Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-04-20 VLADA SAKRILA ANKETU KOJU JE PORUČILA OD IPSOS-A O STAVU GRAĐANA U VEZI SA PRISTUPANJEM ZAPADNOM VOJNOM SAVEZU
Anketa IPSOS-a pokazala da Vlada manipuliše pitanjem podrške građana NATO-u Milo lažirao podatke iz istraživanja o NATO-u Anketa IPSOS-a iz novembra prošle godine, rađena za potrebe Vlade, pokazala da je protiv pristupa NATO-u 57 odsto građana Od marta do novembra prošle godine registrovan pad podrške NATO-u od 11 odsto, a u oktobru je bila na najnižem nivou, samo 32 odsto
Dan - novi portal
Is­tra­ži­va­nje agen­ci­je IP­SOS za po­tre­be Vla­de po­ka­za­lo je da je pre­mi­jer i šef DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić la­žno pri­ka­zao broj gra­đa­na ko­ji se pro­ti­vi atlant­skoj in­te­gra­ci­ji Cr­ne Go­re. „Dan” eks­klu­ziv­no ob­ja­vlju­je iz­vo­de iz is­tra­ži­va­nja IP­SOS-a, ko­je je do­sta­vlje­no pre­mi­je­ru Đu­ka­no­vi­ću i Sa­vje­tu za član­stvo u NA­TO-u (či­ji je pred­sjed­nik), a ko­je do­ka­zu­je da su iz iz­vr­šne vla­sti jav­no­sti sa­op­šta­va­li la­žne po­dat­ke o sta­vo­vi­ma gra­đa­na pre­ma mo­gu­ćem cr­no­gor­skom član­stvu u za­pad­noj voj­noj ali­jan­si.
Vla­da je po­ru­či­la ovo is­tra­ži­va­nje, ali ga ni­je obje­lo­da­ni­la, od­no­sno, sa­kri­la ga je od jav­no­sti. Iako su zna­li da je pro­ce­nat po­dr­ške član­stvu u NA­TO ma­nji ne­go što tvr­de, gra­đa­ni­ma su sa­op­šta­va­li ne­tač­ne po­dat­ke.
U no­vem­bru pro­šle go­di­ne, ka­da je is­tra­ži­va­nje od­ra­đe­no is­klju­či­vo za po­tre­be Vla­de, pro­ce­nat gra­đa­na ko­ji su po­dr­ža­va­li po­ten­ci­jal­no član­stvo u NA­TO bio je 35 od­sto, a broj pro­tiv­ni­ka 57 od­sto. U istom pe­ri­o­du ka­da je ra­đe­no is­tra­ži­va­nje agen­ci­je IP­SOS, pre­mi­jer Đu­ka­no­vić je za TVCG iz­ja­vio da „ra­ste broj” gra­đa­na ko­ji po­dr­ža­va­ju NA­TO in­te­gra­ci­je.
On je u mar­tu ove go­di­ne (od no­vem­bra do mar­ta ni­je bi­lo is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja u ve­zi sa sta­vo­vi­ma gra­đa­na pre­ma NA­TO in­te­gra­ci­ji) na pre­mi­jer­skom sa­tu, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje po­sla­ni­ka DPS-a Mevl­du­na Nu­ho­dži­ća, tvr­dio da je „po­dr­ška 38 od­sto”.
– Po po­sled­njim is­tra­ži­va­nji­ma jav­nog mnje­nja za­bi­lje­žen je i rast po­dr­ške jav­no­sti od če­ti­ri-pet od­sto i sa­da je na ni­vou od oko 38 od­sto – oci­je­nio je Đu­ka­no­vić.
Pre­mi­jer je tom pri­li­kom iz­ja­vio da se ko­ri­ste ino­vi­ra­ni pri­stu­pi i po­ru­ke raz­vi­je­ne za raz­li­či­te dru­štve­ne gru­pe, „a na­sta­vlje­no je i sa sa­dr­žaj­nom sa­rad­njom sa ne­vla­di­nim sek­to­rom ko­ji se ba­vi pi­ta­nji­ma ve­za­nim za evro­a­tlant­sku in­te­gra­ci­ju u re­a­li­za­ci­ji broj­nih ak­tiv­no­sti”.
– Oče­ku­je­mo da će kom­bi­na­ci­ja po­me­nu­tih ak­tiv­no­sti da­ti re­zul­ta­te i da će­mo usko­ro ima­ti ja­san trend ja­ča­nja ko­ji će re­zul­ti­ra­ti ve­ćin­skom po­dr­škom gra­đa­na član­stvu u NA­TO, ona­kvom ka­kvu već ima­mo u Skup­šti­ni – sa­op­štio je ta­da Đu­ka­no­vić.
Is­tra­ži­va­nje ko­je je spro­ve­la agen­ci­ja IP­SOS, me­đu­tim, po­ka­za­lo je da prak­tič­no sko­ro dvi­je tre­ći­ne gra­đa­na Cr­ne Go­re ne po­dr­ža­va član­stvo dr­ža­ve u evro­a­tlant­skoj za­jed­ni­ci. Ti po­da­ci ta­ko­đe ne­gi­ra­ju i pre­mi­je­ro­ve tvrd­nje da opa­da broj pro­tiv­ni­ka član­stva u NA­TO.
Što se ti­če po­dr­ške NA­TO-u, ona je u mar­tu 2014. go­di­ne iz­no­si­la 46 od­sto, po an­ke­ti IP­SOS-a, a u no­vem­bru je iz­no­si­la 35 od­sto, što zna­či da je za osam mje­se­ci po­dr­ška pa­la za 11 od­sto.
In­te­re­sant­no je da je Đu­ka­no­vić sa­op­šta­vao po­dat­ke o po­dr­šci atlant­skoj in­te­gra­ci­ji, iako je imao pred so­bom is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja da je u ok­to­bru 2014. go­di­ne, u je­ku kam­pa­nje za pro­mo­ci­ju Ali­jan­se, po­dr­ška me­đu gra­đa­ni­ma iz­no­si­la sve­ga 32 od­sto.
– Broj gra­đa­na ko­ji po­dr­ža­va, ali i onih ko­ji se pro­ti­vi NA­TO in­te­gra­ci­ja­ma, u no­vem­bru 2014. go­di­ne je na go­to­vo istom ni­vou kao i u no­vem­bru 2013. go­di­ne. Na­kon ra­sta ko­ji je re­gi­stro­van iz­me­đu ja­nu­a­ra i mar­ta 2014. go­di­ne usli­je­dio je pad po­dr­ške i po­vra­tak na ni­vo od pri­je go­di­nu da­na. Naj­ni­ži ni­vo po­dr­ške re­gi­stro­van je u ok­to­bru 2014. go­di­ne i iz­no­sio je 32 od­sto – is­tak­nu­to je u is­tra­ži­va­nju IP­SOS-a do­sta­vlje­nom Vla­di.
Što se ti­če po­dr­ške NA­TO-u, ona je u mar­tu 2014. go­di­ne iz­no­si­la 46 od­sto, po an­ke­ti IP­SOS-a, a u no­vem­bru je iz­no­si­la 35 od­sto, što zna­či da je za osam mje­se­ci po­dr­ška pa­la za 11 od­sto.
Za­ni­mljiv je i po­da­tak iz is­tra­ži­va­nja po ko­me sve­ga 19 od­sto gra­đa­na sma­tra da je Cr­na Go­ra ma­nje bez­bjed­na od su­sjed­nih dr­ža­va ko­je su čla­ni­ce Ali­jan­se, dok čak 80 od­sto vje­ru­je da je jed­na­ko bez­bjed­na kao i sve čla­ni­ce NA­TO, ili čak i bez­bjed­ni­ja od njih. Kao ključ­ni raz­lo­zi za pro­ti­vlje­nje ovoj in­te­gra­ci­ji is­pi­ta­ni­ci su na­ve­li bom­bar­do­va­nje SRJ 1999. go­di­ne, ve­li­ke fi­nan­sij­ske iz­dat­ke, us­po­sta­vlja­nje stra­nih voj­nih ba­za u na­šoj ze­mlji i sla­nje na­ših voj­ni­ka na ra­ti­šta.
– U to­ku fo­kus gru­pe, re­ak­ci­je pro­tiv­ni­ka NA­TO in­te­gra­ci­ja ge­ne­ral­no su bi­le emo­tiv­ni­je od uče­sni­ka ko­ji in­te­gra­ci­je po­dr­ža­va­ju, ali se čak i nji­ho­va ar­gu­men­ta­ci­ja usmje­ra­va ka „opi­plji­vim raz­lo­zi­ma” – ma­te­ri­jal­nom tro­šku i pi­ta­nju bez­bjed­no­sti, po­red sje­ća­nja na bom­bar­do­va­nje kao do­mi­nant­nog ar­gu­men­ta. Iako ni­je po­zna­to ko­li­ko bi iz­no­sio tro­šak ula­ska u NA­TO, vje­ru­je se da bi bio vi­sok i da bi usled lo­še eko­nom­ske si­tu­a­ci­je u ze­mlji taj no­vac tre­ba­lo usmje­ri­ti na ur­gen­ti­je pro­ble­me – is­ti­če se u is­tra­ži­va­nju
S dru­ge stra­ne, oni ko­ji po­dr­ža­va­ju član­stvo u NA­TO naj­če­šće su na­vo­di­li bez­bjed­nost, za­šti­tu od agre­si­je, br­ži ula­zak u EU i po­moć pri sa­ni­ra­nju ele­men­tar­nih ne­po­go­da.
Pri­tom su pre­mi­jer i Sa­vjet za član­stvo u NA­TO kon­stant­no uma­nji­va­li i broj pro­tiv­ni­ka, tvr­de­ći da bi na re­fe­ren­du­mu 42 od­sto gra­đa­na gla­sa­lo pro­tiv te in­te­gra­ci­je, iako je stvar­ni broj pro­tiv­ni­ka u stva­ri 57 od­sto.
Iz NA­TO su u vi­še na­vra­ta od po­čet­ka pri­mje­ne Ak­ci­o­nog pla­na za član­stvo u Ali­jan­si (MAP), od­no­sno od kra­ja 2009. go­di­ne, po­ru­či­va­li da član­stva ne mo­že bi­ti bez ve­ćin­ske po­dr­ške jav­no­sti, od­no­sno, 50 od­sto gra­đa­na. I am­ba­sa­dor Slo­vač­ke, čla­ni­ce Ali­jan­se, Fran­ti­šek Lip­ka, re­kao je ne­dav­no da Cr­na Go­ra „mo­ra ima­ti je­di­ni cilj – po­ve­ća­nje po­dr­ške gra­đa­na iz­nad 50 od­sto”.
M.V.


Za re­fe­ren­dum 84 od­sto gra­đa­na

An­ke­ta IP­SOS-a po­ka­za­la je da ve­ći­na gra­đa­na Cr­ne Go­re – čak 84 od­sto – sma­tra da od­lu­ku o mo­gu­ćem pri­klju­či­va­nju NA­TO-u tre­ba do­ni­je­ti na re­fe­ren­du­mu. U no­vem­bru 2014. go­di­ne za re­fe­ren­dum je bi­lo 84 od­sto, dok je u mar­tu 2014. go­di­ne to iz­no­si­lo 82 od­sto, što do­ka­zu­je rast po­dr­ške ide­ji da se o ovom pi­ta­nju od­lu­ču­je na re­fe­ren­du­mu.


Ru­si­ja po­pu­lar­ni­ja od EU

Pre­ma is­tra­ži­va­nju IP­SOS-a, naj­ve­ći pro­ce­nat gra­đa­na Cr­ne Go­re ima po­volj­no mi­šlje­nje o Sr­bi­ji , čak 82 od­sto. Za­tim sli­je­de Ru­si­ja (64 od­sto), EU i Part­ner­stvo za mir (po 62 od­sto). Po­dr­šku iz­nad 50 od­sto ima­ju UN, Nje­mač­ka i Fran­cu­ska.
S dru­ge stra­ne, SAD ima­ju 36 od­sto po­dr­ške me­đu gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re, a NA­TO 35 od­sto. Naj­ma­nje po­dr­ške ima Al­ba­ni­ja, sa­mo 25 od­sto.
– U po­sled­njih 12 mje­se­ci do­šlo je do zna­čaj­ne pro­mje­ne u sta­vo­vi­ma gra­đa­na Cr­ne Go­re pre­ma Ru­si­ji i EU. Dok je u no­vem­bru 2013. go­di­ne re­gi­stro­va­no 13 od­sto vi­še gra­đa­na ko­ji ima­ju po­volj­no mi­šlje­nje o EU u od­no­su na broj onih ko­ji ima­ju po­volj­no mi­šlje­nje o Ru­si­ji, 12 mje­se­ci ka­sni­je od­no­si su bit­no pro­mi­je­nje­ni – ocje­nju­je se u is­tra­ži­va­nju.


Dje­lo­vi ob­ja­vlji­va­ni ne­zva­nič­no

Ka­ko se na­vo­di u is­tra­ži­va­nju IP­SOS-a, ono je oba­vlje­no to­kom pr­vih de­vet da­na u no­vem­bru 2014. go­di­ne, na uzor­ku od 1.032 is­pi­ta­ni­ka. Za­ni­mlji­vo je da je dje­lo­ve ovog is­tra­ži­va­nja 22. no­vem­bra pre­ni­je­la An­te­na M, po­zi­va­ju­ći se na ne­zva­nič­ne iz­vo­re, i ta­da je na­ve­la da je za član­stvo u NA­TO, po ovoj an­ke­ti 35 od­sto (što je tač­no), a pro­tiv 46 od­sto (u is­tra­ži­va­nju ko­je „Dan” ob­ja­vlju­je na­vo­di se 57 od­sto). Da je u pi­ta­nju isto is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je iden­ti­čan broj an­ke­ti­ra­nih gra­đa­na. Tač­no su u iz­vje­šta­ju An­te­ne M ob­ja­vlje­ni re­zu­la­ti u ve­zi sa po­dr­škom EU i o to­me da li je Cr­na Go­ra na pra­vom ili po­gre­šnom pu­tu.


In­ter­ni do­ku­ment iz­vr­šne vla­sti

Is­tra­ži­va­nje agen­ci­je IP­SOS, ko­je ob­ja­vlju­je „Dan”, ozna­če­no je kao in­te­r­no, od­no­sno Vla­da ga je­ste po­ru­či­la, ali ni­je omo­gu­ći­la nje­go­vo ob­ja­vlji­va­nje. Iz­vje­štaj ni­je mo­gu­će na­ći na saj­tu ove agen­ci­je za is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja, ni­ti na saj­tu Ko­mu­ni­ka­ci­o­nog ti­ma za spro­vo­đe­nje stra­te­gi­je o evro­a­tlant­skim in­te­gra­ci­ja­ma Cr­ne Go­re.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"