Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2015-04-29 EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA UTVRDIO DA SU POLICAJCI PREKORAČILI OVLAŠĆENJA PRILIKOM PRETRESA ZATVORENIKA
Snimci torture u ZIKS-u U ZIKS-u zlostavljani osuđenici
Dan - novi portal
Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su pre­ko­ra­či­li ovla­šće­nja pri­li­kom pre­tre­sa će­li­ja u Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja (ZIKS), gdje je tom pri­li­kom do­šlo do tor­tu­re i ozbilj­nog na­ru­ša­va­nja osnov­nih lju­skih pra­va, za­klju­če­no je u pre­su­di ko­ju je Evrop­ski sud za ljud­ska pra­va do­nio u pred­me­tu „Mi­lić/Ni­ke­zić”. Po­stu­pa­ju­ći u ovom pred­me­tu pro­tiv dr­ža­ve Cr­ne Go­re, sud u Stra­zbu­ru je za­klju­čio da je pri­li­kom pre­tre­sa će­li­ja do­šlo do kr­še­nja čla­na 3 Kon­ven­ci­je o ljud­skim pra­vi­ma, te da je dr­ža­va mo­ra­la spro­ve­sti te­melj­nu i ne­za­vi­snu is­tra­gu.
Iz Gra­đan­ske ali­jan­se sa­op­šte­no je da je ova pre­su­da po­ka­za­la broj­ne ne­do­stat­ke u funk­ci­o­ni­sa­nju pra­vo­sud­nog si­ste­ma u Cr­noj Go­ri.
–Ne­zna­nje i tvr­do­gla­vost nad­le­žnih do­ve­li su do prav­ne bla­ma­že jer je sva­ko od 262.000 lju­di ko­ji su po­gle­da­li sni­mak ko­ji smo ob­ja­vi­li na Ju­tju­bu imao pri­li­ku da vi­di o če­mu se ra­di. Pre­su­da ko­ja je ini­ci­ra­na po na­šoj tu­žbi, ko­ju je sa­sta­vi­la advo­kat Azra Ja­sa­vić, pre­lom­na je tač­ka u bor­bi za dru­štvo bez tor­tu­re ko­ju smo za­po­če­li pri­je osam go­di­na – is­ti­ču iz GA.
Oni su do­da­li da sud u Stra­zbu­ru ima dru­ga­či­ju prav­nu lo­gi­ku od Sa­še Ča­đe­no­vi­ća, za­mje­ni­ka osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca, ko­ji je od­ba­cio kri­vič­ne pri­ja­ve zbog mu­če­nja i zlo­sta­vlja­nja jer je sma­trao da u rad­nja­ma slu­žbe­ni­ka ZIKS-a ne­ma bit­nih ele­me­na­ta bi­ća pri­ja­vlje­nog kri­vič­nog dje­la, ni­ti ne­kog dru­gog kri­vič­nog dje­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti. U pre­su­di su­da iz Stra­zbu­ra na­vo­di se i da ta Ča­đe­no­vi­će­va od­lu­ka ni­je za­sno­va­na na ade­kvat­noj pro­cje­ni svih re­le­vant­nih do­stup­nih či­nje­ni­ca.
Sa sta­vom su­da u Stra­zbu­ru ni­je­su bi­le sa­gla­sne ni cr­no­gor­ske su­di­je.
–Osnov­ni sud u Da­ni­lov­gra­du je u dva na­vra­ta, jed­nom u vi­je­ću sa­sta­vlje­nom od su­di­ja Vla­di­mi­ra No­vo­vi­ća, Želj­ka Ra­i­če­vi­ća i Želj­ka Vu­ko­vi­ća, a dru­gi put u vi­je­ću su­di­ja Ni­ne Mi­tro­vić, Vla­di­mi­ra No­vo­vi­ća i Želj­ka Ra­i­če­vi­ća, od­bio za­htjev za spro­vo­đe­nje is­tra­ge zbog kri­vič­nog dje­la zlo­sta­vlja­nje i mu­če­nje i te­ška tje­le­sna po­vre­da. Pr­vi put, sud u Da­ni­lov­gra­du od­bio je za­htjev za spro­vo­đe­nje is­tra­ge uz obra­zlo­že­nje da bi za­htjev za spro­vo­đe­nje is­tra­ge tre­ba­lo do­sta­vi­ti Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, iako je tu­ži­la­štvo od­bi­lo da spro­ve­de is­tra­gu i sa­op­šti­lo da ne­ma ele­me­na­ta bi­ća kri­vič­nog dje­la, a za­htjev je pod­ni­jet po prav­noj po­u­ci upra­vo tu­ži­o­ca Ča­đe­no­vi­ća. Dru­gi put, sud u Da­ni­lov­gra­du je od­bio za­htjev za spro­vo­đe­nje is­tra­ge uz obra­zlo­že­nje da si­la ko­ja je pri­mi­je­nje­na pre­ma ošte­će­nim Mi­li­ću i Ni­ke­zi­ću ni­je bi­la usmje­re­na na iz­nu­đi­va­nja pri­zna­nja, ni­ti u ci­lju za­stra­ši­va­nja ili ne­za­ko­ni­tog ka­žnja­va­nja, ni­ti je ista pri­mi­je­nje­na na na­čin ko­ji vri­je­đa ljud­sko do­sto­jan­stvo, već je bi­la nu­žna jer je bi­la pri­mi­je­nje­na u ci­lju eli­mi­ni­sa­nja ot­po­ra ko­ji su Mi­lić i Ni­ke­zić pru­ža­li. Svi ko­ji su vi­dje­li vi­deo-link zna­ju da Mi­lić i Ni­ke­zić ni­je­su pru­ža­li ot­por i da se pre­ma nji­ma po­stu­pa­lo su­prot­no ljud­skom do­sto­jan­stvu – na­vo­de iz GA.
Ka­ko su na­gla­si­li, i po­red tih pro­pu­sta, su­di­je ko­je su, ka­ko je sa­da utvr­đe­no, ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­le i da­lje ra­de u su­do­vi­ma, a ne­ke su i na­pre­do­va­le.
Iz GA na­vo­de da je Vla­da u po­stup­ku pred Su­dom za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru do­ni­je­la od­lu­ku da od­bi­je su­ge­sti­ju da po­nu­di po­rav­na­nje, ko­ju je ta­da dao prav­ni za­stup­nik Cr­ne Go­re pred tim su­dom Zo­ran Pa­žin, ko­ji je u me­đu­vre­me­nu iza­bran za mi­ni­stra prav­de. Iz GA su pod­sje­ti­li da je ta­da­šnji di­rek­tor ZIKS-a tvr­dio da u ovom slu­ča­ju ne­ma ele­ma­na­ta tor­tu­re, ali je svo­ju ka­ri­je­ru za­vr­šio ta­ko što je smi­je­njen.M.V.P.


Neo­p­hod­ne re­for­me sud­stva

Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra po­zdra­vlja pre­su­du Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru u slu­ča­ju „Mi­lić –Ni­ke­zić”, kao i ak­tiv­no­sti Gra­đan­ske ali­jan­se u ovom slu­ča­ju. Pre­ma nji­ho­voj ocje­ni, taj pred­met po­ka­zu­je da cr­no­gor­sko pra­vo­su­đe ni­je na vi­si­ni za­dat­ka i da su neo­p­hod­ne re­for­me.
–Sud u Stra­zbu­ru je ovom pre­su­dom po­tvr­dio da je dr­ža­va Cr­na Go­ra fla­grant­no  pre­kr­ši­la ljud­ska pra­va i slo­bo­de Mi­li­ća i Ni­ke­zi­ća, kr­še­ći član 3 Evrop­ske kon­ven­ci­je o ljud­skim pra­vi­ma, ko­jim se za­bra­nju­ju mu­če­nje i tor­tu­ra. Dr­ža­va Cr­na Go­ra je u ovom slu­ča­ju mo­ra­la spro­ve­sti te­melj­nu is­tra­gu, što ni­je uči­ni­la – sa­op­šte­no je iz Po­zi­tiv­ne.
U toj stran­ci se na­da­ju da će ovaj slu­čaj bi­ti pre­kret­ni­ca za cr­no­gor­sko pra­vo­su­đe u bu­du­ćim pro­ce­si­ma ko­ji za­htje­va­ju efi­ka­sne i dje­lo­tvor­ne tu­ži­lač­ke is­tra­ge.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"