri­pa­da­ju ak­tu­el­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji”.
– Ne­ki od sa­go­vor­ni­ka po­ten­ci­ra­li su žal što Cr­na Go­ra već ni­je do­bi­la po­ziv za član­stvo. U tom kon­tek­stu su go­vo­ri­li o svo­joj bo­ja­zni da li će pro­te­ći vi­še vre­me­na ne­go do de­cem­bra da bi se do­ni­je­la od­lu­ka. Ne­dvoj­be­no je da Cr­na Go­ra ima sna­žnu po­dr­šku SAD da re­a­li­zu­je naš pro­kla­mo­va­ni cilj – član­stvo u EU i NA­TO-u – na­gla­sio je Luk­šić.
Ne oče­ku­je da cu­re­nje di­plo­mat­skih do­ku­me­na­ta mo­že ne­ga­tiv­no da se od­ra­zi na stav me­đu­na­rod­nih part­ne­ra ka­da je u pi­ta­nju član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO-u.
– Oče­ku­jem da je i nji­hov in­te­res da se po­tru­di­mo da naš si­stem do­dat­no osna­ži­mo i uči­ni­mo ga funk­ci­o­nal­ni­jim ka­da je ova ma­te­ri­ja u pi­ta­nju – is­ta­kao je Luk­šić.V.R–M.V.


Ni­je to ste­no­graf­ska bi­lje­ška

Igor Luk­šić je na­gla­sio da je po­treb­no da se „kroz in­sti­tu­ci­o­nal­no tre­ti­ra­nje ovog pi­ta­nja”, po­ku­ša utvr­di­ti na ko­ji na­čin su de­pe­še iza­šle iz si­ste­ma.
– Ima­ju­ći u vi­du ši­ri­nu di­stri­bu­ci­je, mo­gu­ći su raz­li­či­ti pu­te­vi. Tre­ba da vi­di­mo ka­ko pre­ven­tiv­no dje­lo­va­ti da se ne bi ugro­zi­la do­bra prak­sa ko­mu­ni­ka­ci­je ka­da su di­plo­mat­ske de­pe­še u pi­ta­nju. Di­plo­mat­ske de­pe­še ni­je­su ste­no­graf­ske bi­lje­ške, ne­go jed­na vr­sta in­ter­pre­ta­ci­je te­me raz­go­vo­ra, ta­ko da se ne­kad de­si i ne­ka ne­pre­ci­zna for­mu­la­ci­ja. Ne­ke in­ter­pre­ta­ci­je jed­nog di­je­la tek­sto­va ap­so­lut­no ne sto­je. Tu že­lim da po­ten­ci­ram sum­nji­če­nje da je u raz­go­vo­ri­ma, ka­da je u pi­ta­nju spor­no mor­sko pod­ruč­je, Cr­na Go­ra sprem­na da od­u­sta­ne od svo­jih za­htje­va. Ap­so­lut­no ne. Ako pa­žlji­vo po­gle­da­te sve te de­pe­še, vi­dje­će­te pot­pu­no su­prot­no – na osno­vu svih tih raz­go­vo­ra se za­klju­ču­je da ve­o­ma agil­no ra­di­mo na to­me da, ko­li­ko je god mo­gu­će, za­šti­ti­mo cr­no­gor­ske in­te­re­se – sa­op­štio je Luk­šić.


Pre­mi­jer po­bje­gao od od­go­vor­no­sti

Iz Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Cr­ne Go­re sa­op­šte­no je da je to­kom pre­mi­jer­skog sa­ta Mi­lo Đu­ka­no­vić na­kon pi­ta­nja o pro­cu­re­lim de­pe­ša­ma, iako naj­od­go­vor­ni­ji u hi­je­rar­hi­ji, po­bje­gao od od­go­vor­no­sti i na do sa­da ne­vi­đen na­čin sve pre­ba­cio na Igo­ra Luk­ši­ća.
– Taj gest na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin po­ka­zu­je strah Đu­ka­no­vi­ća zbog po­sle­di­ca ko­ji će afe­ra „De­pe­ša” ima­ti na vla­da­ju­ću gar­ni­tu­ru i na nje­ga lič­no, ima­ju­ći u vi­du da su se ovom afe­rom ko­ja uve­li­ko te­če osim kao ma­ni­pu­lan­ti i pre­va­ran­ti u oči­ma do­ma­će jav­no­sti po­ka­za­li i kao ne­spo­sob­ni, ne­kre­di­bil­ni i ne­struč­ni u oči­ma nji­ho­vih, ka­ko oni vo­le da ka­žu – „part­ne­ra”. Uz to, ve­o­ma in­di­ka­tiv­no, Đu­ka­no­vić ni u jed­noj je­di­noj ri­je­či ni­je de­man­to­vao pro­cu­re­lo is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja ko­je je ura­di­la agen­ci­ja Ip­sos. Ta­da je jav­nost vi­dje­la da je nje­gov ka­bi­net fal­si­fi­ko­vao is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja za po­tre­be NA­TO kam­pa­nje i sma­nji­o pro­ce­nat pro­tiv­ni­ka NA­TO in­te­gra­ci­ja za 11 od­sto – sa­op­štio je iz­vr­šni di­rek­tor Po­kre­ta Mar­ko Mi­la­čić.
Is­ti­če da je Luk­šić ne­u­spje­šno po­ku­šao da mi­ni­ma­li­zu­je efe­kat afe­re „De­pe­ša“.
– Za ozbilj­nu dr­ža­vu, a to Cr­na Go­ra ni­je, Luk­šić bi zbog ve­le­i­zdaj­nič­kih do­go­vo­ra sa stra­nim de­le­ga­ci­ja­ma i mul­ti­na­ci­o­nal­nim kom­pa­ni­ja­ma već bio pred tu­ži­o­cem – ka­zao je Mi­la­čić.


DF ho­će sa­slu­ša­nje

Naj­no­vi­ja afe­ra „De­pe­ša” osim što pred­sta­vlja još jed­no in­sti­tu­ci­o­nal­no sro­zo­va­nje MVPEI i dr­ža­ve, raz­ot­kri­va mrač­ni sce­na­rio ob­ra­ču­na sa svim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma, NVO udru­že­nji­ma, po­je­din­ci­ma, čak i sa Mi­tro­po­li­jom cr­no­gor­sko-pri­mor­skom, jer se pro­ti­ve učla­nje­nju Cr­ne Go­re u NA­TO, oci­je­nio je li­der De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je i po­sla­nik DF-a Mi­lan Kne­že­vić.
– Na­čin na ko­ji je kon­ci­pi­ra­na de­pe­ša, či­ju auten­tič­nost vi­še ni­ko ne do­vo­di u pi­ta­nje, neo­do­lji­vo pod­sje­ća na 1948. go­di­nu i vri­je­me dik­ta­tor­skih ob­ra­ču­na sa po­li­tič­kim ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma. S ob­zi­rom na to da nam je tu­ri­stič­ka se­zo­na i pri­je po­čet­ka uni­šte­na, pra­vo je ču­do što u de­pe­ši ne pi­še da će za sve nas ko­ji se pro­ti­vi­mo učla­nje­nju Cr­ne Go­re u NA­TO i Ru­si­ju sma­tra­mo za do­ka­za­nog pri­ja­te­lja, na ne­koj od pu­stih pla­ža bi­ti na­pra­vljen lo­gor na­lik Go­lom oto­ku na ko­jem će nas ide­o­lo­ški pre­va­spi­ta­va­ti Luk­šić i slič­ni ka­dro­vi – ka­zao je Kne­že­vić.
Po­ru­čio je i da će De­mo­krat­ski front ini­ci­ra­ti sjed­ni­cu Od­bo­ra za me­đu­na­rod­ne od­no­se i ise­lje­ni­ke na ko­joj će bi­ti oba­vlje­no kon­trol­no sa­slu­ša­nje mi­ni­stra vanj­skih po­slo­va po­što je iz­vje­sno da Igor Luk­šić zbog ovog skan­da­la ne­će pod­ni­je­ti ostav­ku.
– Pot­pu­no je ne­do­pu­sti­vo da se ova­kvo in­sti­tu­ci­o­nal­no de­nun­ci­ra­nje i stva­ra­nje at­mos­fe­re lin­ča za­vr­ši bez raz­ob­li­ča­va­nja na skup­štin­skom od­bo­ru. Dok­tor Luk­šić će mo­ra­ti da pred cr­no­gor­skom jav­no­šću pre­ci­zno sa­op­šti na ko­ga je sve mi­slio u svom la­men­tu nad NA­TO in­te­gra­ci­ja­ma, i da li je i ka­kvu po­moć za­tra­žio u ob­ra­ču­nu sa opo­zi­ci­jom, cr­kvom i Ru­si­jom – is­ti­če Kne­že­vić.


Ni­je pro­blem oda­kle cu­ri, ne­go ko la­že

Član De­mo­sa Ivo Đu­ri­šić sma­tra da je afe­ra „De­pe­ša” po­ka­za­la da vlast ob­ma­nju­je gra­đa­ne u po­ku­ša­ju da spri­je­či ne­mi­no­van kraj 26 go­di­na vla­da­vi­ne re­ži­ma.
– Pred­sjed­nik Od­bo­ra za bez­bjed­nost Me­vlu­din Nu­ho­džić tvr­di da će čla­no­ve tog ti­je­la upo­zna­ti sa ini­ci­ja­ti­vom da zbog afe­re „De­pe­ša” bu­du sa­slu­ša­ni pre­mi­jer Đu­ka­no­vić, šef di­plo­ma­ti­je Igor Luk­šić i mi­ni­star od­bra­ne Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić. Što se ti­če even­tu­al­nog kon­trol­nog sa­slu­ša­nja, bi­će kao i sa afe­ra­ma „Sni­mak” i „Te­le­kom”. Osim teh­nič­kog iz­vje­šta­ja, sve će se pre­ću­ta­ti. Ve­ći­na ko­ja ne do­zvo­lja­va da se do­đe do isti­ne osta­će za sra­mo­tu Cr­ne Go­re – uka­zao je Đu­ri­šić, biv­ši funk­ci­o­ner DPS-a.
Ka­ko ka­že za „Dan”, u MVPEI Luk­šić je na­re­dio is­tra­gu da bi se utvr­di­lo oda­kle cu­re in­for­ma­ci­je.
– Ni­je bit­no oda­kle in­for­ma­ci­je cu­re. Luk­ši­ću, vje­ro­vat­no su ne­ko­me pre­ki­pje­le sve la­ži ko­je pla­si­ra­ju dr­žav­ni or­ga­ni. Pro­bu­di­la se sa­vjest ne­kog po­šte­nog gra­đa­ni­na Cr­ne Go­re da raz­ot­kri­je la­žne po­ru­ke iz ra­znih vla­di­nih in­sti­tu­ci­ja u po­ku­ša­ji­ma da spri­je­če ne­mi­no­van kraj 26 go­di­na du­ge vla­da­vi­ne. Ni­je bit­no oda­kle cu­re in­for­ma­ci­je, Luk­ši­ću, već ko da­je la­žne in­for­ma­ci­je. Te­ško Cr­noj Go­ri s ovom vla­šću beš­ča­šća ko­ja hra­ni na­rod la­ži­ma. Pro­bu­di se, Cr­na Go­ro – po­ru­ču­je Đu­ri­šić.


Tra­že se vi­nov­ni­ci

Po­sla­nik Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić sma­tra da je simp­to­ma­tič­no to što će se na za­htjev Igo­ra Luk­ši­ća o de­pe­ša­ma ras­pra­vlja­ti na naj­vi­šem bez­bjed­no­snom ni­vou u dr­ža­vi.
– Pret­po­sta­vljam da je mo­tiv pot­pred­sjed­ni­ka Luk­ši­ća da do­đe do sa­zna­nja ko je vi­nov­nik do­sta­vlja­nja de­pe­ša jav­no­sti. Vje­ru­jem da sum­nja da su vi­nov­ni­ci upra­vo lju­di iz dr­žav­ne ad­mi­ni­stra­ci­je. Bi­će vr­lo in­te­re­sant­no da li će Vi­je­će za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost i Bi­ro za ope­ra­tiv­nu ko­or­di­na­ci­ju, ko­jim ru­ko­vo­de pre­mi­jer Đu­ka­no­vić i pot­pred­sjed­nik Vla­de Mar­ko­vić na od­go­va­ra­ju­ći na­čin od­go­vo­ri­ti po­sta­vlje­nom za­dat­ku. Vi­dje­će­mo ka­ko će se Luk­šić iz sve­ga ovo­ga is­ko­be­lja­ti – re­kao je on Ra­di­ju Slo­bod­na Evro­pa.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"